Elbetde bagtlysyñ-Kerim aga

Maña goŷup baş söýginiñ mahnetin
Nirelere alyp gitdi kysmatyn
Aglaýan bolsañda gülýän bolsañda
Bir ýerlerden ses gelerdi ahbetin

Elbetde bagtlysyñ. Oñýansyñ mensiz
Men weliölýänçam dem alman sensiz
Kyrk müñ setir goşgy döreden bolsam
Her harpyñ içinde SENSIÑ SENSIÑ SENSIÑ

Ömrüñ...

Dowamy »

2259 2
Köneler, TOHUtalyp tarapyndan 6 years ago

Obnawleniýe app

Android telefonlarda google play markede app programmalara Obnawleniýe gelýär. Şolary obnawit etseň telefonyň pamýady azalýamyka? Käbir programmalaryň obnawleniýesi 40-50 mgb, käbirlerem 5 mgb töweregi. Başy çykýan kişi bolsa jogaplarda!

Dowamy »

1941 4
Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago

Täze myhmandan sorag

Talyplar.com adresi köpden bäri yzarlaýan welin gyzykly bloglar-a kän. Ýöne her gezek google üsti bilen okamak kynrak düşýär. Bu saýtyň öz programmasy ýokmy?

Dowamy »

2001 6
Köneler, Yeser tarapyndan 6 years ago

"Palow" nahary barada gyzyklyja maglumat

Halkymyzyñ arasynda palowy müñ ýyl mundan ozal Lukman Hekim oýlap tapypdyr diýen sözler bar. Ol oña "palow aş" diýip at beripdir.Onuñ her bir harpy palowa goşulýan önümleri añladýar.Geliñ...ol harplar bilen gysgaça tanyş bolalyñ
P-"pyýaz" sogan
A-"ayez" käşir
L-"lahm" et
O-"oliýa" ýag
W-"wet" duz

A-...

Dowamy »

2833 2
Köneler, Ero17 tarapyndan 6 years ago

Öwüt beriji goşgy

Pederleriň aýdanlaryn ýatlagyn,
Öýe girseň sag aýakdan ätlegin.

Taňry salamyny bergil her haçan,
Salamsyz barmydyr heý töre geçen?!

Myhman ýerde edep bilen oturgyn,
Aýdan kişiň salamyny ýetirgin.

Hassa bolsa baryp halyny sorgun,
Goldan gelse barça kömekler bergin.

Dowamy »

2154 3
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

Hakyňy iýdirmeklik: isripmi ýa-da sadaka?

Hakyňy iýdirmeklik:
isripmi ýa-da sadaka?
Şäheriň içinde gatnaýan ýolagçy awtobusyndan düşüp, petek hakyny tölemek üçin ýanymyzda bolan bäş ýüz ýa-da müň manatlyk teňňäni sürüjiniň gapdalyndaky kagyz gaba oklarysda, ol ýerde galanja pullardan gaýtargymyzy almak isläris. Emma ol ýere toplanan pullary sürüjiniň öz ýanynda ýygşyryp goýu...

Dowamy »

2531 6
Köneler, Acelya tarapyndan 6 years ago

Magtymguly Pyragynyň doredijiligindäki toplanan goşgularyň taryhy

Sowet döwründe Magtymgulynyñ adyna giden bir topar goşgy berildi. Bu işde filosofiýa ylymlaryñ doktory Gylyç Mülliýev «uly tagalla» etdi. Ol «Matamy» lakamy bilen 36 sany goşgy çykarypdyr, hem-de 250-den gowrak goşguny Magtymgulynyñ adyna, ylymlar akademiýa beripdir. Gylyç Mülli bu barada öz ýatlama depderinde şeýle bellik edipdir* (A.Welspar: Müll...

Dowamy »

2361 5
Köneler, AHALLY tarapyndan 6 years ago

"Microsoft" şereketini esaslandyryjy

Elbetde, Bill Geytsi tanamayan az-az bolsa gerek, sebabi ol Microsoft şereketini esaslandyran hem-de dunyaniñ iñ bay we jomart haýyr-sahawatçylarynyñ biridir. Ol 1955-nji ýylyñ 28-nji oktýabrynda ABŞ-nyñ Waşington ştatynyñ Sietle şäherinde aklawjylar masgalasynda dunya inyar. Sietle şäherindaki yoritelesdirilen "Lakeside" atly mekdepde bilim alyar....

Dowamy »

2119 1
Köneler, Ero17 tarapyndan 6 years ago

Gurbannazar Ezizow Ýaşyl şemal

Ýene howa garalyp, ýagyş çisňäp başlady,
Leýlisaçlar eda bilen saçlaryny çöşledi.
Beýle pikir etmändim men bu golaýda, bu çakda,
Birden agyr oýa batdym ölüm hakda, sen hakda.

Oýa batdym: Ýoklugymda öňküsi deý ýagar ýagyş,
Gunçalaň agzyny açar, aýnamyza çeker nagyş.
Dag tarapdan taýyp geler ýaşyl şem...

Dowamy »

1847 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

Beýik Ýüpek ýolunyň şan-şöhraty gaýdyp gelýär

Şu ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Lebap welayatyna iş sapar bilen geldi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, welaýat merkezi Türkmenabat şäheriniň keşbi barha gözelleşýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli syýasytynyň netijesinde amala aşyrylйan uly özgerişlikler Тü...

Dowamy »

1828 2
Köneler, TDUayka tarapyndan 6 years ago

101- gije. Perdeli arwah 12- nji bölümi (mistiki waka)

Humaý gulýakany boýnundan aýryp ýerine geçdi.
Ýere gaçan gazeti durledide, bir gyra taşlap goýberdi
Otagyň içi ümsumlikdi. Dem alşyň hatda öz özüňe-de eşdilmeýan ümsümlik diýilýänidi
Humaý ýerine geçip ýatdy.
Ony uzyn guniň ýadowlygy gowy sökdi we derrew uka gitdi
- sen nameüçin beýtdiň: - diýen sese ol bokup tur...

Dowamy »

2429 2
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago

101- gije. Perdeli arwah 11- nji bölümi (mistiki waka)

Humaý gul desselerin, onyň mazarynyň ustunde goýyp gaýtdy
- ýetişmedim, bagyşla: - diýdide ýerinden turdy
- siz munyň namesi bolýaňyz:- diýip bir özi deň duş duş ýaş oglanyň sesine ziňkildap gitdi.Onyň haçan ýanyna geleniňiň hem duýmady
- hiç zady, ýone dosty
- hmmm,onyň sen ýaly owadan gyz dosty barlygyn bilmandirin,men...

Dowamy »

2146 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago

101- gije. Perdeli arwah 10- nji bölümi (mistiki waka)

Birden ol tisginip gitdi
- renimasiýa: - diýip ýerinden bökup turdy
Eşiklerin geýip ,şahere çykdy. Ýoldan ýöräp barşyna ilki nirden başlajagyn bilman göni ýöraberdi
Ol
- men ilki hassahana baraýyn ,ol taýdaky agyr keseller bölümine baraýyn, belki bu zatlar dogrydyr: - diýip pikir etdi
Ýörelgeden ýöräp barşyna maş...

Dowamy »

2155 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago

101- gije. Perdeli arwah 9- nji bölümi (mistiki waka)

Humaý onyň gurruň beren wakasyn diňlap ank bolyp otyrdy.Ol indi oňa gowy öwrenşipdi.Bir seretse ol gaty ,bir gorkynç arwah hem däldi.
Ýöne ol perdesin hiç aýyrmazdy.
Her gun gundiz gijäň basym duşerine howlykýan Humaý bu gun öňkulerinden has irräk otagyna girip ,oňa garaşdy.
Perdeli arwah geler ýerde gelmedi .
Ol ýerinde...

Dowamy »

2124 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago

101- gije. Perdeli arwah 8- nji bölümi (mistiki waka)

Men elimi Leyliden aýyryanjam gan ak köýnegime damdy Leylijan gorkdy men burnymy elim bn saklap dasharyk cykyp baryanymy ģördiler adamlar bize seretdi Leyli meń yzym bn yglap cykdy men gany saklap bilemok ol durman akyp durdy elim geyen ak köýnegim gana bulashdy Leylijan bolsa aljyrap birne suw getirip berayinda diyip haýysh etdi ol bolsa banyany g...

Dowamy »

2106 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago

101- gije. Perdeli arwah 7- nji bölümi (mistiki waka)

Men shonda oña begennim hem ondan aýrylyanyma örän gynandym icimden byrzat ýanyp duran ýalybolyadym sebäbi ol meñ dünyäde ýeketäk söýen gyzymdy .siz òz iñ eziz gören söyen gyzyñyzy tashlap ölime gitmelidigiñiz hakda pikir edip göriñ siz oña näme aýdardyñyz siz oñ bagytly bolmagyny ya oñ señ ýasyñy tutyp otyrmagyny bagytsyz galmagyny islärdiñizmi me...

Dowamy »

2157 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago

101- gije. Perdeli arwah 6- nji bölümi (mistiki waka)

Meń gözlerimden yashlar akdy.Tolgunnym hem näme diyjegimi bilmedim.Ol meñ elerimden tutdy sesini cykarman gözlerinden yash akdyrdy Azat Dönmezow shol pursat yeketägim söýenim saña ömrim bererin diyen aydymyny aydyp durdy men shol wagyt gaty begennim ony görenime örän shat bollym konsert gyzykly dowam edip durdy a biz bolsa bir birimizden gözimizi a...

Dowamy »

2148 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago

101- gije. Perdeli arwah 5- nji bölümi (mistiki waka)

Söýänlerimden aýrylyanym ücin aglap gözlerim gyzaryp ciship gidipdi özimi saklap bilemokdym bu dünyäde yene byr näce ýyl ýashamak isleyädim.Men deñiziñ gyrasynda baryp Leyli bn otyran ýerimizde otyryp oñ bn gecen günlemiñ hemmesini göz öñümden gecirdim.Oñ gözlerne seredip yene söýýän diyip gaytalasym gelyärdi.Ol inni näm ederkä diyip alada edyädim....

Dowamy »

2315 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago

101- gije. Perdeli arwah 4- nji bölümi (mistiki waka)

Onyñ gözlerinden yash akdy maña ol gözyashlary gòrmek gaty agyr degdi ol durman aglady men ony kösheshdirmäne bashladym ol maña aydyan zatlañ ýalan diy sözber menden ayrylmajagyña diyip aglamasyny dowam etdi men hem ony gujaklap agladym yöne aglanmyzyñ haýry näme biz biderek agladyk sebabi hacanda byrgün hemme adamam öz söyenlerinden aýrylmaly .men...

Dowamy »

2110 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago

101- gije. Perdeli arwah 3- nji bölümi (mistiki waka)

Humaý uzyn gun diňe perdeli arwah barada pikir edip geçdi. Gün ýaşdygy derrew otagyna girip irräk ýatyp onyň gelerine garaşmady.Perdeli arwah bu gun kan uzak garaşdyrman, ýylyt tykyr edip Humaýyň otagyna giren dessine, Humaý tarsa ýerinden turdyda
- men senden gorkamok, yns bolsamda jyns bolsamda, size menden name gerek diýip sorady
P...

Dowamy »

2411 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago