Gorkakbatyr hekaýa

GORKAKBATYR

Okuwda boýly-boýuna durmaly bolanda, Şageldiniñ ýeri uzak wagtlap iliñ yzynda boldy. Göräýmäge boýlary özünden has kiçiler-de, setire düzülseler, ondan öñde bolup çykýardylar. Başda Şageldi muña hiç düşünip bilmedi: nämüçin? Bu ýerde näme syr ýatyr?
Ol bu ýagdaýa boýun bolmajak bolup, ilki okuwa öz göwresinden u...

Dowamy »

178 5
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 6 days ago

Şatlanyp ýaşalyň,ýaşan günümiz.

Men hemişe dileýärin hudaýdan,
Gaýgy gussa ýugrulmasyn ömrümiz.
Bu bäş günlik dünye geçer,bizdenem,
Şatlanyp ýaşalyň,ýaşan günimiz.

Basan adimimiz,bolmasyn şowsyz,
Ýürekdäki söýgimiz kül bolmasyn.
Aşyk magşugyndan düşmesin jyda,
Bilbiliň saýraýan,güli solmasyn.

Göwnüne degmäliň...

Dowamy »

89 5
Edebiýat, sammy.kakabay tarapyndan 6 days ago

Howsala

ALBAY
HOWSALA

Ýaban çagşan tüneginiň tärimlerine, göwşüllän üzükleriň sallam-sajaklygyna gözüni dikip, öýüň adam ömri bilen basdaş bolýandygy baradaky birmahal eşiden gürrüňi ýatlady. Ol öz ömür-peýwendi hem şu öý ýaly çagşap, keltelip ýörendir öýdüp öz ýanyndan hopukdy.
Öýüň çüýrän ýerlerini çalşyrmaga Ýabanyň gurby ça...

Dowamy »

80 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 6 days ago

Adalatsyz jeza /hekaya/ 1-nji bölüm

Adalatsyz jeza /hekaya/

«Nähili adalatsyz dünýä, käbiri günäleri bilen ýokarlanýar, käbiri ýagşylygy bilen ýitirýär «»!...

Gyzyl güller... olar nähili owadan. Gyzyl gülleriň beýleki güllerden tapawutly, aýratynlyklary bolşy ýaly.
Zeýnep hem , türkmen gyzyna mahsus bolan edep-ekramlylygy, ruhy-ahlak gymmatlyklar...

Dowamy »

163 5
Edebiýat, Wonderfull tarapyndan 6 days ago

GYZ HATY

Men saňa ynandym hal-u-syrymny,
«Göwnüni nur basan gerçekdir» diýip,
«Güýz gussasy tutanynda serimni,
Nämälim alysdan geljekdir» diýip.

Sen — agaryp gelýän aladaňdanym,
Men bir göç — göçmäge nesibi çeken.
Ýyllary ýaglyk deý başa daňýaryn,
Ýöne olar kem-kem agralýar eken.

Ýok, d...

Dowamy »

137 5
Edebiýat, Pegas tarapyndan 6 days ago

Bedeni berkitmek.

Adam bedeni gowşak bolanda, oňa dürli keseller, şol sanda möwsümleýin döreýän keseller ýokaşagan bolýar. Adama ýokuşyp biljek keselleriň biri-de ýiti respitator ýokanç keselidir. Ondan goranmak üçin bedeniň kesellere garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmak örän möhümdir. Munuň üçin sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermek beden üçin örän möhümdir. Bedenterb...

Dowamy »

142 5
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Aşyk Aýdyň Pir

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ruhy mirasymyzy goramaklykda, baýlaşdyrmaklykda we içgin öwrenmeklikde uly işleriň amal edilýändiginiň şaýady bolýarys. Adaty boluşy ýaly «Türkmenistan Parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany» ýylynda hem milli medeniýetimizi, taryhy gymmatlyklarymyzy aýap saklam...

Dowamy »

61 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Döwlet Kitaphanasy

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy ýurdumyzyň iň iri ylmy-medeni ojaklarynyň biridir. Bu kitaphana 1895-nji ýylyň maý aýynda açylyp okyjylar köpçüligine ulanmaga berilýär. Kitaphana — bu adamzat nesliniň irki taryhy çeşmelerini häzirki döwre çenli öz hazynasynda jemleýän düýpsiz bir ummandyr.
Bitewi elektron kitaph...

Dowamy »

74 2
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Adamlar!!

aý-howw 1hepde bari giremok, eññere edipsiñizaý sayty.okamana gelýän haççaann görseň uruşdey. Name çozluship bilmeyaniz sholar yaly? Diyyan zatlañyzyñ manysyna bir düşünýàñizmay? Ertir Oraza aýy bashlanya Remezen bashlanyan.mübärek aý bashlanya. Sizin bolup otyrshynyz nahilay.toba geliň!!

Dowamy »

108 3
Edebiýat, yyldyz. tarapyndan 1 week ago

MUKADDES...TARAWA NAMAZYNYÑ FAZYLETI...

Tarawa namazynyň fazyleti

“Alla Remezan aýynda agzyňy beklemegi parz kyldy (etdi). Menem gije ybadatyny (tarawa namazyny) sünnet kyldym. Kim fazylatyna ynanyp we aljak garşylygyny Alladan umydygär bolup orazasyny tutsa, gije ybadadyny ýerine ýetirse, eneden doglan gündäki bolşy ýaly günälerinden halas bolar.” (Nesai)

“...

Dowamy »

102 1
Edebiýat, korpejik tarapyndan 1 week ago

NIÝET BARADA...

Yhlas we niýet barada hadyslar

Ebu Abdullah Jabir ibni Abdullah el Ensary radyýallahu anhuma şeýle diýdi: -Bir gezeginde, Pygamber sallallahu aleýhi we sellem bilen bir söweşdedik. Şeýle buýrdy: -Keselleri sebäpli Medinede galan şeýle bir adamlar bar ki, siz bir ýolda ýöreseňiz ýa-da bir jülgäni geçseňiz, olaram (niýetleri sebäpli) s...

Dowamy »

70 0
Edebiýat, korpejik tarapyndan 1 week ago

Diss to @habib bu sayta girenok oytyan

Habib bolsaň bolupsyň, bolanyňda bize näme
Indi sen zat tapmarsyň, gyşyk beýniň gizlemäge
Gidersiň indi sen şol, ýok abraýňy gözlemäge
Diňle sen şu dissimi, gep tapmarsyň sözlemäge

Özüňçe aýdan bolýaň, çişip men Habib diýip
Porsy kirli kepkaňy, bolgusyz kellä geýip
Özüňçe diss ýazan bolup, kimow sen...

Dowamy »

186 7
Edebiýat, @durdyyevv05 tarapyndan 1 week ago

Hatyra

(HALYPA MUGALLYMYMYZ DURDYMYRAT REJEPOWYŇ ÝAGTY ÝADYGÄRLIGINE)


“Ýaşap ýadanlara ýatmak ýaraşýar...”
Ilmät Gurbanow

Çyn dag ýykylmaýar, ölmeýär çyn är,
Senem aramyzda dirisiň, diri!
Käriň ýagşylykdy, gylygyň — hünär,
Uzak ömre rowa görülse biri,
Şol sen bolmalydyň…
Bolma...

Dowamy »

92 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 week ago

Iç gepletme sözlerim [Arslan Alaýew]

Şeyle yüregiñi saplap geliji sözler welin şol wagt şol yerden uzaklaşmak isledim. Ol gün işdekäm gapydan gar yagyanyna begenip gözümi ayyrman garyñ haysy tarapa öwüsyänini, näme experiment etsemkä(synanşdym yöne amala aşmady) we nädip şeyle üytgeşik dürlü-dürlü şekilleriniñ bardygyny düşünüp durdym…(hawa hemme zady chaga misli soraglarymyñ bary ayr...

Dowamy »

95 4
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Paýhaslar düwünçegi

Yhlas bilen özgeleriň bagtyny gözleýärkaň, öz bagtyňa duşýarsyň.
Platon.

Terjimeçilik bolmadyk bolsa, dünýäniň taryhy ýazylmazdy.
Merdok Kelli.

Gowy ýazýan awtorlaryň eserlerini okasaň, çeper sözlemegi öwrenersiň.
Ernest Hemingueý.

Adamyň mertebesiniň boýunyň uzynlygy bilen ölçelmeýş...

Dowamy »

146 8
Edebiýat, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 1 week ago

Abulkasym Ferdöwsiniň paýhasly setirlerinden

Dünýädäki ähli zatlar unudylmagyň çaňy bilen örtülendir, diňe iki zat müdimi galýar: gahrymanyň işi we dananyň sözi.
Kim ömür sürüp, durmuşdan sapak almasa, oňa dünýäde hiç bir mugallym hiç zat öwredip bilmez.
Eger-de iş kämil ýerine ýetirilen bolsa, ol seni arşa göterer.
Eger seniň ýoluň dünýä akyl ýetirmäge ulaşdyrýan bolsa,...

Dowamy »

83 3
Edebiýat, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 1 week ago

Iň güýçli hem bagtyýar ynsan

Bir oglan ýokary okuw mekdebini üstünlikli tamamlap, işe ýerleşýär. Muňa diýseň buýsanan kakasy günleriň birinde oglunyň ýanyna barýar. Oglunyň iş otagyna girse, ol jaýlaşykly oturan eken. Kakasy oglunyň ýerinden galmagyna maý bermän, salamlaşansoň, elini onuň egnine goýýar-da:
– Oglum, eýsem, dünýäde iň bagtyýar, iň güýçli adam kimkä?! – di...

Dowamy »

156 2
Edebiýat, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 1 week ago

Enäniň öwüdi

Enäniň öwüdi

– Ejejan, men ýanýoldaşymyň bolşuna sabyr edip biljek däl. Ol büs-bütin özgerdi, maňa düşünesi gelenok, sylanok we mydama meniň bilen öýkeleşýär. Göwnüme bolmasa ol menden barha sowaşýar – diýip, ýaş zenan ejesiniň ýanynda zeýrenipdir.
– Gyzym, ýogsa-da ony özüň sylaýaňmy? Oňa düşünjek bolýaňmy? – diýip, ejesi gat...

Dowamy »

139 5
Edebiýat, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 1 week ago

Dünýäniň iň beýik şahyrlary

Russiýada dünýäniň iň beýik şahyrlary barada pikir soralyşyk geçirildi. Pikir soralanlar şahyrlar Aleksandr Puşkini (78%), Mihail Lermontowy (43%) we Sergeý Ýesenini (37%) iň beýik şahyrlar hasapladylar. Beýik şahyrlaryň sanawynda Wladimir Maýakowskiý (14%) Aleksandr Blok (10%), N.A.Nekrasow (8%), Anna Ahmatowa (7%), Marina Swetaýewa (6%), Fýodor T...

Dowamy »

134 9
Edebiýat, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 1 week ago

Göresim gelýär!

Gelmezmiň sen indi yza öwrülip,
Men seni şeýle bir,göresim gelýär.
Tenimden janym çykmanka sogrulyp,
Gelsene,men seni göresim gelýär!

Ýaňja bir açylan bägül mahalym,
Soldurdyň,öwürdiň gyşa baharym.
Saňa näçe gelsede meň gaharym,
Şonda-da men seni göresim gelýär!

Sensiz meniň gü...

Dowamy »

70 3
Edebiýat, sammy.kakabay tarapyndan 1 week ago