Söýgi hakynda(rowaýat).

Gadymdan galypdyr şeýle rowaýat,
Bolupdyr bir ýigit,ady hem Baýat.
Ýetişip eline ýarag alypdyr,
Ýow gelse gaýgyrman gylyç salypdyr.

Onuň Gülşen atly ýary bolupdyr,
Ýigitler şol gyzyň zary bolupdyr.
Ýurtda bolmanmyşyn onuň dek peri,
Görki-görmeginde ýokmuşun kemi.

Gyz ýigide,ýi...

Dowamy »

216 2
Edebiýat, aynura tarapyndan 2 weeks ago

Doglan günüň gutly bolsun, esger ýigit

Esger diýip dakylypdyr adyňa,
Esger ýigit bolup,ýetişersiň sen.
Esgerlige giden çagyň bilersiň,
Hem enäniň,hem atanyň gadyryn.

Doglan günüň bilen gutlar doganyň,
Doglan günüň gutly bolsun, Esger ýigit.
Esger diýip seslenýärler, eneň-ataň,
Doglan günüň gutly bolsun, Esger ýigit.

...

Dowamy »

125 2
Edebiýat, Waharman tarapyndan 2 weeks ago

Ateistler hakynda gyzgynjak hem gyzykly henekler

ATEISTLER HAKYNDA GYZGYNJAK HEM GYZYKLY HENEKLER

Filosofiýadan synag wagtynda soraglaryň jogabyny bilmese-de özüni juda dogumly alyp barýan talyp ýigide gahary gelen mugallym oňa käýinip başlaýar:
ㅡ Ýagşy ýigit siziň bilim çölüňizde ýekeje-de bagy-bossanlyk (oazis) ýok...
ㅡ Näme üçin, h...

Dowamy »

327 2
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Ömürzaýa ýyldyzym

ÖMÜRZAÝA ÝYLDYZYM

Men ýola düşýärin, gidemok ýalňyz,
Meniň bilen asyr barýar ädimläp.
Küküreginde syrlar gizlän topragym,
Gyzykly gür berýär pikirlerin jemläp.

Meýmiredip bu gyzykly gürrüňler,
Ýaş juwan kalbymy gurşap alsa-da,
Ýok, hiç wagt dönmen uzak ýollardan,
Saçlam ag...

Dowamy »

109 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Men üçin hem, özüňi sakla!

Söýdüm diýen sözüňi sakla,
Maňa garaşan gözüňi sakla,
Seni tapyp, ýanyňa bararyn,
Men üçin hem, özüňi sakla.

Sakla, dildäki dessan söýgiňi,
Sakla, maňa göwün söýgi hatyňy,
Maňa diýip ähli ýazan sözleriňi,
Men üçin hem, özüňi sakla.

Gözüňden atylsa müň damja ýaş,
Seni has...

Dowamy »

143 2
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

Ýeke meni, söýseň boldy ezizim!

Isle, meýli her gün seni diýeýin,
Elleriňe gyzyl bägül bereýin.
Meýli sen diýip, ganlar içeýin,
Ýeke meni, söýseň boldy ezizim!

Imo et, seň üçin döweýin dagy,
Ýüzüňe düşürerin ne çaňy, ne dagy,
Seniň adyň berip guraryn bir bagy,
Ýeke meni, söýseň boldy ezizim!

Dünýä aladasyndan...

Dowamy »

125 2
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

Haýyşt boýunça "Bilbil"

Haýyşt boýunça "Bilbil"

Aýdayn saňa dilim
Söýýän seni bilbilim
Arzuwym bol gelinim
Sensiň ähli dilegim

Söýýän seniň adyňy
Peseltmän söýgüm badyny
Gurşap akyl ýadymy
Adyma goşaýyn adyny.

Serdar Melejäýew. 61506820

Dowamy »

83 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Bol ýanymda Goşgy

Bol ýanymda.

Behiştde ýaly bolýan, ýanyňda
Perişdäm ýaly bol, ýanamda
Her işde bolýaň hyýalymda
Söýenim bol mydam ýanymda

Bagtly men seniň baryňda
Taýýar men bermäne barymda
Reňki pes soýgümden, garyňda
Söýenim bol mydam ýanymda

Jadylan, ýylgyraňda ýaňaklaň
...

Dowamy »

92 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Kursdaşlarym Goşgy

Kursdaşlarym.

Ilki nätanyşdyk indi tanyşdyk
Ýolda görsek bir-birege garaşdyk
Göwne degsek ýene tiz ýaraşdyk
Dogan ýaly bolan kursdaşlarym.

Ýetişmedim berip duraý depderiň
Degişme degmesin göwne geplerim
Gonsyn egniňize bagt kepderi
Ýakynym gadyrdan kursdaşlarym

...

Dowamy »

118 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Gaýnene jan gaýnene / gaýneneli henekler

UMYT

Bir adam gaýnenesi bilen ýewropa syýahatyna gitmekçi bolýar. Dosty soraýar:
— Sen mydama "gaýnenem erbet" diýip zeýrenip ýöreňokdiňmi? Indi bolsa ýewropa syýahatyna gidýärsiňiz?
Dosty uludan dem alyp:
— Wah, nädeýin dostum. Ol tiz-tizden "Ýewropany görkezmän Allah janymy almasyn" diýýär… Meňki ýönekeýje...

Dowamy »

293 1
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 2 weeks ago

"Kowusnama" eseri.

Kowusnama tutuş gündogar halkynyň arasynda meşhur bolan alhlak-diaakukl,
Owul-nesihat kitabydyr. Keý-Kowus öz ogly Gülenşaha nesihat bermek maksady
bilen bu kitabyny yazypdyr. Ol bir adama gönükdirilen bolsa-da, öwütündewie
pähim-paýhaslar tutuş adamzada degişli bolany üçin, nesiller ony söyüp okapdy riar.
Sargytlaryndan...

Dowamy »

162 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 3 weeks ago

Iñ ýakyn dostuma

IÑ ÝAKYN DOSTUMA


Bu gije nämüçin ýatyp bilemok,
Oýlanyp geçirýän uzak gijäni.
Syrly garaýşyňam maňa düşnüksiz,
Ýa galdyran bolaýmaýyn bijämi?

Daş çykýaryn haraý isläp asmandan,
Şemal alyp gidýär gursakdan gamy.
Eşidilýär gulagyma ýeriň üstünden,
Uzakda ýaňlanýan dost...

Dowamy »

175 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

Gülmek Ömürden #5 (9.10.2020ý)

Owalam biri poýezdli Marydan Tejene ugrapdyr. Ol hem prowodnige sheýle duýdurypdyr:
-Inim gaýrat etde meni Tejende düshür, ýöne men ukyma agyrdyryn, turmasam garshylygyma seretme düshürip goýber diýen. Ýañy ýerine geçip ýatjak bolanda, ýokardaky ýatan:
-Dost gaýrat et ýeri çalshalyla, men ýokarda ýatyp bilemok diýýär.
-Aý prowo...

Dowamy »

547 4
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Manysyz sözler #1 (7.10.2020ý)

Saňa bir tapmaçam bar, her erkekde bardyr uzynlyklary tapawutlydyr. Öýlenmänkä özi, öýlenensoň aýaly bilen bile ulanýar. Micheal Jacksonuňky uzyn, Brad Pitt-iňki gysga. Madonnada düýbünden ýok. Papada bar ýöne ulanmaz, a Clinton bolsa hemişe şony ulanýar. Bil hany ol zadyň ady näme?
Meniň kelläme başga zatlar geldi welin jogap familiýa ekeni...

Dowamy »

394 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

"Wysala ýetmedik söýgi ýa-da ajy aýralyk. Sen gitdiñ..."

"Wysala ýetmedik söýgi ýa-da ajy aýralyk. Sen gitdiñ..."

"Bu dañ öñkilerden şeýle üýtgeşik.
Meni senden, seni menden aýyrdy."

Sen gitdiñ - gözeller kän dünýäde sen şolaryñ biridiñ. Aşyklar kän dünýäde men olaryñ biridim. Aýra düşen ykballar kän dünyäde biz şolaryñ biridik. Hüýrler ýaly görküñ, gunça ýaly lebiñ,...

Dowamy »

256 3
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 3 weeks ago

Ata göreldesi

Ata-eneleriň käbiri çagalaryny görelde bilen terbiýelemäge kembaha garaýarlar. Çaga terbiýesinde göreldäniň täsiriniň güýçlüdigini ünsden düşürýärler.

Perzent terbiýesinde atanyň göreldesi has ýokarydyr. Ol çaganyň pikirini, hyýalyny, erkinligini, düşünjesini, hyjuwyny, isleg-arzuwyny düzgün-tertipli ýola goýmaga ukyply güýç hasaplan...

Dowamy »

192 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 3 weeks ago

Söýginiň üç alamaty

Söýgi hiç haçan şowsuzlyga uçratmaýar.

Zig ZaglarSöýginiň ýaşamagy we başgalaryň ony duýmagy üçin onuň alamatlaryndan habarly bolmaly.

Hakyky söýginiň üç sany alamaty bardyr. Olaryň birinjisi ideg etmekdir. Ideg bolmasa, söz bilen beýan edilen söýgi hakyky söýgi däldir. Ol özüň we başga...

Dowamy »

286 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 3 weeks ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Gara Ahmedow atly dostymdan

Yşgyňdan joşa gelip bilbil saýraýar bagda,
Hasratyňdan saralýar ymmatyň salsa ýada
Söýýän ýürek dözmeýär ajy aýralyk oda
Biçak göresim gelýär, sizi ýa Resulalla

Dünýä gadamlap barýar ahyrýet aýagyna,
Päk diniňe uýýanlar girer jennet jaýyna.
Gabyr ejir çekdirer, garybyna, baýyna
Ymmatyň niçi...

Dowamy »

189 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Emir atly okyjymyzdan

Bir gun soradym dunyaden soygi dirimi,
Duynem diridim inni men basga birimi,
Biri gazanmaly corek bukup bilini,
Beylekisi mes biri ceynap berya iymini,
Garyplar elin seredya seredip bize tarap,
Gozler sowuk dos gecyas pukara yuze garap,
Barybyr akidip bilmez 1 manat,
Baylygyn bir kopik tapsyrylanson...

Dowamy »

208 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Saýta agza bolup bilmeýän bir okyjymyzdan

Sanasan sanawermeli kemciligimi,
Durmus atam yaly soymeya korpelerini,
Name ucin hic kim yok yada gornenok,
Name ucin yakynymda bolubam gornenok,
Corek zar bolsan gapymdan gitmeyan,
Soz beryan bir gezek ceksem cilimem cekmeyan,
Senem gepleyan durman birzatlar gepleyan,
Durmus seret bizi ozune cekip i...

Dowamy »

198 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago