Rahman Zulfikarow - Google (Fantastik Powest)

1-nji bölüm.

Jahangir ýesir düşüpdi, oň ýesir düşenine-de 40 gün bolupdy. Duşman barada köp erbet zatlar aýdýardylar, ýöne näme diýselerem duşman rehimdar bolup çykdy, özem öz rehimdarlygy bilen Jahangiri örän geň galdyrypdy. Jahangiri 40 günläp diňe bakdylar, oňa hiç kim azar bermedi. Her hepdäň aýagyna bolsa, Jahangiriň ýatýan jaýy...

Dowamy »

310 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

SEN ÇÖlÜŇ

Pasly baharlarda seýrana gitsek,
Tükenmez ýollaryň bardyr, sen çölüň!
Üstüňde ýaýlaýyp myrada ýetsek,
Lälezar gülleriň bardyr, sen çölüň!

Däli köňül istär niçe höwesi,
Çykyp seýran etsek belendi-pesi,
Saýlardan eşdiler tüpeňiň sesi,
Höwesli allaryň bardyr, sen çölüň!

Ýagşy-ýama...

Dowamy »

192 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

şorta sözler kemineden

göçe-göçlük
Keminäniň oturan obasy bir ýana göçmekçi bolýar. Iller göçüşip,
gidişip barýar, bularyň mallary bolmansoň, ýurtda ýeke galyp barýarlar.
Soň Kemine bir tanşyndan iki sany bugurçy düýe diläp getirýär.
Keminäniň mollada okaýan iki ogly bar eken. Olar hem beýleki
mollalar ýaly düýä ýük urmagy hem bilmeýär...

Dowamy »

395 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Orazym

Günbe-günden hyruç edip özüňden,
Ganym31 sary atlanar sen, Orazym.
Bir Hudanyň beren ülüş-paýyndan,
Her söweşde, jeňde bar sen, Orazym.

Ulus iliň arkasy sen, ardy sen,
Goçagyň goçy sen, goçuň merdi sen,
Dagda – peleň, jülgeleriň gurdy sen,
Duşman görseň, etin iýr sen, Orazym.

D...

Dowamy »

244 3
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Aýaly ejelerne giden alkaş adamyň aýalyny küýsäp, aýdýan sözleri

Eý, palowyň aşagyny ýakmaýan,
Çorba duzy aşa-aşa atmaýan,
Ýymyrtgadan etden börek bükleýen,
Aýaljanym gaýdyp geläý yzyňa.

Içip gelsem hona bilen salmaýan,
Çisolardan otyzbiri halaýan,
Ýaltanmany aýlygymy sanaýan,
Aýaljanym gaýdyp geläý yzyňa.

Çil gyradan sygyrlara ot orýan,<...

Dowamy »

401 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

çakylyk. 12-niň goşgylaryndan

Getirmändi bu zemine, Tüweleýläp gelen şemal,
Bagt diläp her demine, getiripdi gözel zenan,
Sözlerini diňläp siňe, sözlerinden tapdym kemal,
Buýsanç saýýan men özüme, baş egýärin bü gün ýene,
Ady meşhur ýer ýüzüne, onuň ady mährem ene.


Asman meni götermändi, dokuz aýlap jan içinde,
Toprak...

Dowamy »

217 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Saýlanan gülküli HENEKLER /—3

henekler/—3
POKER: OÝUNÇY KAPUT

Poker… Gyzgalaňly oýun… Göçen kelleler… Ortada üýşmek pul… Oýunçy bar-ýoguny tikdi… Utuldy… Ýürek biçäre çydamady… Oýunçy kaput… "Eý oňa seret!" diýýänçälerem garaşyp durmady, giden-gitdä fiişt gidip göýberdi… Indi näetmeli? Muň aýalyna kim habar berer? Aralaryndan biriniň ýakasyndan tutdylar:

Dowamy »

439 5
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 1 month ago

12-niň goşglaryndan

ýalňyz höwürtgede ýalňyz guşjagaz
örtenýär, gynanýar bir ýalňyz özi.
sözlerinde üýtgeşik bir many bar,
gussadan gamlanyp, ýaşlanýar gözi.

unudylan höwürtgede ýalňyz ol,
unydypdyr onuň, öňki ezizi.
düýünki eziziň bu gün duşmandyr,
senem bolsa dünýäniň, iň ejizi.

bagytsyz edene,...

Dowamy »

227 3
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Hikmetli gürrüň

Hikmetli gürrüň

Bir adam Hezreti Alynyň öýüniň gapysyny kakyp dileg edýär. Hezreti Aly ýanynda oýnap ýören iki ogluna:
— Baryň, ejeňizdäki alty dirhemi getiriň — diýýär.

Hezreti Alynyň sözlerini eşiden Patma:
— Ol puly un satyn almak üçin goýduk ahyryn — diýýär.

Hezreti Aly:
— Allata...

Dowamy »

488 6
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Höwürtge (Hekaýa)

Höwürtge
(Hekaýa)

Tomsuň jokrama yssysynda öýüne dolanan Ogulhally eje palçyň aýdanlaryna
henizem haýran, onuň sözlerini ýeke-ýeke içinden gaýtalaýardy.
- Öýüňe doga edilipdir. Gulp urulypdyr. Iki sany, otuz ýaşlaryndaky är-heleýiň işi.
Gyzyň durmuşa çykmaz, bagty açylmaz ýaly, ýörite edilen doga. Toprag...

Dowamy »

325 5
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Degishmeler

Nadip gije 4de yatyp 6da arkayyn turup bolya,nadip ansatlyk bilen ichgini tashlap bolya,nadip ish etman pul gazanyp bolya? Shular we shuna menzesh soraglara jogap hokmunde men chykaran "Bolmajak zatlar" atly kitabymy okamagy maslahat beryan.


Azat Donmezow "Mayam" aydymynda "Gich bolmanka gel Mayam" sozuni 30 gezek dagy gaytal...

Dowamy »

583 0
Edebiýat, soho tarapyndan 1 month ago

Gyzlar dünyäsi

öñ zamanlar bardy şeýle bir wagyr:
”añsadyna bakan aýal gyz dogyr”

bu pikir gelýärdi örän uzakdan,
aýal-gyzy hiç çykarman duzakdan.

diýseñ: ”gyzy boldy planyñ, äheý!”
”ola bolmandyr-ow – diýerler – päheý!”

gyz kişiniñ maşgalasy ahyry,
adam hasap etmezler ol pahyry.

Dowamy »

445 1
Edebiýat, soho tarapyndan 1 month ago

Sal-sal eshikli gyz...

Ayaly hemisheki ishden gelyan wagtyndan ir oyune gelende,spalnyda ari bilen bir owadan gyzyn bile yatanyny goryar. Ilki aglap bashlayar,sonam bolmalysy yaly gykylyklap bashlayar:
- wah sen gadyr bilmez eshek,oz wepaly,iki sany chaga dogrup beren ayalyna muny nadip edip bildin... Boldy men gidyan,ikimiz ayrylyshyas... Gutardy hemme zat...

Dowamy »

452 2
Edebiýat, soho tarapyndan 1 month ago

Yylgyralyn birazajygam bolsa

Ayaly ertirlik uchin yumurtga chakjak bolup durka,anyrdan ari ylgap gelyar:
- seresap bol,SERESAP BOL diyyan,yagy kopurak guy!
Allajan, sen name uchin kop yumurtga chakypsyn? GATY KOP YUMURTGA.
Beylesine owur! BEYLESINE OWUR diyyan chaltrak bol,yagyny kopurak guymaly ekenin, GUYSANA BOL!!!
Allajan,seresap bol,seresap bol...

Dowamy »

457 1
Edebiýat, soho tarapyndan 1 month ago

Baýamagyň iň aňsat usuly barada ýönekeý hekaýa

Bir adam gazetde sheyle bildirish yerleshdiripdir:
- "Men bayamagyñ yoluny bilyärin, shony hem hiç birhili muzd almazdan milli abadançylygyñ hatyrasy üçin islän adama aydyp biljek. Shu mümkinçiliklerden peydalanmak isleyänler, öz adresi bilen birlikde, marka haky üçin iki ana (pul birligi) ibermelidir. Kimde-kim sheytse, men oña eliñi sowuk...

Dowamy »

401 2
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

SAÝLANAN GÜLKÜLI HENEKLER /—2

henekler /—2
DERT BOLAN DÜÝŞ
Bir adam psihologa derdini aýdýar:
— Wah agam, her gije düýşümde nähili dertler çekýänimi, nähili ajal derlerini dökýänimi bir bilsediňiz…
Psiholok:
— Pygamber ýorgudy bolsun Inşallah. Düýşüňizde nähili zatlary görýärsiňiz?.
Adam aglamjyrap jogap berýär:
— Näme, näm...

Dowamy »

467 2
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 1 month ago

"Meň begenşim ýaly begenen däldir, Hatda Kolumb Amerikany açanda."

Sen hakda aýdaryn

Biljek ömri juda artyk söýüp-de,
Berseň eger özüň bilen çuň ykbal.
Hyýallaryň Ewerest deý beýikde,
Gözleriňde Marian ýaly çuňluk bar.

Ekwator deý guşak bolsam biliňe,
Demirgazyk polýusyňda gar bolsam.
Inkär etmen hyýallaryň birinem,
Ýer şarynyň bir ýer...

Dowamy »

322 3
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 months ago

"Klasdaş" ahmyrly söýgi hakda goşgy...

Klasdaş..

Uly ýola garap dymyp otyryn,
Çykyp gyradaky çile klasdaş.
Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn,
Berlip müñ ham hyýala klasdaş.

Birmahallar şadyýandym, alçakdym,
Wah bolmady şo bolşuma galjakdym,
Söýgüniñ yzynda ylgap daljykdym,
Tas dönüpdim sañsar mala klasdaş.

Dowamy »

361 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 months ago

SAÝLANAN GÜLKÜLI HENEKLER

GÖWÜNLIK
Iki hatyn gürleşip otyr. Biri:
— Örän gynanýan. Ärimiň maňa diňe baýlygym üçin öýlenenine indi anyk gözüm ýetdi— diýýär.
Ikinjisi göwünlik berýär:
— Gowu-da, diýmek daşyndan görnüşi ýaly samsygam däl eken!.

NÄME ÜÇIN GOŞULÝARSYŇ
Bir adam itiniň ýüpünden tutup köçeden ýöräp barýan maha...

Dowamy »

480 2
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 2 months ago

Bu dan onkilerden seyle uytgesik. Meni senden,seni menden ayyrdy...

Awtor: Mahym (awtoryñ haýşdy boýunça saýda goýuldy!)

Salam yurekdesss......bu yenede men......Mahymyn....gowmy yagdaylan.......ertirin hayyrly bolsun bugunki dogjak gun sen durmusunda dogan ahli gussalanny gaygylanny sana mynasyp dal adamlary we ahli sowsuzluklaryny gic oylanler yasanda alyp gitsin.....durmus yolunda nesip bolsa ahli...

Dowamy »

297 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 months ago