Ir turmagyñ 4 sany sebäbi

Köp adamlar ir bilen turmagy kyn görýärler, özüni ir turmaga öwrenişdirmekde kynçylyk çekýärler. Şeýle hem bolsa, ir turmagyň köp amatly taraplary bar: bedeniňiz üçin peýdaly bolmagyndan başlap, işleriňiziň ählisini wagtynda ýerine ýetirmäge ýetişmeklik.

Internetdäki maglumatlara görä, hünärmenler iň peýdaly uky 2 sagadyň dowamyndaky...

Dowamy »

250 0
Edebiýat, bank tarapyndan 1 month ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Kesha atly okyjymyzdan "Talyplar" saýty üçin

Men yetirip bilermikam tarypyñ,
Bu owgu dal ya yalan dal hakykat,
Hemme many mazmun jemlenen,
Girip gorseñ Talyplar.com.

Iñ gowy sayt haysy diyp sorañda,
Oylanman aydarlar bu Talyplar.com.
Iñ garryja sayt haysy diyp soranda,
Oylansman aydarlar bu talyplar.com.

At owazañ dunya d...

Dowamy »

332 16
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

SÖÝ­GÜ­NIŇ GA­RA DER­ÝA GARK EDIL­ME­GI

SÖÝ­GÜ­NIŇ GA­RA DER­ÝA
GARK EDIL­ME­GI


He-eý, biakyl gende! Saňa hökmüro-
wanlyga halys garagyny gapdyran ähti-
ýalan Babahan diýerler... Heý, söýgünem
gara derýa gark edip bolarmy?!
Ony derýa atsaň Halyk biler. Onsoň
balyk biler, onsoň halk biler. Şeýder-şeý-
der-de ol täze...

Dowamy »

138 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

IR SÄHERIÑ ARZUWLARY. 1-NJI SYR.

IR SÄHERIŇ ARZUWLARY

Adamlar arzuw edýärler. Eger şol arzuwlaryň mazmunyny ýeke söze salmaly bolsa,
onda aňsat göze iler ýaly edip, «SAGLYK» diýlip ýazylar. Saglyk baradaky arzuwlar he-
mişe ýürekde bolany üçinmi, köp aýdylýar. Tomas Edisonyň: «Indiki geljegiň lukman-
lary derman-däri ýazyp bermezler. Oňa derek...

Dowamy »

171 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

ÝAMANLYK WE ÝAGŞYLYK

ÝAMANLYK WE ÝAGŞYLYK

ÝAMANLYK

Ýalpyldadyp oragmy
Orup ýörkäm ýorunja,
«Byt-byt» edip, bedene
Galyberdi bir ünjä.

Görsem, edil öňümde
Höwürtge guran eken.
Höwürtgede üç sany
Ýumurtga duran eken.

Bir göwnüm «Orma! — diýdi,
— Öýnüň deňin goý...

Dowamy »

136 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

UTANÇ

Bu-da bir gytalan zatlaryñ biri,
Tapamok aýlanyp şunça dükana.
Ýaş dükançy ýaşulyny çürkedi,
"Toba" diýip, elim goýdum ýakama.

Men diýdim:
- Utanjyñ-haýañ ýokmudy?
Ýaş dükançy diýdi:
- Bagyşla, atam,
Ýaponlar biz bilen söwdany kesdi -
Köpden bäri ýokdur o diýen matañ...
<...

Dowamy »

198 0
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 1 month ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Kesha atly okyjymyzdan

Bir adam otela baryar we oz otagyna giryar.Gorse kompyuter durmus.Derrew kompyuterin yanyna baryarda ayalynyn @mil adresine hat yazmana baslayar.Ema @mil adres yalnys yazyar we basga bir ayala gidyar.Ol ayal hem adamsyny jaylap owülyaden gelp dursy eken.Gapydan ilki gyzy girp kompyuterdaki yazgyny okap Çasyar.Ejesi gelip seretse gyzy kompyuterin oñ...

Dowamy »

313 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Ýekeje bol ýeketäk #YekeTak.Ru

Internetde köp saýt bar
Seniň ýaly ýekeje
Işden gelsek howlukýas
Yazyşmana ýenede

Içiňde köp many bar
Dürli dürli mowzuklar
Okap gözüň doýmaýa
Ýekeje sen ýekeje

Agzaň ýetdi 500e
Indi ýetsin on müňe
Köpler arzuw etsinler
Saňa girmäne ýene

Ýeke...

Dowamy »

247 8
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

DOGAN DOGANYÑ ZARY

DOGAN DOGANYŇ ZARY

«Dogan gelýär, dogan didaryn küýsäp...»
Baýram JÜTDIÝEW.


Dogan gitdi, dogan didaryn küýsäp,
Ýeňiş güni ýene demir ýol menzilne.
Geýen tahýasyny görende ysgap,
Nur inerdi onuň ýadaw meňzine.

Tikipdi sünnäläp, giçde hem irde,
Diýip: «Ýazmyrat j...

Dowamy »

128 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

URŞA GIDEN DAÝYMA

URŞA GIDEN DAÝYMA

Il diýse-de: «Pahyr boldy neresse»,
Nädeli biz umyt kalpda ýer etse,
Saňa gül ýygardyk ençeme desse,
Ýeňiş güni ýoluna kän bakdyran,
Esger daýym gel!

«Uruş diýip gidişi ümdüzüne...»
Ýatlap, ýaş aýlardy mamam gözüne,
Menem dyngy berip diýýän sözüme,
«Ýeň...

Dowamy »

92 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

IÑ ÝAKYMLY SÖZ

IŇ ÝAKYMLY SÖZ

«Söz saýla söz ummanyndan» diýseler,
Höwes bilen: «Eje» sözün saýlardym.
Bu ýakymly sözi gudrata deňäp,
Paý-pyýada giň jahana aýlardym.

Ol söz bolar dertlileriň dermany,
Nähoşlanlar unudar öz keselni.
Her perzendiň ýaşaýyşa permany —
«Eje» sözi her bir kişä tesel...

Dowamy »

107 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

EJEMIÑ HÜWDÜSI

EJEMIŇ HÜWDÜSI

Maňa ylham berýär, maňa güýç berýär,
Ejem janyň aýdyp beren hüwdüsi.
Ertirlere höwes hem hyruç berýär,
Ejem janyň aýdyp beren hüwdüsi.

Ylham alyp, saba ýelleň badyndan,
Aýly gijäň eder has-da aýdyňdan,
Şirindir, şekerdir ähli aýdymdan,
Ejem janyň aýdyp beren hüwd...

Dowamy »

96 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

KÄBÄM DIÝDI

KÄBÄM DIÝDI

Meni gujagyna gysdy-da mäkäm,
Bir gezek düýşümde şeý diýdi käbäm:

«Bagymda açylan, solmaýan gülsüň,
Iller ýyldyz gözlär, sen tümde Günsüň,
Käte oýa batyp, otursam ümsüm,
Bilbilgöýä bolup saýran gyzymsyň.

Şana alyp gulpagyňy daranym,
Arzuwlanym, umyt ýüpün s...

Dowamy »

110 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

EJELI GÜNLER

EJELI GÜNLER

Göç eýlän durnalar ýene dolanar,
Emma hiç dolanmaz ejeli günler.
Zümerret daşy deý gyt hem az olar,
Hakydaňda solmaz ejeli günler.

Ejeliler dünýä bolup gül açar,
Ejeň bolsa dünýe dolup dür saçar,
Elleň aýasynda gymmatly açar
Ýitensoň, hiç gelmez ejeli günler.
...

Dowamy »

105 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Aýnabat ATAÝEWA - YŞK

YŞK

Bu ynsanlar meniň dözer-dözmezim,
Söýdüm artyklygyn, söýdüm kemligin.
Men olardan diňe gowluk gözledim,
Seljermedim olaň asla kimdigin.

Söýdüm geçmişimi, şanly taryhym,
Sarpalap merhumy, dirisi bilen.
Söýdüm bu dünýäni, ýazdym tarypyn,
Ownuk meselesi, irisi bilen.
<...

Dowamy »

120 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

ÖZÜÑ BILÝÄÑ

ÖZÜŇ BILÝÄŇ

Özüň bilýäň, gitseň goýup gaýgyda,
Gursakda ýüregmiň çat açjagyny.
Bu ömrümde seniň deýin ýigide
Aýdyp bilmen ýene sataşjagymy.

Özüň bilýäň, kejir ykbalyň emri,
Bizi aýry ugra etdi ýolagçy.
Ele alan bolsam bir tokga demri,
Heýkel ýasap, bordum täsin ýonagçy.
...

Dowamy »

106 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Saýt hakynda #YekeTak.Ru

Döräpdir ajap saýt,
At dakylan "Yeketäk"
Henizä adyganok,
Arşa çykar, dur entäk!

Mowzuklary paýlaşyň,
Saýlap, manylysyny!
Bimany mowzuklaryň,
Kötekläň barysyny!

Çünki hemme okaýar,
Hemmelere dynç gerek,
Bimany mowzuklary,
Paýlaşmak nämä gerek?

...

Dowamy »

344 17
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

YEKETÄK SAÝT ÜÇIN

Pälwan Akmyradow-dyr,
Türkmeniň Web masteri.
Yeketak.ru - dyr,
Muňa aýdyň, Rast Delil.

Bu zatlara hemmäňem,
Ötip baranok dişi.
Bloglar.ru - Mmuzon.ru
Bularam, Pälwanyň işi.

Şeýle zehinli ýaşlar,
Mundanam has köpelsin.
Türkmeniň at-abraýyny,
Belentlere göter...

Dowamy »

320 20
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

Yeketäk sayt Yeketak.ru?

Ýeketäk saýt: YEKETAKDIR
Agzalarnyň kalby päkdir.
Men mydamaaa şeýle diýýän,
Ýeketäkdãki ýeketäklermi söýýän.

Mydama yeketak.ru -da-dyr köýim
Pikirler bölimi saýtdaky öýim
Hany pikirdeşler - Pikirleşeliň
Geliň ýazyşalyň, hem Degişeliň


Dost bolsun dostyň diregi,
G...

Dowamy »

190 7
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

YekeTak sayt YekeTak.Ru

Biz yeketak
Yureklermiz pak
Gal ikichak
Sayt yeketak

Soygi yeketak
Dostluk yeketak
Bizem yeketak
Sayt yeketak.

Palwana sagbolsun
Saytynyz gullesin
Agzalary munlesin
Muny herkim dinlesin

Internet aleminde
Bu bir uly ustinlik
Peyd...

Dowamy »

224 12
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago