Mekdep döwürlem10

şondan son mana hiç kim zat diymedi yöne şatlygyn hemme zta içinde galan bolmaly bilmedim.yöne yagday kem kemden üytgap baryardy.menin bilen yaryşa gatnaşan klasdaşlam menin bilen geplşmega dost bolmaga başladylar ayratynda guwanjyn begenjin altynayyn amangülin menin bilen göwün açyşyp gülüşip gepleşmegi höwesimi göteryardi.indi mekdebede höwesim...

Dowamy »

1089 11
Köneler, 8 years ago


Mourinyomy? kasilasmy?

hormatly real madrid janköyerleri size gynançly habarlar. bar sonky döwürlerde joze mourionyo we iker kasilas arasynda çykan kabir düşünişmezlik sebabpli indiki yyl haysam bolsa birinin realy terk etmegine garaşylyar.sonky oyunlarada şowsuzlyga duçar bolan real munun joze munun sebabini kasiladan göryar we indiki sezon üçin taze derwezeban gözlem...

Dowamy »

603 1
Köneler, 8 years ago


Mekdep döwürlem9

yaryş gutardy men klasa baryp pakpamy alyp mekdepden çykyp gaytdym hemmeden ön yöne yeniş gazananymyza begenyardim.bir görsem yzymdan röwşen yetip gelyar.
-gazy 180 goyup nira uçup baryarsyn garaşsana mana
-gutlayan yenşiniz bilen
-sag bol siz hem tas yenipdiniz bizi tüweleme guwanjyn aydym aydyşy dagy edil görogly bolup aytdy...

Dowamy »

836 8
Köneler, 8 years ago


Dost+duşman+söweş=ökünç

dostluk name ?özün yaly bir hasiyetli yene bir adammy?yada kyn günüde kömek edyan adammy ? ya da dertlerin paylaşyan adammy?bilmedim.oturyp kawagt oylanyan dost name. menin dostlarym barmy ,men dostlarym üçin name edyan?egerde olar göwnümdaki adam yaly bolmasa olaryn göwnüne degmegi hiç zatça görmeyan.olaryn islegleri menin üçin hiç zat yöne öz isl...

Dowamy »

1142 15
Köneler, 8 years ago


Uefa da üytgeşmeler bolarmy?

uefa da üytgeşmeler girizilmyarmi .sonky çykan maglumatlara göra indi yewropada bir sany turnir yagny yewropanyn superligasy bolarmy.bu zat hem daşda dal eyyam 2015 yylda bolmagy mümkin.mişel platynyn pikiriçe bu turnir 20 sany grupodan ybarat bolup 80sany klup çykyş eder.we her grupoda dört klup basleşer.menin eşdişime göra şeyle zatlar bar .

Dowamy »

533 0
Köneler, 8 years ago


In uly goşun

interneti dörüp otyrkam şeyle zada gözüm düşdi.belki bu zat sizlere gyzyklandyrmaz yöne armiyada bolup gelenlerin ünsüni çekse gerek.dünyanin in uly goşuny haysy yurt gürrünsiz bu abş my yok abş dal ol yurt ikinji yere geçdi.dünyanin in uly goşuny bolan baş yurt
1.hytay
2.abş
3.hindistan
4.demirgazyk koreya
5.russ...

Dowamy »

1225 26
Köneler, 8 years ago


Türkmenlerin taryhy

ertir ir bilen oyanynyzda belki bu temany okarsynyz.howa gije oturyp ukym tutmady onsan şu talyplar.coma birzatlar yazayyn dydim.howa bu yerdekai adamlar her hili düşünjeli adamlar.her haysynyz üytgeşik bir dünyasiniz.bu zat esasy zat dal .meni başga bir zat gyzyklandyryar.taryh türkmenistan taryhy taryhy yerler olarynaatlaryn gelip çykyşy türkme...

Dowamy »

2613 11
Köneler, 8 years ago


C7 we m10 lar bir klupda oynarmy?

russiyan anzhi kluby edil yewropa kluplary bilen yaryşyan yaly. ökde futbolçylary hataryna goşup yewropan belkide dünyasninem in güyçli kluby bolmak isleyar.hataryna men diyen yyldyzlary goşan anzha bular yetmeyan yaly ökde talimçi guus hidnigi klbua getirip indi dünyanin men diyen iki super yyldyzy c7 we m10 lary almak üçin hemme zada tayyar.bu...

Dowamy »

752 2
Köneler, 8 years ago


Gagarin kubogynda yaryş gyzyşyar

dünyanin in uly hokkey çenpionatlaryndan bolan khl yaryş gzyşyar.gagarynyn kubogy diylip atlandyryan bu yaryşda sekiz sany klup galdy. bu yaryşyn esasy favoritlerde ak bars önki çempion salawat yulayaewi yenmeginden sonra gündogar tarapdan finala çykmagyna garaşylyar.onnun sonky oynan hazirki garşydaşy trakrora myhmançylykda overtimeda 1 şayby iy...

Dowamy »

563 1
Köneler, 8 years ago


Haysy kluby saylarka?

neymar , şakiri edwin hazard. bu üç yaş oyunjy futbolyn geljekki supper oynuçylary.şakiri eyyam bawariya bilen şertnama baglanyşdy..indi gezek neymar we hazard ky. .bu iki oyunçy üçin hazirden kluplaryn arasynda uruş turyar.yagyny transfer söweşi.neymaryn yanyna baryp gaytmak kyn .ol başga materikde .üstesinede ol öz sözlerinde ansat santos ayryl...

Dowamy »

744 3
Köneler, 8 years ago


şakira kürtçe aydym aydyar

dünyanin in owadan aydymçylaryn biri kolumbiyaly bmg nyn parahatçylyk ilçisi shakira kürt dilinde aydym yerine yetirtar.pl mundan birnaçe yyl ozal yrakda sadam huseynin münlerçe kürtleri himiya gazy bilen öldüren yrakly kürtlere bagyşlayar.ol bu aydymy kürt aydymçysy hemin halid bilen bilelikde yerine yetirer.bu aydymyn inlisçesi this time of kur...

Dowamy »

1135 8
Köneler, 8 years ago


Yaryş başlady

hany birazrak bolsada futboldan daşlaşalynda .ine formula 1 başlapdyr.dünyanin in tizlikli sporty.futboldan son in meşhur we girdejeli sport yaryşy.bu yaryş awtsraliyada bat aldy.sonky vise çempion jenson batton bu yaryşy çempion bolup tamamlamagy başardy.birinji yer ikinji yeri bolsa bu yaryşyn messi hasaplanyan sebastian vettel almagy başardy. ü...

Dowamy »

554 0
Köneler, 8 years ago


Her hili kanun

yany internet dörüp otyrdym welin israilde gyzlarada gulluk etmek hökman ekeni .yagny erkeklr bir bilen bir derejede harby gulluk geçyarler .inede ellerinde awtomat alyp granat zynmagy öwrenyarler. belki bu zady türkmenistandada etsek nahili bolar bizin gyzlarymyz gulluk edip bilermika

Dowamy »

1642 21
Köneler, 8 years ago


şol gün

men hem önle sen bilen bagtly bolar diyip öytdim.yöne hernamede bolsa senin öye wagtynda gelmezligin menin bilen gepleşmezligin mana göwnüni açmazlygyn meni otdan alyp suwa yene de oda atyarsyn bilmedim .aramyzda name güna boldy.sana her gün irden janym diyyan yöne sen mana seretmezligin .göya men yok yaly hereket etmezligin.meni gaygy batyryar.m...

Dowamy »

991 18
Köneler, 8 years ago


Belkide

sonky döwürlerde nasanyn internetde çykaran suratlary hemmani jedele gidiryar. ol günün yannydaa misli bir togalak zat bar we birki sekuntdan yok bolyar. bu zatlary hemme habar beriş internet adreslerinde görüp bilersiniz.belki bu gelmişeklerin yagny başga planetalylaryn uçyan gamisidir.belkide yene aldayandyrlar

Dowamy »

654 2
Köneler, 8 years ago


Mekdep döwürlem 8

ine şeydip hem yaryşy klasyn adyndan dine men çykyş etmeli boldum. bütin d klasdan yeke menmi yok berdimyrat hem mana kömek etjek diyipdi.ertesi mekdebe baryp mugallymdan programany aldym.programa üytgeşikdi.goşgy yazmalydy .in gynanç yeri özün düzmelidi.bu birinji şert sonra haysam bolsa bir türkmen klassyk şahyrlaryn birinin ömür döredejiligin we...

Dowamy »

3007 15
Köneler, 8 years ago


Yok bolsun höküm ediji döwletler

size gynançly habar yetiryanim üçin ötünç sorayan yöne sonky döwürde çykyan habarlara göra bu yyl elhenç yyllaryn biri bolup biler.bmg duşuşyklaryn çaginde duşuşan russiyanyn we abş nyn daşar işler ministri duşuşdy .bu duşuşykda klinton eyran üçin sonky şans bu aprel ayynda boljak özara gepleşikler onayly netije bermese abş eyrana çozar.howa bu çoz...

Dowamy »

1090 12
Köneler, 8 years ago


Gysgajyk internet myş myşlary

c7 diylip atlandyryan kriştiana ronaldo sonky döwürlerde milana gidyar diylen myş myşlar bar.bu barada c7 şeyle diydi milana gitmegi islardim yöne men realda has bagtly diydi
messini liga çempionynda 5 gol urmagy barada şeyle diydi
messi öran gowy oyunçy ony gutlayan we onun üçin we futbol üçin özümi bagtly duyyan.belki men hem bir wa...

Dowamy »

675 3
Köneler, 8 years ago


Good bye talypar.com hello ertir .com ya da well come new friend

hemme ertir com a geçdi öydyan good bye talyplar. com şeyle dalmi bu tayda gyzykly zatlaram yok yöne içgysma boldy .hiç kim üytgeşik tema açanok yöne ertir .com bet hemme şol tayda hemme ertir. coma agza bolmak isleyar. bu taya ön giryanler hem talyplar .com hakda sorasan bay bow name etjeksin ol köne sayty.ine seret ertir coma hemme zat bar haçan...

Dowamy »

1152 18
Köneler, 8 years ago


Mekdep döwürlem7

günlerim şeydip geçmage başlady yöne asta yuwaş bu zatlara öwrenişip başladym.
yagyş yagyardy .bu gün yagyş yagyar hiç kim mekdebe barasy yok diyip mekdebe gitdim.şu bilim üçin janyndan doyan adamlaram barow .görsem klasda berdimyrat gülnabat leyli begenç serdar maksat mahri dagy bar.menem geçip oturdym.birinji sagat taryhdy.her kim yerli...

Dowamy »

915 6
Köneler, 8 years ago


In uly bela

bizler üçin in uly howp name hazirki wagtda ? uruşmy ?açlykmy ? suwsuzlykmy? howa tasirimi? belki astroit dir .name diyyaniz şu astroitlere garşy nahili çare görüp bileris eger de erte birigün yere türkmenistan yaly atstroit gelyar diyseler boldy bizin gutaran günimiz biz ona hiç hili çare görüp bilmerismi.hazirki gazanan tehnologik zatlarymyzam b...

Dowamy »

809 4
Köneler, 8 years ago


Mekdep döwürlem6

- how ahmet barmyn dirimin bu yagty jahanda
-gowy maksat sen nahili
-sen sorandan bari onat
berdimyrat eyyam başga klasdaşlarym bilen gepleşmage başlady .tüwleme gyzlar eyyamdan aşyk boldularao ona .ay owadanja gelşiklije oglanjykda
-name hakda pikir edyan ahmet
- yok hiç zat hakda yöne
-yönemi ay boly...

Dowamy »

936 8
Köneler, 8 years ago


Biz yekemi?

asmana seredyas gör nahili gin . bu dünyade alemde dine biz yeke yaşayasmy yagny başga aklyl jandar yok yokmy.dine biz akylly jandarmy bu gin dünyade .telewizora seredyas dürli programalry göryas onda başga planetalar gelmişekler nlo (nlo diylende meni göz önünde getirman) bizi yzarlayarlar bizin ösüşimizi göryaler bizi nahilidir yol bilen kontro...

Dowamy »

913 6
Köneler, 8 years ago


Mekdep döwürlem5

sentyabr gelyardi .yene üç dört günden okuw başlajakdy.hemme okuw esbaplaryny tayyarlayardy.men hem öz gezegimde mekdebe bardym. 3 aylap mekdebe gelmandim.birhili boldum .1 nji sentyabr güni yene hemme klasdaşlam mana yigrenç bilen seretse name bolardy.başga mekdebe geçesim geldi.dogry 7 yyllap şu mekdepde okap yene başga mekdebe geçmek .agşam bu...

Dowamy »

1003 11
Köneler, 8 years ago


Hany gülelinde

hany dostlar gülelinde yöne içgysma bolup gitdi
bir boksyor maykl tayson bilen boksa çykyar birinji yumrukda nokaut bolyar
gapdaldan treneri ona
yuwaş 9 diyyançe galma
yanky boksyor bolsa sudya
sagat naçe boldy diyyar

bir gün kriştiana ronaldo kafe baryar .ondan biri sorauar
sen kimsin

Dowamy »

995 6
Köneler, 8 years ago