Ýadadym

Ýalan yylgyrysda saklap gaygymy
Bagytly yaly gorinmekden yadadym
Ses edip gulyakam asyl kalbymda
Sesiz sesiz aglamakdan yadadym


Yadadym hemme zat gelyar ustime
Çykan yaly bary menin kasdyma
Doymadynmy durmys gynap aytsana
Indi mena aglamakdan yadadym

Soyilyandir...

Dowamy »

967 4
Edebiýat, 3 years ago


Sowulyp geçeýin gowusy ýene

Derdimi gozgaýar saňa duşmagym,
Sowulyp geçeýin gowusy ýene.
Saňa çyn ýürekden aýtjak sözlerim,
Bu gezegem gury gitmesin ýele.

Ýyrtyp barýar ýöne yşkym gursagy,
Ynjasa-da -- ol muny kän duýanok.
Intizar gözlerme soragly bakyp,
"Bu dertleňden ýadadym men!" diýenok.

Suw içmäge ýe...

Dowamy »

877 3
Edebiýat, 3 years ago


SADAP (hekaýa)

Gyzymyň ,,Äber!“ diyip tutup duran gurjagyny görip meniň inim tikenekläp gitdi...
─Ýok, hon-ha! Seret, hol gurjak ullakan hem owadan ekeni, şony alaly, gyzym! Men gyzjagazymyň tutup duran gurjagyny satyn almag-a däl, hatda ony gyzymyň görüp durmagynam islämok. 
Ýöne nätjek çaga-çaga bolýa-da. Gyzjagazym kejirligine tutup, bir depen ýe...

Dowamy »

1269 7
Edebiýat, 3 years ago


Diňe pul, bu dunýani saklaýan

Doglaňdan gowek ene, gowegin kesdim diýip pulyň alsa
Sadiga gatnanyň üçin terbiýeçi puluň alsa,
Mekdebe gatnanyň üçin mugallymlar puluň alsa,
Işe girjek bolsaň başlyk
puluň alsa,
Bir ýerik gitjek bolsaň,maşynyna mundireni üçin şofer pulyň alsa,
Söýýan,köýýän diýip her baýramçylygykda sowgat alyp ber diýip...

Dowamy »

1245 26
Edebiýat, 3 years ago


Saýlanan.ru Azat Nurgeldiýewiň goşgylary

Boş sallançak hallan atýar şemala,
Bu öýde gopýardy hazanyň ýeli.
Uwlaýar ol aglaýan deý hamala,
Çagasyz galanna enäniň eli.

Ene adamlardan haraý gözleýär,
Diýýän deý:”-Gaýtaryp beriň balamy.”
Olar bolsa gözýaşyny gizleýär,
Aňsatmy diňlemek beýle nalany.

“Oýanaýda,balam,oýanaý,...

Dowamy »

900 5
Edebiýat, 3 years ago


GAWAN MENI SÖÝÝÄNIÑI DUÝAÝYN!"

Meni cyndan söýýäñmi sen yada yok?
Sözläýdä sadajam pikiriñ bileýin.
Meñä hyyalymda senden özge yok,
Senem gawan söýýäniñi duýaýyn!

Gözler gülsün,ýürekler çyndan söýsün
Söýgimiz mundanda belende galsyn!
Goy gözlerim özgelere bakmasyn
Gawan meni söýýäniñi bileýin!

Dowamy »

899 4
Edebiýat, 3 years ago


Bähbidi pyçak

Ine, bir gün Soltansöýündir Myraly alys ýola şaýlanaýmazlarmy. Olar ýöräp baryşlaryna ahyry saýaly bir daragtyñ düýbünde-de düşleýär. Şonda seretseler, özlerinden öñem bu kölegede bir dokuşykly kişi gidipdir ýük ýazdyryp.
Ynha-da, onuñ aşagyna borýa taşlap, aýbogdaşyny gurşuna gawun iýen ýeri. Ol taýrakda-da eşegini dañyp, döküpdir öñüne esl...

Dowamy »

975 4
Edebiýat, 3 years ago


SÖÝGI HATY. (Hekaýa).

Şo-ol geçip dur, geçip dur... Ýagyşly-ýagmyrly günlerem, şatlykly-ahmyrly günlerem... şo-ol geçip du-ur, geçip du-ur... Asla geçmejek zat ýok ekeni, gün sypdyrman ýaşap ýörseň.
Indi näçe wagtdyr derdimi içime sygdyryp bilmän ýörün. Ýarylaýmagam aňsat däl, juda tejribäň ýetik bolaýmasa. Bileje kino gideniň bilenem, teatra gideniň bilenem işiň...

Dowamy »

1103 2
Edebiýat, 3 years ago


Wah shu siñekler bolmadyk bolsa! (ýumoristik hekaýa)

Ol on ýaşyndaka şeýle diýdi:
- Wah, meniñem bir portfelim bolsady! Wah, meniñem bir beýleki çagalaryñky ýaly kitabym, oýunjagum bolsady! Ana şonda meniñ nähili okaýşymy görerdiñiz. Meniñ bolsa hiç zadymam ýok. Şu ýagdaýda nädip okaýyn-a men?..

◆ ◆ ◆

On üç ýaşyna ýetende onuñam beýleki çagalaryñky ýaly öz kitabam...

Dowamy »

1159 20
Edebiýat, 3 years ago


Nahar bugynyñ haky

Bir garyp derwüş, obada gidip barýarka, ýadap bir naharhanañ agzynda durýar. Puly bolmansoñ nahar bişirilip duran gazanyñ ýanyna barýar-da, soñky gatap galan döwüm çöregini naharyñ buguna (tüssesine) tutup, az-owlak ýumşadyp iýýär. Muny gören naharhanañ eýesi şol ýerde derwüşiñ üstüne gygyrýar:
- Sen meniñ naharymyñ bugunyñ hakyny töle - diý...

Dowamy »

954 2
Edebiýat, 3 years ago


Dogrymy oglanlar...

Hakyky erkek edil möjek ýalydyr: diñe biri bilen bolar.💪💪Göreniniñ yzyndan ylgap ýörmek bu diñe goýunlara mahsusdyr.😏
Bernard Shou

Erkekleri söýüň. Hatda olar muny boýunlaryna almasalar-da, olara siziň söýgüňiz örän gereklidir. Her bir beýik adamyň arkasynda hemişe oňa ynanan we ony çyn ýürekden söýýän aýal bardyr.

Dowamy »

1169 5
Edebiýat, 3 years ago


Gyzlar barada

Gyzlaryñ ÿüregi boš durÿan däldir, ol ÿa birini soÿÿändir, ÿada ÿadyndan çykaryp bilÿän däldir ...
Arap nakyly
Gyz diýeniñ aý ýaly bolmaly.
Göze görünsede, el degrilmez bolmaly.
Gyzlar barada iki fakt:

1. Olaryň köplenç keýpi ýok;
2. We oňa-da hemişe sen günäkär.
>>>
Gyzlar...
<...

Dowamy »

1549 14
Edebiýat, 3 years ago


Däliden gelýän hatlar. (7-nji hat)

, Däliden gelyän hatlar... 7-nji soňky hat...)

Hat şeýdip gutardy. Bu haty ejemiň ýazmana haky ýok. Ýöne poçerki edil ejemiňki. Men geň galardym bu hata, ýöne soňky günler meň bilen bolup geçýan we meň eşidýän zatlarymdan soň hiç zady geň göresiň gelenok. Garaz men haty bir iki gezek gaýtalap okap gyra aýyrdym. Hatyň içinde geň zat...

Dowamy »

1356 9
Edebiýat, 3 years ago


Däliden gelen hatlar... (

Däliden gelen hatlar... (6-njy hat...)

Oglanyň öleninden soň köp wagyt geçsede men sagat takyklygynda göýbermeli hatlary poçta gatnadýan. Sizem şol hatyň pidasy. Ol ölmäkä aýtdy siziň gejegiňizi. Siziň ejeňiz we kakaňyzyň öljegini. Bilemok nähili derejede dogry oglanyň eden işi, ýöne ol hiç kime rehim etmedi. Diňe dälihanam ýolbaşçy...

Dowamy »

1035 0
Edebiýat, 3 years ago


Däliden gelýän hatlar. (5-nji hat)

Däliden gelyän hatlar...
.
(5-nji hat) Men öýe gelip gowy pikirlendim. Men takmynan çykaran netijäm şeýle. Meň ejem we kakam, men entek dogulmakam ogullary bolup ol oglany ruhy näsaglygy üçin keselhana tabşyrýarlar. Soň ol oglan, ýagny meň uly doganym, meň baryp gaýdan dälihanama düşýär. Ol ýerde näbelli sebäplere görä aradan çykýar....

Dowamy »

1102 0
Edebiýat, 3 years ago


Däliden gelýän hatlar. (4-nji hat)

Däliden gelýän hatlar. (4-nji hat) Dälihanaň ýolbaşçysyndan gelen haty alamsoň men eglenmän ýene şol şähere ýola düşdim. Däli hanaň ýolbaşçysy meni kabul etdi, ýöne ol maňa gelen haty ýazandygyny boýun almady. Ýolbaşçyň sözleri şeýle; Size gelen hatdaky zatlar dogry. Hakykatdanam bize bir oglanjyk geldi we ol 4 ýyldan soň öldi. Ýöne synag edilýän d...

Dowamy »

1212 0
Edebiýat, 3 years ago


Däliden gelýän hatlar. (3-nji hat)

Däliden gelýän hatlar. (3-nji hat)
Men däli hana baryp gaýdamsoň aradan 2 hepde geçip-geçmäkä meň öýüme ýene bir hat geldi: Salam Plany Planyýew. Men siziň baryp gaýdan dälihanaňyzyň ýolbaşçysy. Siz meň ýanyma gelip, size biziň dälihanamyzdan gelýän hatlar barada binjalyk boldyňyz. Elbetde men sizi şonda aldamaly boldym. Hakykatda men dalih...

Dowamy »

1073 1
Edebiýat, 3 years ago


Däliden gelýän hatlar. (2-nji hat)

Däliden gelýän hatlar. (2-nji hat)

Birinji haty alanymdan 4 aý geçenden soň men 2-nji haty aldym. Ol hat şol bir däli hanadan ugradylypdyr. Ikinji hatdan soň meň kelläme gorkyly pikir geldi. Haty ugradýan kimem bolsa ol meň öý salgymy bilýär. Men boş wagyt tapyp şol däli hana gitdim. Ol däli hana biziň şäherimizden daşyrakda ýerleşs...

Dowamy »

1191 1
Edebiýat, 3 years ago


Däliden gelýän hatlar. (1nji bölüm)

Maňa biri dälihanadan hat ýazýar. Men haýran dälihanadan diýen adresli hatlary hat gatnadyjy gulluklar kabul edişini. Elbetde kabul edýändir bolmasa ýazmazdylar. Hat şol bir adamdan gelýär. Oň hakyky ady maňa belli däl, ýöne ol men barada köp zat bilýär. Oň ugradan her bir haty "Gadyrdan doganym" diýip başlaýar. Dälihanadan iň birinji hat men 33 ýa...

Dowamy »

1288 6
Edebiýat, 3 years ago


Söýgi

Uçradym söýgiňe — ýitdi özlügim,
Çyndan duýdum söýülmänem, söýmänem.
Gelip, dolduň ähli ýetmezligimi,
Asyl ýaşap bolýan eken köýmänem.

Indi has süýjedi ömrüň tagamy,
Aýdymlary has üýtgeşik serçeleň.
Göwnüme, itleriň üýrüşem ajap,
Göwnüme, hol kaktuslaram — ter çemen.

Söýýän çog...

Dowamy »

867 4
Edebiýat, 3 years ago


Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin...

Gursagymda bir del duýgy oýandy,
Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin.
Senem duýupmydyň meniň duýanmy,
Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin?

Günlere nur gatdyň, umyda ― tagam,
Ýogsa, sussum juda pesdi ýap-ýaňam.
Ertirki bagtym ― çyn, düýnki gam ― ýalan,
Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin.

Dadym diňi...

Dowamy »

922 5
Edebiýat, 3 years ago


BIRJE UMUT

Bírje umyt galdy senden yadygár,
Indi onam aýap,gízláp saklaýan,
Ýa bolup bílmedim sóýgímde húşgár,
Sońky çárám..umydyma baglaýan.

Ýekeje umyt....
Gór náhílí az pursat,
Níçún beýle sabrym gynap synaýań.
Ençe berjekmí ýa ýene-de hasrat,
Ýenede...ýenede kalbym gyýlaýań.

Ga...

Dowamy »

929 7
Edebiýat, 3 years ago


Dostluk.ru — Yurekdesh.ru #talypçy

Salam agzalar!!!
Saýt açylandan bari ikinji gezek saýtda myhmançylykda, dogrymy aýtsam soňky dowur real iş köpmi elem degenok
Girip foryma, pikire aýlandym, ýurek gysdy, menem bir mowzuk barde galdyraýyn diýdim
Maksatym: Dostluk saýt, biz internet ulgamynda özumize wirtual dost ondada ýakyn dost tapyp bildikmi!?
Teklip:...

Dowamy »

1191 28
Edebiýat, 3 years ago


5 minut galypdyr 12 bolmana.

Hany, geçiň giň saçagyň başyna!
Bäş minut galypdyr onki bolmana.
Döz geldik biz ýyllaň tomus, gyşyna,
Sarpa goýdyk bereketli ummana.

Döz geldik tupandyr tüweleýlere,
Guran binamyza söýenýär asman.
Görenler diýerler: «Baý tüweleme!»
Haýran galar rowaýaty gahryman.

Meň, Täze ýyl,...

Dowamy »

915 3
Edebiýat, 3 years ago


Futbolist gyz (bolan waka 1 nji bolumi

Ataş daşary ýurtdan gelip ,ilkibada hiç bärniň howasyna öwrenişmän ýaraman ýatdy.
Hatda 20-21 ýyllap içen agyz suwyndan bir ýyl içmäni üçin, gelen badyna içdi welin, tutdy bir içagyry, hem agyrýar hem-de suw ýaly için sürüp, barja ysgynyny hem aldy.
Ejesi Ogulnabat gelneje oglynyň gele-gelmäne bulamyk bolup sünüp ýatmagyndan göwni su...

Dowamy »

1883 1
Edebiýat, 4 years ago