10+ ýyllyk agzalardan kimler bar ?

Köneräk agzalardan kimler bar ? Pikir çekeleşilýän, söýüşilýän, urşulýan, gatnaşylýan, üýşülýän wagtlardaky agzalardan ? Ol döwürler talyp bolanlaryň aglabasy ullakan adam bolup gidendirler.

Dowamy »

762 6
Sorag-jogap, 2 years ago


TDH: Ilatyň saglygy we bagtyýarlygy baradaky hemmetaraplaýyn alada – döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarydyr

опубликованно 28.02.2018 // 719 - просмотров

Jem­gy­ýet­de sag­dyn we iş­jeň dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­niň ber­ki­dil­me­gi­ni mö­hüm me­se­le­le­riň bi­ri hök­mün­de jar ed­ýän mil­li Li­de­ri­miz spor­tuň at­çy­lyk, we­lo­si­ped we aw­to­mo­bil spor­ty, yl­gaw, ten­nis hem-de beý­le­ki dür­li gör­nüş­le­ri bi­len yzy­gi­der­li meş­g...

Dowamy »

1793 1
Sorag-jogap, 6 years ago


GARAGUM

Çille dolar, kükräp-kükräp ýaz geler,
Nowruzyňda togsan tamam, Garagum.
Durna däldir, Gökden guruk ýaý geler
Ol ata-babamdan salam - Garagum.

Tozdurdym men sende çaryk-çokaýym,
Paý-pyýad agezip ojar tokaýyň.
Owsaryň ber, kerweniňi çekeýin,
Özgermişdir köne zaman, Garagum.

Gökde...

Dowamy »

1937 0
Edebiýat, 6 years ago


Birazajyk Tebigatdan

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is an international agreement between governments. Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival.

CITES- Nesli tükenmek howpy astyndaky haýwanlaryň we ösümlikleriň halkar...

Dowamy »

1975 0
Bilim, 6 years ago


Talyp Gözeli-2018

1) Türkmenistanyň Magtymguly Adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşi
2) Türkmenistanyň Bilim Ministrligi
3) Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşi

HORMAT HATY (Işde, okuwda we ş. m. tapawutlanýan adamlara berilýän dokument.) şu üç edaranyň/guramanyň adyndan berilýän eken Talyp Gözeli bäsleşiginde ýeňiji...

Dowamy »

3904 2
Täzelikler, 6 years ago


Türkmenistanyň iň baý adamlary kimler ?

Türkiýäň habarlaryny okap otyrkam, Forbesiň Türkiýedäki 100 sany iň baý adamyň sanawyny çap edendigi ýazylan eken. Içlerinden maňa gyzykly gelen, Rönesans Holding we Polimeks Inşat ýaly Türkmenistanda tanalýan firmalaryň eýeleri boldy. Aýratyn hem habardaky şu jümle:
"Örneğin FORBES 100'de 1,3 milyar dolarla yer alan Erol Tabanca'nın sahibi...

Dowamy »

6570 4
Köneler, 6 years ago


Jadylanan Millet
CADILANAN MILLET

c=j
ı=y
y=ý
(orginal kopirywat wystawit)Biri bar eydi, biri yok eydi al asmanıñ astında cennete meñzeş türkmen iylinde Alla tagaladan başga adıl bir soltan bar eydi. Onuñ Erkin diyen bir oglı bar eydi. Bu...

Dowamy »

2018 0
Köneler, 6 years ago


Şahsy Bloglar we ş.m. (şagal möjekler)

Tak tak takkkk, bu ýere-de entägem käbir kän tamdyr nan iýenlerden girýän bar käwagt ýarym, az owlakdan. Az tamdyr nan, köp bok iýenlerdenem bar. Az tamdyr nan iýip, köp okanlardan bolsa gaty az. Aslynda, hemmäňize gözüm gidýär. Iýýän nanyňa, maşgalaňa iýdirýän nanyňa başlygyň bokuny halkyň ganyna, derine ýugyryp, çalyp iýip bilmek bir ukyp, zehin...

Dowamy »

2013 0
Köneler, 6 years ago


Aramyzdaky Mutandlar

Olar gaty gadymdan bäri biziň içimizde ýaşap gelýärler. Olar dürli tebigy we syýasy şertlerde öz barlyklaryny gorap, nesilden nesile agtarmak bilen bir hatarda, psihoanalitiki ýollar bilen geljek nesilleriň aňyna aralaşyp, olary hem özlerine meňzeş şekilde klonlamana ukyplydyrlar. Olary adaty adamlardan saýgarmak juda kyn. Kämil morfogenetiki we gi...

Dowamy »

1933 0
Köneler, 6 years ago


Bağışlama bizi Veten (Bagyşlama bizi Watan)

Unuttuq tarixi öten zamanı
Unuttuq toprağa tökülen qanı
Unuttuq ferqini yaxşı yamanı
Bağışlama bizi Veten.

Görsekte köksüne batan qılıncı
Başımız altına qoyduq balıncı
Doğrandın bölündün sen xıncım xıncım
Bağışlama bizi Veten.

İşimiz peşemiz oldu ahu-zar
Feryat sesimizde...

Dowamy »

1804 0
Köneler, 6 years ago


Depegöz
"Oraz Depegözi alyp, öýüne getirdi. Ony emdirmek ücin bir eneke çagyrdylar. Eneke gelip, emmesini oglanyň agzyna saldy. Oglan bir sordy – barja süýdüni aldy, iki sordy – ganyn aldy, üç sordy – janyn aldy."

"Gorkut atadan" şu üçli bölek maňa bir zady ýatlatdy. Bilene bäşlik goýjak....

Dowamy »

2007 0
Köneler, 6 years ago


Mesele

Türkmenistanda ykdysady krisiz barmy ? Bar ýaly, eger aslynda ýok bolup, emeli krisiz döredilýän bolsa, onda ýagdaý has hem möhüm. Beýle etmek Watana dönükligiň edil özi bolsa bolsa gerek.


"Her ýurdyň awyny öz tazysy bilen awla." diýilen nakyly her türkmen bilýän hem bolsa, şu wagt öz tazysy bilen öz ýurdunda awlanýan ýurtlar...

Dowamy »

1992 0
Köneler, 6 years ago


Daşary Ykdysady Iş Banky

Hormatly Daşary Ykdysady Iş Bankynyň pyssy pujurlyklaryny amala aşyrýan we beýleki maliýä jogap berýän ýolbaşçylar!


Siz Ogrymy ? Siz Kezzapmy ? Harammy siz ? Binamysmy ? Ejize ganym zalymmy siz ?

Bir mahallar kerwenle ýola giden adam bir mollasumagyň birine pul amanat edip gidýär. Gelip, amanadyny sorasa, moll...

Dowamy »

2274 0
Köneler, 6 years ago


Haýýý bar a

1.5 sagatlap ýazan temam puç boldy. Ýazyp bolup göýber diýsem, içeri gir diýip dur. Kopy Paste edäýmändirin. Aý bähbit bolsun, dil bela, diş gala diýlenidir.

Dowamy »

2029 0
Köneler, 6 years ago


Nyrhlar nähili ?

Siz üçin adaty ýagdaýdyr weli, köp wagt bäri Türkmenistana baryp gaýtmadyklar üçin gyzykly bolup biler. Bazarlarda, dükanlarda azyk harytlarynyň nyrhy näden ? Pomidory, tüwini, pyýazy, kartoşkany we ş/m-leriň kilogramyny näçeden alýaňyz ? Süzmäň kilogramy näçeden ? Nar, üzüm ? Süýdiň litri ? Goýun/sygyr eti, läşge (towuk) ? Aşgabatdan taksistler ha...

Dowamy »

2212 0
Köneler, 6 years ago


Garaşsyzlyk güni 27 sentýabrmy indiki ýyldan ?

Halk Maslahatyna online seretmek ýa-da maslahat baradaky taýýarlanan gepleşiklere tomaşa etmek nesip bolmansoň we internetden hem derekli maglumat tapmamsoň, şu ýerden sorap görmekden başga çykalga tapmadym.

Garaşsyzlyk baýramynyň bellenýän günini näme sebäpden üýtgetdiler ?

Şu resmi saýtda eýle teklibiň hödürlenend...

Dowamy »

2086 0
Köneler, 6 years ago


Seretmek we görmek

Look and see, bakmak ve görmek...

Seretýän, görýän zadyňa düşünmek gysgaça. Pelsepeçileriň dilinde näme diýilýärkä ?
Kinolarda meşhur sahnalar bardyr, "Seretýän ýeriňde, şu taýda näme görýärsiň ?" diýilip berilen sorag we ymgyr manyly ýa-da manysyz jogap.

Meşhur hekaýany bilýänsiňiz. Käsäni çagyldan dolduryland...

Dowamy »

1779 0
Köneler, 6 years ago


Adalat üçin içeliň.

Adalat näme we näme däl diýen sorag aram-aram kän çekeleşilýär.

Ilki bilen adalat deňlik diýmek däl.

Adalat, başga biriniň hakyny iýmän, her kimiň öz hakyna eýe çykyp bilmegidir. Adalat, her kimiň hakyny goraýyjylykdyr.He-he, ýene her kim üçin deňlik diýen ýaly boldy soňky sözlem hem....

Dowamy »

2023 0
Köneler, 6 years ago


Ak ýürekden

Şu yerde gawno tema açyp zaebal edýän 3-4 sany taşşakçyň ýoguna ýanyp bolanokmy ? Owalam zaebal bla şu habarlardan. Taşşakçylyk edip ýadaňyzokmy huýlar bla ? Dogramany näçe gowy görýän adam bolsa-da, gurbanlygyň soňky güni dograma iýesi gelmeýişi ýaly, guwanyp guwanyp zaebalymyz çykdy "ak" habarlaryňyza.

Blin, halk näme edýä ? Pagta...

Dowamy »

1881 0
Köneler, 6 years ago


10 ýyl yza-2

G.Berdimuhammedow
ADAMLARYŇ BAŞ SAGLYGY TÜRKMENIŇ
ALTYN ASYRYNYŇ BINÝADYDYR
Türkmeniň Altyn asyrynyň Baş Taglymaty bolan Mukaddes Ruhnamany özleriniň
ruhy şamçyragy edinen saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärleri öz
halkynyň saglygy barada hemişe alada eden Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň
ynsa...

Dowamy »

2417 0
Köneler, 7 years ago


10 ýyl yza-1

Taryhyň öwrümli ýollarynda, türkmeniň oýanan ykbalynyň diregi bolan, öz halkyny
nurly Gün bolup çoýan Beýik Serdarymyzy, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşyny ýitirmek
milletiň uludan-kiçisiniň ýüregini daglady, adamlaryň kalbyna daglar bolup çökdi. Bu ýitgi,
onda-da öwezini dolup bolmajak ýitgi. Ýöne bu Beýik Şahsyýet durşy bilen mer...

Dowamy »

2167 0
Köneler, 7 years ago


"Jenaÿat wakasy"

Töwerekde tilkiniñ garawullap geztanini bilip towuklary ketekden çykarman saklayan bir horoz bar eken. Ol towuklañ iyjek iymini seresaplylyk bilen ozi yygnap getirer eken. Towuklar hem bu horozyñ aydanyndan çykman gezer ekenler. Bu ÿagday dowam etse towuk awlamagyn mumkin bolmajakdygyny bilyan tilkiniñ kellesine bir pikir gelipdir. Ol bir gün gije...

Dowamy »

2716 1
Köneler, 7 years ago