Salam hormatly okyjylar .Men dünýäni syýahat etmek isleýän welin Türkmenisdandan daşary ýurda çykmak mümkinmikä?Eger men okuw bahanasy bn daşary ýurda gidip bilsem şol ýerdwn beýleki ýurtlara geçmek mümkinmikä?Men siziňem dünýäniň täsin ýerlerine syýahat etmek isleýändigiňize ynanýan .Eger bilýänbolsaňyz kömek edaýyň.

Köneler, Luntik tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir