Gysga gorkunç hekaýa...

GYSGA GORKUNÇ HEKAÝALAR


SUW ÝERINE GAN


Bir adam ýary gije daş çykypdyr. Hajathanadan çykanyndan soñra elini ýuwmak üçin hammama giripdir. Hammama girse umwalnikde suw ýerine gan akmaga başlapdyr. Bu ýagdaýa haýran galan öý eýesi yza enterekläp gidipdir.
Hammamdan atylyp çykyp öýe girmekçi bolupdy...

Dowamy »

316 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

5 ÿašly çaga dogany üçin ölüme razy bolupdyr.

Bir lukmanyň başdan geçirenleri :
Birnäçe ýyl öň Stanford Hassahanasynda höwes bilen işleýärdim. Şol wagtlar, örän az duş gelýän bir kesele duçar bolan Liza atly bir gyzy agyr ýagdaýda tanadym. Gowulaşmasy üçin diňe bir ýol bardy, bäş ýaşyndaky oglan jigisinden gan almalydy. Oglan jigisi hem şol keseliň hötdesinden gelipdi we bedeninde ýaraw...

Dowamy »

387 10
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Namys...

Gamgyn-gamgyn aýdym sazlar diñleýäñ, 
Şeýdip göz ýaş dökýäñ bu keç ykbala. 
Aýdym diñläp, ejizlikden zeýrenýäñ, 
Ýatyp galýañ meñzäp misli Ýewropa. 

Düýşde görýäñ ynanylmaz hyýallar, 
Millilige ýugrulypdyr adamlar, 
Iller taşlap nebis bilen haramy, 
Goraýarlar illeñ namys aryny. 

Dowamy »

185 1
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 1 month ago

Aýnura...

AÝNURA...


Bir söwdadan umytsyzja basyldym,
Ýöne men begenýän basylanyma,
Sebäbi men seniñ bilen tanyşdym,
Ukym tutman,
Janyma hem jan tapman,
Aýly gije ele kagyz alýaryn,
Yşk hijrana düşüp, serim aýlanyp
Sebäbin sorama jogaby sende;
Sebäp, seni söýýän gül ýüzli ýarym,

Dowamy »

560 34
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Boýun almak

BOÝUN ALMAK

Men sizi söýýärin, Mejnun bolýaryn,
Köýse-de bu zähmet biderek ýere,
Bu samsyk işimde, men bagtygara,
Aýagña baş goýup, boýun alýaryn!
Maña gelşikli däl, ýaşymam bir çen...

Akylly bolmagma wagt ýetipdir!
Her bir görnüşinden añýaryn weli,
Yşk hanjary ýüregime batypdy...

Dowamy »

215 7
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Ôylenen dostuma... (degishme aheñinde)

Arzuwlaryñ, pikirleriñ
Bir-birine seplengidi.
Kùkràp çar yana atyryñ,
Elyaglygyñ eplengidi.

Geçyàn-diyip-nikadan,
Bay, yanymda ôwùndiñ-à.
Durmush hayal baryar diyip,
Yùwrùkdiñ sen dôwùrden-à.

Ozal-a dost, pullaryñy,
Gùl bazarda sowardyñ sen.
Bogup-bogup gùl baryny,
Ôyle...

Dowamy »

681 12
Edebiýat, yashalym tarapyndan 1 month ago

Dilewaryñ dilinden

DILEWARYÑ DILINDEN 

Türkmenistanyñ Halk artisti Juma Ýazmyradowyñ şadyýan gürrüñlerinden. 

Urşuñ soñ ýanyndaky gytçylygy günleridi. Bir garryja aýal goñşymyz bardy. Bir gün şol eline käsesini alyp geldi. Ejem onuñ habaryny aldy. 
- Ýagjagazyñ bolsa birazajyk beräýseñ diýip geldim. 
Ol şeý diýip, habaryny...

Dowamy »

272 1
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 1 month ago

Ýeñilmezligiñ syry... 

Bir wagt bir ýeňilmezek esger ýaşapdyr. Ol öz güýjüni görkezmegi halapdyr. Şan-şöhratly pälwanlary, söweş sungatynyň ussatlaryny ýanyna çagyryp göreş tutup, hemişe ýeňşi elden bermän gezipdir.
Bir gün golaýdaky daga bir terkidünýä pälwanyň ornaşandygy onuň gulagyna ilipdir. Ol terkidünýäniň gözlegine çykypdyr. Gözleýän adamsyny tapanda haýra...

Dowamy »

418 34
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Meniň sagat wagtym sen pyýan wagtyň 

Ýadyňdamy dostym maý aýynyň gijesi
Meniň sagat wagtym, sen pyýan wagtyň,
Boşanda araklaň ençee çüýşesi
Görogla ad dakýan, adyly wagtyň.

Bulgurlar çakyşyp ses köpelýärdi.
Saglardan pyýanlar has köpelýärdi.
Şol wagt edermen dost köpelýärdi.
Dollar stakanlaň göterilýän wagty.

Şol...

Dowamy »

238 4
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Gurhandan täsirlenmeler (A. S. Puşkin)

GURHANDAN TÄSIRLENMELER*

(R. A. Osipowa bagyşlanýar)

I

Täkden, jübütden kasam ki,
Gylyçdan, jeñden kasam ki,
Kasam ki dañ ýyldyzyndan,
Kasam ki şam namazyndan**

Ýok, seni taşlap gidemok,
Eýsem, penaladym kimi?
Goraglar görgür kowgudan
Hem aýap onuñ...

Dowamy »

179 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Biten gyz

Bag Eremde, gül-gülüstan içinde
Gudrat bilen bir şahada biten gyz.
Waspyňny ýaza men destan içinde,
Örme saçyň ak mämäňe ýeten gyz.

Seniň kimin gözel bolmaz jahanda,
Tamam hur-periler husnuňa bende,
Leýliniň sypaty bar eken sende,
Bu gün yşkyň söwdasyna batan gyz.

Boý...

Dowamy »

136 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Bäri gel (Halk Aýdym doly sözleri

Saňa düşdi nazarym,
söýgüli janan, bäri gel.
Saçy müşk isli ýufar,
sünbüli-reýhan, bäri gel.
Gül beden, gülgün reň,
dony zerafşan, bäri gel.
Al ýaňak, kirpigi ok,
alma zenehdan, bäri gel.
Janyňa sadka olam, bäri gel,
e...

Dowamy »

115 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Janymyň jananasy

Sen-sen meniň dilberim,
Janymyň jananasy;
Iki jahan serwerim,
Köňlümiň gamhanasy.

Ýüzleriň gül-gülmüdir,
Owazyň bilbilmidir,
Zülpleriň sünbülmidir,
Dişleriň dür dänesi.

Yklym perizady sen,
Gamgyn köňlüm şady sen.
Sen bir yşkyň ody sen,
Men paky...

Dowamy »

116 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

BERDINAZAR HUDAÝNAZAROW (1927 – 2001)

Ýazyjynyň ömür ýoly. Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi Berdinazar Hudaýnazarow 1927-nji ýylda öňki Ýerbent etrabynyň Düwünli guýusynda (obasynda) dünýä inýär. Başlangyç bilimi şol ýerde alýar. Beýik Watançylyk urşunyň öňüsyrasy Ýerbent çarwaçylyk etraby Amyderýa boýlaryna göçürilende, Berdinazaryň maşgalasy...

Dowamy »

153 0
Edebiýat, Watanwaspy tarapyndan 2 months ago

Biz nahili soymeli

Yurek bilen gorup, yurekden sozlap,
Ony hem yuregiñ içine gizlap.

Yerlikli nàz etse, nàzini çekip,
Goya "Toy mekana" donup dushushyk.

Çyn niyetler, çyn rejeler duzulip,
Durmusha geçjegi barha syzylyp.

Diñe çyn duygular bagta tarap yol,
Ynamsyz arzuwlañ netijesi nol.

Duydurm...

Dowamy »

447 1
Edebiýat, yashalym tarapyndan 2 months ago

Tebigy sazlashyk (italyan tymsaly)

Birmahallar Palermoda bir shazada yashapdyr. Ol oran owunjeñ bolup, hatda butin dunyani ozuçe uytgedip biljekdigi barada magtapdyr. Onuñ bilim derejesi yokary bolupdyr. Çunki on sany alym akyldar on yylyñ dowamynda oña ylym-bilimiñ ahli ugurlaryndan sapak berip, shazadanyñ zehinini artdyrypdyr. Yone shazada ozuniñ pisigine has hem buysanypdyr. Seba...

Dowamy »

240 2
Edebiýat, yashalym tarapyndan 2 months ago

YAÑAGYÑDAKY ÇUKURJYK

Zandy tamiz bir gozeldiñ pakize,
Gownuñ dideleñde duyulyp durdy.
Yylgyrañda yañagyñda mydama
Enayy çukurjyk oyulyp durdy.

Tebigatyñ saña beren pesgesi
Diñe ol dal, kandi artykmaçlygyñ.
Sol çukurjyk mydam erkim alardy,
Enayy yylgyryp salamlasdygyñ.

Sonda ykbalym dal, yatlamam bolup
...

Dowamy »

182 1
Edebiýat, yashalym tarapyndan 2 months ago

AYAÑ, SOYGI HATLARYN!

Soygi hatlaryny yyrtmañ gazapdan,
Oda berip, kùl eylemàñ bir demde.
Oña yùrek yhlasyny geçirip,
Size bagyshlandyr bir ashyk bende.

Nàtsin ahyr gowni sizde eglense,
Gownùñ rayyn yykmak asanmy beri.
Ol jùmleler zorluk bilen dorànok,
Her harpy, her sozi yùregiñ emri.

Hormatlañ ashygyñ, iñ b...

Dowamy »

173 0
Edebiýat, yashalym tarapyndan 2 months ago

"Gel indi"

GEL INDI

Söýgi gülüm gunça açdy,
Müşki anbar ysyn saçdy,
Mende sabyr-takat gaçdy,
Gel indi.

Ýatlardan bolmaz ýaran,
Uzaklardan durma garap,
Sensiñ bu göwnüme aram,
Bil indi.

Ýoluñ gözlar dilgir gözlem,
Sen dözseñem menä dözmen,
Diýip bilmän dyman sö...

Dowamy »

160 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 months ago

Nämeee, Otuz diýdiňmi?

Bir gün biri öýüne gyssagly jaň edýär:
-Alo, keýwany, meniň şu wagt uzak gepleşip durmaga wagtym yok. Şu gün agşam bize Otuz myhmançylyga barjak diydi, taýýarlyk göreweri.
-Ay-u, kakasy, çala eshidilyar, shu artyp telefonymyzam sonky dowurde gowy eshitdirenok. Çalhsay diysem, senem uzaklashdyryp yorsun. Myhman geljek diydinmi?
...

Dowamy »

520 2
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago