"BARREL" SÖZÜNIŇ GELIP ÇYKYŞY.

Gadym döwürlerde nebit az mukdarda gazylyp alynypdyr. Ilkiler nebitiñ mukdaryny añlatmak boýunça hiç hili ölçeg birligi bolmandyr.Käbir ýerlerde nebiti agaç çeleklerde a käbir ýerlerde bolsa meşiklerde daşapdyrlar.
Taryhy maglumatlara göra 19-njy asyryň ikinji ýarymynda nebitiň ýokary derejede gazylyp alynmagy nebiti ýygnamak boýunça gaplar...

Dowamy »

4327 1
Köneler, 6 years ago


"Palow" nahary barada gyzyklyja maglumat

Halkymyzyñ arasynda palowy müñ ýyl mundan ozal Lukman Hekim oýlap tapypdyr diýen sözler bar. Ol oña "palow aş" diýip at beripdir.Onuñ her bir harpy palowa goşulýan önümleri añladýar.Geliñ...ol harplar bilen gysgaça tanyş bolalyñ
P-"pyýaz" sogan
A-"ayez" käşir
L-"lahm" et
O-"oliýa" ýag
W-"wet" duz

A-...

Dowamy »

2833 2
Köneler, 6 years ago


"Microsoft" şereketini esaslandyryjy

Elbetde, Bill Geytsi tanamayan az-az bolsa gerek, sebabi ol Microsoft şereketini esaslandyran hem-de dunyaniñ iñ bay we jomart haýyr-sahawatçylarynyñ biridir. Ol 1955-nji ýylyñ 28-nji oktýabrynda ABŞ-nyñ Waşington ştatynyñ Sietle şäherinde aklawjylar masgalasynda dunya inyar. Sietle şäherindaki yoritelesdirilen "Lakeside" atly mekdepde bilim alyar....

Dowamy »

2119 1
Köneler, 6 years ago