Baýamagyň iň aňsat usuly barada ýönekeý hekaýa

Bir adam gazetde sheyle bildirish yerleshdiripdir:
- "Men bayamagyñ yoluny bilyärin, shony hem hiç birhili muzd almazdan milli abadançylygyñ hatyrasy üçin islän adama aydyp biljek. Shu mümkinçiliklerden peydalanmak isleyänler, öz adresi bilen birlikde, marka haky üçin iki ana (pul birligi) ibermelidir. Kimde-kim sheytse, men oña eliñi sowuk...

Dowamy »

402 2
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

SAÝLANAN GÜLKÜLI HENEKLER /—2

henekler /—2
DERT BOLAN DÜÝŞ
Bir adam psihologa derdini aýdýar:
— Wah agam, her gije düýşümde nähili dertler çekýänimi, nähili ajal derlerini dökýänimi bir bilsediňiz…
Psiholok:
— Pygamber ýorgudy bolsun Inşallah. Düýşüňizde nähili zatlary görýärsiňiz?.
Adam aglamjyrap jogap berýär:
— Näme, näm...

Dowamy »

469 2
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 2 months ago

"Meň begenşim ýaly begenen däldir, Hatda Kolumb Amerikany açanda."

Sen hakda aýdaryn

Biljek ömri juda artyk söýüp-de,
Berseň eger özüň bilen çuň ykbal.
Hyýallaryň Ewerest deý beýikde,
Gözleriňde Marian ýaly çuňluk bar.

Ekwator deý guşak bolsam biliňe,
Demirgazyk polýusyňda gar bolsam.
Inkär etmen hyýallaryň birinem,
Ýer şarynyň bir ýer...

Dowamy »

323 3
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 months ago

"Klasdaş" ahmyrly söýgi hakda goşgy...

Klasdaş..

Uly ýola garap dymyp otyryn,
Çykyp gyradaky çile klasdaş.
Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn,
Berlip müñ ham hyýala klasdaş.

Birmahallar şadyýandym, alçakdym,
Wah bolmady şo bolşuma galjakdym,
Söýgüniñ yzynda ylgap daljykdym,
Tas dönüpdim sañsar mala klasdaş.

Dowamy »

363 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 months ago

SAÝLANAN GÜLKÜLI HENEKLER

GÖWÜNLIK
Iki hatyn gürleşip otyr. Biri:
— Örän gynanýan. Ärimiň maňa diňe baýlygym üçin öýlenenine indi anyk gözüm ýetdi— diýýär.
Ikinjisi göwünlik berýär:
— Gowu-da, diýmek daşyndan görnüşi ýaly samsygam däl eken!.

NÄME ÜÇIN GOŞULÝARSYŇ
Bir adam itiniň ýüpünden tutup köçeden ýöräp barýan maha...

Dowamy »

483 2
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 2 months ago

Bu dan onkilerden seyle uytgesik. Meni senden,seni menden ayyrdy...

Awtor: Mahym (awtoryñ haýşdy boýunça saýda goýuldy!)

Salam yurekdesss......bu yenede men......Mahymyn....gowmy yagdaylan.......ertirin hayyrly bolsun bugunki dogjak gun sen durmusunda dogan ahli gussalanny gaygylanny sana mynasyp dal adamlary we ahli sowsuzluklaryny gic oylanler yasanda alyp gitsin.....durmus yolunda nesip bolsa ahli...

Dowamy »

298 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 months ago

100 ýyla çenli ýaşamagyň usuly

Gijä galmanyň aladasyny etmäni bes ediň.
Mümkin boldugyça, bellenen wagtynda gelmäge çalyşyň, eger-de siz gijä galýan bolsaňyz, muny bolup biläýjek zat höküminde kabul ediň. siz ýagdaýy üýtgedip bilmersiňiz. alada etmek bilen siz, “stresse bolan reaksiýanyň” döremegine sebäp bolýarsyňyz, ol hem öz gezeginde garaşylýan ömür dowamlylygynyň pes...

Dowamy »

361 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Yslam näme üçin aýaly urmaklygy emr edýär?

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: YSLAM NÄME ÜÇIN AÝALY URMAKLYGY EMR EDÝÄR?


ㅡ Yslam aýalyny urmaklygy emr edýär?!
Ateistleriñ problemmasy şundan ybarat: Yslam güli ysgañ diýse, Ateistler şeý diýýär: ''Yslam, güli goparyp, rehimsiz ysgap bir tarapa zyñmagy emr edýär!''. Her bir zatda gerek ýerinde berklik, sertlik...

Dowamy »

544 6
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Kyn bolar señ ýok döwürleñ geçmesi,
Sebäp sensiñ ylhamymyñ çeşmesi,
Gurbanyñ men, señ näzleriñ teşnesi,
Ýakynlaşman senem menden gidersen,
Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Zar bolarmen, gözlem ýoluñda galar,
Sensizlikde düşer köñle belalar,
...

Dowamy »

233 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 months ago

Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Kyn bolar señ ýok döwürleñ geçmesi,
Sebäp sensiñ ylhamymyñ çeşmesi,
Gurbanyñ men, señ näzleriñ teşnesi,
Ýakynlaşman senem menden gidersen,
Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Zar bolarmen, gözlem ýoluñda galar,
Sensizlikde düşer köñle belalar,
...

Dowamy »

197 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 months ago

Biwepa +18

BIWEPA

Boş öýe pişik basyşyny edip giren orta ýaşlaryndaky zenan bilen bir erkek ýuwaşlyk bilen gapyny ýapdylar.
Gurdylar...
Soñra bular hemişekileri ýaly aşhana girip nahar bişirindiler. Holadilnik sowadyjysyndan çykarylan ''Jülge'' aragyny hem stol başyna aldylar.
Iýdiler, içdiler serhoş boldylar...
Soñ...

Dowamy »

841 4
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Muňa durmuş diýerler

Gyssaglydym.
Egnimdäki täze geýimlerimi hem çykarman, naharhana girdim. Dört ýaşlyja gyzjagazym bolsa, telewizordaky saza goşlup çyny bilen tans edýärdi. Ýygnaga gija galýanym üçin men oňa üns hem bermändirin. Emma içimden bir ses maňa “Dur” diýýän ýalydy. Men içimdäki şol sese gulak asyp, bir salym durdum. Gyzymy synladym. Onuň elinden tut...

Dowamy »

428 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Kesha atly ulanyjymyzdan

Seylebir gun geldi men yeke galdym,
Ne dosdum bar ne yakynym yanymda.
Tutyny goyberip aynany yapyp,
Bir ayylganc gygyranym yadymda.

Seylebir bir gygyrdym yasygy ceynap
Oz sesime gulaklarym gapyldy
Otegci akyp dur eylakde beylak
Ne ha gelen nede goren tapyldy.

Yenede gygyrdym ya...

Dowamy »

363 3
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Kitap okamagyň durmuş peýdasy subut edildi

Edebiýatyň fizika ýa-da himiýadan parhy onuň amaly peýdasy ýok hasaplanýar. Şonuň üçin kitap okamak ýönekeý durmuşda gerek däl diýip pikir ýöredýänler diňe bir mekdep okuwçylarynyň arasynda däl, eýsem, uly ýaşlylaryň arasynda tapylýar. Emma “Pediatrics” žurnaly sahypalarynda peýda bolan barlag netijeleri munuň hakykata laýyk däldigini görkezdi. Şeý...

Dowamy »

298 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 months ago

ÝATLAMALAR – Hormatdandyr…

Niredendir bilemok welin, talyplyk ýyllarymyzda Türkiýe döwletiniñ Gazi uniwersitetinde Türkmen dili we edebiýaty mugallymy bolup işlän Seýitnazar Ärnazarow mugallym bilen giç tanyşypdyk. Ilkinji sebäbi başga fakultetde okaýandymyz, ikinji sebäbi bolsa iş otagy fakultetiniñ zemin gatynda ýerleşýärdi. Kynam bolsa bir gezek ýanyna baraýyn diýsem, gap...

Dowamy »

301 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 months ago

Gysga hekayalar

Gysga hekaýalar –– edebiýatda awtoryň aýratyn ussatlygyny hem-de zehinini talap edýän özboluşly bir žanrdyr. Kähalatlar aýdyljak bolunýan pikiri okyja ýetirmek üçin bary-ýogy 55 söz ýeterlik bolýar. Elbetde, bu diýseň ujypsyz, emma 55 söz bizi köplenç ähmiýetsiz hem o diýen möhüm bolup görünmedik zatlar dogrusynda çynlakaý oýa batyrmaga mejbur edip...

Dowamy »

284 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 months ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Kesha atly ulanyjymyzdan

Eje sana gül almadym,
Onuñ saña geregi yok.
Bu gabyrlañ yüregi bar,
Emma ogluñ yüregi yok

Bukmak ücin yangynymy
Ak geynip geldim eje.
Sen öleñde seniñ bilen,
Bilseñ menem öldim eje.

Oktabr gelse gözlem ýitiler,
Eye borun bir üýgeşik güyje men.
Ykbalymda sataş...

Dowamy »

256 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Kakama gutlaň

Botinka aldyň Kaka, Kaka,
Rugsat bergin gutlamaga,

Duşman başy aşak bolsun,
Gara ýüzi toprak bolsun,

Toýlara geý, Öýlere geý,
Toýlara geý, Öýlere geý,

Reňki hem kömür ýaly,
Teý tarapam demir ýaly,

Saçyň reňkem agarmasyn,
Hiç ýeriňem agyrmasyn.

Dowamy »

324 7
Edebiýat, Umman tarapyndan 2 months ago

Seýilbagdaky gürrüňdeşlik.

Seýilbagdaky gürrüňdeşlik.
Egnine plaş geýen, howanyň sowugyna biraz çugudýan saçlary çalaran adam seýilbagyň içinde ýöräp ýörkä, bir oturgyjyň deňine baryp onda oturdy. We şeýle diýip pikirlenýärdi.
- Häzir noýabr bolsa-da gyş gelipdir-ä, howadan bildirip dureýt bu, wäh agşamky ýagan gar ýeri taýpanar ýaly edipdir. Güýzüň geleni ýaňy...

Dowamy »

270 0
Edebiýat, Umman tarapyndan 2 months ago

Şyhmyrat Abdyllaýew / Gelipdir/

Köp ugurly ýol üstünde enteler,
Göwünlere mekir-hile gelipdir.
Terezi gujaklan satar bendeler,
Ynamdyr, ynsapdan nola gelipdir.

Dostluk-doganlygyñ çäksiz gymmaty,
Kalbyna nur çaýyp, bezar ymmaty,
Ýowuz ýamanlygyñ syr-u-symmaty
Garalykda gara päle gelipdir.

Kim nur alyp göguñ gü...

Dowamy »

205 0
Edebiýat, Umman tarapyndan 2 months ago