Ilki gulluga bara- barmana owrenişmedim. Ejemi küýsedim, Jeren bilen geçen dususuklarymyn ahlisi goz öñime gelip dur.Yzymdan hatlar ýygy-ýygydan gelip, dur ejemdenem, Jerendenem. Seydip wagtam gecip dur, bir sydyrgyn. Bir ýyl, altaý nadip gecenini bilmedim. Yöne näme üçindir soñky alty aýym saklanyp-saklanyp geçýan yaly her name-de bolsa Ejemjandanam, Jerendenem dowamly hatlar gelensoñ gulluk wagtymyn gecmegine yardam berdi.Ine-de oymize ugramaly günem sabyrsyzlyk bilen gelip yetdi. Oýümize duydansyz yagday-da buşlukçy boldum gorsem sol gùn oymizde dogan- garyndaşlar, uyşipdir. Ejemin aydan diyenini beren günine gabatlap barypdyryn ekenim. Ulu şatlyk toý, ýüregimdäki alawlop duran söýgimi duyan ejem. Oglumjan seni yşk heseri alypdyr, yurek bagryñ dilipdir. Zõhre bilen Tahyryn bu söýgisini men saklamaýyn. Bar oglum saña rugsat gullukdan gelenini buşlap gayt.Ejemin bu diyen sõzine tolgunyp " hayt" eje utandyraýýañay, eje onda name men Jereniñ yanyna gitjek kän eglenmän geljek bolarn dp Jereni gõrmäge howlukýardym. Her zat edip gelenima duyduryp bildim, Jereniñ Begenç diyip 6 yaslyja yegeni bar. Sol mana yardam edaydi. Biri - birimizi yitirip tapan yaly bolup gujaklasdyk. Keypim diysen gowydy. Bizin soygimiz yene-de soygi deryasynda yùzùberdi:
Ýöne men gunlerde bir gùn Jeren hakynda şum hawary eşitmeli boldum. Bu hawara yüregim infarkt geciren yaly ayna pytyran yaly cym-pytyrak boldy. Jereni hokmany yagda-da su gunun ozinde goraymeli dp, Dostum Kakysa hayyst etdim. Sagat gicligrak 6 da goşa Turbañ yanynda garasyanlygymy aydyp. Yaraly güjik yaly oyumize garsy yoraberdim. Bellenen wagtda Jeren geldi.Jerene ilki diyen sozim:
- Jeren sen mana gerekdäl, meñ durmuşumdan çykmagyny hayyst edyan eger mumkin bolsa.
-Bayram name diyjek bolýañ açyp-açyp, gürlesene gayrat etde mus-muslap, durmada mustapa diysene!
-Jeren meñ dilim baranok, sen mana nadip biwepalyk edip bildiñ. Özgäñ gujagy sana ýyly geldimi.Näme üçin maña aytmadyñ sen toýlymy (göwrelimi) nädip maña dözdiñ. Dogry sen yaly baya däl yõne garyp bolsamam sana söýgi dünýämi, duýgularymy bagş etdimä. Jeren meñ indi gurbatym çatanok bagtly bol! dp, yañy birinji ädimimi ätjek bolanymda:
- Bayram saklan näme meni samsyk saýjak bolduñmy, seýdip gidiberir öýtdiñmi. Meñ kakam nirede işleýänini abraýymyzyn nähilidigini bilýäñ. Sen meni almasañ gaty görişme yokdyr. Seni şu günleriñden mahrum etdirern.Indem meni gowjaa diñle basym toý etmesek men señ işiñi gorern şuny yadyn-da bek belle.

Dowamyy bar...

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir