bir wagtlar dokuz gyruklu bir şeytan tilki bardy.ol şeyle bir güyçlidi hatda onun bir guyrugy hereket eden wagtyn da öran güyçli şemal bolyardy.yöne bir sany şinoby durmuşyny howp astyna goyup ony möhürledi.ol yondaime hokagedi. naruto her kimi özüne çekmek üçin ine bu gün hem bir jynlylyk etdi. yagny şaherin hemme yerini ayrtaynam dört hokagein heykellerini boyap çykdy -hokage sama -yene name boldy.naruto bir zatlar oylap tapdymy -howa hokage sama bütin hokagelerin heykellerini boyap çykdy -ufff suratymy bir arkayyn çekip bilmedim heykelleri boyamagy dowam edyardi. naruto. aşakdan ses çykdy - eyyy naruto şu zaty etmegi goy inidi -howa barybir zerary sana bolar -hahaha öçürin owazynyz akmaklar name hiç bir adamyn edip bilmedik işlerini men edyan adamlaryn arasyna narutan mugallymy we hokage sama da geldi. -ötünç sorayan sondaima sama -hmm iruka düşünmdi -hey naruto düş ol yerden bilyanmi sapak wagtyny geçirdinmi -uuff iruka sensey -bilyanmi naruto ertir akademiyada gutardyş synagy bar .elbetde sen gçip bilmedin bu yyl ikinjisi -hmm düşnükli iruka sensey naruton okuw wagty yadyna düşdi hemişe geçip bilmeyardi .sebabi bolsa hiç sapak dinlemeyardi.hatda iruka senseyin sonky öwreden hengo no jutsunu edip blmandi.sensey okuwçylara özüne üytgemelidigini aydypdy.naruto bolsa hemişe ya üçünji hokage bolardy ya özünin sexy jutsusu bilen bir yalanaç gyza üytgardi - ha naruto indi hemme boyan yerini arassalamadan öye gitmek yok -hahah öye gitmek üçin bir niyetim yok iruka sensey -naruto indi name bar -eger hemmesini arassalasan sana ramen alyp bererin -sag bol sensey hany hemmesini arassalayn naruto hemme işlerini bitirip bir nahar hanada iruka sensey bilen nahar iydiler. - naruto name üçin hokagelerin heykellerini boyadyn bu sen üçin dal mi -elbetde yok sensey oban in güyçli ninzalara hokage diyilyar dalmi -dogry naruto we yondaime hokage obamyzydokuz guyrukly şeytan tilkiden halas etdi -men hem bir gün hokage bolaryn we yene de hemme hokageleri sayamda galar hahaha hemme obadaşlar menin güyjümi bilerler hm -sensey senden hayşym bar -yene bir tabak nahar isleyarmin -yok kellandaki nyşany mana berip bilmezmin -hazirlikçe bolmaz bu zady gutardyşdan sonra alyp bilerisn belki ertir bu zady gazanyp bilersin ertesi iruka sensey öz synpyna bunshin no jutsu(kopyya tehnigi)goyd.kim bu işi üstünlikli yerine yetirse akademigi gutarjak -howa adynyzy okan wagtym gelin naruto uzumaki sen birinjisin naruto orta çykdy mün hili hyyal bilen çykdy yöne bu jutsuny etmegi başaryp bilmedi - galdyn naruto - emma iruka sensey bu ses narutany rahatlady bu üçünji gezek emma bu gezek ony geçrirp bileriz .üstesinede bu gezek kopyyasyny döredip bildi -bu bolmaz mizuki sensey hemme üç sanysyny döredyarke bu birini döredip bildi ondada janla menzanok.ol geçip bilmez. köp adamlar geçip bilipdi emma naruto yene geçip bilman önki sallançagynda gaygy bilen otyryardy.

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir