Gitdiñ bahanalap ýönekeý zady,
Gelmediñ yzyña dolanyp ýene.
El bilen düzedip bolmaz ykbaly,
Ezizim sen maña dúșünäysene.

Garașmaklyk agyr bolsa-da çenden,
Gara$dym gözlermi yoluña dikip.
Saña bolan umydymy üzmedim,
Ýeke özum ajy hasraty çekip.

Diýdiler:"GARAȘMA GELMEZ INDI HIÇ,
ONUÑ ÜÇIN ÖRTEMEGIN ÖZÜÑI".
Bu sözler ýüregimi paralap gitýär,
Ýene garașyan men yumup gözümi.

Joralarym diýdi:"UNUT SEN ONY,
INDI ONUÑ TOÝ SÄHEDI BELLENYÄR.
ÝATDAN ÇYKAR BILE GEÇEN GÜNLERÑI,
INDI ERTIR SÖYEN ÝIGDIÑ ÖYLENYÄR.

Bu habar dünýämi düñderdi birden,
Indi meniñ ùçin hiçzat yok yaly.
Gapyldy garagym,ýakyldy kalbym,
Ýitirdim men saña baryan bu ýoly.

Agladym,gòz ýașym tükendi gitdi,
Ýakyp barýar ýüregimiñ yzasy.
Häzirem ýadyma sen düșyäñ ýarym,
Bu söyginiñ agyr eken jezasy.

Hayysh bn_Näbelli

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir