garşydaşymyz çelsi bolanda yenemi olar diydim.mana yalnyş düşünman rakypçylygy halayan oyunçy hemişe güyçlüler bilen oynamak islar.emma sonky wagtlarda dine çelsidi önümüz.joze mourinyon talimçi bolyan wagtlary zhurnalistler aramyzdaky oyny klasika deneyardiler.biz bu hakda kan gürlemesekde oylanyas.toparçada yagday belli bolanson bawariya garşy bar ünsümizi berdik.emma londana yene gitmek olyerde çelsi bn oynamak bir başga.kyn oyun boljakdy yöne adamy hereket etdiryande bu zatdy.we yenede bu yylky yagdaylar ünsümi çekipdi.gıje gündiz habar yzarlamayan yöne futbol habarlaryny seretmek göwnüme yarayar.gysga wagtyn içine talimçisini çalşanyna hayran galypdym.skolary gitdi hiddink geldi.mana bu zat birnaçe yyl önki bir dostumyn aydan zady yatlatdy hamana mourınyo kapitana name etmelidıginı sms arkaly öwredyan ekeni. Bu bolmajak zat.stamford bridge adrenalinymyzy güyçlendirmelidı.180 mınut oynandy.futbol bu köpçùlùkleyin oyundyr.hüjüm etsek barymyz hüjüm ederis goransak barymyz goranyrys.hemişe men bu zada ynanyan slnrada ynanaryn.yöne bizi nou kamda halas eden viktor valdesdigini ayratyn bellasim gelyar.belki siz men in gowy dostlarymyn birinin kimdigini düşünen bolsanyz gerek in esasy zat bolsa ol bize kyn pursatlarda hemişe goltgy beryardi.ökde bir derwezeban dünyanin in ökde hüjümçiden hem güyçlidigini aydyarlar.şol oyunda valdes dünyanin in gowylaryndan birini daliretdi.goragçylaryn esasy meselesi didier drogban men diyen wagtydy her pursatdan peydalanmaga synanyşyardy.emma hemmamiz bilelikde hereket edip ona oyun bermedik talimçiden sonky oyunça çenli .in köp zahmet çeken valdesdi.oyun gutarandan son öz stadionymyzda bolsak hemmamiz bir yere üyşerdik myhmanylykda bolsak oyundan son kakam bn ejeme we söygülime jan edyarin.geyim çalşylyan otagdada bolsada .olar bn gepleşsem rahatlanyan.kawagt menden gaharly bolarlar ayratynda esasy oyunlarda onat oynamasam kakam mana telefonda gaharlanardy.köp gepleşmeyardimöye dolanyançam oyun hakda netije çykarmagy halamyan.yagdayyn gowmy urgy almadynmy janyn sagmy bu zatlary bilmek isleyardiler.şol yyl kan şikes alsamda şol günki oyundan sag aman çykyp bilipdim.köp gürlemayin stamford bridge hakda aydayyn. mayyn başi.yenede londana geldig yadawdyk.yadaw dal diyen aldayandyr.gorkmayardyk.özümize ynanyardyk.emma dostlarymdan hiç biri adamyn tüylerini dikek diken eden yaly duygyny duymadygyny aytmaz.edil ullakan konserde çykjak kompozitor yada teatr oyuna çykjak artist yaly.çemenlige ayak basanda hemmesi geçip gider.önki gorkynyz we tolgunyşynyz.adamlar meni öran rahat ynsan diyip oylarlar.emma çempionlar ligasynyn yarym finalynda hiç kim özünı rahat tutup bılmez.şaherde kömek etmez.yanym gelenlerin hemmesi londonyn ajayyp bir şaherdigini aydarlar.emma men üçin bu şaher gereginden uly sowuk bir yerdir.hudaya şükr edyan stadionda hemme zat başgaça bolupdy.hemme adamlar goragymyz ejiz diyardiler rafa we puyol bu oyunda yokdy.iki sany möhüm oyunçydy gynansakda başga dostlarymyza ynanmalydyk.hemme oyunçylar bu agyr oyna tayyardylar.pep kimin oynajygyny kimin oynamajygyny oyna birnaçe sagat galana çenli aytmaz ya men öwrenip bilmezdim.sonunda goragyn ortasynda pique we toure oynajagy belli boldy.köpimiz ikinji futbolça hakda aladanmaga başladyk.her yerde oynap bilyandigini bilyardik.şol gün bolsa ol orta goragda oynady.emma bir gün geler ol hüjümçi bolsa hayran galman.fransiyada yzda oynardy.goragyn ortasnyn ortasy seydoua düşüpdi.men leo we samuel önde yer aldyk.mana bu zady zhurnalistler mün gezek soran zadyn jogabyny hiç haçan üytgetmeyan.oynayan wagtym bagtlydyryn.önde yzda ortada tapawudy yok emma özümi hüjümçin yzyndan oynamagy halayan.rijkaard bn bilelikde oyun oynadym.şol oyundaky pozisyonym kan göwnüm turandygyny aydyp bilmen emma meydançada oyunda bolsam we dostlaryma kömek etsem mana başga zat gerek dal.

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir