Ritoriki sowal

Garanky gijeler gozlenden doyan,
Tamdyra nan yapyp didary köyen,
Sana corek berip ozi gam iyen,
Enani soymesen kimi söyjek sen?

Sen tüm bolsan sana Gün bolup batan,
Bar duygusyn gyzgyn gursagna atan,
Yokkanam suratyn gujaklap yatan,
Zenany soymesen kimi söyjek sen?

Kerim Hally

Dowamy »

52 0
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 5 days ago

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 19.

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 19.

181. Bir gün bir guzujuk aglap barýarmyş. Öňünden jüýje çykyp:
- Guzy dost, sen nämçün aglaýaň?
+ Meň kakama baran diýýäler, menem ulalsam inni baran bolmalyyyyyy....
- Aý onyňa gowylaý. Men ulalsam petuh bolmaly.

182. Iki sany ýolbars agajyñ ashagynda uklap ýatan d...

Dowamy »

191 3
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 5 days ago

Üç nesihat

Ynsan asla adalatdan daş düşmeli däldir. Zulumdan, zalymlykdan içýan gören ýaly gaçmalydyr.
Çünki adalat we adyllyk ynsany diňe bir bu dünýäde däl, eýsem, ahyretde hem halas eder.
Zulumdyr zalymlyk bolsa ynsany hem şu dünýäde, hem ahyretde perişan eder.
Käwagt adam daş töweregindäkileriň öjükdirmelerine, küşgürmelerine ynaný...

Dowamy »

76 5
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 5 days ago

Anuşirwan hakynda /Husrow I/

ANUŞIRWAN HAKYNDA
/HUSROW I/

Eýranlylaryň hanedany Sasanidleriň 21-nji (yslam çeşmelerinde bolsa 19-njy) patyşasy bolan Anuşirwan 531-nji ýylda tagta geçipdir. Hakyky ady Husrow bolup, oňa Anuşirwan, Nowşirwan hem diýipdirler. Şol wagtlarda araplar oňa Kesra hem diýipdirler.
Örän adalatly patyşa bolupdyr. Deňligi ýüze...

Dowamy »

39 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 5 days ago

Mäne baba ýa-da Ebu Seýit ibn Ebulhaýr Mäneýi hakynda

MÄNE BABA ÝA-DA EBU SEÝIT IBN EBULHAÝR MÄNEÝI HAKYNDA

Häzirki döwürde Mäne baba diýip il içinde tanalan sufizm filosofiýasynyň uly wekilleriniň biri bolan keramatly pir hakda eşitmedik az bolsa gerek. Onuň doly ady Ebu Seýit ibn Abulhaýyr 967-1049-njy ýyllarda Gaznaly we Seljukly türkmen döwletleriniň höküm süren eýýamlarynda Horasan...

Dowamy »

47 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 5 days ago

Uýama...

UÝAMA

Seniň barlygyňda arkam dagdandy,
Ne gollan bolupdy,
Senden başgalar...
Sen arkamda goja dagdyň elmydam,
Kösenemde goldan hem galdyran sen,
Senden özge üç agamdan ne peýda,
Mydam meni sen ezizläp gezerdiň,
Olar üçdi men diýen erkeklerdi,
A sen uýa halyň bilen gollardyň,

Dowamy »

80 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 5 days ago

Atsyz goşgym

ATSYZ GOŞGYM

Şeýle täsin tebigaty gowy görýän,
Salkyn şemal öwsüp saçym daraýar,
Bir elimde guýguçly bir doňdurma,
Şeýle pasyl meň göwnüme ýaraýar.
Näme ýazýan özümem bilmesem-de.
Ýaz paslyna garaşýaryn gelenok,
Ýagmyr ýagýar, ýagyşlaram diňenok
Näme etjegini bilenok şu asmanda...

Dowamy »

77 4
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 days ago

Üzüm

ÜZÜM

Garry öýe baramyzda,
Uýam bilen elmydama,
Enem bize üzüm ýygyp,
Bir hoşa bererdi ýuwup.
Bir dänesin bolup dadyp,
Lezzetine gözüň ýumup,
Iýerdim men gana-gana


27.05.2007.

@Jeksparro

Dowamy »

35 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 days ago

Göwnüme degmäň

Kemçiligim basyp göni ýüzüme,
Artyk tarapymam pişik deý gömmäň!
Belli däl näçe gün ýaşajagymyz...
Akylly tanyşlam göwnüme degmäň!

Ýönekeý mysal bar durmuşdan alnan,
Söýjek! Köýjek! Aljak! Goýjak! Nä derdiň?!
Birden däldiresem günlerde bir gün
Begenermiň? Gynanarmyň? Nädersiň?

D...

Dowamy »

64 1
Edebiýat, loveee_@ tarapyndan 6 days ago

Gahrymanlar!

GAHRYMANLAR!

Talyplaryň gahrymanlary size ýüzlenýän. Agzyňyz gijeýärmi, gürlemeseňiz bolanokmy? Bolmaýan bolsa, gürläň. Ýöne, Türkmen dilimizde ençeme gowy sözler barka, saýlap-seçip alýanyňyz şol biderek sözler bolmasyn. Hem ol sögünçli sözler barmy sözlükde? Men ýok diýip bilýän. Aý olaram siz ýaly gahrymanlar döredendir-le. İndi a...

Dowamy »

107 7
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 days ago

Iň soňky tema

IŇ SOŇKY TEMA (@sada)

Wirtual gurşaw ulanyjylaryň iki tarapy üçin hem amatly hasaplanýar. Ulanyjy real durmuşynda daş-töweregindäki adamlaryndan sorap bilmeyän zatlaryny wirtual gurşawda arkaýynlyk bilen, garşydaşyň ýaşyna baglylykda sorap bilýär. Eýsem, wirtual gurşawda şol adam bilen duýgudaşlyk gatnaşygynyň yoklugy ýa-da ýüzbe-ýüz...

Dowamy »

372 50
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 days ago

Unutma!

Her gün tümlik gurşanynda daşymy,
Bile geçen günlem ýadyma düşýär.
Ysgyn ýok,gurwat ýok ýykylyp barýan,
Aýralyk odunda jigerim bişýär.

Her gün tümlik gurşanynda daşymy,
Mylaýym ýylgyrşyň düşýär ýadyma.
Ýekelik laýyna çümip barýaryn,
Aýt öziň,kim ýetişmeli dadyma.

Gara saçlaň oý...

Dowamy »

20 0
Edebiýat, sammy.kakabay tarapyndan 6 days ago

Klasdashlaryma

Ömrümiñ manysy klasdaşlarym!
Käte sizi juda göresim gelýä.
Öwrülip aýlanyp mekdep ýyllara.
Käte sizi juda göresim gelýä!

Uýam dek mähirli mähriban gyzlar.
Men sizi şeýlebir göresim gelýä!
Tüweleý dek garagol eziz oglanlar!
Jiginizdek sizem göresim gelýä.

Göresim gelýär men g...

Dowamy »

27 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 6 days ago

Gizlin söýgim #11

Gizlin söýgim #11-nji bölüm

Menem Leýli gelen badyna öýe baryp gaýdaýyn geljek diýip jigim bilen Leýlini ýeke goýup öýe, Leýli üçin taýýarlan sowgatlarymy almana gaýtdym. Öýe baryp hemme sowgatlary aldym. Aý umuman aýdaňda şokolad, ullakan desselenen, gyzyl gülleri sowgat etdim. Jigim görüp, gözi ulydan açyldy.
Leýlim inde ýör...

Dowamy »

139 6
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 6 days ago

Dogruçyl ýigit

Bir pukara ýaş ýigit Käbäniň daşyndan aýlanyp, şeýle dileg edýär: “Eý Käbäniň eýesi! Men bir garyp pukara. Saňa ýalbarýaryn. Şu Beýti-Şerifiň hormatyna meni garyplykdan dyndar, maňa öýli-işikli bolmaga ýardam ber.
Haj möwsümi boýunça bu dilegini gaýtalan garyp ýigit bir gije ýene-de şeýle dileg edip, daş çykanynda bir gapjyk tapypdyr. Açyp...

Dowamy »

72 3
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 6 days ago

Süýt Satýan Gyzjagaz

Adalatyňnusgasy hezreti Omaryň halyfalyk edýän döwrüdi.
Serwerimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) mukaddes topragy Medinede kiçijik bir gyzjagaz bardy. Ol ejesiniň özüne beren süýtli gaplaryny alardy-da, bazara baryp, süýt satardy.Olar şeýdip, gün-güzeranlaryny dolardylar.
Gara günüň keşigini çekäýmek aňsat däldi... Durmuşyň her tüý...

Dowamy »

59 2
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 6 days ago

Küýseýän seni

Oktýabr...
Şeýle jeza laýyk, göräýdiňmi ýar,
Ýürek seni her minutda küýseýär,
Hoş owazyň eştmek üçin her säher
Gulaklarym telefona howlugýar.


Nämä gerek aşygňy beýle kösemek
Hem-de  öz ýüregňe howsala bermek
Ýa-da bir-birekden güman gözlemek
Ýörgünlimi?Bu döwürde söýgüde
...

Dowamy »

50 4
Edebiýat, mertogly tarapyndan 6 days ago

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 18.

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 18.

171. Myhmanhana iki sany dost girýär. Olar ýer almak isleýärler. Elbetde, myhmanhana 5 ýyldyzly däl eken. Onsaň olaryň bu ýere göwni ýetmän çişen bolup:
-Bu doňuzýatakda bir otag näçä durýar?
-Bir doňuz üçin 30$, iki doňuz üçin bolsa 60! 

172. Molla we polisiýa ikisi durm...

Dowamy »

157 5
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 6 days ago

Gije tokaýlykda

GIJE TOKAÝLYKDA

Bir garry aýal jorasyny görmäge uzakdaky obalaryň birine myhman barypdyr. Bular gürrüňdeş bolup gijäniň gatlyşanynam bilmändirler. Soň ýaňky aýal hoşlaşyp öz obasyna aşmak üçin ýola çykypdyr. Gatnaýan ulag ýok bolansoň ol az ýöräp-köp ýöräp tokaýlyga baryp ýetipdir. Tokaýlykda bolsa ol özi ýaly garry aýala sataşypdyr....

Dowamy »

272 8
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 17.

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 17.

161. Käbir gyzlara degişli, goýsaňyzlaňaý. Siziň owadanlygyňyzyň 95% mokry salfetka bilenem aýyryp bilýän.

162. Agşam ukym tutmasa budilnigiň aýdymyny diňleýän. Beýnim "Ýene azajyk ýataýyn" diýip rezka uklaýar.

163. "Sen maňa şeýdip janygyp düşündirýäniňe sagbol. Ýöne saň...

Dowamy »

205 4
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 week ago