Serime gelen pikirler

Göwün bir akyp barýan suwdyr
Öýke kine bilen kirletme ony.

Bahyl malyny gysganar, garasöýmez öýüni.

Ýersiz ýere gabanýan
Şer, isleýän kişidir.

Ýalanlary öwmäge,
Ýyrtyk ýüzüm ýok meniň.

Gurban Geldiýew.

Dowamy »

64 1
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 3 weeks ago

On ýedimde

Depderçämden göçürme

On ýedi ýaş döwri geljegiiň kesgitlenilýän döwri ekeni. Kim boljagyň, näme iş bilen meşgullanjagyň, nirede okajagyň, haýsy käri ele aljagyň… hemme-hemmesiniň aýyl-saýyl bolýan döwri. Soň guwanç bilen ýatlasaň hem, arman bilen ýatlasaň hem şu döwre salgylanýaň.
Bu...

Dowamy »

176 7
Edebiýat, SiziňÝalyBiri tarapyndan 3 weeks ago

Kitap muşdaklaryna nobatdaky sowgadymyz

Türkmen sowet prozasynyñ in görnükli wekilleriniñ biri Hydyr Derýaýewiñ dört kitapdan ybarat roman-epopeýasy we Hywa Hany Abulgazy Bahadur Hanyñ "Türkmenleriñ nesil daragty" kitaby dolulygyna www.kitapcy.ml edebi-çeper saýtynyñ "Kitaphana" bölüminde.
Kitap muşdaklary üçin iñ gowy sowgat.
Ýükläp almak üçin saýtymyza geliñ...

Dowamy »

86 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 3 weeks ago

IN SONKY UMYT BOLAN WAKA

Aylar atly abyrayly masgalalaryn birinin yetisenje gyzydy ol owadan gormegey akylly sypayy mylakatly gowni acyk gyzdy ol orta mekdebi tamamlandan son yokary okuw jayyna mugallymcylyk hunari boyunca okuwa girdi Aylar yany 18 19 yasly owadanja gyzjagazdy mekdep dowrunde de talyplyk dowrem onun dasynda yigitler perwanady olar her nace jan etselerem ay...

Dowamy »

171 3
Edebiýat, yeke yurek tarapyndan 3 weeks ago

Ýazgyt ( nowella)

Ýazgyt (nowella)
Göýä säher çagy gopan tupana çalym edýän ýowuz uruş uzak ýerlerde dowam edýärdi. Emma ol özüniñ badyny gaçyrman haýdan-haý öñe hereket etmegini dowam etdirse garaşylmadyk hasrat bolup, bu gün bolmasa ertir ganly gözlerini islendik ýere aýlap biljekdigine hiç şübhe ýokdy. Şol sebäpli her bir ýarag tutyp bilýän erkek...

Dowamy »

83 1
Edebiýat, marokka tarapyndan 3 weeks ago

Seniň gözýaşyň

Şemal öwsüp, gara saçlaryň darar,
Gözleriňi süzüp, galdyrsaň başyň.
Dünýäň ummanlarna belentden garar
Seň gözleňden gaçan bir damja ýaşyň.

Bu günler ötüp dur yzly-yzyna,
Şatlyk, hasrat bilen gabaryp daşym.
Kyn günlemde kuwwat berdi dyzyma
Seň gözleňden gaçan bir damja ýaşyň.

Öm...

Dowamy »

78 3
Edebiýat, marokka tarapyndan 3 weeks ago

Gadymy Hytaý hekaýalary

Üç hozmy ýa dört

Saň ýurdunda bir adam işi-pişesini maýmyn saklamak edinipdir. Ol maýmynlara, maýmynlar hem oňa düşünýän ekeni. Maýmynçy öz maşgalasynyň agzyndan kesip, maýmynlaryna iýdiripdir. Ýöne bir ýyl guraklyk bolup, öýdäki azyk-suwlugyň aňyrsy görnüp başlapdyr. Onsoň maýmynçy maýmynlarynyň iýmitini kemmäge mejbur bolupdyr. Ýön...

Dowamy »

106 1
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 3 weeks ago

GOSGULARYM SOYGI TEMADA

Sowgat edip sana bermeklik ucin in ullakan bagty gozlasim gelya birden bir ozgani soymezin yaly oz soygimi sana sozlasim gelya Dilim barmaz soygim sana aytmana aytsam durmusymdan yitayjek yaly in gymmatly yanja tapan bagtymy basga biri menden alayjak yalyYurekde seylebir soygi bar sana yone ejiz gelyar dilim aytmana sol soygi dilimde bolan bolsady...

Dowamy »

108 1
Edebiýat, yeke yurek tarapyndan 3 weeks ago

Täze gulluk (degişme)

Öňem biri täze gullukdan gelipdir diýýä. Aý onsoň ir bilen bir edara iş sorap barypdyr.
Ýanňky edara başlygynyň ýanyna baryp: "ýaşuly salowmaleýkum, men täze gullukdan geldim, maňa iş gerek" diýipdir.
Edaraň başlygam muňa ters düşünip (Korrupsiýa garşy göreş): "Waleýkumsalam saglykmy, amanlykmy inim, geliň geçiň, baýbow siz täze gullu...

Dowamy »

290 3
Edebiýat, Mergen70 tarapyndan 3 weeks ago

Oyanyn !

Görogly ýok,gyljyndan gan saçara,
Beýle mydar dowam eder haçana?
Her kim Ezraýyla göz dikip otyr,
Betbagt halkym,günüň galdy ajala.
G.S

Dowamy »

152 1
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 4 weeks ago

Bu söýgi däl, ýöne... / Gülnar Baýlyýewa

Bu söýgi däl, ýöne ýüregim gyssa,
Başga hiç kimi däl, seni ýatlaýan.
Bilýän dälsiň, meni biparh goýmaýar
Seň dünýäň, durmuşyň, gussaň, şatlygyň.

Kimdendir adyňy eşden mahalym,
Ýüregim ýerinden gidýär gobsunyp.
Bagt hakda oýlansam, arzuw edýärin
Bolmagyny seniň üçin gowsynyň.

Wa...

Dowamy »

120 2
Edebiýat, dipsomaniac1 tarapyndan 4 weeks ago

Mal lukmany bagul gyz

Salam diysem salam diyer
Men yylgyrsam ol guler
Her gurlande janyn alar
Mal lukmany bagul gyz

Gurlan wagty hic cekinmez
Soze ceper mylayym
diysem soyyan gyya bakar
Mal lukmany bagul gyz

Edepliden ol sada
Menin gownum sol yarda
Onun gowni gor kimde
...

Dowamy »

88 0
Edebiýat, yeke yurek tarapyndan 4 weeks ago

Goşgy

Awtory: Maksat Seýitliýew
Durmuş
Men durmuşa başgaçarak düşünýän,
Durmuş- köl içinde ýatan suw däldir.
Ol mydama däli derýa deý joşup,
Öz akymy bilen öňe gidýändir.

Durmuşy hakykat bilen agtaryp,
Her gün gussa bilen atyrdym daňy.
Maňa bu durmuşda rol beril...

Dowamy »

72 0
Edebiýat, marokka tarapyndan 4 weeks ago

Atajan Tagan

Atajan Tagan....

Özüniň durmuş hakykatyny çeper beýan edýän, many ýüki ýetik ajaýyp çeper eserleri bilen diňe bir türkmen okyjylarynyň däl, daşary ýurtly edebiýaty, sungaty söýüjileriň arasynda-da ýakyndan tanalýan meşhur ýazyjymyz Atajan Taganyň döredijiligi baradaky maglumatlar hemmeleri gyzyklandyrsa gerek. Şonuň üçinem biz, özi...

Dowamy »

108 1
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 month ago

SONEN SOYGI POWESTI (hormatly okyjy eseri okanynyzdan son oz teswirinizi many taydan 99361267897 imo ugratsanyz sizden minnetar bolardym)

Yaz aylarydy howa diysen gowdy inede guslar sayrap guller acylyardy tahyr yany 18 yasyny doldurup mekdebi tamamlapdy on den duslary soygin kenarynda yuzup yorsede entek on soygi diyen zatdan habaram yokdy ine bir gunem hemisekiler yaly obada toy boldy bu toyda tahyr oz bagtyny yurekden soyen gyzyna dusaryn diyip asla hyyalynada yokdy toy beryanin...

Dowamy »

269 8
Edebiýat, yeke yurek tarapyndan 1 month ago

Doganyň güýji

Kiçiräk şäherde bir metjidiň gabadynda boş ýeri bar adam ol ýere küntihana (публичный дом) gurmaga başlapdyr. Metjidiň ymamy we jemagady muňa garşy çykypdyrlar. Ýöne ýeriň eýesiniň öz ýerinde edýän gurluşygy bolansoň oňa hukuk taýdan hiç zat edip bilmändirler we gurluşyk gözleriniň öňünde dowam edipdir. Bu jemagadyň elinden gelýän ýeketäk zat, her...

Dowamy »

260 2
Edebiýat, Panturkist tarapyndan 1 month ago

Dunyanin manysy (goshgy)

Dünýäň gurluşy şeýle,
Dogulmak bar, ölmek bar.
Jahana gelip seýle,
Aglamak bar, gülmek bar.
Nesil goýmak- boýnuňda,
Boş gitmek bar, dolmak bar.
Kimligiňe garaman,
Öz ornuňy bilmek bar.

Ýüwrük ýüki ýetse-de,
Çykmaz her itden tazy.
Köl bezegin ýitirer,
Bolmasa ördek...

Dowamy »

111 2
Edebiýat, Mesmelejigim tarapyndan 1 month ago

Ata sözleri

Bir mesele diňe sowuk ganly we açyk görnişde gürleşilip çözüler.

Ejesini hakykatdan hem söýýän kişi iň gymmatly zady etmelidir.

Dil bir milletiň ruhydyr.

Eger öwrenişseň saňa hiç birzat kyn bolmaz.

Bütin erbet zatlar göräýmäne hemmesi bir wagtda bolar.

Ses çykarmaýanlar we...

Dowamy »

80 0
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 1 month ago

Ýagşylykdan ätläp bilmeýän şahyr

Ýazyjy ýazyjy hakda

▶ ÝAGŞYLYKDAN ÄTLÄP BILMEÝÄN ŞAHYR

(Agageldi Allanazarowyñ döredijilik portretine ştrihler)

1.

Şeýle bir hakykat bar: ynsan balasy öz islegine laýyk ene-atasyny, dilini, milletini, Watanyny saýlap-seçip alyp bilmeýär. Bu zatlar ezeli, gudraty güýçli Allanyñ emri bile...

Dowamy »

90 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

Kitapcy.ml saýtynda amatly hyzmat

Sahypamyzyñ okyjylary üçin

▶ AUDIOKITAPHANA

Sahypamyzyñ okyjy gatlagynyñ we agzalaryñ ýuwaşlyk bilenem bolsa artýandygy bizi diýseñ begendirýär. Şonuñ üçin hem talapkär okyjylarymyzyñ talabyna we bize bildirýän ynamyna jogap edip edebi-çeper saýtymyzda ses ýazgyly kitaplar ýerleşdirilen bölümi açmagy müwessa bildik. Dü...

Dowamy »

187 2
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago