Wahh dünýämize sygmadyk gyz, ýigrimsine dolmadyk gyz...

Wahh dünýämize sygmadyk gyz, ýigrimsine dolmadyk gyz...

Sen Muhammet s.a.w pygamberiñ ymmaty bolup doguldyñ, şonda ene-atañy nähili guwandyranyñy bir bilsediñ, ah bilmediñ. Asyryñ başynda sentýabryñ on altysyna perişde ýaly gyz bäbek bolup dünýä indiñ. Mollanyñ şaýatlygynda bagty aý ýaly ýagty, görki gül ýaly gözel bolsun diýip...

Dowamy »

353 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

Jyn uran psiholog lukmanyñ ýatlamalary

JYN URAN PSIHOLOG LUKMANYÑ ÝATLAMALARY


Jynlar adamlara öz täsirini ýetirmekde aktiw rollary oýnaýandyrlar.
Jyn uran adamlaryñ akybetiniñ nähili gutarýandygyna biziñ köpümiz gözli şaýat bolandyrys. Jynlar bilen gatnaşyga geçen adam öz duşman saýýanlaryna, ýa halamadyk adamsyna erbet jynlary musallat edip goýberýär eken...

Dowamy »

456 5
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Üç nesihat (Rowaýat)

Ynsan asla adalatdan daş düşmeli däldir. Zulumdan, zalymlykdan içýan gören ýaly gaçmalydyr.
Çünki adalat we adyllyk ynsany diňe bir bu dünýäde däl, eýsem, ahyretde hem halas eder.
Zulumdyr zalymlyk bolsa ynsany hem şu dünýäde, hem ahyretde perişan eder.
Käwagt adam daş töweregindäkileriň öjükdirmelerine, küşgürmelerine ynaný...

Dowamy »

259 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Meniň ilkinji 1 000 000 Dollarym

Näme üçin baýlar – baýaýarlar, garyplar – garyplaşýarlar, a köp adamlar bolsa hiç haçan özleriniň göwün islän zatlaryny edinip bilmeýärler? "Baý kaka, Garyp kaka" kitabynda Robert Koýosaki problemany garyp adamlaryň maliýe pikir ýöretmesinde görýär. Ýönekeý dil bilen aýtsak: durmuş özgerdi, a endikler bolsa öňküligine galdy. Adamlar henizem puluň n...

Dowamy »

388 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Ili dinlesen...

Biri owut berdi: "Agras bol" diyp,
Agras boldum bilman agraslyk chagin.
Biri diydi: "Beydip dommarlyp yorme,
Gulup oynap gezjek yetginjek chagyn."

Biri diydi: "Oz hakyna kayyl bol!"
Biri diydi: "Ach olersin beytsen"
Biri diydi: "Pulun guly bolmagyn!"
Biri diydi: "Pulun bilen beyik sen"

G...

Dowamy »

352 2
Edebiýat, soho tarapyndan 1 month ago

Kakasynyñ gyzyna ''Durmuş baradaky'' soraglary

KAKASYNYÑ GYZYNA ''DURMUŞ BARADAKY'' SORAGLARY


Kakasynyň gyzyna soraglary...

ㅡ Kaka, sag-aman turduňmy? Ertiriň haýrly bolsun. Ine çaý naharyňam getirdim, iýip gör. Süýji bolupdurmy baha ber. Agşam gowy ýatdyňmy!?
ㅡHowwa gyzym, ördük sagaman. Seňkem haýrly bolsun. Agşamam aý näme garraşanyň ukusudurda....

Dowamy »

443 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Degişmeler 2

Gyzy:
- way kaka ylga ejem yuregi agyryp dem alyp bilman yatyr..
Kakasy:
- bol calt 03 e jan et..
Gyzy:
- dur birinji lentama yazayyn..:))
                         ***
Sögüşenimiz sebäpli 5 gün bäri aýalym bilen gürleşmän ýördüm. Şugün irden öýden çykmakam sms ýazýar: "Haýwan ýaraşmak üçin ýazýandyr...

Dowamy »

556 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Ahyrzaman bolar

Eý ýaranlar, musulmanlar,
Bir gün ahyrzaman bolar,
Ölenden öň köp nyşanlar,
Ýeriň ýüzünde kän bolar.

Adalatsyz bolar hanlar,
Bihaýa bolar zenanlar,
Köp döküler nahak ganlar,
Iliň päli ýaman bolar.

Pisat iş köp bolar, az bolmaz
Bu öý ol öýe saz bolmaz,
Ýagmy...

Dowamy »

300 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Bagyşlawer, Mähre zar gyzlyk dünýäňe...

Bagyşlawer.

Ir säher "Ertiriň haýyr" diýmedim,
Hal-ahwalyň soramadym ýygydan.
Düşünýän, kän gezek igenensiňem
Bolmanyma "Hyýaldaky ýigidiň".

Gujak-gujak gül bermedim iller deý,
Doglan günüň ýatdan çykdy kä pille.
Meni "şahyr" diýip söýenem bolsaň,
Şahyrlarça wasp etmedim käkill...

Dowamy »

256 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

Towşan bilen Möjek

Bir gun towshan tokayda bashlyk bolya.Ol shol guni mojekgi urasy gelyamish.We ol taze kanun cykaryamysh -Hemme shapkada gezmeli diyip kanun cykaryar,we shol wagty mojegin yanyna baryp -Hany shapkan eshtmedinmi men taze kanun cykardym hemme shapkada gezmeli diyip. Sheydip mojegi urya.Ertesi yene taze kanun cykarya -Hemme shapkasyz gezmeli Yenede moj...

Dowamy »

329 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Salam eje! Bu ýene men - Ikinjiň...

Salam eje! Bu ýene men - Ikinjiň...

EJEME HAT. Salam eje! Bu ýene men - Ikinjiň. Öz aýdyşyň ýaly - ýaşajyk şahyr!

Oýlanyp - oýlanyp säher, ikindin,
Ýene-de galama ýapyşdym ahyr.
Ýagdaýlarym gowy, janymam sagat,

Özbaşdak ýaşaýyş düşüp dur egne.
Öýden gaýdyp gözüm ýetirdim magat,
...

Dowamy »

228 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

Gorky

Mähriban sahabalarymyzdan Sehl bin Sad (radyýallahu anh) gürrüň berýär:
Sagadat asyryndaEnsardan bir ýigit bardy. Allaha bolanyşk ataşy bilen tutaşyp ýanýan bu ýigit Allahdan gorkusyna tutuş süňňi bilen saňňyldap, köçä-de çykyp bilenokdy. Bir gün Allah Resulynyň (sallallahu aleýhi we sellem) ýanyna baryp, näçe gün bäri öýünden çykman, hünüb...

Dowamy »

251 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Pygamberimiziň dilegçilik edýän adama aýdany

Saglygy ýerinde, güýçli-kuwwatly bir adam Resulallahyň ýanyna gelip:
– Men bir mätäç pukara, maňa sadaka berip kömek ediň.. – diýip, pul dileýär.
Pygamberimiz (s.a.w.) el serip, dilegçilik edip ýören bu adama:
– Seniň öýüňde heý bir zat barmy? – diýip soraýar.
Ol adam çyny bilen:
– Hawa, bar - diýip, sözüne d...

Dowamy »

358 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Mynasypmy? Barladyk?

MYNASYPMY? BARLADYK?

Ir-säher, guşlarlaryň jürküldisi, güneşiň mylaýym ýylgyrşy, myýmyk şemal, gamly oglan Umydyň göwnüni galkyndyranok. Söýgi!? Ýooook söýgidäl. Ýöne bu oglan aramlyk(normalny) maşgalada dogulansoň öý-hojalyklary gatybir öwerlikdäl. Has dogrysy biraz garybyrak. Maşgalasynda gyz jigisi we ejesi bilen gün-güzeranyny ýa...

Dowamy »

288 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Özbek Nakyllary

ÖZBEK NAKYLLARY1. Adamyň niýeti- onuň ýoldaşy.
2. Köp gezenden däl-de, köp görenden sora.
3. Ýagyşdan otlar-güller gülleýär, aýdymdan-göwün.
4. Aýdylan söz- atylan ok.
5. Semiz goýnuñ ömri gysga.
6. Akylla zyýarat, nadana-taýak.
7. Tanapyň...

Dowamy »

245 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

С праздником Курбан байрама.

Желаю доброго,счастливого,радостного и светлого праздника Курбан байрама.Пусть живёт отрада в твоей душе,пусть чистая молитва твоего сердца непременно будет услышана,пусть Аллах отведёт от тебя и твоей семьи все печали,пусть для тебя ярко сияет звезда надежды и любви.

Dowamy »

249 8
Edebiýat, aynura tarapyndan 1 month ago

«Meni Nädip Tanadyň?»

Yslam ägirtlerinden Mälik bin Dinar bir gün gezim edip ýörkä,bir çaganyň gum oýnap oturandygyny gördi. Çaga kä aglap, kä gülüp, oýnap otyrdy. Mälik hezretleri öz ýanyndan «Gel, şuňa salam bereýin-le» diýdi. Oňa çenli içinden bir owaz ýaňlandy:
– Bu çaganyň nämesine salam berjek, öz ýoluň bilen boluber-dä!
Mälik bin Dinar şol pursat...

Dowamy »

346 2
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Dogruçyl ýigit

Dogruçyl ýigit

Bir pukara ýaş ýigit Käbäniň daşyndan aýlanyp, şeýle dileg edýär: “Eý Käbäniň eýesi! Men bir garyp pukara. Saňa ýalbarýaryn. Şu Beýti-Şerifiň hormatyna meni garyplykdan dyndar, maňa öýli-işikli bolmaga ýardam ber.
Haj möwsümi boýunça bu dilegini gaýtalan garyp ýigit bir gije ýene-de şeýle dileg edip, daş çykany...

Dowamy »

336 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Sen hakda..(Oýlanma)

Bary-ýogy internetde ýazyşdyk.

Bilmedim, nireden girdiň dünýäme,
Tötänden tanyşdyk, tötänden duşduk.
Ýogsa, imrinmäge pursatam ýog-a,
Bary-ýogy internetde ýazyşdyk.

Soraşdyk, ideşdik, duşuşdyk soňam,
Göwnüň ýaly gözel eken keşbiňem.
Şondan bäri ak kagyza sen hakda
Goşgy bilen ç...

Dowamy »

258 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

Sary gyz

Misli ay dek jemalyñ,
Baksam galmaz mejalym,
Yshka köyen bu janym,
Señki bolsun sarygyz.

Lebleriñden bal damar,
Sorsam söküler damar,
Gyzgyn-gyzgyn posalar,
Meñki bolsun, Sarygyz.

Yashymyñ ter günleri,
Misli bahar yelleri,
Chemen baglan güllerim,
...

Dowamy »

171 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago