Meni şeydip, azatlykdan mahrum etdiler. Bir gyz diyip, gor nahili günlere düšdim. Ejemi ýaraladym, õz durmuşuma bir bigaýrat gyz diyip, iñ soñunda eden pişämem sul boldy. Ejemjanam meñ yanyma maýyny tapsa geler durardy. Yone ejem-de õnki yaly mãhir soygisini gõremokdym. Enemem meni yazgaryp yõr, etmedik išlerime. Derdimi hic kime aydyp, bilemokdym. Yekeje zada bil baglap bilyan, olam akja kagyza oz syrymyy aydyp, bilýän gùnimi kagyz bilen geciryardim. Gecen gunlerimi yatlamak agyr degse-de yatlaman, sobara-da yazman, säginmen gecip bilemokdym. Bir günem yazmak kyn düšse-de ejeme seyle sozleri yazmany makul bildim:
-Salam enem, bu senin bagry girýan, ýalñyz balañ. Enemjan sen meni dokuz ay gowrande goterip, nowjuwan ýaşymy senin bilen bile geciren ejem. Näme ucin gaharly bakyarsyn senem. Atdylar zyndana yekeje-de günäm yok ejem, meni Hudaydan diläý, bigüna çagañ nalasyny Hudaya yetiray belki kabul bolar ejemjan. Bar zat yalan günäm yok enem, ýõñkediler maña günä ynan ejem! Men her gun gije ejizlesemem aglaýan maña name üçin ynananok. Men so gyzy ellamok. Ynan ejemjan men so gyzy ellämok. Dogry düşünýän barlyñky yol alar, men ony geňlämok. Dinle käbäm intäk sozimi soñlamok. Ejemjan eger-de men şony ellan bolsam onda, gõwresindäki çaga nebsim agyrarda. Ozimem halal masgaladan ulanan oglana. Nadip dusundirjegimi bilemok enem! Yone yalnyz hayystym: Yuregine agram berme, menem birjigem gaygy etme, oziñe seretseñ senden razydyrn ejemjan. Meñ so gyzda arym bar eje. Yekeje-de günäm ýok enem.Yalan-yalan, hemme zat yalan ejemjan ogluñda çigit yaltjagam günä yokdyr.
Sile donen goz ýašlarymdan, akmana yaşam galmady. Meñ derdimi su elimdaki kagyzalaram agyr gõrip, ozlerem ejizlap, ýyrtylýan ýaly. Ah durmuş nameler gõrkezýäñ, ýa biz ýašlyk edip gowşak geldikmi. Ejemjan meniñ bu yazan hatlaryma, aglaýma senin gôz ýaşlaryñ dõkilmegini islãmok. Hõkman bir gûn meniñ bigûnä oglandygymy subut ederler. Şol gün nesip bolsa gelip ýeter. Mähribanym bor onda soñky zõzlerimem jemläýin. Janyñ sag bolsun, õmriñ uzak bolsun. Menden razy bol käbãm, soñky demime çenli yûregimde diñe sen ýašarsyñ.Hoş sagbol!
Soñy

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir