Etmişe iteklemek (satiriki hekaýa)

"ELIÑIZI WYŽDANYÑYZA, ÖZÜÑIZI MENIÑ ÝERIME GOÝUŃ" / ETMIŞE ITEKLEMEK
(satiriki hekaýa)

Hormatly kazy jenaplary! Günäkärdigimi ýa-da däldigimi bilmegiñiz üçin wakany bolşy-bolşy ýaly dykgatyñyza ýetirmegim gerek. Men görgüli altmyş sekiz ýaşymda, çagaly-çugaly adam. Giýewlerim, gelinlerim, agtyklarym bar. Heý, bu ýaşdaky adam ý...

Dowamy »

170 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

Süpük (satiriki hekaýa)

AHLAKDAN, YNSAPDAN, WYŽDANDAN, ALLA GORKUSYNDAN NAM-NYŞAN GALMANDYR!

(satiriki hekaýa)


Indi has gowy düşünip galdym, Zübük* bir adamdan ybarat däl, biziñ hemmämiz ýeri gelende barypýatan zübük ekenik. Egee biziñ hemmämiz zübük bolmasadyk, aramyzdan munça zübükler çykmazdy. Her birimizde bolan az-owlak zübüklikl...

Dowamy »

183 2
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

Syçanlar bir-birini iýýär! (satiriki hekaýa)

Ýurtlaryñ birinde: SYÇANLAR BIR-BIRINI IÝÝÄR!

(satiriki hekaýa)

Gadym zamanlarda... Bir alys ýurtda...
Ýok, ýok, erteki däl bu... Iñ gowusy nirde bolanyny, haçan bolanyny gürrüñ bereýin.
Wagty: Miladydan soñra...
Ýeri: Ýer togalagynyñ bir ýerinde...
Ynha, ýeri belli, wagty belli...
G...

Dowamy »

201 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

Ýurtlaryñ birinde: MERHUMYÑ WESÝETI

ÝURTLARYÑ BIRINDE: MERHUMYÑ WESÝETI
(satiriki hekaýa)

Kasym ependiniñ birgeñsi ynançlary bardy. Hoşniýetli kalbynda haýwanlara bolan söýgüsine giñden orun beren Kasym ependiniñ öýünde süri-süri pişikdir, itler mekan tutupdy. Onuñ iñ halaýan zady kepderilere çörek owradyp bermekdi. Ömründe bir gezegem et iýmändi, howlusynda her...

Dowamy »

174 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

Pallaýan adamlaryñ ýurdy (satiriki hekaýa)

PALLAÝAN ADAMLARYÑ ÝURDY
(erteki)

Bir bar eken, bir ýok eken. Saña bolsa maña ýok eken, maña bolsa saña ýok eken.
Gadym zamanlarda Ýer togalagynyñ bir ýerinde bir ýurt bar eken. Bu ýurduñ adamlary bagtyýar durmuşda ýaşap ýörkäler, günleriñ bir güni, Hudaý hiç kimiñ başyna salmasyn welin, bir ýokanç kesel ýaýrap, olary a...

Dowamy »

191 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

Hasaply düwünçek

HASAPLY DUWÜNÇEK
(hekaýa)

Nazaryñ kakasy Aman aga ogluna mydam şeýle diýerdi: "Oglum, adamyñ göwnüne degiji bolma. Oñarsañ arak-şerapdanam, gyz-gyrkymdanam daşda bol diýjek welin, barybir sen ony oñarmarsyñ. Meniñ özüm-ä oñarmadym. Ýöne, näme, ýaş ortalaberse, çagalaram ulalşyberse, otüki mesçiliklerdenem galyberýän ekeniñ.

Dowamy »

215 2
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

9-njy bap: ŞALLY BAÝYŇ KIÇI OGLY, Kesearkaç romany, awtory Mämmet Seýidow

Mämmet Seýidow

9-njy bap: ŞALLY BAÝYŇ KIÇI OGLY

Şally baýyň iki ogly bir gyzy bardy. Uly ogluna Garamyrat, kiçi ogluna bolsa, biziň öňden belet, tanap ýörenimiz Garamergen diýýärler. Il arasynda Garamyrat bilen Garamergeniň meňzeşligi hakynda «Bir almany iki bölen ýaly» diýip, gürrüň edýärdiler. Bu deňeşdirmäniň şahyra...

Dowamy »

172 1
Edebiýat, sawyer tarapyndan 1 month ago

Wah, şu siñekler bolmadyk bolsa?!.

WAH, ŞU SIÑEKLER BOLMADYK BOLSA...(ýumoristik hekaýa)

Ol on ýaşyndaka şeýle diýdi:
- Wah, meniñem bir portfelim bolsady! Wah, meniñem bir beýleki çagalaryñky ýaly kitabym, oýunjagum bolsady! Ana şonda meniñ nähili okaýşymy görerdiñiz. Meniñ bolsa hiç zadymam ýok. Şu ýagdaýda nädip okaýyn-a men?.. 
◆ ◆ ◆
On üç ýaş...

Dowamy »

250 2
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

Ýagyş we Deñiz

ÝAGYŞ WE DEÑIZ

Bilemok
Hazarmy,
Gulzummy,
Azow.
Parhy näme Egeými ýa Akdeñiz.
Belki-de ol Köpetdagyñ goýnunda
Million ýyl öñ gurap,
çöl bolup giden
Dünýäñ kartasynda ady ýok deñiz.
Bilemok
Wagty-da belli däl onuñ
Geçmişdemi,
Ýa şu günmi,
Ertemi...

Dowamy »

177 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

Amerikan imperializmi türkmen edebiýatynda

AMERIKAN IMPERIALIZMI TÜRKMEN
EDEBIÝATYNDA

Annaberdi Agabaýew

Prezident Reýgana açyk hat
(Ak tama gowuşmaly ak nama)

Ser!
Köp gürrüñ edýäñiz ýakyn-yrakda
Adamyñ hukugyn goramak hakda...
Meniñ hukugymy meniñ ilimde
Işde,
...

Dowamy »

132 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

On üç

ON ÜÇ

Ýalançy sen - Azazylyñ ganjygy.
Görip sen - gäwüriñ haram doñuzy.
Gybatçy sen - jähennemiñ maýmyny.
Töhmetçi sen - Bafomediñ geçisi.
Ikiýüzli, arabozar eşek sen.
Ilki halymsyrap öten-geçene
Senuber ýalyny aldawa salyp
Arkasyna hopba bolandan soñra
Düşmän ýören mahluk rudap...

Dowamy »

184 4
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

Garyn tansy (poema)

GARYN TANSY

Prologly hem epilogly, ençeme monologly, gadymy geçmişden hem häzirki günden bir jüp sahnaly
DRAMATIK POEMA

▶ PROLOG
E l k y s s a. Iki müñ ýyl mundan ozal grek filosofy Diogenden nahary haýsy wagt iýmeli diýip sorapdyrlar.
Filosof:
- Barly adam islän çagy iýmeli, garyp tapan ça...

Dowamy »

335 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

Parahoryñ monology

PARAHORYÑ MONOLOGY


Hawa,
Men parahor!
Sözüñiz barmy?
Meni ýazgarmaga ýüzüñiz barmy?
Kim meni ýazgarsa alnyna gelsin! -
diýip, elim salgap gargynmasam-da
Bu zatlaryñ niçik, nirden başlanyn
Gowy bolardy kem-käsleýin ýatlatsam...
Ilki maña "Haram näkes, parahor,
Sizi...

Dowamy »

261 2
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago