Abu Sagyt Abylhaýyr Mäne Baba

Mukaddes türkmen topragynda ýaşan görnükli alym, beýik akyldar, keremli pir Abu Sagyt Abylhaýyr Mäne baba gadymyýetde Haweran sährasy diýlip atlandyrylan häzirki Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän Mäne obasynda 967-nji ýylyň 7-nji dekabrynda dünýä inipdir hem-de şol ýerde 1049-njy ýylyň 12-nji ýanwarynda anna agşamy müň aý ýaşap 83 ýaşynda aradan çyk...

Dowamy »

111 2
Edebiýat, kitaphanachy tarapyndan 1 month ago

JADYLY SUNGAT

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe beýleki milli gymmatlyklarymyz ýaly, şaý-seplerimiz hem halkymyzyň buýsanjyna öwrüldi. Olaryň gadymy nusgalaryny saklap galmak, täzeden dikeltmek bilen birlikde, döwrebap görnüşlerini ýasamaklyga-da uly ähmiýet berilýär. Zergärlerimiz tarapyndan döredilýän täze nusgaly şaý-seplerimizde berkarar Watanymyzyň...

Dowamy »

66 0
Edebiýat, kitaphanachy tarapyndan 1 month ago

Sazanda

Aýlanyp saz çalýan köçeme-köçe
millet içre restoranda barlarda
ýok men mes bolomok alşerap içip
ýok men minnet çekemok ynjyk ýarlardan


Men gedaý hiç kime elim seremok
men hudaý hiç kime edemok höküm
ýöne men saz çalýan yzyny üzmän
men saz çalýan şu dünýede parahat

<...

Dowamy »

137 4
Edebiýat, didar27 tarapyndan 1 month ago

Goshga syn

Nureddin Kesearkajynyñ ,,Aramyzda milliard yyllar" atly bu tasin shygry Adamyñ caksiz duygysy bilen onuñ fiziki hereketini deñeshdiryar. Shahyryñ pikirice,iki adamyñ arasyndaky yeke adim real aralyk ynsan duygysynyñ hyyaly uzaklygynyñ milliard yyllar olcegine dogry gelyar. Eysem,bu ahwal namani añladyar? Meniñce,shahyr ashakdaky real hem hyyal ( d...

Dowamy »

513 56
Edebiýat, garayolly68 tarapyndan 1 month ago

Täze ýol/ hekaýa

TÄZE ÝOL/ Hekaýa.


O:t. O:t... çar tarapyň o:t.

- Nirä? Nirä? Nirä?—bu sözleri haşşyldap, haşşyldap sarnap, eýläk-beýläk urunýardy. Ýene o:t. Belkem iki oduň arasynda galmagyň, tüýs janly görnüşi şudur. Eýýäm endamy gowrulyp başlapdy. Heniz o:da düşenine 1 minudam bolanok. Näme üçin bu ýere düşendigi hakda...

Dowamy »

118 3
Edebiýat, GaRa_TmyN tarapyndan 1 month ago

Aramyzda milliard ýyllar...

Aramyzda milliard ýyllar...


Sen-ä menden,
Menem senden,
Juda alys mekanlarda ýaşaýas.
Şol bir söz hakynda,
Hereket hakda
Her birimiz
Özümiziň dogry hasaplap gelýän,
Pikirlermizi
Öňe sürýäs,
Jedelleşýäs... Geňleşýäs...
Düşinşemzok,
Misli bizi...

Dowamy »

166 4
Edebiýat, GaRa_TmyN tarapyndan 1 month ago

Gara bägüller (bolan waka 1- nji bölümi ) Awtory: Nowça

Bu gün howanyň bulaşyp durşy, guýçli ýagyş ýagjaga meňzäp durdy
Yzyny üzmän maşynlaryň arasynda ylgap ýoren Çynar ,howanyň bolşyny görup binjalyk bolman hem durmady
Çynaryň işdeş kollektiwi ony gaty gowy gorýardi.
Ol mylaýymdy,sadady, we öran aljakdy .
Bir iş buýrsaň ýogy ýokdy.
Ol öz işi bolsyn bolmasyn edip ýö...

Dowamy »

117 1
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago

SOYGI name ? Awtory: Nowça🌙

"Söýgi ajap duýgy"diýýar adamlar.
Hany onda onuñ gadyr-gymmaty.
Ýa$lar söýgi üstüne söýgi tapýalar.
Onsoñ nädip bolsun SÖÝGIÑ sarpasy.

Birmahal a$yklar mag$ugy ücin.
$irin janyn ýollan ýeriñ teýine.
Hazirki a$yklar,mag$uklar bolsa.
Söýü$ýärler wagt geçirmä,keýpine.

Hazirki ýa$l...

Dowamy »

169 7
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago

Ajap eser

Has Turkmeniñ bu eseri mende juda uly tasir galdyrdy. ,,Sheytanyñ nalasy" eysem Sheytanyñ nalasymy?! Yok,juda beyle de dal. Shahyr bu yerde oran ince owrum bilen edebi manyowr edyar. Eser kalplardan sogurlup syñylan ynsabyñ, wyjdanyñ, belent adamkarciligiñ nalasyny eshitdiryar. Indi bigerek bolup baryan shu mukaddes zatlar iñ bir yowuzlygyñ simwol...

Dowamy »

88 0
Edebiýat, garayolly68 tarapyndan 1 month ago

Şeýtanyñ nalyşy

Has TÜRKMEN

▶ ŞEÝTANYÑ NALYŞY

                Akylyndan aşa düşen bu ynsan,
                Ynjan ynsabyna diýýärmi şeýtan?!

                                          Orazguly Annaýew.
       

Eý Hudaý!
Niçiksi zamana boldy,
Eýýäm geçip gidäýdimi on bir aý?!

Dowamy »

134 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

Has Türkmenden: "JYN DAWASY" powesti

Has Türkmenden täze proza eseri!

10 ýaşlyja oglanjygyñ ruhuny eýelemäge çalyşýan betniýetli jynyñ we ogluny onuñ elinden halas etjek bolup, çagasynyñ elini gaz plita tutup ýakan enäniñ dartgynly kyssasy...

Sud prosesinde hakyna tutulan aklawjynyñ çykyşyndan:

- Ynha, aýdaly: kiçijik gyzjagaza gulakhalka d...

Dowamy »

348 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

Dowamy

Soňra bolsa kellesini tutdy. Aşak oturdy . Bu wagt onuň süýekleri şakyrdap gitdi. Şonuň üçin oňa Lakaşa Süýek diýýän ekenler Ol sözüni dowam etdi;. Men hemme zada şaýat. Men hemme zady bilýärin. Sen meniň bilen dost bolup bilersiň . Men saňa Ölüler dünýäsinde nämeleriň bolup geçýändigi...

Dowamy »

101 0
Edebiýat, beyik yazyjy tarapyndan 1 month ago

Uzak gurrunler

Adamlar dünäde gidip duran uruşlaräry togtadyň
siriýada gidip duran uruş meni gaty gynandyrüar ýenede
meni gynandyrüan ýagdaü bu öz ýurdymyzdaky kemçilikler
bu kemçiliklere garşy göreşiň özüňiz her hilli jenaüatlary etmäň
öz ýaşaýan ýeriňizde we işleüän ýeriňizde bar bolan ýaramaz...

Dowamy »

149 0
Edebiýat, beyik yazyjy tarapyndan 1 month ago

Gelipdir

Kop ugurly yol ustunde enteler,
Gowunlere mekir-hile gelipdir.
Terezi gujaklan satar bendeler,
Ynamdyr,ynsapdan nola gelipdir.

Dostluk-doganlygyñ caksiz gymmaty,
Kalbyna nur cayyp,bezar ymmaty,
Yowuz yamanlygyñ syr-u-symmaty
Garalykda gara pale gelipdir.

Kim nur alyp goguñ gun-...

Dowamy »

116 1
Edebiýat, garayolly68 tarapyndan 1 month ago

Namysyñ derejesi

Sada yigit ynanypdy ,,dost" diyip,
Bilman ynam-ygtykatyñ cagini.
,,Dost" diyilyan bet niyete has uyup,
Duzun iyip, azdyrypdy gabini.

Onuñ mashgalasyn alyp nazara,
Gozlerini carhlap, ogryn bakyardy.
( Galam titireyar yzyn yazara,)
Bolshy gelne gunbe-gunden yakyardy.

...Gyzgyn po...

Dowamy »

143 0
Edebiýat, garayolly68 tarapyndan 1 month ago

Osman Öde "ESERLER" (31 tomluk)

Özüni hakyky edebiýatçydyr öýdüp, ýat ýurtlardan öz iline, öz halkyna tarap üýrýän "ýazyjylaryñ" aýtmagyna görä, "türkmen okyjylaryna bu gün okar ýaly türkmen dilinde ýazylýan çeper eser ýokmuşyn..."
Bu ýapa degmez ýalany puja çykaran ýazyjymyzyñ biri hem Osman Ödedir.
Osman Ödäniñ 31 tomluk edebi mirasy: onuñ romanlary, powestleri, h...

Dowamy »

176 7
Edebiýat, wagt tarapyndan 2 months ago

Eneñdir seni

Dokuz ay gowrede goterip seni
Su dünya indiren eneñdir seni
Ak gowsinden ak suyt berip emdiren
Gundaglap ulaldan eneñdir seni

Gijelerne huwdilâpler yatyran
Aglan çagyñ mahri bilen diñdiren
Babeklikden cagalyga yetiren
In eziz mahriban eneñdir seni

Uc dort yasyn dolup us...

Dowamy »

101 1
Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 2 months ago

Garry gyz

Garry gyz durmusha cykdy,
Gowni giñ,oñat yigide.
Barybir onuñ serinden
Gitmedi oñki alada.

Yigit pyrlandy dashynda,
Syn etdi gamly gozlere.
Gyzyñ yashlygy yanypdyr-
Sheyle gorundi dozmeze.

Mertebesini gysymlap,
Saklapdyr ol penjesinde.
Umyt ucguny yanmandyr
...

Dowamy »

133 0
Edebiýat, garayolly68 tarapyndan 2 months ago

Eser

Ceper edebiyat ynsanyñ koñul matlabyny beyan edyar. Ol adamzat ruhy bilen berk baglanyshykly halda hereket edyar. Aydaly,hazirkizaman awtorlarynyñ gornuklileriniñ biri Has Turkmeniñ doredijiligi. Shahyryñ egsilmez howuz suwuna meñzeyan talantynyñ miweleri onuñ irginsiz hereketinden,saginmeyan ymtylyshlaryndan kemala gelyar. Yada Gyzylgul Aman gylyj...

Dowamy »

78 0
Edebiýat, garayolly68 tarapyndan 2 months ago

Eser

Ceper edebiyat ynsanyñ koñul matlabyny beyan edyar. Ol adamzat ruhy bilen berk baglanyshykly halda hereket edyar. Aydaly,hazirkizaman awtorlarynyñ gornuklileriniñ biri Has Turkmeniñ doredijiligi. Shahyryñ egsilmez howuz suwuna meñzeyan talantynyñ miweleri onuñ irginsiz hereketinden,saginmeyan ymtylyshlaryndan kemala gelyar. Yada Gyzylgul Aman gylyj...

Dowamy »

81 0
Edebiýat, garayolly68 tarapyndan 2 months ago