Salam

salamchik,talyplar))

Dowamy »

232 0
Köneler, ruqaya tarapyndan 7 months ago

Nury Halmämmedow: "-ÖZÜM HAKDA SAZYMDAN OŇAT AÝTJAK ÝOK" (hakyda)

Hormatly Prezidentimizin öz halkyna sowgat eden "Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy" atly kitabynda halkymyzyň dünýä halklaryna goýan belent sarpasynda milli aýdym-saz sungatymyzyň uly ähmiýetiniň bolandygyny beýan eden belli ýazyjymyz Nurmyrat Saryhanowyň "Şükür bagşy" atly powesti esasynda kinorežissýor Bulat Mansurowyň...

Dowamy »

243 0
Köneler, wagt tarapyndan 7 months ago

Bilyanmi?

Hemma salam! Ichinizda duysh yurgutlary barada bilyaniniz bar bolsa taze mowzuk achyp ugratsynyz. sizden etjek hayashym

Dowamy »

220 0
Köneler, Mogamed tarapyndan 7 months ago

JUBUNDE PULUN BOLMASA

Gulki şatlyk halyn bolmaz
Jubunde pulun bolmasa
Doslan yanyna gelmez
Jubunde pulun bolmasa

Oyundan utup bilmersin
Arzuwna yetip bilmersin
Bir meylis tutup bilmersin
Jubunde pulun bolmasa

Sozun hicbir saya durmaz
Hickim sana eye bolmaz
Bagt daşynda perwaz urmaz

Dowamy »

325 1
Köneler, gen tarapyndan 7 months ago

Habar ber-şeýledir.

Habar ber-şeýledir.

Magtymguly:
O nämedir, ýaşyl-gyzyl
öwüsýär?
O nämedir, aýagy ýok
towusýar?
O nämedir, ýedi derýa
böwusýär?
Şahyr bolsaň, şondan bize
habar ber!

Durdy şahyr:
Ol ekindir, ýaşyl-gyzyl
öwüsýär,
Ol ýylandyr, aýagy ýok
to...

Dowamy »

230 0
Köneler, Hamush tarapyndan 7 months ago

Hoş geldim

Salam talyplar ynha menem ahyr arañyza geldip heriñize üç sapardan bäş telpek bermäne ertirä ýapyk belki şu ýerde gyzykly bolaýadyrda.

Dowamy »

232 0
Köneler, telpekli tarapyndan 7 months ago

Sport göreşi

Sport göreşi – göreş sportynyň başa-baş söweş görnüşi bolup, ol ýörite düşekçäniň üstünde alnyp barylýar. Sportyň bu görnüşinde dürli emeller, mysal üçin, hüjüm etmek, zyňmak, ýykmak ýaly emelleri ulanmaga rugsat berilýär. Sport göreşiň esasy maksady garşydaşy düşekçäniň üstünde arkasyna zyňmakdyr.
Sport göreşi öz taryhyny has gadymdan alyp...

Dowamy »

228 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 7 months ago

“Bitarapdyr Watanym”

Türkmen halkynyň sekiz asyr arzuw eden ýurt Garaşsyzlygyndan soňra taryh üçin gysga wagtyň dowamynda halkara giňişliginde gazanan ajaýyp ýeňişleriniň biri hem hemişelik butaraplyk derejesidir. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edilen “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy”...

Dowamy »

286 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 7 months ago

Kapitalizmiň toslama günleri

Döwrümizde Walentina ýada Söýgüliler güni hökmünde esasan hususy sowgatlyk dükanlary tarapyndan aşyry derejede mahabatlandyrylan bu toslama gün aslynda biz Musulman we Türkmen jemgyýeti üçin adaty günlerden biridir.

14-nji fewral ýüzlerçe ýyl mundan öň zyna eden iki ýaş ýetginjege ýardam etmekde aýyplanyp öldürilen sözde keramatly Hr...

Dowamy »

376 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 7 months ago

SARIK TÜRKMENLERİ

saryklar hakynda bilyanlernizi paylaşmanynyzy hayyşt edyarin

Dowamy »

156 0
Köneler, Saryhan tarapyndan 7 months ago

ORAZ ÝAGMYR

Tanymal türkmen ýazyjysy, şahyr, alym.

Oraz Ýagmyr (Orazdurdy Ýagmyrow) Ylmy-barlaglary bilen türki dünýäsiniñ tasawwuf alymlaryny, umumy türki edebiýatyny Orta Aziýada tanatmaga çalyşan adamdyr.
1947-nji ýylda dogulýar. 1972-nji ýylda Magtymguly adyndaky Türkmen döwl...

Dowamy »

306 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 7 months ago

TDYweDI (Narhoz)

Salam talyplar.comyñ agzalary. Men talyp dal yone talyp bolmagyñ ugrynda. Arañyzda TDYweDI (narhozda) okayanyñyz yada ugrynda girmek isleyanleriniz bolsa teswir yazayyñ haysht. Shol intstitut hakynda we egzamen soraglary hakynda pikir alyshjakdym. Diñlaniñiz ucin minnetdar :)

Dowamy »

295 0
Köneler, barcam tarapyndan 7 months ago

Saglyk ýoly

Saglyk ýoly 2000-nji ÿylyñ 2-nji ýanwarynda Türkmenistanyñ ilkinji prezidenti Saparmyrat Nyýazowyñ gatnaşmagynda dabaraly ýagdayda açylyp ulanmaga berildi. Saparmyrat Nyýazow saglyk ýoluny hödürlenen kömege ýagny ýoluñ ýarty bölegini dik uçarda geçmek teklibi...

Dowamy »

280 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 7 months ago

Nobatguly Rejepow Ene dilim

Alys asyrlaryň ahy-nalasy,
Begenji-gynanjy,
jebri-ejiri
Meniň dilim, seniň dünýäňde galan,
Pyragynyň dünýä beren setiri.

Akyl bolup galan sende babalar,
Nakyl bolup galan sende danalar,
Galypdyr ýüregi dilýän ýaň bolup,
Duşmanlara olja bolan çagala...

Dowamy »

276 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 7 months ago

Komek gerek...

Salam gadyrly talyplar. Xemmanize yalkymly salam. Menem bu yerde taze. Talyp dal yone dalashgar. Mana web saytlardan govy bashy chykyan adam gerekdi. Xemmanize ussunlik...!!!

Dowamy »

173 0
Köneler, AGGA tarapyndan 7 months ago

Salam

salamchik,talyplar))

Dowamy »

161 0
Köneler, ruqaya tarapyndan 7 months ago

Ýuwaş okeanyň mukamlary: Muhammetmyrat Kömekow

1970-njy ýyllaryn başlarynda çap edilen (Okeanyň gujagynda) atly çaklanja kitapçanyň şygyr muştaklarynyň badabat ünsüni çekeni meniň şu günki ýaly ýadymda.

Bu kitapça şahyr Muhammetmyrat Kömekowyň galamyna degişlidi. Ýene bir ýatlamyly zat, ol goşgularynyň türkmen topragyndan alysda döränligidi.
Şahyr M.Kömekow şol günler ýuw...

Dowamy »

268 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 7 months ago

Nurloryñ señ nurana

Ajayyp yakymly owazyñ bilen
Eyelediñ kalvymyñ sen yaryny
Nursyñ sen bagt bilen gelen
Yada tebigatyñ alma narymy

Ylham gelli chykdym achyk meydana
Keshviñ gördüm ak bulutly asmanna,
Yaza bilmez waspyñ hatda aklydana
Seväp diyseñ nurloryñ señ nurana

Tay tapylmaz saña deñ bu jahan...

Dowamy »

165 0
Köneler, Dovlet3993 tarapyndan 7 months ago

Isbirden obam

Isbirden obam

Beýik Allañ nazar salan topragy
Kòñlimiñ buýsanjy Isbirden obam
Gòzel haýran edýàr kòpleri
Gòzlermiñ guwanjy Isbirden obam

Şagirtleriniñ gany siñen ýaýlaña
Janym,ruhum aýlanyp ýòr gaýbana
Ýaş ýùregim gelýàr bu gùn heýjana
Kòñlimiñ buýsanjy Isbirden obam

Dowamy »

190 0
Köneler, Gercheknazar tarapyndan 7 months ago

Armanym na

Seni soyup bilsem armanym name,
Armanym na, sana yhlas sindirsem.
Armanym na, gulyanleri agladyp,
Armanym na, aglanlary dindirsem.

Armanym na, hyzmatynda yoresem,
Armanym na, bagban bolsam bagyna,
Armanym na, bilbil bolup doresem,
Armanym na, cyksam Parnas dagyna.

Armanym na, a...

Dowamy »

231 0
Köneler, Sultanim tarapyndan 7 months ago