Строительство и модернизация автодорог и текстильных комплексов

В Туркменистане обеспеченности регионов современной дорожной сетью уделяется особое внимание. На модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры, имеющей важнейшее значение для экономического роста страны, государство направляет значительные инвестиции в рамках комплексных национальных программ. С учётом приоритетов социально-экономического развит...

Dowamy »

1666 0
Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 6 years ago

Kurany Kerimde şaýatlyk barada

“(Eden işleriňizde) iki sany erkek adamy hem şaýat tutunyň! Eger iki erkek tapylmasa, özüňiziň razy bolan (ynamly) şaýatlaryňyzdan bir erkek we iki aýal şaýat bolsun! Ol iki aýalyň eger biri ýalňyşsa (unutsa), beýlekisi oňa ýatlatsyn! Çagyrylan wagty şaýatlar gelsinler. Uly bolsun, kiçi bolsun möhletine çenli (algy-bergiden) hiç zady ýazmakdan çeki...

Dowamy »

1939 1
Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 6 years ago

Täze gurluşyklar – döwrüň aýnasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe raýatlaryň abadan, asuda we bagtyýar durmuşyny üpjin etmek, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, obalarymyzy, şäherçelerimizi we şäherlerimizi ajaýyp keşbe beslemek ugrunda bimöçber işler amala aşyrylýar.
Ajaýyp ösüşlere beslenýän döwrümizde raýatlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, s...

Dowamy »

1576 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

Aşgabatda täze işewürlik merkeziniň açylmagy ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmekde alnyp barylýan giñ gerimli işleriniñ oñyn netijesidir

2018-nji ýylyñ 14-nji fewralynda Hormatly Prezidentimiziñ gatnaşmagynda Aşgabat şäheriniñ G.Kulyýew köçesiniñ iki tarapynda häzirki zaman işewürlik merkezleri-edara binalary we söwda merkezleri dabaraly ýagdaýda açylyp, ulanmaga berildi. Şeýle hem Ahal welaýatynda aýna önümleriniñ önümçiligi boýunça kärhananyñ açylyşy boldy. Täze işewürlik toplumyn...

Dowamy »

1556 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe beýik taryhymyzy öwrenmek üçin uly mümkinçilikler döredilýär. Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän “Türkmenistan-Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” diýip atlandyrylan ýylymyz uly taryhy ösüşlere eýe bolýar. Türkmenistan-Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi bolmak bilen Gündogar we Günbatary birikdiren söwda ýol...

Dowamy »

1814 0
Köneler, Turkmengalaa tarapyndan 6 years ago

Abdyrahym Zynhary barada

Abdyrahym Zynhary 1791-nji ýylda Esenmeňli obasynda eneden dogulýar. 1880-nji yylda şahyr ýogalypdyr diýip maglumat berilýär. Zynharyn nebereleri Esenmeňli obasyndan tapmak bolar. Zynhary edebi mirasy onlarça liriki, satiri-şygyrlardan ybarat bolup, oňa şahyrçylyk babatda beýik klasyklar gowy täsirini ýetiripdir. Zynhary özüniň şygyrlaryny dürli te...

Dowamy »

4970 6
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

Ceper eserler goyulsa...

Bu saytda ceper eserler,goshgylar,kicirak hekayalar we sh.m. goyulsa juda gowy bolardy. Gundelik yurt habarlaram derwayys zat. Yone, habarlaryñ arasynda goshgylaram goyulsa ajap bolardy.

Dowamy »

1971 3
Köneler, garayolly68 tarapyndan 6 years ago

Проект ТАПИ успешно воплощается в жизнь!

Наш внештатный корреспондент встретился с заместителем главного инженера ТНПЗ Абдулла Аллагуллыевым. Тот в свою очередь рассказал следующее в последнее время в нашей стране уделяется большое внимание переработке природных богатств, эксплуатации их как внутри, так и экспортирование энергоресурсов за пределы нашей страны. В результате данного фак...

Dowamy »

1826 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

MEHANIZATORLAR TÄZE HASYLYŇ ALADASYNDA

2018-nji ýylda—Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda etrabymyz boýunça meýilleşdirilýän pagta hasyly üçin 6100 gektar ýerde agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda sürüm işleri gyzgalaňly alnyp barylýar. Bu ugurda etrabyň tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň hyzmaty bar. Kärhananyň işgärleri traktorlaryň sazlaşykly we bökdençsiz işledilmegini ga...

Dowamy »

1657 0
Köneler, MerjenLB tarapyndan 6 years ago

TELEKEÇILIGIŇ AÝDYŇ ÝOLY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Arkadag Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde türkmen telekeçiligi ösüşleriň ak ýoluna düşdi. Halk hojalygynyň döwlete degişli däl çygrynyň çalt depginler bilen ösdürilmegi ilatyň köp sarp edýän harytlaryna, önümlerine bolan isleginiň has doly kanagatlandyrylmagyna giň mümkinçilikleri açdy. Önüm ö...

Dowamy »

1621 0
Köneler, MerjenLB tarapyndan 6 years ago

“Täze zamanda” – täze bilim ojagy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen bilim-ylym ulgamynda durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler ýurdumyzyň dünýä derejesinde ösmeginde oňyn netijeleri berýär. Häzirki wagtda bilimi, ylymy hemmetaraplaýyn ösdürmek we onyň gazananlaryny netijeli ulanmak halkyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň guwandyryjy derej...

Dowamy »

1630 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

ТОПХ газ гечириҗиси тасламасы үстүнликли дурмуша гечирилйәр

Хусусы хабарчымыз Түркменбашыныӊ НГИЗТ-ныӊ баш инженериниӊ орунбасары Абдылла Аллагулыев билен сөхбетдеш болды.
Сөхбетдешимизиӊ айтмагына гөрә, соӊкы йылларда юрдумызыӊ небит-газ пудагыныӊ мадды-энҗамлайын бинядыны беркитмек, тебыгы байлыклары гайтадан ишләп, ичерки сарп эдиҗилер ве экспорт үчин өнүм өндүрмек билен бир хатарда энергоресурла...

Dowamy »

1770 0
Köneler, abatturkmen tarapyndan 6 years ago

Ýollaryňyz ak bolsun

Garaşsyz Baky Bitarap ýurdumyzda 2018-nĵi ýyl “Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýlip yglan edildi. Türkmenistan gadymy döwürlerden bäri, daşary ýurtlar bilen doganlyk-dostluk aragatnaşygyny saklaýar. Söwdada, medeniýetde-de döwletler biri-birime doganlyk kömegini berýär. Bu bolsa iki tarap üçin hem bähbitli bolup durýar. Şeýlelik-de döwle...

Dowamy »

1609 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

GYMMATBAHA DAŞLARYN SAGLYGA TASIRI

Eger kimdir biri eline yakut gasly yuzuk dakynsa,onda ona goz dil tasir etmez.
Eger kimdir biri hemise boynundan yakut dasyny asyp gesse,ol adam hic hacan sel bolmaz.
Lagl dasyny boynundan asyp gezen adamyn yuregi agyrmaz.
Eger kimdir biri grant dasyny boynundan asyp gezse,ol adam gije garabasmazdan hemde yurek agyrdan aman bol...

Dowamy »

1585 1
Köneler, jeyhun97 tarapyndan 6 years ago

GYMMATBAHA DAŞLARYN SAGLYGA TASIRI

Eger kimdir biri eline yakut gasly yuzuk dakynsa,onda ona goz dil tasir etmez.
Eger kimdir biri hemise boynundan yakut dasyny asyp gesse,ol adam hic hacan sel bolmaz.
Lagl dasyny boynundan asyp gezen adamyn yuregi agyrmaz.
Eger kimdir biri grant dasyny boynundan asyp gezse,ol adam gije garabasmazdan hemde yurek agyrdan aman bol...

Dowamy »

1536 0
Köneler, jeyhun97 tarapyndan 6 years ago

Sport göreşi

Sport göreşi – göreş sportynyň başa-baş söweş görnüşi bolup, ol ýörite düşekçäniň üstünde alnyp barylýar. Sportyň bu görnüşinde dürli emeller, mysal üçin, hüjüm etmek, zyňmak, ýykmak ýaly emelleri ulanmaga rugsat berilýär. Sport göreşiň esasy maksady garşydaşy düşekçäniň üstünde arkasyna zyňmakdyr.
Sport göreşi öz taryhyny has gadymdan alyp...

Dowamy »

1708 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

Bitarapdyr Watanym

Türkmen halkynyň sekiz asyr arzuw eden ýurt Garaşsyzlygyndan soňra taryh üçin gysga wagtyň dowamynda halkara giňişliginde gazanan ajaýyp ýeňişleriniň biri hem hemişelik butaraplyk derejesidir. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edilen “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy”...

Dowamy »

1575 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

Pomma Nurberdiyew

Biziñ oyde bir gil bar,
Bagdaky gulden gowy.
Onda suyji bir dil bar,
Sayrak bilbilden gowy.

Goteryaris biz ony
Bokrurip elden ele.
Shatlygmyzyñ yok ceni ,
Wasp edyas dilden dile

Dowamy »

2462 2
Köneler, garayolly68 tarapyndan 6 years ago

Perestroyka

Talyplar comy gowy edip restawrassyya edipdirler.

Dowamy »

1536 0
Köneler, garayolly68 tarapyndan 6 years ago

ýalançy soygum

Yalan soyga bilman bagtmy men bagladym.
Yeke galan gunlerim sensizlikde agladym.
Bugun yeke goyup ozge bagta bagladyn.
Sadalygym bilip sen meni kop alladyn.

Alladyn sen meni yallan sozlerin bilen.
Sen bilen bile bolmaz biwepalygyn bilen.
Bagytly bolaryn oytme yuz owrenson menden.
Basga birini...

Dowamy »

1685 3
Köneler, jeyhun97 tarapyndan 6 years ago