Arhiw Ertir.Com

Ýaşulyň örän jaýdar aýdanlary (Umumy gürrüňdeşlik)

Gytyndan
O//@Z13, Sentýabr-2016ý (22:21)

Yashlaryn biri akyldaryn bosagasyndan atlapdir."Dana baba,mana bir owut nesihat berin,yone ol menden on hic kime aydylmadyk bolsun we menden sonam hic kime aydylmasyn.Goy,adamlar ol sozi dine menden owrensinler"diyipdir.S...

Dowamy »

277 4
Edebiýat, bin tarapyndan 1 month ago

Ertirçomdan

Betinden
Адалат09, Aprel-2016ý (19:47)

hormatly ertir.com yn agzalary bir nace wagt bari tema acmandym bu gun gysgaca
bir temany acmaga wagt tapdym !          

                     Bir sapar  bizin professermyz sapakda bize  yonekoyje bir meselani orta atdy , ol bizin sorag...

Dowamy »

290 4
Edebiýat, bin tarapyndan 1 month ago

SPIDIÑ PIDASY (+18)

Spidiñ pidasy


Howlusynyñ gapysyna zordan söýenip duran Hemranyñ mañlaýyndan aýak- aldygyna der gelýärdi. Agzy gurap giden Hemranyñ bir zatlar içip teşneligini gandyrasy geldi.
Ol işden surnugyp gelipdi. Üst-üstesine-de heleýi Laçynyñ zatlaryny ýygnaşdyryp gidenine haly harap boldy. Ol ysgynsyz ýatan ýerinde ene-atasyn...

Dowamy »

528 4
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Bamsy Birek

TARYHY ŞAHSYÝETLER

▶ BAMSY ALP 

Bamsy alp, has dogrusy Bamsy Birek kim bolupdyr? Bamsy Birek taryhda ýaşap geçen real şahsmy? Eger real şahs bolsa ol haçan öldi we mazary nirede? Geliñ, "Gorkut ata" eposynyñ iñ görmegeý we batyr ýigitlerinden bolan Bamsy Birek barada käbir maglumatlara ser salalyñ. 

■ B...

Dowamy »

323 24
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

''Halkymy näme üçin öldürýärsiñiz?'' diýdi özi hem öldürildi

''Halkymy näme üçin öldürýärsiñiz?'' diýdi, özi hem öldürildi


Hawa ol hakda näçe aýtsañ aýdyp oturmaly. Onuñ ady indi añymyzda rowaýata öwrülip gidendir.
Gaýgysyz Atabaýew Türkmenistanyñ ilkinji hökümet başlygy, häzirki ýaşaýan döwletimiz Türkmenistanyñ düýbüni tutujylardan biri, serhetleriñ bellenmeginde, uruş general...

Dowamy »

370 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

GELIP ÇYKYŞ (Töwrat)-6

6-njy bap

Adamzadyñ betpälligi


1. Bütin dünýäde adamlar köpelip başlap, olardan ençeme gyzlar dünýä indi. 2. Ylahy barlyklar bu ynsan gyzlarynyň owadanlygyny görüp, olardan öz halanlaryny aýallyga aldylar. 3. Şol sebäpli Reb: «Men adamzady ebedilik ýaşatmaryn, çünki olar tendir; onuň ömri ýüz ýigrimi ýyl bolar»...

Dowamy »

194 2
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

GELIP ÇYKYŞ (Töwrat)-5

Adamyñ nesilleri

1. Adamyň nesilleri baradaky taryhy ýazgylar şeýledir. Hudaý ynsany ýaradanda, ony Öz keşbinde ýaratdy. 2. Hudaý olary erkek we aýal edip ýaratdy; onsoň olara pata berip, olary «ynsan» diýip atlandyrdy. 3. Adam ýüz otuz ýaşyndaka, ondan öz keşbinde, özüne meňzeş bir ogul dünýä indi. Ol oglunyň adyna Şis dakdy. 4. Şis...

Dowamy »

153 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

GELIP ÇYKYŞ (Töwrat)-4

4-nji bap

Kabyl bilen Habyl. Ilkinji gamhorlyk

1. Adam aýaly Howa ýanaşdy. How hamyla bolup, Kabyly dogurdy. How: «Rebbiň kömegi bilen men bir ogul dünýä inderdim» diýdi. 2. Soňra ol Kabylyň dogany Habyly dogurdy. Habyl goýun çopany, Kabyl bolsa daýhan bolup ýetişdi. 3. Birnäçe wagtdan soň Kabyl topragyň miwesinden Reb...

Dowamy »

153 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

GELIP ÇYKYŞ (Töwrat)-3

Adam ata bilen How ene Rebbiň tabşyrygyny bozýarlar

1. Hudaýymyz Reb tarapyndan ýaradylan haýwanlarynyň arasynda iň mekiri ýylandy. Ýylan aýaldan: « Dogrudanam, Hudaý size bagdaky agaçlaryň hiç birinden iýmäň diýdimi?» diýip sorady. 2. Aýal ýylana şeýle jogap berdi: «Bagdaky agaçlaryň miwelerinden iýmäge biziň ygtyýarymyz bar. 3. Ýön...

Dowamy »

149 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

GELIP ÇYKYŞ (Töwrat)-2

2‑nji bap

1. Şeýdip, tutuş älem-jahanyň we ondaky ähli zatlaryň ýaradylyşy tamamlandy.
2. Hudaý ýedinji günde ähli işini tamamlap, şol gün dynç aldy.
3. Hudaý ýedinji güni aýratyn gün hökmünde ýalkady, sebäbi Ol şol gün ähli ýaradyş işlerini tamamlap, dynç aldy.

Adam ata bilen How ene Erem bagynda
...

Dowamy »

133 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

GELIP ÇYKYŞ (Töwrat)

Gelip çykyş

1‑nji bap

1. Hudaý dünýäni we adamzady ýaradýar. 2. Başda Hudaý gögi we ýeri ýaratdy. Dünýä şekilsiz boşlukdy, suwlaryň ýüzi tüm-garaňkylyk bilen örtülendi. Suwuň ýüzünde Hudaýyň Ruhy perwaz urýardy.
3. Hudaý: «Ýagtylyk bolsun!» diýdi. Ýagtylyk peýda boldy. 4. Hudaý ýagtylygyň gowudygyny görüp, ony t...

Dowamy »

259 12
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-5

Gözellik aýdymy

Bir gün agşam, nahardan soñ, şazada Sidhasa aýaly Ýasadharanyñ dyzyna baş goýup, ýassanyp ýatyrdy. Sazandalar söýgi sazlaryny çalýardylar, kenizekler pyşyrdaşyp, birzatlar aýdyşyp, gülüşýärdiler. Bu şazadanyñ rahat köşkde geçirýän agşamlarynyñ biridi. Ýöne ol nämüçindir özüni birahat duýýardy. Şonuñ üçin bolsa gerek,...

Dowamy »

174 6
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Goñur alp

TARYHY ŞAHSYÝETLER

▶ GOÑUR ALP

Goñur alp Osman Gazynyñ iñ wepaly egindeşleriniñ biridir. Iññän edermen ýigit bolan Goñur alp Osman Gazynyñ ähli gazasyna gatnaşypdyr. "Gurulyş. Osman" teleserialynyñ tomaşaçylaryna gyzykly bolar diýip, onuñ gahrymançylykly ömri, taryhdaky orny barada gysgajyk maglumatlary taýýarladyk. Ad...

Dowamy »

143 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

Malhun hatyn (Bala hatyn)

TARYHY ŞAHSYÝETLER

▶ MALHUN HATYN (BALA HATYN)

Türkmen gojasy Edebaly şyhyñ gyzy we Osman Gazynyñ ýanýoldaşy Malhun hatun kim bolupdyr? "Gurulyş. Osman" teleserialynda ýaş türk aktrisasy Özge Törer tarapyndan janlandyrylýan Malhun hatyn (Rabiýa Bala hatyn) hakyndaky okyjylarymyzy gyzyklandyryp biläýjek maglumatlar kita...

Dowamy »

219 5
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-4

Jana rahat köşgi-saraýlar

Kän wagt geçmän, şazada Sidhasa bilen şahbanu Ýasadharanyñ toýy boldy. Patyşa: ''Oglum asla patyşalygy terk etmegi oýlamasyn'' diýip, täze çatynjalara birbada üç sany köşk gurmagy buýurdy. Olary juda owadan edip guruñ diýip tabşyrdy. Ol ussabaşa:
ㅡ Köşkleri şeýle bir owadan edip guruñ, oña giren adam...

Dowamy »

116 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-3

Ýar üçin göreş

Oglan ösüp ulaldyksaýyn adamlaryñ oña mähir-muhabbeti artyp başlady. Ol hemmelere çyn mähribanlyk bilen mylakat edýärdi. Muny gören patyşa alada galdy. Ol: ''Sidhasa öte göwünjeñ we mähriban bolup barýar. Bu halda gazaply we gudratly hökümdar bolup ýetişmegi gümana, uzyn günläp bagda ýalñyz özi oturýar. Ýurdy dolandyrm...

Dowamy »

116 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Namaz okaÿan nur (bolan waka)

Bu wakany yazmagymyn esasy sebabi gynansagam su saytda Allatagalanyn bardygyna sùbhe edÿàn kàbir agzalarmyza hakykatdanam Allatagalanyn bardygyna subutnama bolup biljek birnàce hakyky ôz durmusumda bolan,ôz gôzùm bilen gôren bir tàsin wakany aÿdyp bermekci.
2015-nji ÿylda ÿagny Balkan welaÿatynyñ Tûrkmenbasy $àheriniñ 20980 harby bôlùmùnde gu...

Dowamy »

549 21
Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 1 month ago

Hacana Cenli

Gyl ùstùnde gezÿaris,
Hacan taÿjak nàbelli.
Gitjegmizi syzÿarys,
Galjak hacana cenli?

Geldik bu synag ÿere,
Kôkùnden synan ÿere,
Bu agyr synaglara,
Dôzjek hacana cenli.

Gezme ÿalandan aglap,
Hem biwepa bil baglap,
Ili ôzùñi agdap,
Gezjek hacana cenli.

Bolma...

Dowamy »

129 0
Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 1 month ago

ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-2

MÄHRIBAN ŞAZADA (Jonatan Landau)


Sidhasa heniz çaga wagtynda ejesi melike Maýýa wepat boldy. Ol ölmänkä gyz doganyna:
ㅡ Hä diýmän men o dünýä sary rowana bolaryn. Çagam enesiz galar. Doganjan, sen Sidhasadan mähir-muhabbetiñi, rehim-şepagatyñy aýama ㅡ diýdi.
Dogany Sidhasa enelik diýip söz berdi. Ol ýaş şazada...

Dowamy »

146 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Gyzjagazyny diriligine ýere gömen atanyñ hekaýaty

GYZJAGAZYNY DIRILIGINE GÖMEN ATANYÑ HEKAÝATY

Gyz çagalaryny diriligine gömen atalar araplaryñ jahylyýet (nadanlyk) döwrüniñ iñ wagşy adamlarydy. Emme şeýle bir din geldi welin, olar gyzjagazlaryny diriligine gömmek beýle-de dursun, ýalñyşlyk bilen garynjany basgylanyna ökünip gözýaş döküp duran adamlara öwrüldiler. Ol gelen diniiñ ad...

Dowamy »

297 2
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago