Taryh

salam talyplar comyn agzalry we myhmnalary.men size taryhda bolan wakany gürrün bermek çi we bir sorag hem bar.koreylerin bir taryhy yurdy silla döwletinde bir gün ökde urşyjy köşke hüjüm edyar.ol tutulyar we hemman önünde sorag edilyar. yöne bu yurdyn korolynda hakimlik güyji yok. hakyky hakimlik mişel hanym diyen bir ayalyn elinde..onsan ol yanky...

Dowamy »

920 15
Köneler, 8 years ago


Mekdep döwürlem3

mekdebe bardym her kim mana birhili gözleyrdiler klasa baryp özümin hemişeki oturyan yerimde oturdym.hemmeler menden gowlaşyp gitdinmi diyip sorayardylar. hemişekesi yaly okuwlar geçip başlady. bir ara kesmede serdar menin yanyma gelip.
_bagyşla dost munun yaly boljagyny bilmeyardim. çyndan hem gynanyan.meni bagyşla.
menhem ona yigre...

Dowamy »

897 5
Köneler, 8 years ago


Mekdep döwürlem 2

sonra az azdan bolan wakalar yadyma düşmage başlady serdar gülnabat hat hemmesi bir bir kadro yaly göz önümden geçdi durdy.birden gapy açyldy. gapydan şepagat uyasy girdi. ine şundan son özümin keselhanadadygyny duydum.ol mana:
-sen hakda söygi dessanyny eşitdik.diyip yylgyrdy.men gözümi yene yumdym.utanjymdan name etjegimi bilemokdym.sonra...

Dowamy »

1106 12
Köneler, 8 years ago


Mekdep döwürlem

mekdep döwrümde bir gyzy söyyardim .ynanmarsynynyz 4 yyllap şol gyzyn yşkynda gezdim.ol menin üçin hemme zatdan gymmatdy. ol mekdebin in göreldeli gyzydy.yöne bir gün şol bir gün menin ahli arzuwlarymy yakdy.
men ol gyza söyyanligim hakda hat yazdym.men gowy okamayardym erbet okuwçylardan hasaplanyardym.ona öz söygimin güyçli hakynda hat we...

Dowamy »

1356 20
Köneler, 8 years ago


Uruş bolmasyn

dünya yagdyayy bulaşyar nahili boldy bu her kim uruş etmek niyetinde .syyasatçylardan ön zhurnalistler dur . haysy döwletden uruş hakda habar çykarka diyip.çala bir zatlar eşdimimi çatma dal köşk yykmak niyetinde. edil altyn tapan yaly gazetin yada internet sahypanyn baş sahypasynda yerleşdiryarler.plan yurt plan yurt etse esger yollajak.ine yapon...

Dowamy »

1388 11
Köneler, 8 years ago


Kimdi kim boldular

haysy yyldyzy ya da meşhur adamy bolmasa bay adamlary alsak olaryn köpüsinin çagalyk döwri yenil geçdi diysema yalnyş bolar. olar bu durmuşa özünin zahmeti bilen yetdiler.özlerinin maksady ugrunda gije gündiz zahmet çekdiler.in yönekey mysal beyik saparmyrat türkmenbaşy çagalyk döwri kimdi hiç kimdi yöne türkmenistanyn prezidenti boldy. amerikan...

Dowamy »

946 4
Köneler, 8 years ago


Transfer el klasikosy

real madrid bilen barselona transfer ugrundada el kllasiko görkezyarler. bu iki klup hem bir futbolçylary isleyarler.mysal üçin neymar belki bu futbolçy hazire çenli bu iki azhdarha klublaryn haysyny saylajagyny özi hem bilyan daldir. yene bir mysal van persi ugrunda göreş yitileşyar. bu iki klubyn arasynda . sonky döwürlede neymar barça persi hem...

Dowamy »

704 2
Köneler, 8 years ago


Ser den peyda yok

mançestir yunaytedin talimçisi ser aleks fergusyundan angliyan talimçisi bolarmysynyz diyen soraga ol şeyle jogap berdi
- elbetde bolaryn futbol federasyony mançestirin hojayyny david gillden menin bilen gepleşmek üçin rugsat alypdyrlar.
-siz muna nahili gararsynynz
fergusyon;
-men bu hakda pikirlenyan angliya milli yygy...

Dowamy »

663 1
Köneler, 8 years ago


Yewrowidiniye 2012

her bir yurt bu yylky yewrowidiniye yaryşy yenmek niyetinde hatda gowydan gowy aydmçylary saylayar. yöne rusiyyan adyndan yeniji bolan rus topary ünsümi çekdi buranowskie babuşky.men bulara hayran galdym ökde yaşlary men diyen yyldyzlary yenen bu topar russiyan adyndan baku 2012 yewrowidiniye aydymçylar yaryşyna gatnaşar. tüweleme berekella bura...

Dowamy »

608 0
Köneler, 8 years ago


Yewropanyn yerine amerikamy?

tayyn durun dostlar amerika we aziya birleşyar.munu bizi aydan amerikanyn bilim adamlary amerika we aziyanyn 200 million yylyn dowamynda demirgazykda yagny hazirki arktikada birleşyarler we taze uly adany emele getirer.yale üniwersitenin adamlary bolsa aziya munu üçin yewropadan geçmeli bolar diydi.yagny amerika we aziya birleşyar. günorta yarymşar...

Dowamy »

652 3
Köneler, 8 years ago


Okyanlar marsdada bar

ESA dan bize taze habar marsda okyan yagny umman bar. özem bir dal iki okyan bar ekeni gynansakda beyle .ESA 2005 yyldan bari. bu gyzyl planetda iş alyp baryar we bir okyanyn yerleşip biljek çöketlige garşy geldiler.abş nyn kaliforniya üniwersitesi bilen fransiyanyn İPAK institutynyn hünarmenlerin alyp baran 2 yyllyk işi netijesinde okyanlaryn biri...

Dowamy »

830 3
Köneler, 8 years ago


Ene ata

bir pir hezretlerinden bir adam ondan doga almak islar. yöne ol pir ona
-men doga etsem allatagala menin dogamy kabul etmez.
bütin töweregindaki adamlar hayran galar muna.pir hezretleri sözüni dowam etdiryar ;
-ene we atasynyn dogasyny almayar .olaryn dogasyny almasa alla ondan razy bolmaz .allatagalanyn razy bolmadyk adama...

Dowamy »

919 6
Köneler, 8 years ago


Uçyan aykgaplar

bir ayakgap fabrikasynyn bir bölüm başlygy özüne taze jay alynyar .ayaly bilen taze jayyna göçüp baryarlar.iki aydan bari bu taze jayda yaşayardylar.kawagt bu öyün hanymy balkonda çykmagy gowy görerdi. şonda garşy öyün aynasyndan özüne yylgyryp bakyan baş alty yaşlaryndaky oglanjagy görerdi. ony herwagt işden gelende we gidende de göryardi.bahar...

Dowamy »

1228 5
Köneler, 8 years ago


Gündogar günbatar

bir söweş gamisi garanky gijede denizde yüzyar.birden gamin kapitany garşydan gelyan bir gamiden yşyk signalyny görer. derrew söweş gamisinin kapitany ol game habar goyberer:
-derrew gaminizi 30 gradus gündogara öwürün garşy gamiden bolsa bu kapitana şeyle jogap geler:
- yok siz gaminizi30 gradus günbatara öwrün.
bu jog...

Dowamy »

818 4
Köneler, 8 years ago


Futbol

halkara futbol guramasy 21 asyryn in gowy derwezebanlary yglan etdi.ona göra 21 asyryn in gowy derwezebany yuwentusun derwezeçisi janluiji buffon.
1.janluiji buffon 199
2.iker kasilas 197
3.petr çeh 154
4.edwin wan der sar 116
5.oliwer kan 99
6.dida...

Dowamy »

953 6
Köneler, 8 years ago


Dowzah gapysy

türkmenistanda dowzahyn gapysy bar bu nahili habar. dogrudanam ol dowzah gapysy nahili zat diyersiniz yöne internetde şunun yaly habara gözüm düşdi 45 yyldan bari öçmeyan ot. derwezedaki çukurun ady. onun ululygy 100 metr dagy bar .we 1967 nji yylda emele gelipdir .hormatly talyp com yn agzalary belki siz bu barada menden gowy bilersiniz .ol hakda...

Dowamy »

1741 5
Köneler, 8 years ago


Dinozawrlar

siz hali hem dinozawrlaryn ahli nesli yitip gitdi hasaplayarsynyzmy. yok bu beyle dal .düyn gören bir tele gepleşikde dinozawrlan bütinley yok bolup gitmedigini aytdy .ynanmarsynyz yöne bu hakykata 100de 60a yakyn. yöne natjek dinozawrlan sonky nesli yok nesli dal görnüşi krokodiller .ay natdine diymeginiz mümkin yöne bir alymyn aytmagyna göra...

Dowamy »

838 6
Köneler, 8 years ago


Barçamy realmy?

çelsinin talimçisi andre wilaş boaç brazilyaly neymaryn transfer edilendigini aytdy . yöne haysy kluba transfer bolandygyny bilmeyan diyip bellap geçen bu talimçi neymaryn taze klubuny nesip etse yazda bileris diydi.bu talimçin beyle diymesinden sonra dünyade iki takmyn bar ol real ya barselona .çelsi diyersiniz yöne andre neymary çelsinin trans...

Dowamy »

605 1
Köneler, 8 years ago


Talimçiler hem

siz dine futbolçylar köp aylyk alyandyr öydyanizmi.yok beyle dal talimçiler hem futbolçylardan galyşmayar.ine bu in köp klupdan köp aylyk alyan 10 sany talimçi.
10.dünyanin in bay klubynyn talimçisi roberto mançini yylda 3.8 million funt sterling(mançestir siti)
9. ser aleks fergusyon yylda 4 million funt sterling(mançestir yunayted)<...

Dowamy »

843 3
Köneler, 8 years ago


Eyran we amerika

köp adamlaryn pikiriçe egerde eyrana garşy uruş yglan edilse 3 nji jahan urşy başlana bilener. bu pikire fransiyan baştutany nikolya sarkozy hem goşuldy;egerde eyrana esger yollasak bu uly uruşlara yol açylyp bilner;sonky wagtlarda bolsa amerika eyrany ekonomiya yoly bilen gysmak niyetinde.eyranyn yadro işleri bilen meşgullanyan adamyn yolda öz ma...

Dowamy »

1370 8
Köneler, 8 years ago


K,m nahili pikirde?

gresiya çökse yewrpoa howp astynda galar. name üçin howp astynda galar belki siz öz pikirinizi aydarsyynyz name üçin gresiyan ekonomiyasy düzelip gidiberenok.hany dostlar siz gresiya ykdysadyyeti barada nahili pikirdesiniz?gresiyan ekonomiyasyny yola goymak üçin name işleri edilmeli.kim nahili pikirde?

Dowamy »

855 8
Köneler, 8 years ago


Zenanlaryn liderligi

maykl jeksonyn aradan çykanyndan bari aydymyn pop görnüşinde zenanlar doly hakimligini dikeltdiler.şu günlerde maddona popun koroly yagny korelewasy bolsa britney spirs tagt mirasdüşeri.özünin biderek durmuşy bilen tanalyan britney spirs maykl jekson ölenden birnaçe gün geçmanka özüni popun lideri diyip yglan edipdi.yöne köpler muna madonany saylad...

Dowamy »

897 8
Köneler, 8 years ago


Pele ynanmayar

fransiyanyn le monde gazetinde beren interwyusunda pele messi hakda şeyle pikirleri orta atdy; elbetde messi dünyan in gowy futbolçysy ol yzly yzyna 3 gezek dünyan in gowy futbolçysy boldy.ol barselonanyn in gowy futbolçysy super oyunçy. yöne bu oyunlary argentina milli düzüminde görkezse has gowy bolar.diydi.messi özim yaly, futbolçy bolmagy üçin,...

Dowamy »

785 5
Köneler, 9 years ago


Ne messi ne -de ronaldo dine hernandez

halkara futbol federasiyanyn geçirilen pikir soraşmalarda her kontinetin meşhur futbolçylaryny yglan etdi pikirsoraşmalarda 1 milliona yakyn adam gatnaşdylar. muna layyklykda yewropan in meşhur futbolçysy romanyn kapitany françesko totti in köp ses toplamagy başardy ikinji yerde del pi yero üçünji yerde kriştiano ronaldo saylandy. günorta amerik...

Dowamy »

936 7
Köneler, 9 years ago


Futbol myş myşlary

real madridin talimçisi jose mourıno kluby portugalaşdyrmagy dowam edyar. düzüminde ronaldo pepe carvalyo coentrao yaly portugal futbolçularyn üstüne mançestir yunaytedin portugal futbolçysy nani ni almak isleyar. klub nani üçin 25 million yewro bermage tayyar. çelsinin hojayny roman abramowiç yenede klub üçin pul seçmage başlady . bu gezek çels...

Dowamy »

758 3
Köneler, 9 years ago