Yurekdeshe nam boldy?

Salam. Sonky dowur goh boldy welin, Yurekdesh.ru yapylypdyr oydyan. Bu saytda admin kim, moder zat bamy? Soramagymyng sebabi, temalar hapa-payysh sozden doly. Bu zatlary gozegcilige alyan yokmy. Myhmanhana, temalar, bolumler, beyleki funksiyalaram yok oydyan, ya men dusunmedim entek doly. Acylarmyka indi o sayt, hacan acylarka?

Dowamy »

2028 13
Köneler, Payhas. tarapyndan 6 years ago

Yurekdesh.ru

Olam blok bolupdyr Sebäp görkezilmedik nàme sebàpli bilmedim iň soňky girenem men boldum öýtýàn :/

Dowamy »

4185 42
Köneler, OrazM tarapyndan 6 years ago

Kakamyrat Rejepow Il bolup galar

Eýýäm ol gün öwrülipdir öňňine,
Bilýän, bu günümem düýn bolup galar.
Owadan ömürde saklamaň kine,
Beýtseň, aňsat işler kyn bolup galar.

Bu dünýäniň şowhunyna gatylman,
Düňderilip dymyp ýörmek akyl däl,
Aýdyň yşk sözlerin, asla çekinmäň,
Ýogsam, ol gursakda müýn bolup galar.

Sad...

Dowamy »

3140 1
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

Kakamyrat Rejepow Seda

Eziz Allam, bir dilegim, 
bizi dünýä at-abraý goýup,
o ýerlere tämiz iman äkidenden eýläweri!
Pir-pygamber bolmasagam,
Bolmanda şol ägirtleriň ellerine
bir suw akydandan eýläweri!
„Nokat ýaly bähbit üçin
otur ýaly eglenlerden“ eýleme.
Ýolumy gara pişik kesdi diýip,
Halal ýoldan sowlanla...

Dowamy »

1770 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

Kakamyrat Rejepow Ykbal

Durmuş ony aýnatdy. Bir diýenini iki gaýtalatmady. Suw ýaly ulag, köşk ýaly jaý, ýene-ýene...
«Köp berip azdyrmasyn, az berip tozdurmasyn» diýen dillere gurban bolsaň... Ol köpe uçrap, soňabaka gelen döwleti göterinip bilmän, ýörite öz hyzmaty üçin adam tutundy. «Pula düzelse kaýyl, tomsuň epgeginde, gyşyň sowgunda daşarda kaňkap ýörmeli etm...

Dowamy »

2323 1
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

B.Hydaynazarow

Goshgy yazylmayar aglatmak ucin,
Goshgy yazylmayar guldurmek ucin,
Goshgy dañyñ ak suydune yugrulyar
Yatany yerinden galdyrmak ucin.

Hala gyzly bolsun goshgynyñ ici,
Hala-da oñ ici yigitli bolsun.
Yone,sho goshgyny okan kishiler
Oñkiden azajyk bagtly bolsun.

Dowamy »

1743 1
Köneler, garayolly68 tarapyndan 6 years ago

Tema

,,Omur kerweni"oran gowy eser.Juda tasirli yazylan.

Dowamy »

1669 3
Köneler, garayolly68 tarapyndan 6 years ago

Germaniýada iş meselesi

Salam ähliňize. Maňa maslahat gerekdi. Germaniýadaky iş wakansiýalar barada haçandan bäri gyzyklanýan welin, eger ýaltalyk etmeseň 2000-2500 euro aýda gazanyp boljak ekeni. Öýüňe aýda 2000dollar gürrüňsiz ugradyp boljak.
Germaniýada kim okaýan ýa-da işleýän bolsa, maslahatyňyz gerek?
Iş meselesi nähili? Saýtdaky wakansiýalar dogrymyka...

Dowamy »

1779 2
Köneler, arsikiller tarapyndan 6 years ago

Daşary ýurt talyplaryň dykgatyna

Bankomat wiza kartdan pul berenok ýöne bez naliçi söwda açyk,siz nädip pul çekýäňiz wizadan daşary ýurtda?

Dowamy »

1878 2
Köneler, mekank tarapyndan 6 years ago

Ömür kerweni. K.Kullyyew

Dowamy3
Kakasy gurrun bererdi: «Adamyn her egninde bir perisde oturarmys-da, bira mydama gowulyga undarmis,beylekisem - erbetlige» diyip. Guljemalyn gownune,pysyrdap duranam sol perisdelen biri yalydy. Beylekisi welin,name ucindir dymyardy...
Ogully enelerin kopusi,biri-birinden bihabar, Guljemaly eyyam oz yanlaryndan beylesine geciri...

Dowamy »

1882 3
Köneler, Gowjam tarapyndan 6 years ago

TOPH gaz geçirijisi we energetika pudagynyň başlangyçlary – ösüşlerimiziň sarsmaz binýadydyr

Hususy habarçymyz Türkmenbaşy ýylylyk elektrik merkeziniň direktorynyň orunbasary Gurbangeldi Atabaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Ýurdumyzda energetika pudagy şu günki gazanylýan uly ykdysady üstünliklerimiziň, gelejekde ýetmeli belent sepgitlerimiziň berk binýady hasap edilip, energetika pudagyny düýpli döwrebaplaşdyrmak we maddy – enjamlaýyn...

Dowamy »

1796 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda gurulýan TOPH gaz geçirijisi ýurdumyzyň energetiki syýasatynyň özenidir

Hususy habarçymyz Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Türkmenbaşy şäheriniň komitetiniň guramaçysy Şahymerdan Sary ogly bilen söhbetdeş boldy.
Türkmenistanда soňky döwürler täze awtomobil we demir ýollary, deňiz portlary hem-de köprüler gurlup, Beýik Ýüpek ýoluny üçünji müňýyllykda täzeden dikeldýär. 2015-nji ýylyň dekabr aýynda taryhy Ма...

Dowamy »

1846 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

Ömür kerweni. K.Kullyyew

"Eytjekdim,beytjekdim" diyen bolmasam bir haki bos bahana,gury haybat-da...
-Kaka, o Hüñkar diyyanin Gorogly ölensonam ölmanm-ay?
-Hä-ä-äy,oglum, Hüñkara ölme yokdur. Hudaya-da dine gowsy gerekdir, oglum....Yany gorkmadyn dami,oglum?
-Azajyk gorkdum.
-Ay, su wagt azajyk gorkanyn zeleli yok. Son gorkmazyn ucin aydyan men...

Dowamy »

1774 0
Köneler, Gowjam tarapyndan 6 years ago

Rejepmyrat Durdyýew barada

Rejepmyrat Durdyýew çagalar we ýetginjekleriň ýazyjysydyr. Ol 1946-njy ýylda Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynda doguldy. Edil beýleki oba çagalary ýaly mekdepdäki bilimini zähmet bilen baglanyşdyrdy. Okuwdan soň boş wagtlary oba meýdanynda suw tutdy, otag otady, pagta ýygdy. Orta mekdebi tamamlandan soň, iki ýyl obada işledi. 1964-nji ýylda Magt...

Dowamy »

2222 1
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

Ömur kerweni.(hekayalar we powestler) K.Kullyyew

Cyn gulka garrama yok. Sonun ucinem,ol islendik adamy yigdeldip hem-de korpejeleri ullakan adam yaly edip bilyar. Gulki ceper eserdaki janly adam hasiyetleri,durmus,omur hakdaky cunnur pikir yoretmeler bilen utgasanda,ol eserin many-mazmunyny,suwelenliligini has-da artdyryar.
Komek Kulyyewin bu kitabyna saylanyp girizilen eserlerinin hemmesi...

Dowamy »

2286 0
Köneler, Gowjam tarapyndan 6 years ago

В Мары проводится 25-ое заседание Руководящего комитета по проекту газопровода ТАПИ

В административном центре Марыйского велаята состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахидом Хаканом Аббаси, прибывшим в нашу страну по случаю начала строительства новых объектов – газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линий электропередачи Ту...

Dowamy »

1784 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň ýene bir tapgyry ýola goýuldy

Ulgamlaýyn Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň energetika syýasatynyň çäklerinde durmuşa geçirýän halkara ähmiýetli taslamalarynyň hataryna girýär. Mälim bolşy ýaly, milli Liderimiziň energetika syýasaty ýurdumyzyň ýangyç-energetika pudagynyň döwrebaplaşdyrylmagy...

Dowamy »

1632 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

Talyplar.com üýtgän eken.

Tüweleme, üýtgeşme bar eken. Saýt köne durkundan üýtgäpdir. Gutly bolsun! Gowja ýazgylara garaşýas!

Dowamy »

1979 7
Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago

Ýaşyl adada ýaşaýan adam

Ýaşyl adada ýaşaýan adam

Ýazyjy K.Taňrygulyýew hakynda şu makalany ýazmaga oturan mahalym bada-bat öz çagalygym, obamyz, daban yzymyň suratyny alan topurly ýollar, çybyjyklary bilen boýumy ölçän ýaýraň ýaprakly, gara kölegeli agaçlar, çagalygyň hezilini özüm bilen deň paýlaşan deň-duşlarym ýadyma düşdi.
Çagalygyňy ýatla...

Dowamy »

2554 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

TOPH gurluşygynyň nobatdaky tapgyry

Şan-şöhratly Mary topragynda taryhymyza altyn harplar bilen ýazyljak şanly waka – Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan trans milli gaz geçirijisiniň gurluşygynyň nobatdaky tapgyrynyň, Türkmenistan – Owganystan – Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň hem-de optiki süýümli aragatnaşyk ulgamynyň düýbüni tutmak, şeýle hem Serhetabat – Turgun...

Dowamy »

1670 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago