Şeýdip bolýamy

Şerap satýan molladan soraýarmyş :
Molla aga şerap içmek günämi ?
Molla : Hawa günä .
Şerap satýan: Molla aga siz üzümiň etini iýip suwuny içýäňizde , näme üçin şerabyny içeňizok ?
Molla : Bolýa ... sen sygyryň etini iýip süýdini gatygyny içip....tezegini näme iýeňok ?!
******
Myrat bilen dosty uniwere bar...

Dowamy »

386 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 months ago

Gaty gülkünç bolmasada bilip goýan ýagşy diýip ýazaýdym

Polisiýa metroda diplom satýan moşennikler gruppasyny ele salypdyr,
“ýöne biz olary goýbermeli bolduk” diýip ekenomika ylymlaryň doktary, seržant Iwanow
aýtdy.
****
-aýtsaňyzlaň samalýot aeroportdan uçup, tä tamožnydan eýlekiden- beýlekiden
geçýänçäň naçe wagt gerek bolar?
- ol seň näme äkidip barýanyňa...

Dowamy »

344 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 months ago

Türkmenistanly mekdep okuwçylary GDA-nyň ýetginjekleriniň arasynda geçirilen halkara olimpiadada iki sany bürünç medal gazandylar

Türkmenistanly mekdep okuwçylary GDA-nyň ýetginjekleriniň arasynda geçirilen halkara olimpiadada iki sany bürünç medal gazandylar
10 — 15-nji dekabrda Azerbaýjan Respublikasynyň Baku şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň 16 ýaşyny doldurmadyk ýaş ýetginjekleriniň arasynda «Zehinleri taýýarlaýan tejribehana» atly h...

Dowamy »

135 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 months ago

Wo iň täzä

Biri ýalňyşlyk bilen başga telefon belgisine 300 manat geçirýär. Şol geçiren belgisine SMS ýazýar:
- Bagyşlaň, ýalňyşlyk bilen size geçipdir, gaýtarmagyňyzy haýyş edýärin.
1 sagat geçýär - habar ýok, 5 sagat geçýär - habar ýok.
Ikinji SMS-i ýazýar:
- Gutlaýaryn! Biziň ilkinji pul sowgadymyzy kabul edeniňiz üçin Size örän...

Dowamy »

524 3
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 months ago

ýene täze

- Siz tussag edildiňiz. Siziň dymmaga hukugyňyz bar. Siz näme gürleseňiz ol siziň garşyňyza ulanylyp bilner.
- owadan zenan
- näme owadan zenan???
- meň garşyma owadan zenan ulanyňda boluň...

------------------------------------

Teatryň garderobyndaky bildiriş:
" Jübiňizde gymmat bahaly zatl...

Dowamy »

366 2
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 months ago

Täzeje degişmeler

Ýazylan wagty: 14 декабря 2019 Ýazan Orazguly
Türmeden gaçany tutup yzyna getirýärler, türmäň başlygy ondan:
- näme üçin gaçdyň?
- öýlenesim geldi...
- bäh... seň azatlyk barada geň düşünjäň baraýt...

------------------------------------

Sorag wagty:
- siz bu ýokary hilli ýasalan, ýok...

Dowamy »

384 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 months ago

Oguz sagady

Oguz sagady

Dowamy »

194 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 2 months ago

Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном состоится в Нью-Йорке

Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном состоится в Нью-Йорке
Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов из России 18 апреля 2020 года проведет защиту титула в бою против Тони Фергюсона из США. Встреча пройдет в Нью-Йорке на арене Barclays Center в рамках турнира UFC 249, сообщает официальный сайт...

Dowamy »

134 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 months ago

Döwletjan Ýagşymyradow çempionlyk guşagyny gorady

Döwletjan Ýagşymyradow çempionlyk guşagyny gorady
Başa-baş göreş boýunça 30 ýaşly türkmen pälwany Döwletjan Ýagşymyradow 14-nji dekabrda Sankt-Peterburgyň «Sibur Arena» sport toplumynda bolan tutluşykda russiýaly Alekseý Butorini ýeňip, çempionlyk guşagyny gorady. Bu tutluşyk ACA 103 ýaryşynyň çäginde geçirildi.

Ýarym agyr tür...

Dowamy »

222 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 months ago

Dostluk name?

Eysem dostluk name???
Dostluk adam azatlygynyn meselesidir. Allatagala oz yaradan adamynyn ruhy kuysegi hokmundaki azatlygyny kepillendirmek un dostlugy tapypdyr. Cunki dostluk ruhy yalnyzlykdan boshamagyn bir yoludyr. Dostluk-iki tende bir yurek bar diymekdir. Dostlugyn in uly shatlyklarynyn biri -oz icki dunyani ynanyan adamyn barlygy......

Dowamy »

201 0
Edebiýat, Güneşa tarapyndan 2 months ago

©©©©©

Gyzlar uborka edende ulanyan zatlary
-gubka
-tryapka
-ayna yuwulyan
-pol yuwulyan
-bashgada yuwujy serishdeler

Oglanlar uborka edende ulanyan zady
-mokryy salfetka.

***
Yashyny bilmegin alternatiw gornusi
*kowshin razmerinin yzyna iki sany no...

Dowamy »

480 4
Edebiýat, Güneşa tarapyndan 2 months ago

Muhammet pygamber hakynda

Muhammet pygamber hakynda

Türkmenleriñ we şol bir wagtyñ özünde dünýä halklarynyñ kämil ynanç-ygtykady bolan Yslam dinini, Allatagaladan wahy hökmünde getiren Gurhany Kerimini ýol görkeziji hökmünde bize goýup giden pygamberleriñ iñ soñkusy bolan Muhammet aleýhyssalamyñ ömür beýany hakda makala ýazmagy köpden bäri niýet edinip gelýär...

Dowamy »

467 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Dileg

Dileg

Oÿandym diri men asmanym ÿagty,
Gör neneñ gowy zat dirilik bagty.
Ertir Namazy okaljak wagty,
Ak bagtyñ bolmagny diledim janym!

Dushushyk güni keshbiñ öñümde durka,
Pâk söÿgim ymtylyp mâhriñe zarka.
Öÿle Namazyna az salym barka,
Meñ ÿarym bolmagñy diledim janym!

Dowamy »

306 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 2 months ago

Sagbol Saňa Poeziýa!

Sagbol Saňa, Sagbol Saňa Poýeziýa!
Meni meýdanyňda kään oňuşdurdyň.
Her gezek çümemde hyjuw deňzine,
Maňa öz erkime goşgy goşdurdyň!

Ýöne, näçe meýdanyňda gezsemde,
Heniz Seň diliňe düşüp bilmedim,
Ençeme sözlerden goşgy düzsemde,
Emma dür deýin söz seçip bilmedim,

Setirlemde...

Dowamy »

224 0
Edebiýat, Umman tarapyndan 2 months ago

Sýue Taonyñ goşgularyndan käbiri

Sýue Tao

Hytaýyñ belli zenan şahyry Sýue Tao takmynan 768-nji ýylda Çanýan şäherinde gurply maşgalada dogulýar. Ol çagalykdan suraty gowy çekipdir, saz bilen meşgullanypdyr, goşgy döredipdir. Heniz sekiz ýaşynda-ka goşgy düzmek synagyndan üstünlikli geçipdir. Ol eýýäm on ýedi ýaşynda öz welaýatlaryndan uzaklarda-da giñden tanalýan şa...

Dowamy »

280 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Jorama (Suraý Babanyýazowa)

Asman ummanda ak bulut
Özbaşyna ýüzüp barýar.
Dostlañ perwaýsyzlygyna
Ýüregiñi ezip barýar.

Soñam olary bagyşlap,
Gulaçlaýar dag-deñizni.
Asmana garan wagtyñyz,
Şol ak buldy gördüñizmi?!

Dowamy »

329 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Köñlüm (Kümüş Ärsaryýewa)

Köñlüm ýaralanan jeren mysaly,
Delmurýar delalat isleýän ýaly.

Derdime em isläp, urýaryn telwas,
Dertden haýsy bir zat ederkä halas?

Emsiz-ä dert bolmaz, taparynmy em,
Derdime em boljak nämekä, bilmen.

Bilmen men, nämeden köñlüm ýaraly,
Halas etjek näme dertli jereni?
<...

Dowamy »

300 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Seni göresim gelýär (Mähri Saparmedowa)

Syryp alys ýyllañ örten perdesin,
Seni göresim gelýär.
Halyñ niçik, asla häzir nirdesiñ?
Seni göresim gelýär.

Ýürek şol bir ýerde tapanok karar,
Umyt dürbüsinden ýoluña garap.
Günleriñ matally ýumagyn sarap,
Seni göresim gelýär.

Gülşüñde göwnümiñ güllenmesi bar,
Dup-dury...

Dowamy »

283 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Janymyñ jananasy.

Sen-sen meniň dilberim,
Janymyň jananasy;
Iki jahan serwerim,
Köňlümiň gamhanasy.

Ýüzleriň gül-gülmüdir,
Owazyň bilbilmidir,
Zülpleriň sünbülmidir,
Dişleriň dür dänesi.

Yklym perizady sen,
Gamgyn köňlüm şady sen.
Sen bir yşkyň ody sen,
Men paky...

Dowamy »

301 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 months ago

Gymmatly sowgatlar (Ebu Mansur Abdul Mälik Essagalibi) - 9

Dilewarlygyñ peýdalary hakynda (dowamy)

— Pespälligi özüne bezeg edinen adamdan ulumsylyk çykmaz.
— Iň akmak adam diýlip, öz dostlarynyň ondan gaçanyna begenýän we elinden gelýän ýagşylygy gysganýan adama diýerler. — Jomart adam at-abraý gözlär, emma bahyl adam elmydama baýlyk gözlär. — Her bir zady gowa ýormak jomart kişileri...

Dowamy »

325 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 months ago