Sen şu zatlary edermisin?

bir yaşuly dandan öz sienasynda gelyar şahere.yoldan 5 6 yaşlan el galdyranyny göryar .gel gel şu yaşlar durmasyn üşap dandan bilen diyip olary aldy. keypleri kök oglan gyzlar.ilki bilen gyzlary düşürmeli yerde düşürdi sonra oglanlary düşürmeli yere haydaydy maşyny yoldan olardan sorady; yeri yigitler yagdaylar nahili.diydi bir yigit ; ay yaşuly y...

Dowamy »

2764 22
Köneler, 9 years ago


Obada

düyn dayym jan etdi hal ahwalyny sorayyn diyip.saglyk amanlyk soralandan son name tazelik bar diydim ol hem manabu gün berdinin (dayymyn ogly) gelendigini aytdy .gepleşip bolandan son obadaky yaşan wagtlarym yadyma düşdi.bizin maşgalamyz şaherçede yaşayardy babam mamam dagy bolsa obada .meni kakam ejem her tomus kanikulynda hökmany suratda oba go...

Dowamy »

752 3
Köneler, 9 years ago


Agzybir bolalyn

men hem bu yere kan wagt bolanok.köp bolsa 3 ay . talyplar com hakda şu sayta girenimden bari hiç zat eşdemokdym .bu sayta girdim we bu yerde gyzykly zatlan bardygyna gördüm. hemme zatlar bizin yaly yaşlar yazyar. her kim öz pikirini aydyar.bu menin üçin gowy. sebabi gazetden okayan profesinal zhurnalistlen makalalary, düşünjeleri halys yüregime...

Dowamy »

906 8
Köneler, 9 years ago


Afrika çempionaty

howa yene birnaçe günden afrika kubogy başlayar.28 nji afrika kubogy ekwatorialnyy gwineya we gabonyn stadionlarynda geçiriler.köp yewropa kluplaryny kyn yagdayda goyjak bu kubogy bu gezek haysy yurt yeniji bolar .yenede müsürmi dur dur bu gezek müsür yok çykyp bilmedi yada dünya çempionatynda şowly çykyş eden ganamy ya kamerunmy,drogbaly kotdıwar...

Dowamy »

729 4
Köneler, 9 years ago


Yewropa aydymyn korolewasy yelena

inna hakyky ady yelena aleksandra apostulyana bolan bu aydymçy hazirki wagtda dünyade zenanlaryn arasynda tanalyan in meşhur 5 aydymçyn biri.ol 1986 njy yylyn 16 njy oktyabrda ruminıyanyn mangaliya şaherinde dogulyar. kiçijik döwründe atasy (kakasynyn kakasy ,dadesi) ony söyüp inna diyyar eken,bu yüzden yelena estradda çykyş edende inna ady bilen ç...

Dowamy »

602 2
Köneler, 9 years ago


Yolbarslan dermany bizmi?

salam hormatly dostlar we doganlar.bu yenede men .we yenede taze habar tapdym . yöne bu habar.biz üçin onat dal yolbarslar üçin bolsa has onat habar. belki bilyan dalsininiz adamyn eti dünyadaki in yumşak we süyji etdir . munun üstesinede haywanlar üçin derman. ey huday bu name boldygy diyersiniz. yöne muny iş yüzünde yolbarslar subut etdiler. tan...

Dowamy »

1879 20
Köneler, 9 years ago


2112-nji yyl

mundan yüz yyl ön jübi telefonlary bilen gepleşiler diyseler sen dalisin diyerdiler. emma bu zat hazirki wagtda bar.gelin dostlar şu hakda oylanalyn yene yüz yyldan durmuşymyz nahili bolar nahili üytgeşmeler dörar. men sizi bbc tarapyndan geçirilen pikir soraşmada yene yüz yyldan durmuşymyzda nameler boljagyny aydayyn. 2112 yyl okyanlarda yaşayyş...

Dowamy »

1026 11
Köneler, 9 years ago


Türk degişmelerinden

bir gün galatasarayly fenerbahçeliwe beşiktaşly fanatikler arabystanda arak içmeli dal yerinde serhoş halda tutulyarlar. we olara jeza beryarler.yöne gyzyk yeri jeza bermezden ön bir islegni yerine yetirilyan ekeni .ilki bilen galatasaraylydansorayar yurdun şazadasy ; name islegin barjezadan ön ayt senin 40 gamçy urular diyipdir.onda galatsaraly fa...

Dowamy »

940 6
Köneler, 9 years ago


Dünyade in köp gazanyan 10 sportçy

muny hali hazire çenli tayger wuds birinjiligi hiç kime berman gelyar .onun 2011 gazanan puly 75 milion dollar. munu agramly bölegini elektronık arts hemde nokia kompanıalary arasyndaky şertnamasy esasynda gazandy 40 million dollar.2 nji yerde bolsa nba nyn yyldyzy kobi bbrayant baryar .onun umumy gazanan girdelisi 53 million dollar.kobi öz klubynd...

Dowamy »

761 3
Köneler, 9 years ago


Söygi bu söygi

söygi name diysenem bar siz ynanmasanyzam bu duyga uly hormat goyyanlar bar. ine mysal üçin düyn gazet okap otyrkam bir makala gözüm düşdi. onda taylanda yaşayan bir yigidin öli gelin bilen toy tutandygymy okap hayranlar galdym .gör nahili wepadarlyk gör nahili söygüsi güyçli adam . bu adamyn ady yadymda yok yöne onun taylanda bir telekanalyn ba...

Dowamy »

1341 5
Köneler, 9 years ago


Moskwa şaheri

ruslara name boldy anygragy rus oba gyzlaryna olar indi degişme dal durmuş yoldaşyny tapmak üçin moskwa şaherine gelyarler. dine bir rus gyzlary dal hazirki wagtda dünyanin dürlü künjeginden moskwa şaherine gelyan gyzlaryn 100de 40 prosentı durmuş yoldaş tapmak niyetinde .olar bilen geçirilen sorag jogaplarda bolsagyzlar şeyle yigidi isleyarler....

Dowamy »

924 4
Köneler, 9 years ago


Yewraziya yyldyzy basleşigi

yewrowidniye hazirki wagtda yewropada in meşhur aydymçylaryn basleşigi. indi bolsa yewraziya aydymçylaryn basleşigi bar . howa bu yyl ilkinji sapar gurnalan yewraziya yyldyzy aydymçylar basleşigi türkiye türkmenistan gazagystan gyrgyzsyztan azerbeyjan we kipr türk döwletlerin arasynda gurnaldy.her yurtdan bir aydymçy gatnaşan bu basleşige türkmeni...

Dowamy »

1409 20
Köneler, 9 years ago


Transfer tazelikleri

moskowany sska topary wagner üçin brazillerin flamengo klubyndan azyndan 10million yewro isleyar. yewropanyn iki men diyen kluplary barselona we çelsi portonyn brazileli yyldyzy halky satyn almaga tayyar. frasniyanyn parizh sen jerman kluby düzümini güyçlendirmek üçin p...

Dowamy »

825 3
Köneler, 9 years ago


2011-in sportçysy kim

her sayt özünin in ökde sportçysyny saylayar gelin bizler hem talyplar.com.un in ökde sportçysyny saylalyn .kim 2011 yyldyzy kim 2011 in ökde sporçysy messi ronaldo wettel batton jokowiç na li woznyaski kwıtowa nadal pellegrini usaın bolt we şuna menzeşler .her öz halayan sporçysyny yazsyn we biz sonundan talyplar.com saytynyn in ökde sportçysyny...

Dowamy »

722 4
Köneler, 9 years ago


Futboldan boksa

gelin futboldan boksa geçelin nira garasak messi barselona real bolup gıtdılay.göz önüne getirin kliçkolar özaralarynda boksa çykjaklar sizin pikirinizçe kim yener.wladimir kliçkomy ya da witaliy kliçkomy

Dowamy »

894 9
Köneler, 9 years ago


Yaş doktor hanym

bir gyz bardy dogtorçylygy yany gutarypdy .owadanlyk diysen onda .payhaslyk diysen onda .baylyk dıysen onda.üstesinde bir bay maşgalan yeke çagasy.bu gyzy tanayan her yakyn adamlary öz ogullaryna alyp bermek isleyardiler . her kim bu gyza söygi bildiripdi.yöne ol hemma yok jogabyny beripdi.ine günlerden bir gün bu özdiyenli doktor hanym bir taksi s...

Dowamy »

1058 9
Köneler, 9 years ago


Amerikada bu yyl dünya çempionaty

2012nji yylam geldi. bu yyl amerikada dünya çempionaty bar .yöne ol ne futbol ne-de bir sport yaryşy .bu çempionat amerikan kinokompaniyalaryn arasynda. howa bu yyl birnaçe yok birnaçe dal onnaçe kinolar uly ekranlara çykyar .olardan in garaşylyan möy adamy yagny spider man bolsa gerek bütünley taze rezhizyor we artistl...

Dowamy »

984 5
Köneler, 9 years ago


Durmuşymyz şeyle bolarmy?

barde köpimiz talyp herimiz her yerde okayarys.İne nesip bolsa okuwymyzy gutaryp elimize diplomy alyp ene watanymyza dolanyrys.Ol yerde bir abraylyja yerde işlap maşgala gurarys.Ömüryoldaşyn bilen bagtly durmuş geçirersin .çagaly bolarsyn.Çagalarymyzy ösdürüp yetişdireris.Dogrudanam durmuş şeyle geçermi?Dogrudanam durmuşymyz şeyle b...

Dowamy »

931 12
Köneler, 9 years ago


Egerde

önki zamanlarda şeyle soraglar bardy yer günün daşyndan aylanarmy ya
gün yerin daşyndan aylanyarmy ya denızde anyrda yaşayş barmy yok guşlar nadip uçyarlar adamlaram uçarlarmy we şuna şuna menzeş soraglar yone wagtyn geçmegi bilen bularyn hemmesi anyklanyldy. Gynansakda her döwrün öz soraglary bolyar.Men sizin hazirki zaman soraglaryna...

Dowamy »

1091 9
Köneler, 9 years ago