Dostluk barada ýadymda galanlardan

#Bäsleşik üçin
Erbet dost ite meñzeýär, özini iñ gowy görýän kişiñ aýagyna buşugýar.

***

Bir dost kimdir? Beýleki mendir.

***

Eger ejiz tarapyñyz adamlara dostluk görkezmek bolsa, onda siz dünýäniñ iñ güýcli adamysyñyz.

***

Dostuñyzy näme üçin boş w...

Dowamy »

154 34
Edebiýat, GaRa_TmyN tarapyndan 3 days ago

Jogapsyz söýgim... #Bäsleşik üçin

Men seni söýýänligimi boýun alasym gelenok. 15 ýyl dowam edip gelýär kararsyzlyk ýagdaýym. Şuny bil, bir ýürekde hem söýgi, hem ýigrenç götermek gaty agyr. 15 ýyl öň seni bir gyz bilen maşynyňda görenimden soň ýigrendim. Iň bolmanda şol sapar birinji we iň soňky sapar bolsa ekeni , begenerdim. Ýöne bu ýagdaý entägem dowam edýär. Däde, jogap ber h...

Dowamy »

363 62
Edebiýat, Manikarnika tarapyndan 3 days ago

Adyny son tapyan

1-nji bölüm
Meniñ adym Harry 28 yaşymda. Ejem bilen kakamyñ ýanyndan aýrylanyma 6 ýyl 3aý bolupdyr. Hazir olaryn yanynda kiçi jigim Walker bar ol 22 ýaşynda. Gurluşykda işleýardi hazir bolsa bilemok. Maşgalam hakda kän pikirlenmeyan we olardam hawar almayan. Ýalñyşmasam soñky gezek 4 ýyl mundan ozal poçta arkaly hal ahwal sorapdym. Men hazir...

Dowamy »

175 14
Edebiýat, Paris tarapyndan 3 days ago

PikiriniZi aýdaýyñ!?

Men suwagt 1sany eser ýazyp başladym. 3nji bölumini yazyan suwagt. Yone adyny bilemok name goyjagymy. 3nji bolumi yazyp bolandan son siz bilen paylasyan.ertir nesip bolsa

Dowamy »

78 6
Edebiýat, Paris tarapyndan 3 days ago

Setirler

® Ýoluñ egriliginden gorkma, päliñ egriliginden gork.

© Ol ýoluna näler seretjekdi, arman garny oña basjak ýerini görkezmedi.

® Wezipesi ulaldygyça, adamyñ halkyna hyzmat etmek mümkinçiligi köpelýär. A käte nähili bolýar? Onuñ wezipesi beýgeldigiçe, halkyn oña hyzmat etmek aladasy köpelýär.

© Käte käbir...

Dowamy »

100 4
Edebiýat, Korolewa tarapyndan 3 days ago

Cyn bilen yalanyn arasy

Bir gün Soltan Söýüniň wezirlerleri Myrala berilýan aýratynlykdan nagilediklerini aýdypdyrlar. Wezirler üýşen wagty diýip Soltan Söýün şeýle sorapdyr \"Çyn bilen ýalanyň arasa näçe ?\". Biri jogap berýa \"Çyna hytaý bolýa, ýalanam günbatar bolýa, onda aralyk 3 aý ýol\". Ýene biri bir zat diýýa hiç göwne jaý jogap ýok diýýa. Birden gapydan Myraly gi...

Dowamy »

58 0
Edebiýat, yashalym tarapyndan 3 days ago

Eneme

Eneme Aglap-eňräp, uly dünýä gelemde, Ene mähri bilen diňdirdiň meni. Dilsizdim, derdimi gözümden aňlap, Halal ak süýt bilen emdirdiň meni. Ine, indi başym aman, janym sag, Uzadan ýerime ýetip dur elim. Ýöne şol gazanan ýüz müň zadymyň Togsan dokuz müňün sen berdiň, enem! Ak gar büräninde ýeriň ýüzüni, Çapgyn şemal eger doňdursa tenim, Derdimiň der...

Dowamy »

38 1
Edebiýat, Crazy boy tarapyndan 3 days ago

"A sen aç-açan et etjek işiňi..."

Ýene saňa

Sen erkin bol, garşylygym ýok oňa,
Gijäň birmahaly dolan öýüňe.
Ajy tüsse gark etsin, goý, bedeniň,
Burç atyp iç restoranlaň meýine.

Näzini çek söýgä meňzeş gözelleň,
Ähli erkinligiň seniňki bolsun!
Men seni idegläp-yzlap ýörmerin,
Serhetleriň iti ysa meşguldyr.
...

Dowamy »

50 1
Edebiýat, A93 tarapyndan 4 days ago

Dutar bilen ikiçäk /Gülşirin Hanowa/

DUTAR BILEN IKIÇÄK SÖHBET

Tylla perdelerde ýüz-müň tilsim bar,
Tükeniksiz mukam tapanym, gazmam.
Ýaňlansaň dumanly daglar tisginýär,
Gamlansaň kyýamat goparan gazmam.

Başyndan aýaga perdeleň üste
Zaryn aglar iki ýalňyz kümüş tar.
Dagap gider kalba berç bolan gussaň
Aýt, dutarym...

Dowamy »

34 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 days ago

Bagyşla meni?!...

Eden ýalňyşlarma düşünýän indi,

Haýyş edýän, dünýäm, bagyşla meni!

Jiger örtenmekden ot alyp ýandy,

Haýyş edýän, dünýäm, bagyşla meni!Sende beýle zalym ýürek ýok ahyr,

Mähribanym, bilýäň, söýgim päk ahyr,

Gaýtalanar öýdüp etme howatyr,
...

Dowamy »

81 1
Edebiýat, Men_ve_Sen tarapyndan 4 days ago

Günüm erbet geçdi.

Günüm erbet geçdi.


Siz özüňiziň güniňiziň erbet geçenine gynanýaňyzmy? Onda şujagaz bolan wakalar bilen öz ýagdaýlaryňyzy deňeşdirip görüň:
1. Alýaskada nebitiň dökülmegi netijesinde bolan ekologiki betbagtçylyk sebäpli, haýwanlary bejeriş çäreleri geçirýärler. Ortaça hasap bilen diňe bir jandaryň bejergisi 80 000$-a...

Dowamy »

173 4
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 days ago

Mekirlikmi ýada haramlyk?(gysgajyk bolan waka)

Mekirlikmi ýada haramlyk?(gysgajyk bolan waka)

Işden çykyp öýe gaýdyp barýardym. Gaýdyşyn magazina sowulyp çörek alaýaýyn diýdim. Satyjylar 3-den artyk çörek berenoklar, alsaňam gohlaşyp ýerine goýdurýarlar, dawwalaşýarlar. Onsaň girip üç çöregi alyp çykjak wagtym bir ýaş oglan gelip 15 çöregi bölüşdürüp, döwüşdirip goýdy. Inni näme...

Dowamy »

267 13
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 days ago

Ahal welaýatynyň taryhy (pdf)

AHAL WELAÝATYNYŇ TARYHY

AWTOR: -

NEŞIRÝAT:

BÖLÜM: Taryh

SAHYPA: 272 sahypa

FORMATY: .pdf

GÖWRÜMI: 1,66 MB

TAGS: Ýokary okuw jaý

Ýüklemek üçin aşakdaky salga giriň.

https://sites.google.com/site/gerceknazarcom/kitap...

Dowamy »

44 1
Edebiýat, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 4 days ago

Ulugyz (pdf)

ULUGYZ

AWTOR: Şirinjemal Geldiýewa

BÖLÜM: Çeper eserler

SAHYPA: 166 sahypa

FORMATY: .pdf

GÖWRÜMI: 356 kb

TAGS: Çeper eser

Ýükletmek üçin aşakdaky salga giriň.

https://sites.google.com/site/gerceknazarcom/kitaphana/ulugyzpdf

Dowamy »

68 3
Edebiýat, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 4 days ago

))))

Eden ýalňşlarma düşünýän indi,
Haýyş edýän, bagyşla meni?!...
Jiger örtenmekden ot alyp ýandy,
Haýyş edýän, bagyşla meni?!...

Sende beýle ýürek ýok ahyr,
Eizim, bilýan, söýgim päk ahyr,
Gaýtalanar öýdüp etme howatyr,
Haýyş edýän, bagyşla meni?!...

Sen bolmasaň, durmuşda-da gyzy...

Dowamy »

98 5
Edebiýat, Pegas tarapyndan 4 days ago

Haçandan bäri

Söýenim seni men öňden halaýan
Öňden bäri sen meň ýüregime ýaraýaň
Utanyp söýgimi saňa aýdyp bilmeýän
Sen nirä ýöreseň menem şoňa ýöreýän

Ýalan sözleme seni men gowy tanaýan
Bir ýerde duranok seniň gözüň oýnaýa
A men bolsa ýeke gezmegi halaýan
Maňa biderek wagtyň gidiriýäň

Ýok...

Dowamy »

57 1
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 4 days ago

Taryh senanamalary (pdf)

TARYH SENENAMALARY

AWTOR: Hajy Halypa Mustapa Ibn Abdylla

NEŞIRÝAT: Miras

BÖLÜM: Miras kitaplary

SAHYPA: 243 sahypa

FORMATY: .pdf

GÖWRÜMI: 1,42 MB

TAGS: Çeper eser

Ýükletmek üçin aşakdaky salga giriň.

https://sites....

Dowamy »

39 4
Edebiýat, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 4 days ago

Men adam iýýän.

Men adam iýýän.

Günlerde bir gün dost oglanlar we gyzlar bilen daga oturmaga gitmeli diýilen karara geldik. Bu dynç alyşa biz 1 aý taýynlanyp planlar düzüp ýol-şaýymyzy gowy tutundyk. Ir bilen daglara bardyk. Aýlandyk, öýlän töweregi naharlar bilen gowja garbanyp, öýlänki-uka gitdik. Az-salym ýatyp ýene aýlanyp heziller edindik. Agş...

Dowamy »

199 5
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 5 days ago

“Öz wagtynda aýdylmadyk söz”

Hol baýyrlar ter güllere beslenip,
Gök otlar örtende türkmen düzüni.
Men ilkinji gezek senden eşdipdim,
“Men seni söýýärin” diýen sözüňi.

Menem öz ýanymdan söýüpdim seni,
Ýöne söýýändigmi saňa aýtmandym.
Senem şol sözleri eşitjek bolup,
Meň ýanymdan wagty bilen gaýtmandyň.

Bilý...

Dowamy »

68 1
Edebiýat, Men_ve_Sen tarapyndan 5 days ago

Ayal dogan hakda(bolan waka)

Gadym zamanlarda iki sany bay sowdagar dost bolupdyrlar. Ikisi bile dasary yurtlara gidip sowda edip geler ekenler ikisem bir seyle baymys vln akyl tutar yaly dal diyya. Sol iki sany dostun biri yetim adam ekeni ne kakasy ne-de ejesi ba ekeni. Dine bir sany ayal dogany bar ekeni. Bir gun sol yetim adam otyrka tarpba tayyn aradan cykya. Name bolup o...

Dowamy »

209 2
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 5 days ago