Duşuşyk

Juda giç duşuşdyk...
Barybir, duşduk.
Didelerim ogşap aldy ýüzüňi.
Tolgunmakdan sandyraýan barmagňa,
Ah, aslynda men dakjakdym ýüzügi.

Ýöne ýene şükür, solmandyr meňziň,
Gözleriňde görünenok gussa-gam.
(Hak söýginiň kanuny bar şeýleräk:
Biz söýgüde utulsagam, utsagam,
Oňa diňe b...

Dowamy »

98 1
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 week ago

Kısa bır not

Kımse kımsenın kıtabını okumadan,
Özetını çıkartmaya kalkmasın....

Dowamy »

49 0
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 week ago

Dunyanin diregi sen dal ekenin

Onmandym yatlaman basky soygimi
Emma bu yatlama cen dal ekeni
Hergiz unutsam da yurek soygimi
Yatlamazlyk mana kem dal ekeni

Ykbalyn kesligi kysmata bagly
Durmus arzuw etdim ajayyp chagly
Arman ysk odundan yuregim dagly
Soygim mana bir jan ten dal ekeni

Gecen gunler derman bolu...

Dowamy »

83 1
Edebiýat, Diospyros tarapyndan 1 week ago

Durmuş

Gürlemän diñleýär akylly adam,
Görübilmez gürlemän hiç oñmaýar.
Bardyr il içinde garasam-agam,
Süride agsaksyz goýun bolmaýar.

Kemçilik gözlenýär garşydaş görüp,
Bir-birege goldaw bermez dost-ýarlar.
Kynçylyga düşüp, mätäç bolaýsañ,
Kömek etmez hatda elinde barlar.

Mal diýip, m...

Dowamy »

51 1
Edebiýat, Diospyros tarapyndan 1 week ago

Neüçin duşdyň

Neüçin duşdyň,
ýene aýryljak bolsaň,
indi öňküdende beter tutaşdym
Ne üçin
kynlaşdyrdyň aýryljak bolsaň,
Ne görüşip bilýäs
ne-de görüşmän.
Ne gowşyp bilýäs
ne-de gowuşman,
Şol gün bolmazmydy
saňa sataşman,
Ne üçin
sataşdymkam aýryljak bolsam.

Ne üçin...

Dowamy »

38 0
Edebiýat, Diospyros tarapyndan 1 week ago

Degişme tapmaçalar

T-1. Daş töweregi suw, ortara-da bolsa kanun? Bu näme?
T-2. Işçiniň inženerden näme tapawudy bar?
T-3. Ýylda näçe aýda 28 gün bar?
T-4. Awtoulag sag tarapa öwrülende haýsy tekeri aýlanmaýar?
T-5. Haýsy guş ýumurtgadan çykýar, ýöne ýumurtga bermeýär?
T-6. Kimiň saçy ýagyşda ezilmeýär?
T-7. Sygyryň öňünde...

Dowamy »

180 1
Edebiýat, Diospyros tarapyndan 1 week ago

BIRJE UMUT

Bírje umyt galdy senden yadygár,
Indi onam aýap,gízláp saklaýan,
Ýa bolup bílmedim sóýgímde húşgár,
Sońky çárám..umydyma baglaýan.

Ýekeje umyt....
Gór náhílí az pursat,
Níçún beýle sabrym gynap synaýań.
Ençe berjekmí ýa ýene-de hasrat,
Ýenede...ýenede kalbym gyýlaýań.

Ga...

Dowamy »

30 0
Edebiýat, Diospyros tarapyndan 1 week ago

Eýranly türkmenler hakynda (gysgaça maglumat)

Eýranly türkmenler (türkmenler: Eýran türkmenler, parsça: ترکمن‌ههی ایران), Türkmen Sähra diýilýän geografiki sebitde, Eýranyň demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän we Türkmenistan bilen serhetleşýän Eýran Türkmenistan ýa-da Gülistan welaýaty bilen azlyk Olar Demirgazyk Horasan we Razawi Horasan welaýatlarynda ýaşaýan sünni Hanefi Türkmenlerdir.
...

Dowamy »

85 0
Edebiýat, Durmus_Myradow tarapyndan 1 week ago

„Sen ýok...“

„Sen ýok.
Bir gün gadryň biliner...“
(aýdymdan)


Sen ýok — gadryň hut şu wagtdan bilinýär...
Sen ýok — günler goňras reňke boýandy.
Jübütlere hemdem bolan Aý solup,
Guşlar eýýäm öňküden giç oýandy.

Sen ýok — ses ýok, meýmiredýän hyjuw ýok,
Sen ýok — dünýä tukatlandy (eýe...

Dowamy »

65 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 week ago

Kül boldy !

Ofisiant oglanyñ öz söýgüliniñ toýunda hyzmat edenden soñ ýazan haty (agza däl, myhman okaýjymyzyn liçny haýyşy boýunça gysgajyk setirler)

Seniñ bilen arzuw eden bu ömrum
Bir wagtlar sana duşup gül boldy
Ýekeje sözüñe ýykylan köñlüm
Ýele uçup gitjek ýeñil kül boldy

Bolorun diýýädiñ öýüñe gelin

Dowamy »

136 5
Edebiýat, Dogrudawalla tarapyndan 1 week ago

Dogrudawalla

Bazara kartoşka almaga baran alyjynyñ kile kemýän satyjy bilen kiçiräjik dawasy (gysgajyk degişme stilinde)

Bir gün bardym bazara kartoşka diyip
Hödürleýa satyjy bananam alda
Şeý diyip gutordýañ aýlygy iýip
Öñemä pulum az dogrudawalla

Çekdi dört kiläni doly ýetirmän
A how munyn aza yene-de s...

Dowamy »

167 10
Edebiýat, Dogrudawalla tarapyndan 1 week ago

„Bolýa...“

Bolýa,
razymy sen unudan dünýäň
Söýgüsine özge eýýe çykarna?!
Küýsemezmiň meni islän arzuwyň
Dideleňden gözýaş bolup çykanda?!
Gabanmazmyň meni özge gujaklap,
Düýşleriňe talaň salsa sähelçe?!
Içki dünýäň titremezmi gök kimin,
Arman çekip oýanmazmyň säherde?!

Unutdyňmy ýa unudan...

Dowamy »

152 12
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 week ago

ÝYLLAR AJAÝYP...#talypçy

Asuda, parahat Zemin hem asman,
Arkadagym gurýan ýollar ajaýyp!
Garaşsyz Watany kalplarda besläp,
Ýaşaýas erkana ýyllar ajaýyp!

Müňýyllyklar arzuw edip ötülen,
Watan mertebesi belent tutulan,
Arkadagym bilen bagta ýetilen,
Döwrümizde ak ykballar ajaýyp!

Şana besläp, ýyllaň-aýla...

Dowamy »

28 0
Edebiýat, Shatlyk. tarapyndan 1 week ago

Men Seni Sõyyãn

Dagdan ynam bilen düshdüm yzyna,
Dash dek ykraryma õmürlik uyyan.
Iller nãme diyse diyibersinler,
Meniñki shol bir sõz:-Men seni sõyyân.

Sõymek hem sõyülmek yüregiñ derdi,
Hersi bolup biler bu juwanlykda.
Kimmishin ol meni sõyeñok diyip,
Seni ayyplajak biwepalykda.

Yõne rastyñ diymân giz...

Dowamy »

79 4
Edebiýat, LadaKalina. tarapyndan 1 week ago

Ynan başda beýle söýern öýtmedim!

Öýlenen oglanyñ bir gyzy aldap tanyşyp, wagtyñ geçmegi bilen oña aşyk bolup gidenden soñ, hemme zady boyun alyp ötünç soran haty.

Şunça wagt ýalan gepläp ýanyñda
Nädip söýenimi özüm bilmedim
Indi boýun alýan senin alnyñda
Ynan başda beýle söýern öýtmedim

Diýerdim içimden güýmenje gerek
Bagtl...

Dowamy »

151 6
Edebiýat, Dogrudawalla tarapyndan 1 week ago

Ata Atajanow - Meniň ejem sowatsyz #talypçy

Meň ejem sowatsyz,
Goşgam okanok,
Garaňky geçmişiň gören emrini,
Gözem kütelipdir, halam dokanok.
Bize bagyşlapdyr bütin ömrüni.
Ine ençe ýyldyr otursak-tursak,
Şol bir sowalyny eşidýän ýene:
"Nirede işleýäň?!" Giňeýä gursak.
Ene, janym ene, Mähriba ene.
Dünýäde hiç kimde ýok n...

Dowamy »

59 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Ynhada aýallar zat gerek däl diýip... #talypçy

Kakasy sen gider bolsañ bazara,
Üç-dört sany çäynek algyn kakasy.
Meñ üçin zat alyp galma azara,
Yöne tapsañ köynek algyn kakasy.

Sarganymdan almagynyñ başga zat,
Jigilerme jorap algyn atma-at.
Gaydysynyñ buz yalyjak limonad,
Gowy göryänimi özüñ bilyäñ kakasy.

Çemçä dus...

Dowamy »

103 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Goşguçylara

Eger "goşgy" diýen söz at söz toparyna däl-de, sypatlara degişli bolan bolsady, onda köp goşgyny "goşgumtyk, goşgumtyl, goşgurak..." diýip ulansa bolardy.😊

Dowamy »

228 20
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 week ago

Mazardan gelen sesler

MAZARDAN GELEN SESLER

Bir gün bir öýdäki maşgala oda tutaşyp ýanypdyrlar. Maşgalada oglan bilen gyzjagaz ýaşap, olaryňam eje-kakasy şol öýde ýanyp dünýeden ötüpdirler. Dördüsini hem bir ýerde mazarlykda ýan-ýana goýup jaýlapdyrlar. Şol günden soňam gijäniň bir wagty mazarlykda elhenç sesler eşidilip ugrapdyr. Muňa şol töwerekde ýaşaý...

Dowamy »

196 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Suw perisiniň gözleginde

SUW PERISINIŇ GÖZLEGINDE


Jahanyň syrlary

Türkmen  halkynyň  kökleri  müňýyllyklara  uzalyp  gidýän  gadymy  geçmişinde  entege  deňiç  açylmadyk  syrlar  nänälim  bolmagynda  galýar. Olar  arheologiýa  barlaglary, ýazuw  çeşmelerinde  hem  doly  beýan  edilmändir. Muňa  garamazdan  örän  az  sanly  hem  bolsa ...

Dowamy »

158 5
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago