Wagt bilen söhbet

— Essalawmaleýkim, Wagt aga! 
— Waleýkimessalam, keýigim! 
— Wagt aga, beýle gojalypsyň, hallar niçik? 
— Ýaman däl, guzym, ýaman däl. Munça bolsa şükür etmeli. 
— Wagt aga, özüňi bileliň bäri ynsanam barmy? 
— Ýok, ynsan özüni bileli bäri men bar. 
— Ynsan sizden has ýaşdyr onda? 
— Ýaş barada ynsan...

Dowamy »

171 3
Edebiýat, Korolewa tarapyndan 1 week ago

Ýaryň bar eken...

“Ýaryň bar eken...”
(aýdymdan)

Dünýäň hasratyndan daşlaşan çagym,
Birden söndi gitdi umyt çyragym,
Setirlere dökülip dur pyganym,
Dünýe pikir edişimden dar eken,
Wah, armanym...
Özge ýaryň bar eken.

Arzuwymdan gaýyp gitdiň, gara göz,
Gursagymy oýup gitdiň, gara göz,

Dowamy »

151 7
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 week ago

Men diñe señ barlygyñda ÿaşadym

Çykylmaz boşlukly girdap içinde,
Men-menlikden püre-pürdim,a:şadym
"Geçer,gaÿgy-gamlar, ÿarym bar!"diyip,
Men diñe señ barlygyñda ÿaşadym!!!

Aldym güÿji barlygyñdan,demiñden,
Tapylmazdy del em beren emiñden,
Duÿdum gara gyşy seniñ semiñden
Men diñe señ barlygyñda ÿaşadym!!!

Diÿ...

Dowamy »

177 11
Edebiýat, TM. tarapyndan 1 week ago

....

Alada,gaýgylar çökerip barýar,
Kellede at salýar müňläp pikirler.
Ýürege sygdyryp bilmän bar zady,
Kagyza siňdirdim ençe setirler.

Dost diýenim,duşman bolyp özime,
Ellerimden aldyla söýen gülüm.
Ýeke galdym,ýalňyz galdym tümlikde,
Ýürekde ot ýanýar,dodakda çilim.

Dowamy »

94 3
Edebiýat, sammy.kakabay tarapyndan 1 week ago

Gül ýetişmänkä-açylmanka... 9-nji bölüm. Jemleýji bölüm.

Gül ýetişmänkä-açylmanka... 9-nji bölüm. Jemleýji bölüm.

...Sapa beter ünjä batyp, ýerinden turup Berekede hiçzat etmän, hatda hiçzat diýmänem, jaýdan çykyp Leýliniň ýanyna ylgady. Çaltlyk bilen ýöräpbarşyna howlugyp Leýlä jaň edip duşuşugy belledi. Ýolda bir musurkada elindäki pyçagyny zyňyp, bellenilen ýere haşlap baryp Sapa sen me...

Dowamy »

306 21
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 week ago

“Men saňa şeýle bir düşünjek boldum...”

Huşumdan syrylyp, ýitip gitdiň sen,
Düýşde görsem, depäm gögi elleýär.
Seniň gözlegiňe şaýlanan ruhum
Bedenime wagty bilen gelmeýär.

Demiň demýeterde bolsady käşgä,
Eliň elýeterde bolsady… Arman…
Dem däl, el däl, sesimiň hem ýetmejek
ýerlerinde gezip ýörsüň, dilberim,
Ruhumyň garaşýan...

Dowamy »

141 5
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 week ago

Gül ýetişmänkä-açylmanka... 8-nji bölüm.

Gül ýetişmänkä-açylmanka... 8-nji bölüm.

...- Doglan günüň... Leýli... Maşynyň bilen toýuňa gelip, agşam doňuzlyk edeniň. Oýandyňmy? - diýip gaşlaryny çytyp gaharly gürläp pyçagy damaga has-da beter gysdy, belki bir damar tas-kesilendir. Bereket gaty arkaýynlyk bilen:
- Namyssyz gyz üçin 25-ýyl alyp basylanyňa degýämi?
...

Dowamy »

179 3
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 week ago

Gül ýetişmänkä-açylmanka... 7-nji bölüm.

Gül ýetişmänkä-açylmanka... 7-nji bölüm.

...Sapa inni bu ýagdaýda nähili söz aýdyp näme etmelidigini, anyk, bilenok. Leýli ýarym ýaş bolup söze başlady:
- Düşün, men saňa bolan zady aýdaýyn. Gaty köp wagt geçmedi. Bir gün şu wagtkylarýaly işden çykyp gelýädim. Keýpim gowydy. Ömrüme guwanýardym. Birden gapdalymda bir maşyn geli...

Dowamy »

192 4
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 week ago

Gül ýetişmänkä-açylmanka... 6-nji bölüm.

Gül ýetişmänkä-açylmanka... 6-nji bölüm.

...Gyzyň razylygyny alan Sapa baryp ejesine buşlaýsa nätjek!? Leýli bolsa diňe duşuşuklara razylyk berdigidi. Ýaşlaryň bir-birlerini görenine ýaňy 2 aý bolanam bolsa, gül ýetişse ýygnamalymy ýa şujagaz wagt az bolýamy bilerýalydäl. Sapa uzaga çekse gyzy almaklaram mümkin. Ýitirmekden howatyrla...

Dowamy »

169 3
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 week ago

Söýgi setirleri

*Söýginiň baky juwanlygy bilen ýaşaýyş dowam edýär.

*Söýgi hem-de ýaşaýyş bir-biri bilen aýrylmaz baglanyşykly bitewilikdir.

*Söýgi – ýaşaýşyň ýüregi, durmuşyň özeni.

*Söýgi özüni ýaşaýşa bagyş edenligi üçin beýikdir, mukaddesdir.

*Söýmek – durmuşyňda täze bir dünýäni açmakdyr.

Dowamy »

95 5
Edebiýat, kwazimoda tarapyndan 1 week ago

"Galsyn!"

Akja kepderi goýnuňda uçdyk,
Ýelekleri ak bolup gollarda galsyn.
Misli bir pursatda ýagan ýagyşdyk,
Damjalan damjalar güllerde galsyn!


Ýoluňda ýykylsak ýene-de galdyk,
Bir-birege gol berip dostluk gurduk,
Käte-käte jahyllyga uýardyk,
Mugallym sözi dillerde galsyn!


Dowamy »

73 3
Edebiýat, Arzuwum tarapyndan 1 week ago

Gül ýetişmänkä-açylmanka... 5-nji bölüm.

Gül ýetişmänkä-açylmanka... 5-nji bölüm.

...Emma bu biziň gürrüňimiziň esasy wakasy däl. Esasy wakasy inni başlaýar. Şeýlelikde Sapa ýuwaşlyk bilen Leýlä, Leýli bolsa Sapa öwrenişiberdiler. Emma Leýli hemişe araçägi saklaýar. Ýagny Sapany özüne gatybir ýakynlaşdyranok. Dogrysy Sapa öz içinden "Yrdym" diýip pikir edýär, ýöne beýle däl...

Dowamy »

149 3
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 week ago

Gijeki pikir!

Gijeki pikir
Bu gije-de, senden aýry ýerde men,
Gara gözleň süzüläýse birdenem,
Ukydanam, ähli özgelerdenem,
Rugsat berseň, biraz seni güýmäýin!

Arzuw edýän saňa Dünýäň gowusyn,
Laýyk saňa, çünki özüň gowusyň,
Aladadan gyzgyn başyň sowasyn,
Gaýgyň alyp, gara daga çüýläýin!

Dowamy »

88 5
Edebiýat, Wonderfull tarapyndan 1 week ago

AKYLLY GYZ

Ir döwürde alys ýurtlara gidip, söwda bilen meşgullanýan bir söwdagär bar eken. Ogul perzendi bolmansoň, ol maşgalasyndaky ýetişen gyzlarynyň üçüsini-de gaty gowy görer eken.

Bir gezek ol uzak ýola söwda ugramakçy bolanynda gyzlaryny ýanyna çagyryp: “Näme sargydyňyz bar bolsa aýdyň!” diýipdir. Şonda onuň iň uly we ortanjy gyzy atasy...

Dowamy »

129 1
Edebiýat, loveee_@ tarapyndan 1 week ago

BIZ — PARALLEL...

Täk ömrüme jübüt-jübüt dert berip,
Takdyryma tagma basdyň gyýylman.
Setirlermiň ýangynyny geňleme,
Umytlarmyň gözýaşyna gyýylýan.

Boşadanňa “Söýgi” diýen dünýämi,
Dag deý arman düwün bu gün gursakda.
Biz — parallel, kesişmeris hiç haçan,
Bir-birege näçe ýakyn dursak-da.

Belki,...

Dowamy »

75 1
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 week ago

Gül ýetişmänkä-açylmanka... 4-nji bölüm.

Gül ýetişmänkä-açylmanka... 4-nji bölüm.

...Leýli gülmän-ýylgyrman güli kabul edip, sesini çykarman ýoluny dowam etdi. Kloun bolsa ýene ýüzüni sallap galdy. Ýöne şondada ruhdan düşmedi. Leýliniň hem oglana nebsi-agyran bolsada agyrandyr... Oglan derrew eşiklerini çalyşyp, ýüzüniň hem ak kloun reňkini ýuwup gyzyň öýlerine tarap ýola r...

Dowamy »

163 4
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 week ago

“Ýalňyzlykdan gaýry derdim ýok meniň...”

Ýalňyzlykdan gaýry derdim ýok meniň,
Göwnüm göwündeşi küýseýär juda.
Köňle käte oklasa-da gaýgy-gam,
Herne ele galam beripdir Huda.

Ýazýan, edil ýazgydymy ýazýan dek,
Serime däl, gursagyma gelenin.
Hereketlem — durmuşymyň ýordumy,
Bu ahwalym alynypdy dilenip.

Ne ýaşlykdan, ne d...

Dowamy »

70 3
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 week ago

😔😔😔

Gidiyor yılların aşkı, kendine iyi bak

Artık yokum gözbebeğim, tüm aşklardan ırak

Aynı istediğimiz gibi, tüm gözlerden uzak

Gitmekteyim sevgilim ben, kendine iyi bak....

Dowamy »

82 4
Edebiýat, Arzuwum tarapyndan 1 week ago

Gül ýetişmänkä-açylmanka... 3-nji bölüm.

Gül ýetişmänkä-açylmanka... 3-nji bölüm.

...Leýli ýene şol öňki ýolundan gaýdanynda, bu gezek onuň ýanyna bir çagajyk geldi hem hatly-konwert ýazylgy şokalady gyza uzatdy. Gyz şokalady çaltlyk bilen açdyda oglanjyga "Al iýseň" diýeninde çaga pikirlenmän şokaladly karobkany garbap-alyp, iýmäge başlady, konwerdi bolsa ýere taşlady we ý...

Dowamy »

209 11
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 week ago

Kim boldy?! - ZET-PRO2003

Jogaby ýokmy soragym
Gökden ýerden soradym
Kalba urduň Ýaragyň
Otdan ýelden goradym

Ýardam ber sen Tapmaga
Wah rahat ukyda ýatmaga
Ýol gözleýän Yza gaýtmaga
Göwnüňe degse aýt maňa

Kim boldy aýralyga sebäp kim boldy
Sem bol diý joralaň ählisine sem bol diý
Kem bol...

Dowamy »

214 8
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago