Admine haýyş bilen yüzlenme!

Meň bloglarymyň arasynda "Türkmen fiskaly (agendi) barada taryhy hekaýa" diýip blogym bolmalydy bir zada boldy blog uytgedildi ýazgy cykdy blin hekaýaň soňy gürüm-jürüm boldy eger edip bolýan bolsa gaýtaryp beràý öňki durkuna haýyş dolulygyna gerekdi ahyry shu ýerde gowy durdyda eeeeih gynandymay

Dowamy »

3756 0
Köneler, 6 years ago


Yurekdesh.ru

Olam blok bolupdyr Sebäp görkezilmedik nàme sebàpli bilmedim iň soňky girenem men boldum öýtýàn :/

Dowamy »

4185 42
Köneler, 6 years ago


Setirlem ezilse duýgylamdandyr....Owadan, päkize arzuw-hyýala
Meň ýüregim üýtgemejek watandy.
Bu gün şol paşmadyk arzuwlam üçin,
Öz çagalyk ýyllarymdan utandym.

Uzak menzilleriň külpeti hakda,
Dek bäş ýyl owalam etmändim pikir.
Ýöne ýamanlaryň duşuşy ýaly,
Oňatlaram duşdy, Hudaýa şükür!

Şükür, ý...

Dowamy »

1623 0
Köneler, 6 years ago


Nahili düşündiriş berersiñiz?

Tàk baýlygym senli günleñ lezzeti,
Tàk baýlygym senli günleñ ezýeti.

Dowamy »

1693 0
Köneler, 6 years ago


Kàbir........

Pes adamlar durmush basgancagynyn ashagynda oturyp bu basgancak nira akidyarka diyip pikir edeyanlerdir.
Ortaca Adamlar elmydama durmush basgancagyndan yokary galmaga synanshyanlardyr.
Beyik adamlar eyyam shol basgancagyn ustunde sana garashyanlardyr.
Has beyik adamlar oz basgancagyny getirip ozleri yokary chykyanlardyr.
...

Dowamy »

1660 0
Köneler, 6 years ago


Bir temadan bölek

Garypdyk özümiz, gurplydy göwün,
Çyn zatlar bilen-de ederdik oyun.
Eý ykbal! Saňa-da bolmandyk boýun,
Ýaşlygyň humary başymyzdaka.

Dowamy »

1538 0
Köneler, 6 years ago


Okalmadyk hatlar ýada.......(Hany Gowjam okap baha ber hany :))’’Ynsany söýeninden ölüm aýyrsa, diri aýralygyň ajysy ondan azmyka?!
Ýakynyňda bolsa-da, ýok ýaly hereket etmek, gözlerine seredip bilmän ýaşamak nähili kyn eken...
Megerem, aýralyk — bogazda düwün, dodakda titreme, gözde gaýgy, el buz ýaly sowuk, ýüregiň içinde ullakan, ýöne ullakan bir gabyksyz ýara. Ýara aýralygyň i...

Dowamy »

1677 0
Köneler, 6 years ago


Okalmadyk hatlar ýada.......(Hany Gowjam okap baha ber hany :))’’Ynsany söýeninden ölüm aýyrsa, diri aýralygyň ajysy ondan azmyka?!
Ýakynyňda bolsa-da, ýok ýaly hereket etmek, gözlerine seredip bilmän ýaşamak nähili kyn eken...
Megerem, aýralyk — bogazda düwün, dodakda titreme, gözde gaýgy, el buz ýaly sowuk, ýüregiň içinde ullakan, ýöne ullakan bir gabyksyz ýara. Ýara aýralygyň i...

Dowamy »

1625 0
Köneler, 6 years ago


Geçmiş haýyş...
Ýyllaň yzy hakydamda gatapdyr,
Ýatlamalar duwlanypdyr düýnüme.
Meň geljege örän gidesim gelýär,
Geçmiş, haýyş, indi artyk güýmeme!

Sahypasy täzelensin ömrümiň,
Kir-kimirden, goý, päklensin kalbymam.
Günler, süpür ajy ýatlamalary,
Ine, ýanan ýürek seňki! - Al munam!

Dowamy »

1677 0
Köneler, 6 years ago


Ine

Aýallary gürletmäň müň dürli usuly bar, emma olary dymdyrmagyň welin, ýekeje usulam ýok diýipdirler. Asla-ha,göwnüňe bolmasa,aýallar diňletmek üçinem däl-de, diňe gürlemek üçin gürleýän ýaly. Iki-üç aýal ýolda duşsa, bolmanda,ýarym sagatlap gürleşerler welin, emma birem beýlekisini diňleýän däldir, bary birden gürleýändir. Soň öz-özlerinden göwnüho...

Dowamy »

1865 0
Köneler, 6 years ago


:)

diýipdirler. Asla-ha,göwnüňe bolmasa,aýallar diňletmek üçinem däl-de, diňe gürlemek üçin gürleýän ýaly. Iki-üç aýal ýolda duşsa, bolmanda,ýarym sagatlap gürleşerler welin, emma birem beýlekisini diňleýän däldir, bary birden gürleýändir. Soň öz-özlerinden göwnühoş bolubam, aýrylyşýandyrlar(

Dowamy »

1724 0
Köneler, 6 years ago


Dàliñ Akyl bilen duşuşygy ýene-de gaytalanan mowzukArada bazarda geň birini gördüm. Öz-ä bir horja, egninde-de köneje eşigi. Ol her geçeniňem alkymyna dykylyp barýar, mümkin hyzmatyny hödürleýändir-dä. Her kim oňa: "Özümkini nätjegimi bilemok" diýýär-de deňinden geçiberýär. Käbiri-hä: "Bar, göläňe dogra" diýibem azgyrylýar. Her kimiň derdi özüne ýetik, her kim ondan elli bizar. Ah...

Dowamy »

1778 0
Köneler, 6 years ago


Wagt... gaytalanan mowzuk

Soňky ýyllarda, belkide, soňky on ýyllar içinde, käbir adamlar uka doýmazlyk we o bilen bagly kynçylyklar hakynda köp şikaýat edýän bolup galypdyr. Muňa dürli sebäpleri getirýärler, meselem, häzirki zaman durmuşynyň tertipsiz ritminiň getirip çykarýan stress ýagdaýy, ýada hetdenaşa köpelip giden aragatnaşygyň onsuz hem dartgynlaşan ynsan beýnisini...

Dowamy »

1622 0
Köneler, 6 years ago


Salam àhliñe

Saýt özboluşlyja gyzyklyja :)

Dowamy »

1796 0
Köneler, 7 years ago


Wagt

Soňky ýyllarda, belkide, soňky on ýyllar içinde, käbir adamlar uka doýmazlyk we o bilen bagly kynçylyklar hakynda köp şikaýat edýän bolup galypdyr. Muňa dürli sebäpleri getirýärler, meselem, häzirki zaman durmuşynyň tertipsiz ritminiň getirip çykarýan stress ýagdaýy, ýada hetdenaşa köpelip giden aragatnaşygyň onsuz hem dartgynlaşan ynsan beýn...

Dowamy »

1741 0
Köneler, 7 years ago


Haýyş etýàrin Admin!!!

Admin ashaky temany pozup bermegiñizi sizden haýysh etyàrin Internet pesligi sebäpli ýazyp bolonok herhili barlap gördüm bolonok hayysh

Dowamy »

1828 0
Köneler, 7 years ago


Türkmen fiskaly (agenda) barada taryhy hekaýa

…Ilki bilen hinden syçanyň tumşugy göründi. Murtlary taýzaryp duran, ujunda kinniwanja, gyzylja nokatjyk bolan çal tumşuk, “tys-tys” edip, öwran-öwran ysyrgandy. Soňra tüýlüje tumşuk öňe süýşdi-de, hiniň deşiginden iki sany ýeser garaýan, gara nokat bilen, ikiýana hereket edýän çal gulak çykdy. Ýeser jandarjyk, zyndan hökmünde ulanylýan, çuňlugynda...

Dowamy »

2171 1
Köneler, 7 years ago


Jeset söwdasy

Gadym zamanlarda bir garyp bende derýadan geçmekçi bolanda, öz seresapsyzlygy bilen suwa gaçypdyr-da, ýüzüp bilmeýänligi sebäpli gark bolupdyr. Ertesi gün derýanyň akymy ol garybyň jesedini bir husyt hem hilegär baýyň ýaşaýan kenaryna getirip, daşyna çykarypdyr.
Hilegär baý hatda jesetden hem peýdalanjak bolup, ony gyra çykarypdyr-da, öz küm...

Dowamy »

2232 0
Köneler, 7 years ago


Gutlaýaryn sizi

Howwo 2016njy ýylama gutaryp barýar, 2017-ni kowalaýar. Köne ýyl gidýàr, Taze ýyl gelýàr diyip begenyaris. Men her Taze yyly, Çempionlar ligasynyn tapgyrlaryna menzedyarin. Ya-da Tetris-e. 1-nji tapgyr gutaryar, 2-nji tapgyr başlayar, 2-nji tapgyr has kyn, 3-nji ondanam kyn. Tetrisde-de şeyle, her leveli gutaranynda, indiki level has kyn bolyar....

Dowamy »

1980 1
Köneler, 7 years ago


ÝIGIDIŇ WE GYZYŇ PIKIRLERIIlkinji gezek, tötänden sataşan ýigit bilen gyzyň pikirleri:

Ýigit:
(tas hyllygyny akdyryp diýen ýaly)
- Bäh, munuň eýjejikdigini-i-i-i!!!...

Gyz:
(göwnübir)
- Sypaty dagy nähili gyz, bu sypaty gurmyşyň?!

Ýigit:
(tas demi tutulyp diýen ýaly)
-Aýa...

Dowamy »

2166 0
Köneler, 7 years ago


Mämmet yrza / taryhy hekaýa

…Tarhanyň oýunyň orruk-ortarasyndaky guýynyň töweregine egele bolup oturan bäş oýnam öýli, çaklaňja gum obasynyň üstünde mazaly garaňky gatlyşypdy. Towşan guỳrujaklaryny saklaýan köne düwünçegini öňüne alyp, ütelgisine berjek iỳmiti mazaly siňenden soň ýuwutdyrar ýaly gaýaw taýýarlaýan goja mürüşgär edip oturan işini gözleri kesmejek bolýandygy üçi...

Dowamy »

2109 0
Köneler, 7 years ago


Dàliñ Akyl bilen duşuşygy

Arada bazarda geň birini gördüm. Öz-ä bir horja, egninde-de köneje eşigi. Ol her geçeniňem alkymyna dykylyp barýar, mümkin hyzmatyny hödürleýändir-dä. Her kim oňa: "Özümkini nätjegimi bilemok" diýýär-de deňinden geçiberýär. Käbiri-hä: "Bar, göläňe dogra" diýibem azgyrylýar. Her kimiň derdi özüne ýetik, her kim ondan elli bizar. Ahyry ol ýoluň gyr...

Dowamy »

1599 0
Köneler, 7 years ago


Adam hiç wagt dünýewi baýlyklardan doýmaýar. Materiýalizm we içki göreş (Hekaýa)

Bir gün tokaýda bir adam ýekeje özi gaýgy-hasrata gark bolup otyr eken. Ähli haýwanlar ol adama ýakynlaşyp:
— Seni beýle gamgyn halda görmegi islämizok. Näme isleseň şony getireli, diýipdirler.
Adam:
— Gözümiň gowy görmegini isleýän.
Guşlaryň biri:
— Meniň görüş ukybymy alyp bilersiň.
Adam:
— Güýçli...

Dowamy »

1734 0
Köneler, 7 years ago


Ertir.com ishlànogay blà

Ertir.com durdymyka bilyaniñ ýokmy?

Dowamy »

2239 0
Köneler, 7 years ago