Doly okan: Durmusda hakyky bolan waka.

-Hawwa men garypja maşgalañ yekeje perzendi. Diñe ejem bar, kakam heniz 2-i yasymdakam agyr kesele duçar bolup,ir yogaldy. Mašgalany eklemek kyn düşse-de, ejemiñ paýyna düşdi. Ejem gorguli gyşyna körek coplap, tomsuna jõwzaly yssylar-da obañ zahmet soyer dayhanalrynyn potratlaryna gidip, gunimiz ucin jan ayaman zahmet cekerdi. Bu zatlardan menem çetde durmadym. Ejeme komeklesyärdim. Obañ adamlaram bize name komek gerek bolsa, komekden cetde duranokdy.
Yone tebigatyn kada kanunlarynda soyusmegem bar ayrylşmagam.Ozim 10 njy synpyñ gapak yaly doşlije oglany bolamsoñ, synpdaslarymynam, dost-yarlarymynam aralarynda abraýymam pes daldi.
Yanky aydysym yaly, tebigatyn sada we ka-da kanunyna layyklykda menem Jeren diyip, bir baý gyza ašyk boldum. Jeren meni kän yzyndan hozanakladybam durmady. Sozimii uzaklaşdyrman kabul etdi. Sõygi deryasynyn gamisinde seylebir syyahat edýärdik, sen meñki, men señki diyip, aşyk magşuklañ wadasyny berýardik. Goşa gumry ýaly bileje bolup, owadan ajayyp gunleri basdan geciryardik. Bir-birimizi çenden soyyardik.Bizin soygimize, hayran galyp bakyanam bar, geñ görip bakyanam bar. Men Jereni maşgalamyzyñ torine gecirmek niyet bilen, hozanak bolyardym. Söyenimi alyp bilsem armanym yok diyen yaly. Aylar-gunler oz akymy bilen gecip dur. Bize-de mekdep yyllarmyzyn gapysynyy yapmak mañlaýmyzda bar eken. Naçe kyn düşsede klasdaslaryndan ayrylmak, yone ayralyga adam ogly neylesin. Herkim durmuşyn uly adamlary yaly bolup, oz yollary bn yorediler. Edil menem şeýle boldum. Potrat isleri bilen zähmet cekiberdim.Bizin soygumiz soygi deryasynda henizem gamide syyahat edyar. Kop wagt gecip-geçmänkä, Watan gullugyna gitmeli boldum. In ajy ayralygyn gelenini azajygam bolsa duydym. Hem ejemjandan ayrylmaly, hem soygilimden. Bu hawary esiden, Jeren ozini terki dünýä duydy. Her näme-de bolsa Jereni kosesdirmek mañlayymda bar eken.Bir-birimize wepadarlyk wadasyny berip, seydip watan goragyna gaytdym.

Dowamyy bar...

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir