Jelepçilik mirasy

JELEPÇILIK MIRASY

Ylahyýetçi Abdylla Akyn şeýle diýýär:“1924-nji ýylda Çanakkalede we Bursada jelephana hökmünde ulanylýan metjitler bardy!”Işigaýdan taryha öz hyýallarynyñ isleýän ugrundan baha berjek bolýar!Ýokary okuw jaýlarynda duýgylary bilen hereket edýän şular ýaly jahyllaryñ sany bar, sajagy ýok...Ýogsam bolmasa, serediñ, tar...

Dowamy »

387 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Zoýa

ZOÝA

Stambully Zoýa...
Wizantiýa imperatorynyñ owadanlygy bilen daş-töweregine ýalkym saçan kyrk sekiz ýaşly durmuşa çykmadyk boý gyzy.Onuñ şahsy durmuşy kakabaşlykdan doludy, erkege garaşly bolmagy halamaýardy. Parfýumeriýa we hoşboý ysly ýaglary çalynmagy gowy görýärdi. Hut özi bulary ýasap ulanýardy, onuñ aýak basan ýerinde...

Dowamy »

190 2
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Hezreti Muhammediñ döwründe ýumor

HEZRETI MUHAMMEDIÑ DÖWRÜNDE ÝUMOR

 Fransiýanyñ "Charlie Hebdo" satiriki žurnalyna garşy bolup geçen ýaragly hüjüm ýene-de "yslam we terrorizmi" bütin dünýäniñ teleýaýlymlarynda iñ köp agzalýan gürrüñleriniñ birine öwürdi. Muña meñzeş waka Türkiýede-de bolup geçdi. Turhan Selçugyñ çeken karikaturasy sebäpli "Cumhuriyet" gazetiniñ reda...

Dowamy »

199 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Aýyp kimde? / satiriki hekaýa

AÝYP KIMDE
(satiriki hekaýa)

Hemraýew agşamlyk naharyny iýip bolansoň ýatmakçy boldy, emma bolmady. Aňyrky otag goh-galmagal, çagalar ýassyk bilen biri-birini urup oýnap ýörler. Sagat sekgiz ýarym-da ýygnaga hem barmaly. Düýn Hemdem ata-eneler ýygnagy boljakdygy barada mekdepden hat alyp geldi.
H...

Dowamy »

192 0
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 2 weeks ago

Söýgi serirleri...

Söýgi setirleri.

"Sen meniň ýyldyz süýnende eden arzuwum däl, Azan okalanda eden dilegimsiň..."

*****

Saňa aýdasym gelýä…
Şelpesin ýel öpen tuduň astynda.
Aýly gijelerde ýalňyz galýanym.
Näme hakda oýlanýanym aslynda.

Saňa aýdasym gelýä…
Syrly gijelerde uky berm...

Dowamy »

196 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 weeks ago

Meşhurlaryň durmuşyndan henekler

MEŞHURLARYŇ DURMUŞYNDAN HENEKLER

Günlerde bir gün Bernard Şou atly gezelenje çykýar. Ençe wagt ýöränsoň ýolda sataşan bir adama ýüzlenip:
— Gardaş, şu aty jylawundan tutup dursaňyz, haýyş, men derrew poçtahana girip çykmaly.
— E-e, näme diýýäňiz, jenap? Men parlament agzasy ahyryn.
— Daşyňyzdan halal, ynsaply ada...

Dowamy »

273 0
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 2 weeks ago

Geň-taňsy ogurlyk / satiriki hekaýa

GEŇ-TAŇSY OGURLYK

Gyşyň aňzak tüni. Satyjy dükanyň penjiresiniň daşky gözeneklerini ýapyp duran mahaly tötänden dükanyň içinde gezip ýören bir adama gözi düşdi. Daşara çykmazdan ozal dükanda adam galandygyny görmändi. Nätanyş adam tekjede duran birnäçe bölek mesgäny çakganlyk bilen alyp, başgabynyň içinde gizledi. Satyjy gapydan daş...

Dowamy »

293 2
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 2 weeks ago

BAŞYNA GÖREN ÝALY

BAŞYNA GÖREN ÝALY

Rowaýata görä goňşy gelinler üýşüp, küýzeli suw alyp gelýärkäler, oglunyň ýetişdiren çar bagynyň saýasynda saýalamaga çöken enäniň ýanyndakylar gözdençykgynç agyr hasyl getiren baglary görüp, “Baglara başyna gören ýaly getiripdir” diýipdirler.

Bu gürrüň gulagyna hoş ýakmadyk ene “Öz başyny özi iýsin,...

Dowamy »

237 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

ÖÝI ÖÝ EDÝÄN KIM?

ÖÝI ÖÝ EDÝÄN KIM?

Gadym döwürlerde bir baý täjir bolupdyr. Bir gezek ol kerwen bilen söwda etmäge özge ýurda gidipdir. Olar ýolda demdynç almak üçin düşläpdirler. Şonda oturanlaryň biri öýi öý edýäniň aýaldygy hakynda gürrüň açypdyr. Baý täjir ony içinden oňlamandyr, öýde esasy ornuň erkek adama degişlidigi barada pikir ýüwürdipdir....

Dowamy »

272 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

GARANTGA

GARANTGA

Hasyl bol getirende ekin içinde dikilýän garantga, uly malyň kelle süňki, bagdan asylgy bitaý köwüş, döwük çäýnek, deşik bedre guş gorkuzmak üçin dälde, bol hasyl getiren bagbakjany ýaman gözden, ýaman dilden goramak üçin edilýän yrym eken.

Rowaýata görä, bagbakjasyna görip gözi degýänini duýan daýhan, geleni...

Dowamy »

133 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

PERIŞDÄNIŇ PÄKLÄN YNSANY

PERIŞDÄNIŇ PÄKLÄN YNSANY

Türkmen halkymyzda sözüň piri hasaplanylýan akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň diňe bir paýhas dürdänesi bolan şygyrlary däl, eýsem, onuň özi hakyndaky rowaýatlar hem halkyň diliniň senasydyr. Beýik söz ussadymyzyň sarpasyny hasda belende göterýän şol rowaýatlar hem şahyrana döredijiligi deýin nesillerden...

Dowamy »

176 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Adam agzalarynyň aýdyşygy

Aýak:
Ir säherden başlap agşama çenli,
Eýäm egnime edýärin hopba.
Azajyk dynç alýan aralygynda,
Üýtgeşik gep tapsa, Delräp zat tapsa.
Ol bolmasa elmydama ýolma men,
Günüm kynrak, şeýleräjik halda men.

Gulak:
Eýýämiň kellesi uçar guş bolsa,
Mendirin ol guşuñ goşa ganaty. <...

Dowamy »

291 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Söý­gä jüp söý­gi me­niň jo­ga­bym

Dur­muş­da adam gat­na­şyk­la­ry ýa­ly gy­zyk­ly zat bar­my­ka? Sa­ňa düý­bün­den nä­ta­nyş adam­la­ryň soň­lu­gy bi­len, mäh­ri­ban adam­la­ra öw­rü­lip git­me­gi – yk­ba­lyň iň şow­ly sa­hy­pa­la­ry bo­lup, sa­ňa ju­da eziz ýat­la­ma bo­lup gal­ýar… Ýok, men adam­la­ryň ýan­ýol­da­şy ba­ra­da söh­bet aç­mak­çy däl. Baş­ga bir mu­kad­de­s­lik ha­k...

Dowamy »

223 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Kiçijik h e k a ý a l a r

Agzybir maşgala
Iki maş­ga­la goň­şu­lyk­da ýa­şa­ýan eken. Ola­ryň bi­rin­de är-aýal hä­li-şin­di öý­ke­le­şýän eken, beý­le­ki­sin­de bol­sa, he­mi­şe söý­gi, öza­ra dü­şü­niş­mek we agzybirlik hö­küm sür­ýän eken.
Öz­di­ýen­li öý bi­ke­si goň­şu­la­ry­nyň nä­dip ag­zy­bir ýa­şap bil­ýän­dik­le­ri­ne hiç-hi­li dü­şü­nip bil­män­dir...

Dowamy »

233 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Ne­si­hat­ly he­ka­ýa­lar

Söý­gi­niň hemralary

Bir ze­nan öýü­niň eý­wa­ny­na eşik ser­mä­ge çy­kan­da, how­lu­sy­nyň ag­zyn­da­ky ke­se otur­gyç­da dyz­la­ry­ny epen üç ýa­şu­la gö­zi düş­ýär.
– Eger-de siz ýa­daw bol­sa­ňyz, içe­rik gir­ip, çaý-suw içiň! – di­ýip, göw­na­çyk ze­nan mü­rä­het ed­ýär.
– Bi­ziň hem­mä­miz bi­le­lik­de öýe gi­rip...

Dowamy »

263 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Gysga hekaýalaryň ussady

Ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy, «gys­ga he­ka­ýa­lar» žan­ry­nyň ta­ny­mal us­sa­dy O. Gen­ri­niň ha­ky­ky ady Wil­ýam Sid­neý Por­ter bo­lup, 1862-nji ýy­lyň 11-nji sent­ýab­ryn­da ABŞ-nyň De­mir­ga­zyk Ka­ro­li­na şta­ty­nyň Grins­bo­ro şä­he­rin­de luk­man maş­ga­la­syn­da dün­ýä in­ýär. Ol üç ýa­şyn­da­ka eje­si ara­dan çy­kyp, daý­za­sy­nyň ter­bi­ýe­...

Dowamy »

133 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Durmuşy öz bolşy ýaly kabul et

Durmuşy öz bolşy ýaly kabul et!
Durmuşy her kim özüçe düşünýär. Kimler üçin onuň lezzetleri basym
tükenýär. Aladalar tiz ýadadýar. Ýüzleri gamaşdyrýar. Her günüň özi müň öwsüp
duran ýaly, hamana ähli zat gussa bilen ýugrulan, kösençlik bilen garylan ýalydyr.
Kimiň ýanynda eglenseň, derrew göwnüňe degjek bir söz suňşu...

Dowamy »

163 2
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

"Gyz tisgindi, Özem ýaman tisgindi.."

PURSAT

Gyz tisgindi,
Özem ýaman tisgindi,
Garaşan hem garaşmadyk sözüne.
Aýdylanlar ýürekdendi, kesgindi,
Ýer ýok onda degişmä ýa hezile.

Bütin durky bilen sygjak ol häzir
Tapsa ýerden ýarym garyş gädigi.
Ýaňja eşdenne-de ynanmady gyz:
«Eý-ho!
Eý-ho, hakyt, şeý di...

Dowamy »

186 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 weeks ago

"SÖÝGI PURSATLARY"

SÖÝGI PURSATLARY

Söýgi bir gün bir janana öwrülip,
Näz-kereşme bolup ýanyma geldi.
Demi bilen çoýup meniň kalbymy,
Gollaryny çolap boýnuma saldy.

Yzyna düşürip äkitdi soňam,
Onuň posalarna boldum men maýyl.
Süýji-süýji sözler diýdi pyşyrdap,
Ýene-de kän gowluk boldy meň paýym.<...

Dowamy »

124 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 weeks ago

AHMET ÝASAWY WE ONUŇ ESERLERI HAKYNDA GYSGAJYK KYSSALAR

Nirede görseň göwni galany, mehlem bol,

Şonuň ýaly gaýgyly ýolda galsa, ýoldaş bol.Sansyz-sajaksyz şygyrlary bolan we sopyçylykda türki dillerinde gepleýänleriň düşünip biljek dilinde şygyrlar ýazmaklygyň kerwenbaşysy hasaplanýan Ahmet Ýesewi, häzirki güne çenli gelip ýeten maglumatlar...

Dowamy »

138 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago