Sensizlik

Birden manysyny ýitirdi durmuş,
Gaýyp boldy gözden bagtyň melegi,
Ganat baglap uçup ýören kalbymyň.
Tozap düşdi iň arzyly ýelegi.

Bagt hakynda sözlemäge sözüm ýok,
Arzuw etmägede galmady umyt,
Öz derdime diňe özüm düşünüp,
Bir gyrada ýalňyz otyryn dymy:p.

Arzuw gapysyny ýapand...

Dowamy »

100 16
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 3 weeks ago

Maňa söygi hakda hiç zat gürleme

Maňa söýgi hakda hiç zat gürleme,
Çekerden juda kyn söýginiň derdi.
Ol ejiziň asla golundan gelmez,
Yşk... müzzerder eken "men" diýen merdi.

Maňa söýgi hakda hiç zat gürleme,
Agtarmaly toslamalaň gatyny,
Geçmiş depderçesin reňklere boýan,
Ýatlamak islämok, söýgi hatyny.

Hatda,...

Dowamy »

126 2
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 3 weeks ago

Arkadaly - Türkmenistan

Beýik işleň dünýä aşýar, Berkararlyk döwrüň bilen,
Toýuň toýlara ulaşyar, bagtyýarlyk döwrüň bilen,
Arkadagym güllär döwrüň, howandarly ömrüň bilen,
Berkarardyr, bagtyýardyr Arkadagly - Türkmenistan.

Arkadagly Diýarymyň ruhubelent illeri bar,
Aýdym aýdyp, şygyr ýazsa, şirin-şeker dilleri bar,
Ýaşyl...

Dowamy »

80 0
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 3 weeks ago

Çyk dünýämden

Men şeýle bir bagtly ýaşap ýörkäm,
Sen gelip kalbymy gyşa dönderdiň,
Öz dünýäme gümra bolup, ýörşüme,
Neçün meniň bagt şemimi söndürdiň.

Ilki söýgiň gapysyny açaňda,
Ýyly mährim bilen gurşapdym seni,
Söýüp dünýäm bilen bar durkum bilen,
Bolmandy söýgümiň hiç çaky çeni.

Şeýle gu...

Dowamy »

94 0
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 3 weeks ago

Saña näme boldy?

Ýüzüňden gar ýagýar, gözüňden gaýgy,
Öňki ýylgyrşyňdan galmandyr nyşan,
Sözle içki syryň, açyp ýüregiň,
Saňa näme boldy beýle perişan?!.

Ýa-da, kimdir bir seni ynjydyp,
Sözler bilen, agyr urgy urdymy?!
Ýa-da, aldaw bilen ýa, müň al bilen,
Saňa jeren kimin duzak gurdymy?!

Haýsy...

Dowamy »

75 0
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 3 weeks ago

Audemars Piguet реплики часов - Оптовая Audemars Piguet часы Интернет-магазин

[b][url=http://www.hublotwatches.ac.cn/ru/]швейцарские часы реплики AAA +[/url][/b]
[b][url=http://www.hublotwatches.ac.cn/ru/]швейцарские часы реплики[/url][/b]
высокое качество реплики
часы
швейцарские механические движения реплики


Audemars Piguet реплики часов - Оптовая Audemars Piguet часы Интернет-м...

Dowamy »

54 0
Edebiýat, madomayad tarapyndan 3 weeks ago

Sensiz ýaşaýyş ýok, sensiz umyt ýok

Kalbymyň arzuwly tary üzüldi,
Sensiz ýaşaýyş ýok, sensiz umyt ýok,
Meň ykbalym hiç soragsyz çözüldi,
Sensiz ýaşaýyş ýok, sensiz umyt ýok,

Höwesim ýok, ýaşamaga, gülmäge,
(Indi pursat ýokdur seni görmäge)
Ykbal uly ezýet berdi, ezmäge,
Sensiz ýaşaýyş ýok, sensiz umyt ýok,

Aýraly...

Dowamy »

116 0
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 3 weeks ago

GITSEM-DE MEN

Gitsem-de, men seň dünýäňden ömürlik,
Gitsem-de, men ömür baky ýanyňdan,
Näçe kösenseňde, özüňi gynap
Çykaryp bilmersiň meni aňyňdan.

Hyýalyňdan çykarmaga urunsaň,
Süýji ýatlamalar dürter böwrüňi,
Menli günleň, hyýalyna çümýäkäň,
Hiç kimse götermez gözel göwnüňi.

Bagtly pursady...

Dowamy »

107 0
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 3 weeks ago

Söýgi synagdan geçirilýän zatmy?

Öňem bir gyz söýgilisine ynanman, ony barlap görmek isläpdir. Söýgülisine Köpetdagyň çür depesinde bir güliň görnüşiniň ösýänligini, şol gülden bir çemen sowgat etmegini isleýänligini aýdypdyr! Oglan irden işe irte çykyp gidipdir we gyza hat goýup gidipdir. Hatda şeýle diýýädi:" Söýgülim, seni söýýänligimi subut etmegimi isleýänsiň, ýöne eger men ş...

Dowamy »

239 4
Edebiýat, SiziňÝalyBiri tarapyndan 3 weeks ago

Goshgy.

Онунде баш эгйан,эй, бейик алым, Бейик алым, бар сана бир совалым. Ерин чекиш гуйжи энанин махри- Хайсысы гуйчлидир этмезмин малим? * * * Алым болуп ,кан китабы сермедим, Шондан озге зада унсум бермедим,...

Dowamy »

159 3
Edebiýat, kese kesuk tarapyndan 3 weeks ago

* * * .

Ýer ýüzünde hiç zada ýer ýokdur...

* * *

Haýp, adamlar pikirlerne kybap görnişde däl...

* * *

Bir dostuñ bolmagy ajaýyp zat. Ýöne esasy zat: dostsuz ýaşap bilmekdir.

Dowamy »

132 0
Edebiýat, GaRa_TmyN tarapyndan 3 weeks ago

Soygi...

Men seni soyyarin jan bilen tenden
Sen meni soymage gorkyarsyn kimden?

Dowamy »

264 8
Edebiýat, elis tarapyndan 4 weeks ago

Haysy yigdi soymeli?

Diyarler soyginin yokdur serhedi,
Nace soysen sonca soyup yormeli,
Gyz yurekden soyse soyerle welin
Yigdin soyyanini nirden bilmeli?


Baymy, garypmy, semizmi, hormy,
Ya bir karde oturan zalym suythormy,
Mena hic dusunup bilemok dostlar,
Aydyn mana, haysy yigdi soymeli?

<...

Dowamy »

253 8
Edebiýat, elis tarapyndan 4 weeks ago

☆LEBABYM☆

Jeýhun derýa joşup suwun akdyrar,
Mertden gaýdar aslyň seniň Lebabym,
Gözelligiň gaýta-gaýta bakdyrar,
Köp şahyrlar ýazdy waspyň Lebabym.

Sähralaryň baglaryň bar Erem baglardan kemsiz,
Tebigatyňa görk berýän çölleriň bar Lebabym.
Taýy ýok seň gözelligiň oldur älemde deňsiz,
Türkmen halysyn be...

Dowamy »

175 11
Edebiýat, Babaniyazow J tarapyndan 4 weeks ago

Söygi gosgy

Kerim Gurbannepesow

Wah gelsene bäri bolsana meňki.
Meni birje gezek öpersiň belki.
Belki iki gezek gysganma Maýsam
Kim bilýär megerem bagt berer posaň

Gelsene basymrak gelsene totym
Men seň ýüregiňe belet ahbetin
Jöwüsirän bolma gynama munça
Senem öpüşmegi söýýäňä mençe
...

Dowamy »

200 2
Edebiýat, yoga tarapyndan 1 month ago

Öp

Nämä beýdip tukat otyrsyn şahyr
Bu dünýäniň soňy görnüp dur ahyr
Ola zöhre bolsa sen bolup tahyr
Barda onuň edil maňlaýyndan öp

Maňlaýda öpeňde seretse aşak
Saçyndan öp, boýnun bukaw dek guşap
Onsoň her gaşyndan üç gezek ogşap
Kem kem aşak süşüp gabagyndan öp

Gabakdan öpeňde çy...

Dowamy »

186 0
Edebiýat, yoga tarapyndan 1 month ago

öpeýin

Öpüšmek diÿseler Türkmende aÿyp
onda seni gizlin halda öpeÿin
tüm garañky gijä šaÿat bol diÿip
adam geçmez gizlin yolda öpeÿin

öpüšilse gow bor saklansa serhet
yöne kä erkekler bolÿarda erkek
gyzykly ÿerime ÿetmänkäm entek
bašyñ sypap mañlaÿyndan öpeÿin

öpüšmegiñ diÿseñ lezzeti...

Dowamy »

398 13
Edebiýat, Babaniyazow J tarapyndan 1 month ago

Replica Longies Ure schweiziske Movement Hot Salg

[b][url=http://www.topwatchstore.top/da/]schweiziske replika ure AAA +[/url][/b]
[b][url=http://www.topwatchstore.top/da/]schweiziske replika ure[/url][/b]
høj kvalitet replika ure | ure | schweiziske mekaniske bevægelse replika ure

Replica Longies Ure schweiziske Movement Hot Salg
Dowamy »

162 0
Edebiýat, madomayad tarapyndan 1 month ago

NOBATGULY REJEPOW_-_PUL

Pul diyenin eli kiri yalydyr bir gun el yuwarsyn gider diydiler pul diyenin dunyan mekru alydyr azashdyryp pida eder diydiler pul gezegen gelin yaly diydiler hayyp bolar hallan atyp gozlanin bu gun seni beyhush edip soydurer ertir goltugyndan cykar ozganin pul dushmandyr akyl berer akyldar muzduna uzatsan yekeje tenne dunyade pul hakda akyl satylya...

Dowamy »

240 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Moncler Femmes - monclerjacketoutlet-uk.co.uk

[b][url=http://www.monclernewshop.top/fr/]moncler vente[/url][/b]
[b][url=http://www.monclernewshop.top/fr/]moncler magasin de sortie[/url][/b]
Sortie pas cher Moncler en ligne | Moncler pas cher | Sortie pas cher Moncler en ligne

Moncler Femmes - monclerjacketoutlet-uk.co.uk

...

Dowamy »

149 0
Edebiýat, madomayad tarapyndan 1 month ago