Mertebe dessany: Ýalan we Çyn we HAKYKAT

IX. ÝALAN WE ÇYN  
Biz ýetmiş ýyllap”Türkmenistan Russiýa meýletin birleşdi” diýip gezdik. Ýowuz ýalan öňe düşdi. 37-nji ýylyň ýalnynyň içinden çirkizilip-çürtülip, geçen ýaşulular nämäniň-nämedigini magat bilýän bolsalar-da, gepläp bilmediler, lal açdylar. Soňraky nesiller bolsa totyguşa döndüler. Näme diýseler, şony dogrudyr öýtdüler. Ýow...

Dowamy »

217 1
Köneler, wagt tarapyndan 1 month ago

Mertebe dessany: BIZ NÄME GAZANDYK WE AKWARIUMDAKY BALYKLAR

VII. BIZ NÄME ÝITIRDIK, NÄME GAZANDYK ?!   SSSR binýat edilip, Türkmenistan hem onuň içine girizilenden soň türkmeniň gören zyýany, çeken ýitgisi çensiz-çaksyz boldy diýip aýtmaga esas bar. Bolşewikler ideologiýasy hemme zady orslaşdyrmaga örän bilniksiz gönükdirildi. 100-den gowrak milleti özüne birleşdirýän metropoliýa halklaryň hiç biriniň hem,...

Dowamy »

186 1
Köneler, wagt tarapyndan 1 month ago

Mertebe dessany: DOK ÖÝÜÑ AÇLARY WE DEÑLIK - O DÜNÝÄDE...

V. DOK ÖÝÜŇ AÇLARY...  
Baryp, graždanlyk urşunyň möwjeýän ýyllarynda bolşewikler hökümetiniň baştutany Wladimir Lenin Çeleken nebitine umydyny dikýändigini mälim edipdi. Türkmenistanyň pagtasy, garaköli baganasy, beýleki baýlyklary Orsyýede gerekdi. Eýýäm şol wagtlarda Garabogazkölde nähili baýlyklaryň bardygyny bolşewikleriň hökümeti bilý...

Dowamy »

183 3
Köneler, wagt tarapyndan 1 month ago

Mertebe dessany: Taryhyñ ýazylmadyk sahypalary we Şeýtan oýunlary...

III. TARYHYŇ ÝAZYLMADYK SAHYPALARYNY KIM DOLDURMALY?!.
Watany hiç haçan hiç kime ýöne ýere bermeýärler. Watanyň diňe deň bolmadyk söweşlerde gan dökülip, uly ýitgiler çekilip elden gidrilmegi mümkin. Muňa alaç ýok. Bu – ykbal. Gökdepe gandöküşikliginde güýçler babatda ýagdaýyň nähilidigi barada bu söweşiň häzirki zaman bilermeni, ýazyjy Narg...

Dowamy »

169 0
Köneler, wagt tarapyndan 1 month ago

Mertebe dessany: WATAN MERTEBEDIR!

MERTEBE  DESSANY
(publisistik oýlanma)      
Ruhubelentligiň iň ýokary ýüze çykmasy Watansöýüjilikdir. Çünki Watan mertebedir. Dünýäde Garaşsyz Türkmenistan döwletiniň barlygy – taryhy hakykat. Ol Bölünmezdir, Bitarapdyr, Müdimidir! Bu taryhy hakykaty inkär edip biljek hiç zat ýokdur! Türkmen milleti ýitip ýok bolup gitmek howpundan...

Dowamy »

207 0
Köneler, wagt tarapyndan 1 month ago

Türkmenleriñ Adat Hukugy

TÜRKMENLERIŇ ADAT HUKUGY    
Respublikamyzyň syýasy garaşsyzlygynyň berkarar edilmegi, mundan has ozalrak türkmen diliniňem döwlet dili diýlip ykrar edilmegi, geçmişdäki baý ruhy hem material mirasymyzy doly öwrenmäge, şu esasda-da, onuň oňaýly hem-de halkymyza eý bolan taraplaryny gündelik durmuşymyzda ulanmaga giň ýol açdy.
Şu nukda...

Dowamy »

177 0
Köneler, wagt tarapyndan 1 month ago

Magtymguly - "Ýeldim tut"

Dünýe görmeý, tutgun
galsaň bir künçde,
Bady-paý dek ýer ýüzüne ýeldim tut;
Çyn-Maçynda, Rumda,
Hindde, Hebeşde
Bolan-bolmuş hünärleri bildim tut.

Aç hem bolsaň, barma ile dilege,
Diý: köşkde men,
başym barmyş pelege,
Çölde galsaň, h...

Dowamy »

151 0
Köneler, EdgarPo tarapyndan 1 month ago

BI GÜNA YIGIDIÑ NALASY! 5-nji bölimi.

Meni şeydip, azatlykdan mahrum etdiler. Bir gyz diyip, gor nahili günlere düšdim. Ejemi ýaraladym, õz durmuşuma bir bigaýrat gyz diyip, iñ soñunda eden pişämem sul boldy. Ejemjanam meñ yanyma maýyny tapsa geler durardy. Yone ejem-de õnki yaly mãhir soygisini gõremokdym. Enemem meni yazgaryp yõr, etmedik išlerime. Derdimi hic kime aydyp, bilemokdy...

Dowamy »

218 3
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago

BI GÜNA YIGIDIÑ NALASY! 4-nji bölimi.

-Biz seydip polisya bolimine bardyk. Jerenin kakasy yakamdan tutup, name ozine esewan edip bilmedinmi dp, mana iñ agyr tohmeti yapty. Yoldaş litinant meñ gyzymyn namysyny depelan gujigi omirlik zyndan-da çüyredesim gelýä. Atajan aga hemme zady goz astyna alarys, kosesin.
- Men bolsa Jerenin yuzune birden seredenimi bilmedim. Jerenin gozleri...

Dowamy »

229 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago

BI GÜNA YIGIDIÑ NALASY! 2 nji bölimi.

Ilki gulluga bara- barmana owrenişmedim. Ejemi küýsedim, Jeren bilen geçen dususuklarymyn ahlisi goz öñime gelip dur.Yzymdan hatlar ýygy-ýygydan gelip, dur ejemdenem, Jerendenem. Seydip wagtam gecip dur, bir sydyrgyn. Bir ýyl, altaý nadip gecenini bilmedim. Yöne näme üçindir soñky alty aýym saklanyp-saklanyp geçýan yaly her name-de bolsa Ejemjanda...

Dowamy »

178 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago

BI GÜNA YIGIDIÑ NALASY! 1 nji bölimi.

Doly okan: Durmusda hakyky bolan waka.

-Hawwa men garypja maşgalañ yekeje perzendi. Diñe ejem bar, kakam heniz 2-i yasymdakam agyr kesele duçar bolup,ir yogaldy. Mašgalany eklemek kyn düşse-de, ejemiñ paýyna düşdi. Ejem gorguli gyşyna körek coplap, tomsuna jõwzaly yssylar-da obañ zahmet soyer dayhanalrynyn potratlaryna gidip, gunimi...

Dowamy »

172 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago

Söyen yarym öylenyär...

Gitdiñ bahanalap ýönekeý zady,
Gelmediñ yzyña dolanyp ýene.
El bilen düzedip bolmaz ykbaly,
Ezizim sen maña dúșünäysene.

Garașmaklyk agyr bolsa-da çenden,
Gara$dym gözlermi yoluña dikip.
Saña bolan umydymy üzmedim,
Ýeke özum ajy hasraty çekip.

Diýdiler:"GARAȘMA GELMEZ INDI HIÇ,...

Dowamy »

173 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago

Gutlag

Mähriban zenanlarymyz, Sizi 8-nji martyňyz bilen gutlaýaryn ! Mährem ýylgyrşyňyz bilen iň ýakynlaryňyzy guwandyryp gezmegiňizi, ýüregiňize çäksiz söýgi bilen birlikde berk beden saglygyny, durmuşyň ähli pursatynda üstünlik bilen bilelikde ýüregiňizdäki iň islän umytlaryňyza ýetmegiňizi arzuw edýärin !!
Ýürekden çykan arzuwlar bilen:
...

Dowamy »

156 1
Köneler, Yeser tarapyndan 1 month ago

Gysga Hadyslar

Salam berip, girmedik adamy golaýyňyza goýbermäň.

Öýüňizdäki ody öçürmezden, uka gitmäň.

Adamlardan hiç zady dilenip sorama.

Hatda atyň üstündekäň gamçyň ýere gaçaýsa, özüň düşüp al.

Ýoldaşyň bir agyr ýagdaýa düşüp duran wagty, sen onuň üstünden gülme. Eger gülseň, Allatagalanyň oňa mer...

Dowamy »

210 1
Köneler, Gurban93 tarapyndan 1 month ago

Imo

Salam .Imoda moýa istoriýa diýen ýere birýerden kilip,surat sbşeniýa bilup gelýär menä nirden nädip gelýänine düşinemok.Bilseňiz kömek edaýyň

Dowamy »

234 2
Köneler, Luntik tarapyndan 1 month ago

Seýil edeliň bu jahana jahanda näler görner

Salam hormatly okyjylar .Men dünýäni syýahat etmek isleýän welin Türkmenisdandan daşary ýurda çykmak mümkinmikä?Eger men okuw bahanasy bn daşary ýurda gidip bilsem şol ýerdwn beýleki ýurtlara geçmek mümkinmikä?Men siziňem dünýäniň täsin ýerlerine syýahat etmek isleýändigiňize ynanýan .Eger bilýänbolsaňyz kömek edaýyň.

Dowamy »

232 0
Köneler, Luntik tarapyndan 1 month ago

Haýsy ugra niýetlenen?!

talyplar.com adresi gyzykly hem-de gerekli bloglary paýlaşylýan saýt eken. Ýöne bu ýere 3-4 gün bäri girýänim üçin düşünmän galdym. Köp kişiniň paýlaşýan bloglaryny uly gyzyklanma bilen okaýaryn, şonda-da bu adress nämä niýetlenenine gaty düşünmedim. Ylmy täzelikleri, wakalary, bloglary paýlaşmalymy?!
Men öz durmuşym (alan sapaklarym,...

Dowamy »

231 1
Köneler, Yeser tarapyndan 1 month ago

Terjimeler çemeninden

TERJIMELER ÇEMENINDEN

▶ KÖÇELERIÑ ŞASY WE YKMANDALYKDAN BAGT GÖZLÄN BUKOWSKIDEN AFORIZMLER

- Käte säher bilen ýerimden turamda oýlanýan: besdir indi diýýän, emme ýene şunuñ ýaly özüñi duýan pursatlarymy ýatlap içiñden hümürdeýän...

- Adamlary hiç ýigrenjek bolup duramok, olar diñe gözüme görünmeseler özü...

Dowamy »

229 2
Köneler, GaRa_TmyN tarapyndan 1 month ago

Taryhda kitaphanalar barada

Hä­zir­ki wagt­da ki­tap­ha­na­lar ha­ky­ky mu­zeý­ler ýa­ly­dyr. Ýag­ny di­ňe ki­tap­la­ryň sak­la­nyl­ýan ýe­ri däl-de, eý­sem, gö­züň bi­len gö­rüp bol­ýan täsin su­rat­la­ryň ser­gi­si­niň, ar­hi­tek­tor­la­ryň eser­le­ri­niň we ýa­dy­gär­lik­le­ri­niň sak­la­nýan ýe­ri­dir.

1. 2011-nji ýyl­da Ştut­gart­da açy­lan ki­tap­ha­na....

Dowamy »

184 1
Köneler, Gurban93 tarapyndan 1 month ago

Danalar dostluk hakda

Iň uly betbagtçylyk – hakyky dostlaryň bolmazlygydyr.

F.Bekon

Seniň üçin hemme zada taýýar adamy hiç haçan ynjytma.

F.M.Dostoýewskiý

Sadyk dostuň şypasy ýaraňa melhem bolar,
Dönük dostuň jepasy bagryňa hanjar bolar.

Nyza...

Dowamy »

178 1
Köneler, Gurban93 tarapyndan 1 month ago