Bir talyp hyyaly

söygülisi bilen internetde gepleşip okamaga başlan myrat oturan yerinden arzuw etmega başlady.okuwyny gutaryp barar.elinde diplom bar.ala namejik işe yerleşer.özüni tutanson söygülisi maysa öylener maysanyn gözi yolda galandyr.dogrusyny aytsa ol hakda hasda köp oylanyp başlady.toyy nahili bolaraka kakasy we kakasynyn agasy maysalara gudaçylyga bar...

Dowamy »

1186 22
Köneler, 8 years ago


Dünyan in bay başligi

forbes zhurnalyny hemmaniz bilyan bolsanyz grek .ine şol zhurnal dünyanin in bay adamlaryny yglanetdi.meksikaly karlos slim 74 millard dollar bilen birinjiligi eyeledi.amerikaly bill geyts bu yyl 61 millard dollar bilen ikinjiligi.yene bir amerikaly warren bufet 44 millard dollar bilen üçünjiligi.bernard arnault 41 millard dollar bilen başinji. ami...

Dowamy »

684 2
Köneler, 8 years ago


Kim güyçli

hormatly talyplar.comyn agzalary sizin pikirinizçe kim dünyanin in gowy sportçysy
leo messi dünyanin in gowy futbolçysy bolan leo düyn çempionlar ligasynda 5 gol urup rekord goydy we raula hasda yakynlaşdy
sebesitan vettel geçen iki yylyn içinde formula birde yeniji boldy .we yenede dünyanin in yaş çempiony diyen ady hem bar
...

Dowamy »

684 5
Köneler, 8 years ago


Ispaniya lider

fifa dünyaninin in gowy milli yygyndylary yglan etdi.
1.ispaniya 1561
2.gollandiya 1379
3.germaniya 1332
4.urugway 1289
5.brazilya 1157
6.angliya 1121
7.portugaliya 1106
8.argentina 1102
9.italiya 1062
10.horwatiya 1049
11.daniya 1025
12...

Dowamy »

787 4
Köneler, 8 years ago


Bu bir real

howa şu günler real madrid klubynyn 110 yaşy dolyar.men hem bu klubyn 110 yaşyny gutlayan rowayat klup .dünyade name alynmaly kubok bar bolsa muzeyinde bar.her bir futbolçynyn oynamak isleyan bir klup.real madrid futbol kluby fifa we bütin dünya tarapyndan 20 nji asyryn in gowy kluby diylip yglan edilen klup .9 gezek çempionlar ligasy 31 gezek is...

Dowamy »

782 4
Köneler, 8 years ago


Bu bir lady

men şu lady gagany göryan welin .onun saçy barmy yokmy bilmeyan. her klipde her hili bolyan bu zenan .her yerdede her hili .yakynda bolsa onun twiterçilerinde yzarlayanlar 20 million adam .az adam dal we twiterde 20 nillionda geçen ilkinji adam.justin bieber 18 katy parry 15 şakira14.5 million. bay ba onun facebookda yzarlayanlar 45 million.tüwele...

Dowamy »

748 4
Köneler, 8 years ago


Israillarynky nameka indi mesirgenmesi

nahili boldy bu .name indi israil güyçlenen döwrümika .nira seretsen israil eyrana uruş yglan etjek. name how bu dünya dine israillar üçinmi?sonky ylmyn gazananlary bilen azajyk bayan we güyçlülerin padezhkasyny alan yurt indi uruş başlajak bolup mesirgenyar.ine şu günlerde name şol israilin baştutany şu mesele boyunça amerika bilen maslahatlaşjak...

Dowamy »

988 11
Köneler, 8 years ago


Kilçkolary yenyan yokmy?

howa düyn geçirilen boksa hemmaniz bolmasada kliçkon tarapdarlara görendir .bah bu kliçkolar boksyn şasy boldular.heyde olary in bolmanda yenyan yokmy ?haysam bolsa BİRİNİ WİTALİYİ YA DA WLADİMİRİ KİM BAR BULARY YENYAN?.ESAsy mowzuga geleli düyn wladimir fransuz boksçyny eyyam ikinji minutd a işini çözdi otureberdi.fransuz boksçy mormeka nokaut git...

Dowamy »

697 5
Köneler, 8 years ago


Realdan barça jogap

realdan barça jogap dünyaninin gowy kluby barça bolsa dünyanin in gymmat kluby real boldy .şeyle hem bu klup 7 yyllap bu ady hiç kime bermedi yene bir yyl real bu ady eyelese mançestir yunayted bilen denleşer yagny 8 gezek bolar.2 jilgi adatdagysy yaly barselona üçünji mançestir yunayted dördünji bawariya başinji arsenal altynjy çelsi .şeyle he...

Dowamy »

926 9
Köneler, 8 years ago


Ikinji öy mars dal saturn

dostlar söyünji amerikanyn nasa kompaiyasy saturnda kislorod tapdy. bu bolsa alemden uzaklarda yaşayyş gözleyanlere uly urgy uruldy .bu kosmos apaarat y kassini kömegi bilen öwrenildi .yöne takmynlara göra saturnyn kislorody yerdekiden 5 trlyon az öydyan. yöne namede bolsa bu azajyk umyt döredyar. yene bir zat hazirki ylmyn gazanlary bilen ol yerin...

Dowamy »

903 12
Köneler, 8 years ago


Yönekeyje maslahat

hormatly dostlar .size bir maslahat berjek .yöne bir maslahat .egerde öyli işlikli bolsanyz yada bolmadyklara söygilisi barlara şeyle maslahat.egerde söyen yarynyz kynçylyga uçrasa ilki bilen ony dinlemegi başaryn sebabi derdini aydan adam has özüni yenil duyar .ondada söyüşenler bir birlerinden ansat syr saklamaz .uçrasa elinizden gelse kömek edi...

Dowamy »

714 3
Köneler, 8 years ago


Robotlar a ynsan beynisi

dostlar durun tolgunman ondada şu zadyn boljagyna kan ynanman bir rus alymy adamy ölümsiz etjek.ol adamyn beynisini robota goyup adamy ömürbaky ölümsiz etjek yöne nadip? men şu sorag gyzyklandyr yar ol alym öz sözlerinde adam beynisini robota goyup bolar diydi.bolmajak zat yöne rus alymy bu zady 10 yylyn dowamynda başarjakdygyna ynanyar we bu...

Dowamy »

687 4
Köneler, 8 years ago


Futbol myş myşlary

bir hepde ön parizh sen jermenin havi üçin 80 million yewro bermage tayyar diyipdi.yene bir bomba bols a2 gün ön yuwentus yardy . realyn belkide hawisi bolan habi alonsa üçin reala islan puluny berjek diydi.
inlis gazetelrinde iki duşman angliyada çempionlyk üçin göreşmegi mümkin diyilyar.
mourinyo we guardiola ikisi hem barça we...

Dowamy »

732 6
Köneler, 8 years ago


Yene barça realy çözdi

halkara futbol federasyony fewral ayynda dünyanin in gowy futbol kluplaryny yglan etdi.ine olar
1.barselona (ispaniya) 369
2.real madrid (ispaniya) 292
3.velez sarfild (argentina) 291
4.mançestir yunayted (angliya) 255
5.mançestir siti (angliya) 251
6.chili santiago (çili) 245
7.catolika santiago...

Dowamy »

560 0
Köneler, 8 years ago


Eje

bu obada bir ene bardy .onunam iki ogly bardy .bir gün bu ene keslledi .doganlar öz aralrynda düşnişip gezekli gezegine öz enesine gözlap başlady biri bütin gije enesi gowlaşyp gitmegi üçin dürli dogalary okasa biri enesine gözlemek şertidi .uly dogan dogalary gowy bilyanligi sebapli hemişe ejesinin gowlaşyp gitmegi üçi n dogalar okardy.kiçi dogan...

Dowamy »

727 3
Köneler, 8 years ago


Yaşulular angliyada

dün yanin in yaşly aty we it bu gün angliyada yaşayar.shayne atly bir bedew bu günler 51 yaş toyuny toylayar.atlaryn ortalama yaşy 20 30 yöne bilim adamlary onun beyle uzak yaşamanyn sebabi ayratyn bakylmagyndan görünyar shayne bu ady 2004 nji yylda bir arap inlis atyn wepat etmesinden sonra ey boldy.bu bedewin obadaşy pip atly it bolsa bu günler2...

Dowamy »

648 1
Köneler, 8 years ago


ötünç sorayan

öni bilen bu yazgyny yazmak bilen hemmanizden ötünç sorayan.hemme zat üçin.kimin göwnüne degen bolsam ependi miskin we başgalar.yöne şu dinden gepleyaniz welin hemme zady bilyan yaly bolman dogry türkmen medeniyeti başgadyr begenyan .pikir edip görün men 13 yyldan bari türkmenistana baryp bilemok .13 yyldan bari watanymy göremok.şol mekdebi gutary...

Dowamy »

1166 21
Köneler, 8 years ago


önünden duyduryan

men bu taya geljek daldim.yöne menin kompyuterime kimdir birinin virus goybermesi gaharym getiryar.men siz goyberdiniz diyemok bir agzada degişli dal bu söz.yöne şuna girip myhmman bolyan bir sany russiyaly adama duyduryan.eger yene mana degişli logen yada dürli internet saytlaryma girip olaryn parolyny yada virus goybersen menden yaman görme .men...

Dowamy »

781 3
Köneler, 8 years ago


Hayyam hakda gysgaja awto biograf

omar hayyam eyranly we nişapurda doglan 1048 bji yylda. ol bir medresede nyzamy mülk hasan sabah yaly meşhur adamlar bilen bile okan.hayyam çadyrçy manysy hem bardyyr. onun kakasy çadyrjy bolupdyr.ömer hayyam öz wagtyny in gowy matematikaçysy bolan
ol özünin goşgulary bilen birtopar jedelleri döreden we rubagylary yazmak boyunça ona den ge...

Dowamy »

2390 8
Köneler, 8 years ago


25 sany söz

kanadanyn wankuwer şaherinde geçirilyan heryylky amerikan bilimi öwrenme federasyon yygnagynda bilim adamlary iki yaşyna yeten çagalar üçin in möhüm 25 sözi bellediler.yagny bu yaşdaky çaglara şu sözleri öwretmeli.
1.eje
2.kaka
3.babaek
4.süyt
5.suw
6.salam
7.top
8.howa
9.yok
1...

Dowamy »

1246 32
Köneler, 8 years ago


Messi ahyry boyun aldy

ronaldan fanatlary üçin messiden gowy habar.ahyrsony leo messin özi hem barçadan başga klupda munun yaly gowy oyun görkezip bilmejekdigini boyun aldy.ol ispaniyan bir radiosynda şeyle diydi;men 25 yaşymda we başga kluba geçmegi arzuw hem etmeyarin. mana galsa dine şu klupda oynaryn we başga klupda gowy oyun görkezip bilmerin .menin yeke tak arzuw...

Dowamy »

888 7
Köneler, 8 years ago


Howp gelyar

dykgat dykgat kimin gahryman bolasy gelyan bolsa indiki yyl howa 2013 yylda bu işi edip biler. ispan alymlary 2013 yylda fewralyn 15 ne yerin golayyndan bir sany meteorit uçup geçjekdigini aydyarlar we bizin planetamyza öran golayjyk dan uçup geçer alymlar onun yerden 30 mün km daşlykdan geçjekdigtini aydyarlar.yöne bu san yalnyş hem bolup biler....

Dowamy »

1131 15
Köneler, 8 years ago


In möhüm

tehnolggik zatlardan bize in möhümi haysy zat telefon kompyuter yada holodilnik (sowadyjy)?menin pikirimçe in möhümi telefon sizin pikirinizçe haysylar?

Dowamy »

731 3
Köneler, 8 years ago


Haywanlar hem adamlar yalymy

amerikanyn yale uniwersitelerinden taze habar .olar kapuçin maymynlara pul ulanmagy öwretdiler we name gördüler . chen we santos bulara maymynlara pul ulanmagy öwretmek 7 ayymyzy aldy diyyar.olaryn pikiriçe kapuçin maymynalryn hasap hesipligi adamlarynkydan onat.dek oturman bular maymynlara karta yaly humar oyunlaryny hem öwretdiler.maymynlar oyund...

Dowamy »

754 6
Köneler, 8 years ago


ötünç soramak ejizlikmi?

amerikanyn prezidetnligine dalaşgar santorum obamanyn musulmanlardan gurhany kerimi yakanlyklary üçin ötünç soramasynyn gerek daldigini aytdy.amerikanyn bir telewidiniye programasyna gatnaşan dalaşgar rick santorum obama barada şeyle diydi; obmama beyle etmeli daldi ötünç soramaly daldi bu zady edip prezidentin nahili ejizdigini görkezdi diyyar.son...

Dowamy »

723 2
Köneler, 8 years ago