Iň uly betbagtçylyk – hakyky dostlaryň bolmazlygydyr.

F.Bekon

Seniň üçin hemme zada taýýar adamy hiç haçan ynjytma.

F.M.Dostoýewskiý

Sadyk dostuň şypasy ýaraňa melhem bolar,
Dönük dostuň jepasy bagryňa hanjar bolar.

Nyzamy Genjewi

Dostuňy köteklemek dost gazanmakdan ýeňildir.

Abu Derda

Adam üçin iň agyr jeza onuň dostunyň ýa-da ýakyn adamsynyň oňa igenmegidir.
 
Ows ibn Harysa

Bir adamyň göwnüne degip, ony özüňe duşman tutunyp, müň adamy dost tutunma.

Dawut alaýhyssalam

Çyn dostuň bilen didarlaşmaga sebäp bolýan zady nesibä ýorup bolar.
 
Abdylla ibn Mübärek

Dost-dosty görmeklik ömür bahardyr. Dostluk armagy bilmez, dostlugyň näçe gadymy bolsa, ol şonça-da ýakymlydyr.

Siseron

Mümkin boldugyça dost sanyn köp et,
Olar kyn günüňde hemaýat, kömek.

Ýene azdyr – dostuň bolsa müň ynsan,
Emma köpdür saňa ýekeje duşman.

Hezreti Omar

Dostuňdan ganyňy we malyňy gysganma, garyndaşyňdan sowgadyňy we zyýaratyňy kesme, duşmanyňdan adalatyňy we ynsabyňy aýyrma.

Mahmyt Zamahşary

Dostuň bahylçylygy dostlugyň keselligindendir.

Seniň dostlaryň üçdür, duşmanlaryň hem üçdür. Dostlaryň: — dostuň, dostuň dosty we duşmanyň duşmany. Duşmanlaryň: — duşmanyň, duşmanyň dosty we dostuň duşmany.

Hezreti Aly

Abraýly dost dostuň dostuny hem söýýän dostdur.

Ruh ibn Zenbag

Dostuň üç zada çydamalydyr:
1. Gahar zulma;
2. Hata zulma;
3. Çyn zulma.

Abdylla ibn Mübärek

Kim saňa kömek edýän bolsa we seniň hajatlaryňa tagalla-gaýrat edýän bolsa, seniň dostuňdyr.

Dostuň halamaýan zadyny söýmek dostlukdan däldir.

Şehr ibn Huşyp Eşgary

Dostuň — saňa özüniň sözünden öňürti gözi bilen düşündirýän kişidir.

Abu Süleýman

Alynan çeşme: Laýndaky Serpaý topary

Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir