-Biz seydip polisya bolimine bardyk. Jerenin kakasy yakamdan tutup, name ozine esewan edip bilmedinmi dp, mana iñ agyr tohmeti yapty. Yoldaş litinant meñ gyzymyn namysyny depelan gujigi omirlik zyndan-da çüyredesim gelýä. Atajan aga hemme zady goz astyna alarys, kosesin.
- Men bolsa Jerenin yuzune birden seredenimi bilmedim. Jerenin gozlerinde seylerak alamat bardy, wah cagajygym yagdayyna dusunyan, yone arzamy bermakam meñ sertime kayyl bolaymalyy ekenin. Yuregim awaya welin, natjek senki menka awamada, meni kiceldip sen yaly binamys gyza oylenenimden olenim gowy diyipdiñ, menem seni arzuwyna yetirdim, diyyan yaly edip guycli nazary bilen gozi icimden gecip gelýä. O barmana Jerenin ejesi yuzume bir sarpyk calyp, name meñ gyzymy ile masgara etjek boldunmy hä, ýõne men dirikäm beyle ise yol bermerin. Sen yaly garyplardan çykya, yere bakandan yer gorkar dp oynamana aydanaklara. Dine seni basmaly dal masgalanam dek goymalyy däl diyen sozine gõzimdãki ucgun otlar dorap, Hudaydan bir gorkuña! Siz nahili ynsanlar. Men yetimi kosanin bilen oziniz, asuda yasarn oytyanizmi, Jeren esasanam saña degisli..
-Ey waaay bu gûrläbem bilýämi haramzada neneñ diliñ barya gyzymyñ adyny tutmana yüzüñ esegin hamyndan galyñdygy samsyga mälimä. Ya bizin nerwimizi barlap, gorjek bolyañmy hä sen az wagt sabr et, ntäk gowy gunler gorkezern.
Guldim-de seyle jogap berdim: Men dine Hudaydan gorkyanymy õñ size aytmadygyma otûnç sorayan. Yone Hicden giç ýagşy su wagt aytmagynam oz wagty: Bilip goyun nahili oda atsanyzam men dine Hudaydan gorkyandyryn. Siz mana nahili soz gabartsanyzam. Meninki sol bir soz, Hudaydan gorkyan. Biraz ara dymyşlyk dusdi. Ejemjanam meniñ yzymdan gelipdir. Alaja gozlerini elek- celek edip, yeke didarym name ucin beytdin. Sende gownim galdy diyen yalyy bakyşda seredip dur. Namysymdan yana bokurdagymyy gaynadyp durun. Ejemi beyle yagday-da asla goresim gelenokdy.

Dowamy bar...

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir