Türkmenistanyň iň baý adamlary kimler ?

Türkiýäň habarlaryny okap otyrkam, Forbesiň Türkiýedäki 100 sany iň baý adamyň sanawyny çap edendigi ýazylan eken. Içlerinden maňa gyzykly gelen, Rönesans Holding we Polimeks Inşat ýaly Türkmenistanda tanalýan firmalaryň eýeleri boldy. Aýratyn hem habardaky şu jümle:
"Örneğin FORBES 100'de 1,3 milyar dolarla yer alan Erol Tabanca'nın sahibi...

Dowamy »

217 0
Köneler, acharsoz tarapyndan 2 weeks ago

Bag ekmek sogapdyr.

Biz öz ýaşaýan Galaktikamyzda ýaşaýyş üçin nämeleriň zerurdygy barada käteler hiç hili oýlanmaýarys. Näme üçin dünýäni ekologiýa taýdan goramaly dälmiş? Esasanam, dem almagymyz iň üçin zerur bolan kislorod barada heý ýaş nesil düýpli alada edýärmikä? Pikir edip görüň, bir adamynyň sorup aljak kislorodly howasyny jemi üç düýp bag işläp çykarýar. A d...

Dowamy »

109 1
Köneler, AHALLY tarapyndan 2 weeks ago

Admine haýyş bilen yüzlenme!

Meň bloglarymyň arasynda "Türkmen fiskaly (agendi) barada taryhy hekaýa" diýip blogym bolmalydy bir zada boldy blog uytgedildi ýazgy cykdy blin hekaýaň soňy gürüm-jürüm boldy eger edip bolýan bolsa gaýtaryp beràý öňki durkuna haýyş dolulygyna gerekdi ahyry shu ýerde gowy durdyda eeeeih gynandymay

Dowamy »

130 0
Köneler, OrazM tarapyndan 2 weeks ago

Atamyrat Atabaýew

Atamyrat Atabaýew – şahyr, terjimeçi, türkmen halk ýazyjysy. Ýaşlar Baýragynyň eýesi. A. Atabaýew 1948-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Mary etrabynyň 1-nji Gökje obasynda mugallym maşgalasynda eneden bolýar. Ol ilki oba mekdebini, soňra Türkmen döwlet uniwersitetini üstünlikli okap gutarýar. A.Atabaýew «Türkmenistan» neşirýatynda, «Ýaşlyk» žurna lynda,...

Dowamy »

185 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 2 weeks ago

Alyşir Nowaýyň goşgulary (1644-1501)

Aýdanymy ulus-ile magrub et

* * *

Aýdanymy ulus-ile magrub et,
Ýazanymy köňüllere mahbub et.

Adym adamzadyň agzynda bolsun,
Sözüm adamzadyň kalbynda bolsun.

Sözlerim jaý alsyn diller içinde,
Mukaddes bolsunlar iller içinde.

Sözüm hemme kişä zerurý...

Dowamy »

107 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 2 weeks ago

Seýit Nejepi

▶ SEÝIT NEJEPI
Güneşli diýarymyzyñ her künjegi geçmişde ýaşap geçen beýik şahsyýetleriñ kümmetlerinden doly. Beýik ussat Mehmet Akif Ersoýyñ:
"Basan ýerleriñi toprak diýip geçme, tana,
Pikir ber, astynda müñlerçe kepensiz ýatana!" ~ diýşi ýaly, Watanymyzyñ her garyş topragyna merdana ata-babalarymyzyñ gan-damary we ruhy siñendi...

Dowamy »

82 0
Köneler, wagt tarapyndan 2 weeks ago

Line gitdimi?

Häzir men Line'y Vpn'siz ulanyp bilmerinmi? käbir bloklanman galan ssylkasy bilen ýa-da daşary ýurt nomeriniň üsti bilen girip, öňki ýazan postlarymy , çatlarymy yzyna alyp bilmerinmi?! Diňe daşary ýurtda işleýärmi ol?

Dowamy »

155 3
Köneler, Yeser tarapyndan 2 weeks ago

"BARREL" SÖZÜNIŇ GELIP ÇYKYŞY.

Gadym döwürlerde nebit az mukdarda gazylyp alynypdyr. Ilkiler nebitiñ mukdaryny añlatmak boýunça hiç hili ölçeg birligi bolmandyr.Käbir ýerlerde nebiti agaç çeleklerde a käbir ýerlerde bolsa meşiklerde daşapdyrlar.
Taryhy maglumatlara göra 19-njy asyryň ikinji ýarymynda nebitiň ýokary derejede gazylyp alynmagy nebiti ýygnamak boýunça gaplar...

Dowamy »

106 1
Köneler, Ero17 tarapyndan 2 weeks ago

Hukuk tarapy barmy?

Men täze wirus döretsem, Türkmenistanyň çäklerinde jenaýat jogapkärçiligine çekilerinmi? Özüm gazanç maksady bilen döreden wirusymyň antiwirusyny ýörite saýta töleg geçmek üçin ýerleşdirip, töleg tölenenden soň wirusdan arassalanar ýaly etsem hukuk taraplary nähili, bilýänler tankytlaman jogap bermegiňizi haýyş edýärin.

Eýtme-beýtme...

Dowamy »

248 12
Köneler, Yeser tarapyndan 2 weeks ago

Elbetde bagtlysyñ-Kerim aga

Maña goŷup baş söýginiñ mahnetin
Nirelere alyp gitdi kysmatyn
Aglaýan bolsañda gülýän bolsañda
Bir ýerlerden ses gelerdi ahbetin

Elbetde bagtlysyñ. Oñýansyñ mensiz
Men weliölýänçam dem alman sensiz
Kyrk müñ setir goşgy döreden bolsam
Her harpyñ içinde SENSIÑ SENSIÑ SENSIÑ

Ömrüñ...

Dowamy »

122 1
Köneler, TOHUtalyp tarapyndan 2 weeks ago

Obnawleniýe app

Android telefonlarda google play markede app programmalara Obnawleniýe gelýär. Şolary obnawit etseň telefonyň pamýady azalýamyka? Käbir programmalaryň obnawleniýesi 40-50 mgb, käbirlerem 5 mgb töweregi. Başy çykýan kişi bolsa jogaplarda!

Dowamy »

123 4
Köneler, messibet tarapyndan 2 weeks ago

Täze myhmandan sorag

Talyplar.com adresi köpden bäri yzarlaýan welin gyzykly bloglar-a kän. Ýöne her gezek google üsti bilen okamak kynrak düşýär. Bu saýtyň öz programmasy ýokmy?

Dowamy »

161 6
Köneler, Yeser tarapyndan 2 weeks ago

"Palow" nahary barada gyzyklyja maglumat

Halkymyzyñ arasynda palowy müñ ýyl mundan ozal Lukman Hekim oýlap tapypdyr diýen sözler bar. Ol oña "palow aş" diýip at beripdir.Onuñ her bir harpy palowa goşulýan önümleri añladýar.Geliñ...ol harplar bilen gysgaça tanyş bolalyñ
P-"pyýaz" sogan
A-"ayez" käşir
L-"lahm" et
O-"oliýa" ýag
W-"wet" duz

A-...

Dowamy »

163 2
Köneler, Ero17 tarapyndan 2 weeks ago

Öwüt beriji goşgy

Pederleriň aýdanlaryn ýatlagyn,
Öýe girseň sag aýakdan ätlegin.

Taňry salamyny bergil her haçan,
Salamsyz barmydyr heý töre geçen?!

Myhman ýerde edep bilen oturgyn,
Aýdan kişiň salamyny ýetirgin.

Hassa bolsa baryp halyny sorgun,
Goldan gelse barça kömekler bergin.

Dowamy »

106 3
Köneler, Gurban93 tarapyndan 2 weeks ago

Syr saklamazlyk

Ymam Muhammet GAZALY

DILIÑ APATLARY
SYR SAKLAMAZLYK

Syry aýan etmek ezýet, zulum, tanyşlaryňa we dostlaryňyň hakyna garşy görkezilen gowşaklyk bolany üçin dinde gadagan edilendir. Pygmberimiz(S.A.W) şeýle diýipdir:
Biri gürriň edýärkä öwrilip töweregine seretse, onuň bu gürriňi, gürriňi diňleýäne amanat...

Dowamy »

164 0
Köneler, GaRa_TmyN tarapyndan 2 weeks ago

Hakyňy iýdirmeklik: isripmi ýa-da sadaka?

Hakyňy iýdirmeklik:
isripmi ýa-da sadaka?
Şäheriň içinde gatnaýan ýolagçy awtobusyndan düşüp, petek hakyny tölemek üçin ýanymyzda bolan bäş ýüz ýa-da müň manatlyk teňňäni sürüjiniň gapdalyndaky kagyz gaba oklarysda, ol ýerde galanja pullardan gaýtargymyzy almak isläris. Emma ol ýere toplanan pullary sürüjiniň öz ýanynda ýygşyryp goýu...

Dowamy »

165 6
Köneler, Acelya tarapyndan 2 weeks ago

Magtymguly Pyragynyň doredijiligindäki toplanan goşgularyň taryhy

Sowet döwründe Magtymgulynyñ adyna giden bir topar goşgy berildi. Bu işde filosofiýa ylymlaryñ doktory Gylyç Mülliýev «uly tagalla» etdi. Ol «Matamy» lakamy bilen 36 sany goşgy çykarypdyr, hem-de 250-den gowrak goşguny Magtymgulynyñ adyna, ylymlar akademiýa beripdir. Gylyç Mülli bu barada öz ýatlama depderinde şeýle bellik edipdir* (A.Welspar: Müll...

Dowamy »

134 5
Köneler, AHALLY tarapyndan 2 weeks ago

"Microsoft" şereketini esaslandyryjy

Elbetde, Bill Geytsi tanamayan az-az bolsa gerek, sebabi ol Microsoft şereketini esaslandyran hem-de dunyaniñ iñ bay we jomart haýyr-sahawatçylarynyñ biridir. Ol 1955-nji ýylyñ 28-nji oktýabrynda ABŞ-nyñ Waşington ştatynyñ Sietle şäherinde aklawjylar masgalasynda dunya inyar. Sietle şäherindaki yoritelesdirilen "Lakeside" atly mekdepde bilim alyar....

Dowamy »

232 1
Köneler, Ero17 tarapyndan 2 weeks ago

Gurbannazar Ezizow Ýaşyl şemal

Ýene howa garalyp, ýagyş çisňäp başlady,
Leýlisaçlar eda bilen saçlaryny çöşledi.
Beýle pikir etmändim men bu golaýda, bu çakda,
Birden agyr oýa batdym ölüm hakda, sen hakda.

Oýa batdym: Ýoklugymda öňküsi deý ýagar ýagyş,
Gunçalaň agzyny açar, aýnamyza çeker nagyş.
Dag tarapdan taýyp geler ýaşyl şem...

Dowamy »

88 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 2 weeks ago

Beýik Ýüpek ýolunyň şan-şöhraty gaýdyp gelýär

Şu ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Lebap welayatyna iş sapar bilen geldi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, welaýat merkezi Türkmenabat şäheriniň keşbi barha gözelleşýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli syýasytynyň netijesinde amala aşyrylйan uly özgerişlikler Тü...

Dowamy »

92 2
Köneler, TDUayka tarapyndan 2 weeks ago