Bal Menem

MERHUM AŞYK HOJA

Bal menem!

Garaňky zyndan içinde, bolsam-da men hary-zar,
Öz doganyma, öz atama, öz eneme bal menem.
Berse bersin atuw jeza, men ölsem, adym ölmez,
Öz obama, öz ilime, öz gülüme dil menem.

Meň ýüregim yşk dutary, döretdim bagrym oýkap,
Ussatlardan tälim aldy...

Dowamy »

1636 1
Köneler, Nazarov tarapyndan 6 years ago

Komek gerek doslar

Salam doslar men sizin yazyan zatlarnyza oz pikirim yazyp bilemok ol nameden bolup biler bilyaniniz bar bolsa manada owredayin hays sts nadip goyyanyz onam owredayin sizin jogabynyza sabyrsyzlyk bln garasyan

Dowamy »

1643 0
Köneler, gen tarapyndan 6 years ago

Yene-de düyşüme girdiñ dilberim

HOJAMÄMMET DURDYÝEW

《ÝENE-DE DÜÝŞÜME GIRDIÑ DILBERIM》
Gijäniň bir wagty aýazly agşam,
Takatsyz ukudan turdum dilberim.
Pete-pet alnymda ajap keşbiñde,
Ýene-de düýşüme girdiñ dilberim.

Ýylgyrşyñda öñki, gözüñde öñki,
Bir ajap owazly sesiñde öñki,
Arman şol baýlyklar bol...

Dowamy »

1710 0
Köneler, Nazarov tarapyndan 6 years ago

Salam

salamchik,talyplar))

Dowamy »

1608 0
Köneler, ruqaya tarapyndan 6 years ago

Bilyanmi?

Hemma salam! Ichinizda duysh yurgutlary barada bilyaniniz bar bolsa taze mowzuk achyp ugratsynyz. sizden etjek hayashym

Dowamy »

1507 0
Köneler, Mogamed tarapyndan 6 years ago

JUBUNDE PULUN BOLMASA

Gulki şatlyk halyn bolmaz
Jubunde pulun bolmasa
Doslan yanyna gelmez
Jubunde pulun bolmasa

Oyundan utup bilmersin
Arzuwna yetip bilmersin
Bir meylis tutup bilmersin
Jubunde pulun bolmasa

Sozun hicbir saya durmaz
Hickim sana eye bolmaz
Bagt daşynda perwaz urmaz

Dowamy »

1732 1
Köneler, gen tarapyndan 6 years ago

Habar ber-şeýledir.

Habar ber-şeýledir.

Magtymguly:
O nämedir, ýaşyl-gyzyl
öwüsýär?
O nämedir, aýagy ýok
towusýar?
O nämedir, ýedi derýa
böwusýär?
Şahyr bolsaň, şondan bize
habar ber!

Durdy şahyr:
Ol ekindir, ýaşyl-gyzyl
öwüsýär,
Ol ýylandyr, aýagy ýok
to...

Dowamy »

4253 0
Köneler, Hamush tarapyndan 6 years ago

Hoş geldim

Salam talyplar ynha menem ahyr arañyza geldip heriñize üç sapardan bäş telpek bermäne ertirä ýapyk belki şu ýerde gyzykly bolaýadyrda.

Dowamy »

1565 0
Köneler, telpekli tarapyndan 6 years ago

Sport göreşi

Sport göreşi – göreş sportynyň başa-baş söweş görnüşi bolup, ol ýörite düşekçäniň üstünde alnyp barylýar. Sportyň bu görnüşinde dürli emeller, mysal üçin, hüjüm etmek, zyňmak, ýykmak ýaly emelleri ulanmaga rugsat berilýär. Sport göreşiň esasy maksady garşydaşy düşekçäniň üstünde arkasyna zyňmakdyr.
Sport göreşi öz taryhyny has gadymdan alyp...

Dowamy »

1566 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

“Bitarapdyr Watanym”

Türkmen halkynyň sekiz asyr arzuw eden ýurt Garaşsyzlygyndan soňra taryh üçin gysga wagtyň dowamynda halkara giňişliginde gazanan ajaýyp ýeňişleriniň biri hem hemişelik butaraplyk derejesidir. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edilen “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy”...

Dowamy »

1550 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

Kapitalizmiň toslama günleri

Döwrümizde Walentina ýada Söýgüliler güni hökmünde esasan hususy sowgatlyk dükanlary tarapyndan aşyry derejede mahabatlandyrylan bu toslama gün aslynda biz Musulman we Türkmen jemgyýeti üçin adaty günlerden biridir.

14-nji fewral ýüzlerçe ýyl mundan öň zyna eden iki ýaş ýetginjege ýardam etmekde aýyplanyp öldürilen sözde keramatly Hr...

Dowamy »

1818 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

SARIK TÜRKMENLERİ

saryklar hakynda bilyanlernizi paylaşmanynyzy hayyşt edyarin

Dowamy »

1447 0
Köneler, Saryhan tarapyndan 6 years ago

Nobatguly Rejepow Ene dilim

Alys asyrlaryň ahy-nalasy,
Begenji-gynanjy,
jebri-ejiri
Meniň dilim, seniň dünýäňde galan,
Pyragynyň dünýä beren setiri.

Akyl bolup galan sende babalar,
Nakyl bolup galan sende danalar,
Galypdyr ýüregi dilýän ýaň bolup,
Duşmanlara olja bolan çagala...

Dowamy »

1673 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

Komek gerek...

Salam gadyrly talyplar. Xemmanize yalkymly salam. Menem bu yerde taze. Talyp dal yone dalashgar. Mana web saytlardan govy bashy chykyan adam gerekdi. Xemmanize ussunlik...!!!

Dowamy »

1485 0
Köneler, AGGA tarapyndan 6 years ago

Salam

salamchik,talyplar))

Dowamy »

1483 0
Köneler, ruqaya tarapyndan 6 years ago

Nurloryñ señ nurana

Ajayyp yakymly owazyñ bilen
Eyelediñ kalvymyñ sen yaryny
Nursyñ sen bagt bilen gelen
Yada tebigatyñ alma narymy

Ylham gelli chykdym achyk meydana
Keshviñ gördüm ak bulutly asmanna,
Yaza bilmez waspyñ hatda aklydana
Seväp diyseñ nurloryñ señ nurana

Tay tapylmaz saña deñ bu jahan...

Dowamy »

1422 0
Köneler, Dovlet3993 tarapyndan 6 years ago

Isbirden obam

Isbirden obam

Beýik Allañ nazar salan topragy
Kòñlimiñ buýsanjy Isbirden obam
Gòzel haýran edýàr kòpleri
Gòzlermiñ guwanjy Isbirden obam

Şagirtleriniñ gany siñen ýaýlaña
Janym,ruhum aýlanyp ýòr gaýbana
Ýaş ýùregim gelýàr bu gùn heýjana
Kòñlimiñ buýsanjy Isbirden obam

Dowamy »

2220 0
Köneler, Gercheknazar tarapyndan 6 years ago

Armanym na

Seni soyup bilsem armanym name,
Armanym na, sana yhlas sindirsem.
Armanym na, gulyanleri agladyp,
Armanym na, aglanlary dindirsem.

Armanym na, hyzmatynda yoresem,
Armanym na, bagban bolsam bagyna,
Armanym na, bilbil bolup doresem,
Armanym na, cyksam Parnas dagyna.

Armanym na, a...

Dowamy »

1499 0
Köneler, Sultanim tarapyndan 6 years ago

Jadylanan Millet
CADILANAN MILLET

c=j
ı=y
y=ý
(orginal kopirywat wystawit)Biri bar eydi, biri yok eydi al asmanıñ astında cennete meñzeş türkmen iylinde Alla tagaladan başga adıl bir soltan bar eydi. Onuñ Erkin diyen bir oglı bar eydi. Bu...

Dowamy »

2018 0
Köneler, acharsoz tarapyndan 6 years ago

Gadymy pullar alymlara taryhyň näbelli sahypalaryny täzeden dikeltmäge mümkinçilik berýärHäzirki zaman siwilizasiýasyny döreden pul diýsek öte geçdigimiz bolmasa gerek. Ol külalyň guraly, tigir, elbetde, ýazuw ýaly adamzat aňynyň oýlap tapan beýik zatlaryna degişlidir. Miladydan öňki ikinji müňýyllygyň ortasynda pul baradaky iň gadymy maglumatlar gabat gelýär: häzirki Yragyň günortasyndaky Tigr bilen Ýefrat derýalarynyň...

Dowamy »

1696 0
Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 6 years ago