talyplar.com adresi gyzykly hem-de gerekli bloglary paýlaşylýan saýt eken. Ýöne bu ýere 3-4 gün bäri girýänim üçin düşünmän galdym. Köp kişiniň paýlaşýan bloglaryny uly gyzyklanma bilen okaýaryn, şonda-da bu adress nämä niýetlenenine gaty düşünmedim. Ylmy täzelikleri, wakalary, bloglary paýlaşmalymy?!
Men öz durmuşym (alan sapaklarym, öwrenen durmuş tejribelerim) barada ýazmagy halaýaryn , ýazýan zatlarym bu ýer üçin artykmaç bolarmyka?! Ýa gyzyklanma bilen yzarlaýjylarymy artdyryp bilermikäm. Ýöne ýazjak zatlarymyň köpüsi okanyňda täsirli bolsa-da, kän bir ähmiýetli bolmajak zatlaram bolup biler. Hem öňki line'daky "Konsultant", "OkgunlYlar"... ýaly bloggerlere bu ýerde gabat gelip bolmazmy?

Köneler, Yeser tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir