Daňdanakan galasynda geçirilen gazuw-agtaryş işlerinde orta asyr tebipleriniň gurallary tapyldy9-njy fewralda geçirilen hökümetiň mejlisinde medeniýet ulgamyna gözegçilik edýän wise-premýer B. Abdyýewa Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän Daňdanakan galasynda arheologlar tarapyndan ýüze çykarylan täze tapyndylar barada habar berdi. Mary şäherinden 30 kilometr günbatarda ýerleşýän orta asyrlar döwrüne degişli bu ýadygärlikde gaz...

Dowamy »

1750 0
Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 6 years ago

Sorag bar

Salam dostlar bu saytda dine yazylan zatlary okap bolyarmy yada dine zat yazyp bolyarmy baskha zat edip bolmayarmy
null

Dowamy »

1516 1
Köneler, Tehnik tarapyndan 6 years ago

Baýly şahyryň şortalary

Kiri bolansoň

Baýly şahyr dokuz ýyl bile ýaşandan soň, onuň aýaly Akbibi aradan çykypdyr. Şondan soň ol öýlenmändir. Gününi ýeke ogluna guwanyp geçiripdir. Bir gezek onuň tanyşlarynyň biri Baýlynyň ýanyna gelip:

– Pylan obada bir dul aýal barmyş. «Özüme mynasyp adam tapsam, baraýjak» diýýärmişin – diýipdir.

Dowamy »

2229 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

Salam

salamchik,talyplar))

Dowamy »

1536 0
Köneler, ruqaya tarapyndan 6 years ago

Soygi name

Salam doslar men size sorag bermekci gorsunuz yaly oglan bilen gyz soyusyaler soyusmek gowy zat kopsi soygun namedigni bilmeyarler dogrysy menem bilemok sonun ucin sizden hayys soygi diymek name diymek sizem oz pikirinizi aydaysanyz soragma jogap berersiniz diyip umyt etyan.

Dowamy »

1874 0
Köneler, gen tarapyndan 6 years ago

Menem aranyza alayynda

Salam hormatly talyplar men adym jeyhun men talyp dal yone su portaly gowy goryan gunde okayayan bugunem agza bolasym geldi

Dowamy »

1538 0
Köneler, gen tarapyndan 6 years ago

Aga teke şahyr barada

Aga Teke 1935-nji ýylyň 10-njy fewralynda Tejen etrabynyň «Birleşik» daýhan birleşiginde dünýä inýär. Ol obasyndaky doly däl orta mekdebi tamamlap, 1949-1953-nji ýyllarda Çärjewdäki (häzirki Türkmenabat) orta lukmançylyk mekdebini, 1953-1959-njy ýyllarda bolsa Türkmen döwlet Lukmançylyk institutyny tapawutlanan diplom bilen tamamlapdyr.

Dowamy »

1776 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

Abaý Kununbaýew Rubagylar

Oýun–gülki toýuň-meýlisiň nagşy,
Çyn güler, çyn gürlär ýigdiň naýbaşy.
Ýalan gülkä meňzär ýerliksiz söhbet,
Her söhbet ýerinde edilse ýagşy.

* * *

Eşegiň gulagna okan dek ýasyn,
Sen gürrüň berersiň şeýle bir täsin.
Nadanlar undarlar öýden çykynça,
Danalar ýyl boýy ederle...

Dowamy »

1564 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

Nebit, dokma önümleri we buýan köküniň gury ergini birža söwdalarynda esasy üns berlen önümler boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Mundan başga-da, Russiýadan, Türkiýeden, Serbiýadan, Gyrgyzystandan ge...

Dowamy »

1558 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

Inžener-tehnologiýalary uniwersitetiniň talyplary daşary ýurt şygryýetine gyzyklanýarlar


Surata düşüren: Ýuriý ŞKURIN

Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalary uniwersitetinde şygryýet agşamy geçirildi, oňa fakultetleriň ählisiniň talyplary gatnaşdylar. Agşamda Gurbannazar Ezizowyň, Robert Býornsyň, Sergeý Ýeseniniň we Takamuro Kotaronuň goşgulary okaldy.

Hut şu şahyrlaryň eserleriniň...

Dowamy »

2163 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

Küştdepdi toý-baýramlaryň bezegidirBerkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe bimöçber aladalar bilen türkmen medeniýeti, sungaty belent sepgitlere ýetirilýär. Ýaňy-ýakynda türkmen toýlarynyň bezegi bolan “Küştdepdi” BMG-nyň bilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasy ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasyny gorap saklamak baradaky hökümetara komitetiniň 12-nji mejlisi...

Dowamy »

1510 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

Şahsy Bloglar we ş.m. (şagal möjekler)

Tak tak takkkk, bu ýere-de entägem käbir kän tamdyr nan iýenlerden girýän bar käwagt ýarym, az owlakdan. Az tamdyr nan, köp bok iýenlerdenem bar. Az tamdyr nan iýip, köp okanlardan bolsa gaty az. Aslynda, hemmäňize gözüm gidýär. Iýýän nanyňa, maşgalaňa iýdirýän nanyňa başlygyň bokuny halkyň ganyna, derine ýugyryp, çalyp iýip bilmek bir ukyp, zehin...

Dowamy »

2013 0
Köneler, acharsoz tarapyndan 6 years ago

Халач-Керки себити Бейик Йүпек ёлуныӊ угрунда

Гүндогар билен Гүнбатары бирлешдирен ве дүнйә дереҗесинде сөвда-медени гатнашыкларыӊ өсүшине онуӊ тәсир эден Бейик Йүпек ёлы энчеме асырлар бәри тарыхчыларыӊ, сыяхатчыларыӊ, сыясатчыларыӊ, нусгавы дүнйә эдебиятыныӊ бейик векиллериниӊ үнсүни өзүне чекип гелйәр. Милли Лидеримиз бу тема йүзленмек билен Бейик Йүпек ёлуныӊ хас ичгин, хас нетиҗели ве хас...

Dowamy »

1735 0
Köneler, MerjenLB tarapyndan 6 years ago

Täze kitap göwünleriň töründe

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň „Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi“diýen kitabynyň halkymyza gowuşmagy bizi diýseň begendirdi. Kitapda çuňňur mazmunly, gyzykly maglumatlaryň berilmegi, geçmişimizi dabaralandyrýan hekaýatlar, aýtgylar biziň her birimiz üçin gymmatly täzelikdir. Türkmen halkynyň şöhratly geçmiş taryhyny be...

Dowamy »

1620 0
Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 6 years ago

Amul – Hazar 2018

Her bir täze ýyly halkyň bähbidine, döwletiň ähmiýetine besläp, ata-babalarymyzyň mirasyna sarpa goýmagy endige öwüren hormatly Prezidentimiz 2018 – nji ýyly ‘’Türkmenistan – beýik ýüpek ýolunyň ýüregi’’ diýip atlandyrdy. Müňlerçe ýyllaryň dowamynda gündogardan günorta, günbatara, demirgazyga uzap giden uzak ýollar dürli döwletleri, hal...

Dowamy »

1641 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

Bagtyýarlyk döwrüniň bereketli hojalygy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistan – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” ýylynda ýurdumyzyň durnukly ykdasady ösüş ýolunda halkymyzyň azyk üpjinçiligini has-da pugtalandyrmakda uly işler üstünlikli amala aşyrylýar. Milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan hem-de azyk bolçulygyny döretmekd...

Dowamy »

1684 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

Ýurdumyzyň ajaýyplyklary ginnesiň rekordlar kitabynda

Ýagny, 2003-nji ýylda «Altyn asyr» halysy dünýäde elde dokalan iň äpet haly hökmünde (301 m2), 2008-nji ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde gurlan Baýdak sütüni (133 metr), 2010-njy ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda gurlan Oguzhan suw çüwdürimler toplumy, 2011-nji ýylda «Türkmenistan» teleradioýaýlymlar merkeziniň gurluşyna girýän...

Dowamy »

1644 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 6 years ago

GURBANLYK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

Älemleri ýokdan bar eden we älemler içinde ýalňyz özüne ybadat etsinler diýip ynsanlary iň ýokary derejede ýaradan, sansyz nygmatlary ynsanlaryň hyzmatyna beren Allatagala hamdy-senalar bolsun. Salam we salawat soň pygamber Muhammet SAW-e onuň maşgalasyna we ashabyna bolsun. Hormatly adamlar bizi...

Dowamy »

1745 0
Köneler, Turkmengalaa tarapyndan 6 years ago

ŞAÝATLYK ETMEK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

Älemleri ýokdan bar eden we älemler içinde ýalňyz özüne ybadat etsinler diýip ynsanlary iň ýokary derejede ýaradan, sansyz nygmatlary ynsanlaryň hyzmatyna beren Allatagala hamdy-senalar bolsun. Salam we salawat soň pygamber Muhammet SAW-e onuň maşgalasyna we ashabyna bolsun. Hormatly adamlar bizi...

Dowamy »

1672 0
Köneler, Turkmengalaa tarapyndan 6 years ago

Türkmenistan-melhemler mesgenidir

Türkmen topragy saglygy dikeltmek üçin ägirt uly mümkinçiligi özünde jemleýän hakyky melhemler mekanydyr. Dürli ýerleriň ylmy esasda öwrenilmegi, tebigy-howa aýratynlyklarnyň hem-de tebigy-bejeriş häsiýetlerniň netijeli ulanylmagy Türkmenistany sebitde we bütin dünýäde şypahana - bejeriş syýahatçylygynda öň hatarlara çykarýar. Milli liderimiziň ýol...

Dowamy »

1394 0
Köneler, BegaLukman tarapyndan 6 years ago