ÖZ DURMYSYMDAN BIR PARÇA

Ertir name boljagny bilyan her günim meñzes,
Naili durmus gowmy hany otyr gel geç,
Name içesiñ gelýâ çaýmy ýada koffe,
Saña berjek soraglam bar jogap berseñ bolýa,

Bizem erwet däl ýaşamazça däl
Men sayladym saz sungaty başga zat gerek däl,
Ýyllaram elegri ogurlady günlerimi
Düşünmersiñ üns be...

Dowamy »

210 3
Edebiýat, Yylgyn tarapyndan 4 weeks ago

WATAN

WATAN

Çar tarapa dostluk goluny berýän,
Türkmenistan — baky Bitarap Watan!
Jebisleşýär dünýä ýurtlary bilen,
Türkmenistan — baky Bitarap Watan!

Zähmet joşýar bu Berkarar döwletde,
Bitaraplyk bilen belent hormatda,
Gaýratlydyr döretmekde-gurmakda,
Türkmenistan — baky Bitara...

Dowamy »

100 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

BITARAPLYK

BITARAPLYK

Sähralar parahat,
Tokaý parahat.
Işde-de rahat,
Öýde-de rahat,
Asuda geçip dur ýyl, günler, sagat —
Budur hemişelik Bitaraplygymyz.

Güýzlerem hasylly,
Gyşlaram gorly,
Baharlar bägülli,
Tomuslar nurly,
Ýeriň üsti-asty hazyna-gorly
Budur...

Dowamy »

98 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

HEMIŞELIK BITARAPLYGA BUÝSANÇ

HEMIŞELIK BITARAPLYGA BUÝSANÇ

Agzybir, asuda, Bitarap ýurtda,
Bolsady ekilen ýalydyr edil.
Millet öz kalbyna aram tapýandyr,
Döwletiň Lideri bolanda adyl.

Bitaraplyk adyllykdan başlanýar:
Deň göz bilen bakmak ähli halklara.
Dostluk golun gerip, hemaýat bermek,
Ruhy goldaw be...

Dowamy »

101 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Dowan dogruçylyñ toý gutlaýşy / satiriki hekaýa

Gadyrly ýoldaşlar, toýdaşlar! Ýaş çatynjalaryñ şu günki tutýan dabaraly "komsomol" toýuny tüýs ýürekden gutlamak bilen birlikde men "Göz etmän, gaş etmez, deñ etmän, duş etmez" diýenleri ýaly, durmuş gurýan ýigit bilen gelnimiziñ, edil bir almany iki bölen ýaly, bir-birine diýseñ mynasypdygyny belläp geçmekçi. Daşyndan görseñ, "Şu ýigidiñ gazan ýal...

Dowamy »

314 3
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 1 month ago

"Dünýede"

Dünýede

Bir nijäni sen üstüňden agtardyň,
Köpü aglap köpü güldü dünýede.
Oýnadyp ýaýnadyp topraga gardyň,
Adam Ata döräp öldü dünýede.

Iň agyr nalyşdyr ynsan nalyşy,
Bu nalyşy eşitmesin hiç kişi.
Zar aglamak bolar mydam endişi,
Jennetden kowuldy dünýede.

Kabyl ge...

Dowamy »

151 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

Içinde - Gülüstan MÄTÝAKUBOWA

Içinde

Köňlüm, ne iş bitirdiň, geldiň jahan içinde.
Magtymguly.

Mähir görkezip janym, zar-u-girýan içinde,
Ýagşylyga ýar bolup, galdym arman içinde,
Hatalam hatar-hatar, müň puşeýman içinde,
Başym göwräme ýetmes, daş-degirmen içinde,
Umydymyň gülleri gara duman içinde,
Köňlü...

Dowamy »

121 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Ynandyrma meni - Gülüstan MÄTÝAKUBOWA

Ynandyrma meni

Ynandyrma meni ýalan mähriňe,
O mähir umytda ýanmazmy soňra?!
Bir pursat görünýän aýbölek ýaly,
Gözi guwandyryp, sönmezmi soňra?!

Ynandyrma meni ýalan sözlere,
Puşman baglamasyn gözlerim nurun.
Bu yssy lebizler sowaşyp barha,
Öz bolşuma özüm gyýylyp durun.

Dowamy »

118 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Ýagşysyn - Gülüstan MÄTÝAKUBOWA

Ýagşysyn

Ýeri çarhypelek aýlandyryp dur,
Nowruz älem diýrler aýyň ýagşysyn.
Adam ömri, elbet, kysmata bagly,
Ata mekan diýrler jaýyň ýagşysyn.

Eý, Ýaradan rahman, gudrat keremiň,
Gören haýrandadyr bagy-eremiň,
Ýerasty, ýerüsti ylham bereniň,
Daşgyn derýa diýrler saýyň ýagşysy...

Dowamy »

95 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Tapmaz sen - Gülüstan MÄTÝAKUBOWA

Tapmas sen

Niçe işi akyl bilen jem etseň,
Pelek çaşyr, bir gün hasap tapmas sen.
Magtymguly.

Bu durmuşyň baş-aýagy sowaldyr,
Müň oýlanyp, hiç bir jogap tapmas sen.
Zemini-de, Asmany-da hyýaldyr,
Köňül tümlük bolsa aftap tapmas sen.

Ir ertirde ak sähradan gül gözläp...

Dowamy »

104 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Gülüstan MÄTÝAKUBOWA. Garagalpagystanyň halk şahyry.

Özbegistanyň at gazanan medeniýet
işgäri «Janypkeş hyzmatlary üçin» diýen ordeniň eýesi, Garagalpagystanyň halk şahyry,
«Garagalpak edebiýaty» atly hepdelik neşiriň redaktory Gülüstan Mätýakubowanyň döredijiliginden dürli eserleri öz içine alýan üç tomlugyny «Özbegistan» neşirýaty çap etdi. «Garagalpagystan» neşirýaty bolsa, onuň go...

Dowamy »

147 2
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

GÜÝZ GELDI - GÖWNÜM GÜLLEDI (Şahyrana oýlanma)

Güýz geldi - Göwnüm gülledi.
(Şahyrana oýlanma)

Nämüçindir, «Güýz gelse, göwnüm gül-
leýär» diýip, käbäm ejem juda begenerdi.
Ejem begense, bizem begenerdik. Men-ä,
muňa özümçe şeýle düşünerdim: çägelik
ýerde tomsuň howry has ýiti bolýar. Onso­
ňam, sowadyjy ýok, zat ýok. Kölegeden-köle-...

Dowamy »

99 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Böwürslen (Hekaýa)

Böwürslen
(Hekaýa)

Daň agaryp gelýär. Her kim ýatyr – dünýe ilki bolup oýanýan ýaly. Adam ata Ýere
iberilende-de gijelik eken. Ol indi garaňkylykda ýaşamaly bolaryn öýdüpdir.
Birdenem daňyň agaryp, töwereginiň ýagtylyp başlanyny görende ol Allaha şükür
bilen sežde edipdir. Belki, jahan Adam ata üçin ýa...

Dowamy »

173 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

GÖZÜÑI ÇAKGYNYÑ ÇÜÝI ÝALY EDIP

ÇAKGYNYÑ ÇÜÝI

Çakgy sözi dogrusynda «Türkmen diliniò düşündirişli sözlüginde» «Dili sapynyñ içine eplenip ýapylýan we açylýan kiçijik pyçak» diýlip düşündiriş berilýär. Ýöne halk arasynda gepleşiklerde «Gözi çakgyñ çüýi ýaly» diýen meñzetme köp ulanylýar.
Ýokarky düšündirişden görnüşi ýaly, çakgy eplenip, tygy sapynyñ içine gi...

Dowamy »

161 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

ENE ÝÜREGI (aýdym)

Ene ýüregi (aýdym).

Ene ýüregi dek ýürek tapylmaz,
Enä­niň­ ýü­re­gi­ gül­den­ nä­zik­dir.
Enä­niň­ hiç­ er­bet ­ar­zu­wy­ bol­maz,
Ar­zu­wy abat­lyk hem-de sag­lyk­dyr.

Gaýtalama
Enä­niň­ ýü­re­gi­ her­ der­di­ sy­zar,
Her ­der­diň ­der­ma­ny ­onuň­ sö­zü­dir,
Enä­niň­ gül ­ý...

Dowamy »

138 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Ependiniň ogry goňşusyndan ar alşy

Ependiniň ogry goňşusyndan ar alşy
Ependiniň bir oýunçy guzusy bar eken. Ependi ony gaty gowy görüp, her dürli
iýmler bilen naharlaýar eken. Guzy tokly çykyp, gaty semräpdir. Guýrugy elek ýaly
bolupdyr. Ependiniň açgöz goňşulary muňa göz gyzdyryp, haçan duşsalar:
– Ependi, geliň, şu toklyny soýup iýeliň – diýip, azar b...

Dowamy »

423 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Dowzahda seniň ýeriň taýyn

Dowzahda seniň ýeriň taýyn

Bir gün mejlisde o dünýä hakynda, magşar günündäki howpdyr hatarlar barada
gürrüň edilipdir. Oturanlaryň hemmesi gaýgyly oýa batypdyr. Ependiniň ýanynda
oturan Teýmirleň hem uludan demini alyp:
– Men eden etmişlerim üçin Hudaýyň öňünde nähili jogap okarkam? Meniň jaýym
nirede...

Dowamy »

356 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Ependi we dähri

Ependi we dähri

Teýmirleň Akşäherde bolanda, şähere bir dähri gelipdir. Ol:
– Meniň birnäçe soragym bar. Welaýatyňyzda güýçli alymlaryňyz bolsa, ýygna-
nyşsaňyz, bäsleşip görsek – diýipdir. Teýmirleň şäheriň tanymal alymlaryny ýygnap:
– Bize köpbilmiş alym gelipdir. Tebigat we hasap ugurlary boýunça siziň bilen <...

Dowamy »

246 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Ody özüňe bas – ötmese kesekä

Bir gün Ependi Teýmirleňiň ýanynda otyrka, bir mes esgeri alyp gelipdirler. Teý-
mirleň oňa üç ýüz taýak urmagy buýrupdyr. Ependi bu hökümi eşiden badyna batly
gülüp goýberipdir. Teýmirleň oňa gaharlanyp:
– Ýene iki ýüz taýak urmaly – diýip höküm edipdir. Ependi öňküden hem gaty
gülüpdir. Muňa Teýmirleň has hem ot alyp...

Dowamy »

218 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Ogrularyň Ependini aldaýyşlary

Ogrularyň Ependini aldaýyşlary
Günlerde bir gün Ependiniň eşegi ölüpdir.
Aýaly:
– Biz eşeksiz mydar edip bilmeris, me, saňa altmyş teňňe, bar, bazardan eşek
satyn al – diýipdir.
Ependi bazara baryp, bir eşek satyn alypdyr. Ol satyn alan eşeginiň nogtasyndan
tutup, yzyna garaman, alyp gelýän eken. Iki san...

Dowamy »

216 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago