MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ ÖMÜR ÝOLY BARADA MAKALA

17-nji asryñ soñlarynda anyk bolmadyk belli bir senede, Garrygala (häzirki Magtymguly etraby) we Marawadepe etraplarynda «Giñjaý» diýen bir ýerde Gökleñleriñ Gerkez tiresinden beýik Magtymgulynyñ 3-nji arkasy Döwletmämet molla ýaşapdyr. Ondan takmynan 1654-nji ýylda Magtymguly diýen perzent dünýä inýär. Ömrüni agaç ýonma we ussaçylyk bilen geçireni...

Dowamy »

273 2
Köneler, AHALLY tarapyndan 3 weeks ago

GALKAN DAŞ BASAN (Hekaya)

GALKAN DAŞ BASAN

Üç asyr mundan öň, 1770-nji ýylyň gyşydy. Gününiň ýylysy ýokdy. Ol asyl bulutlardanam kän çykyp bilenokdy, ygallykdy. Bir garry ene oglunyň getiren çyg odunlaryny tutaşdyryp bilmän gargynjyraýardy. Ýaşy ýigrimiden aşan ogly ejseniň gargyşlaryna üns bermezlige çalyşýardy. Emma enesiniň gara öýüň ortasynda „agzyndan ot...

Dowamy »

148 0
Köneler, Acelya tarapyndan 3 weeks ago

Hacan...

,,Yurekdesh ruyñ"yapylan-a yaman boldy. Indi ,,mojekler mekany com"hacan ishlarka?

Dowamy »

844 97
Köneler, garayolly68 tarapyndan 3 weeks ago

Goshgy

Ökunch. (ich gepletme)
Durun!
"Yalnyzlyk" atly koneje balkon.
A men bolsa seredip durn daglara bakan,
Daglaram bir zatlar aytjak bolyalar
Yatladyar' akyl beryan agtygna atañ

Yok, ey daglar siz, yalnyshyarsynyz,
(Bu agtyga) akyl gelmeyar hijem.
Ne sögünji  ejeming, kär etmedi,
N...

Dowamy »

101 0
Köneler, yigdekche tarapyndan 3 weeks ago

Beýik Ýüpek ýoly täzeden janlanýar

Häzirki döwürde Garaşsyz hem baky Bitarap Türkmenistan diýarymyz täze awtomobil we demir ýollaryny, deňiz portlaryny hem-de köprüleri gurup, Beýik Ýüpek ýoluny üçünji müňýyllykda täzeden dikeldýär. Iki ýyl mundan ozal Beýik Ýüpek ýolunyň geçen ugrunda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan halkara gaz geçirijisiniň gurluşygyna badalga berlipdi....

Dowamy »

133 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 3 weeks ago

TÄZE AEROPORT TOPLUMY

“2012-2030-njy ýyllarda Türkmenistanyň raýat awiasiýasyny ösdürmegiň Milli maksatnamasyna” laýyklykda, Aşgabatda we sebitlerde howa gämileriň duralgalary gurulýar we ulanylmaga berilýär, hereket edýän aeroportlaryň, infrastruktura binalarynyň durky täzelenýär.
Türkmenistanyň Gündogar sebitiniň administratiw merkeziniň täze awiaulag toplumy...

Dowamy »

216 2
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 3 weeks ago

Yurekdeshe nam boldy?

Salam. Sonky dowur goh boldy welin, Yurekdesh.ru yapylypdyr oydyan. Bu saytda admin kim, moder zat bamy? Soramagymyng sebabi, temalar hapa-payysh sozden doly. Bu zatlary gozegcilige alyan yokmy. Myhmanhana, temalar, bolumler, beyleki funksiyalaram yok oydyan, ya men dusunmedim entek doly. Acylarmyka indi o sayt, hacan acylarka?

Dowamy »

387 13
Köneler, Payhas. tarapyndan 3 weeks ago

Salam.

Salam hemmelere Yürekdeş.ru name sebapden yapyldy? Admin haysy agza bilen onuşmasa,şony ban edip,registrasiyany yapaymaly eken-da.Bu-ya bolmady.Ön ertir.comyn blokda duranam yetik.

Dowamy »

465 25
Köneler, Sohle tarapyndan 3 weeks ago

Yurekdesh.ru

Olam blok bolupdyr Sebäp görkezilmedik nàme sebàpli bilmedim iň soňky girenem men boldum öýtýàn :/

Dowamy »

648 40
Köneler, OrazM tarapyndan 3 weeks ago

Kakamyrat Rejepow Il bolup galar

Eýýäm ol gün öwrülipdir öňňine,
Bilýän, bu günümem düýn bolup galar.
Owadan ömürde saklamaň kine,
Beýtseň, aňsat işler kyn bolup galar.

Bu dünýäniň şowhunyna gatylman,
Düňderilip dymyp ýörmek akyl däl,
Aýdyň yşk sözlerin, asla çekinmäň,
Ýogsam, ol gursakda müýn bolup galar.

Sad...

Dowamy »

138 1
Köneler, Gurban93 tarapyndan 3 weeks ago

Kakamyrat Rejepow Seda

Eziz Allam, bir dilegim, 
bizi dünýä at-abraý goýup,
o ýerlere tämiz iman äkidenden eýläweri!
Pir-pygamber bolmasagam,
Bolmanda şol ägirtleriň ellerine
bir suw akydandan eýläweri!
„Nokat ýaly bähbit üçin
otur ýaly eglenlerden“ eýleme.
Ýolumy gara pişik kesdi diýip,
Halal ýoldan sowlanla...

Dowamy »

81 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 3 weeks ago

Kakamyrat Rejepow Ykbal

Durmuş ony aýnatdy. Bir diýenini iki gaýtalatmady. Suw ýaly ulag, köşk ýaly jaý, ýene-ýene...
«Köp berip azdyrmasyn, az berip tozdurmasyn» diýen dillere gurban bolsaň... Ol köpe uçrap, soňabaka gelen döwleti göterinip bilmän, ýörite öz hyzmaty üçin adam tutundy. «Pula düzelse kaýyl, tomsuň epgeginde, gyşyň sowgunda daşarda kaňkap ýörmeli etm...

Dowamy »

107 1
Köneler, Gurban93 tarapyndan 3 weeks ago

Rus Oligarhlarynyñ global intrigalary

RUS OLIGARHLARYNYÑ GLOBAL INTRIGALARY
"Oligarh" termini "oligarhiýa" sözünden gelip çykan rusça sözdir. (Bu türkmençe "aýratyn talañçy" diýen manylary añladýar. Olara açgöz doýdum-dolmazlar diýseñem gelişmän duranok). Günbatarda oligarh sözüne sinonim ilkinji gezek 1880-nji ýylda "talañçy baron" (robber baron) görnüşinde ABŞ-da ulanylypdyr....

Dowamy »

123 0
Köneler, wagt tarapyndan 3 weeks ago

Gazagystan türkmenleri

▶ GAZAGYSTAN TÜRKMENLERI

Gazagystanda ýaşaýan türkmenleriñ taryhy entek doly öwrenilenok. Biz Syrderýa ýakasyndaky raýonlaryñ türkmen halkynyñ ir döwürde ýaşan ýerleridiginden habarly. Şol ýerlerde Täze we Köne Guzystanyñ taryhy çeşmeleri, olatyñ paýtagty Ýañykent ýerleşipdir.
Oguzlaryñ döwletinde köp wagtlap salyrlar taýpasyn...

Dowamy »

173 1
Köneler, wagt tarapyndan 3 weeks ago

B.Hydaynazarow

Goshgy yazylmayar aglatmak ucin,
Goshgy yazylmayar guldurmek ucin,
Goshgy dañyñ ak suydune yugrulyar
Yatany yerinden galdyrmak ucin.

Hala gyzly bolsun goshgynyñ ici,
Hala-da oñ ici yigitli bolsun.
Yone,sho goshgyny okan kishiler
Oñkiden azajyk bagtly bolsun.

Dowamy »

113 1
Köneler, garayolly68 tarapyndan 3 weeks ago

Tema

,,Omur kerweni"oran gowy eser.Juda tasirli yazylan.

Dowamy »

121 3
Köneler, garayolly68 tarapyndan 3 weeks ago

Germaniýada iş meselesi

Salam ähliňize. Maňa maslahat gerekdi. Germaniýadaky iş wakansiýalar barada haçandan bäri gyzyklanýan welin, eger ýaltalyk etmeseň 2000-2500 euro aýda gazanyp boljak ekeni. Öýüňe aýda 2000dollar gürrüňsiz ugradyp boljak.
Germaniýada kim okaýan ýa-da işleýän bolsa, maslahatyňyz gerek?
Iş meselesi nähili? Saýtdaky wakansiýalar dogrymyka...

Dowamy »

199 2
Köneler, arsikiller tarapyndan 3 weeks ago

Daşary ýurt talyplaryň dykgatyna

Bankomat wiza kartdan pul berenok ýöne bez naliçi söwda açyk,siz nädip pul çekýäňiz wizadan daşary ýurtda?

Dowamy »

201 2
Köneler, mekank tarapyndan 3 weeks ago

Ömür kerweni. K.Kullyyew

Dowamy3
Kakasy gurrun bererdi: «Adamyn her egninde bir perisde oturarmys-da, bira mydama gowulyga undarmis,beylekisem - erbetlige» diyip. Guljemalyn gownune,pysyrdap duranam sol perisdelen biri yalydy. Beylekisi welin,name ucindir dymyardy...
Ogully enelerin kopusi,biri-birinden bihabar, Guljemaly eyyam oz yanlaryndan beylesine geciri...

Dowamy »

154 3
Köneler, Gowjam tarapyndan 3 weeks ago

TOPH gaz geçirijisi we energetika pudagynyň başlangyçlary – ösüşlerimiziň sarsmaz binýadydyr

Hususy habarçymyz Türkmenbaşy ýylylyk elektrik merkeziniň direktorynyň orunbasary Gurbangeldi Atabaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Ýurdumyzda energetika pudagy şu günki gazanylýan uly ykdysady üstünliklerimiziň, gelejekde ýetmeli belent sepgitlerimiziň berk binýady hasap edilip, energetika pudagyny düýpli döwrebaplaşdyrmak we maddy – enjamlaýyn...

Dowamy »

186 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 3 weeks ago