Buysanjym

Eziz türkmen halkym, ömür
manym siz!
Baryñyz bagryma basasym
gelyär!
Sizin yüzünizde owsun atyan
bagt
Menin serim aylap, sermest
eyleyär!
...
Aksakgal gojalar - eziz atam siz,
Ak sacly eneler - eziz enem siz!
Uçar ganatym siz, altyn
bagtym siz,
Hydyrym siz, Y...

Dowamy »

1074 5
Köneler, 8 years ago


Eje

Eje e$idyärmin oglun sesini
Gamsyz gezip yörün A$gabatda
men
Yandak bilen yakyp demir pejini
Dulunga duwlanyp oturansyng
sen
~
Ya jorapjyk örüp, ya yamag
yamap
Unutjak bolyansyng gaygy-
gamyngy
Cyranyng peltesin galdyryp käte
Ding salyp uludan alyansyng
demi<...

Dowamy »

1259 11
Köneler, 8 years ago


Alym paty$anyñ zalym ogly

Emir Teymir Leñiñ agtygy
Ulugbek 1394-nji milady
ýylynda dogulyar. 1409-njy
ýylda ýagny 15 ýa$ynda ol
kakasy tarapyndan
samarkanda häkim bellenyar. Ol
40 ýyl tagtda oturyar. Ylyma,
parahatcylyga uly uns beryär.
Öz döwrunde dünyade deñi-
taýsyz obserwatoriýa guryar
we älemi .asman...

Dowamy »

1224 12
Köneler, 8 years ago


Materiya ilkinjimi ya payhas

Filosofiyanyn bu esasy sowaly indi gör näce münýyllyklardan bäri jedelli mesele bolup gelyar. Dogrudanam bularyn haýsy ilkinjikä? Materiyasyz añ ýa$ap bilermi? Meselem adam bedeni ölende beyni i$lemegini bes edyar. Materiya ilkinji diyip ykrar etsek onda ol nadip döredi, bar boldy diyen sorag yuze cykyar. Dogrudanam materiya nadip yok yerden öz.özi...

Dowamy »

1061 3
Köneler, 9 years ago


Ahmediye musulman dini sektasy

AHMEDILER SEKTASY hindistanyn Penjap welayatynda MURZE GULAM AHMET KADIYANY tarapyndan 1889.njy ýylda döredildi. Murze Gulam Ahmet Kadiyany özuni 14.nji (hijri) asyryn reformatory diyip yglan edyar we AHMEDIYE dini jemgyetini esaslandyryar. Ol 1891.nji ýylda taze pyhamber diyip ykrar edilyar. We yzyna eyerijiler tarapyndan musulman mätisi, hristia...

Dowamy »

934 2
Köneler, 9 years ago


Behayi ynanjy we onuñ dörey$inin gysgaça taryhy

Aly Muhammet $irazy 1819.njy ýylda dogulyar. Ol 1844.nji yylda yagny 25 ýa$ynda özuni BAB (halasgärin derwezesi) diyip, sonra bolsa taze eyyamy açyjy HALASGÄR MÄTI diyip yglan edyar. Ol gurhanyn yerini tutyar diyip BEYAN atly kitabyny döretdi. Eyran $aýylary tarapyndan ol tersa hökmunde tussag edilyar we sonra 1850.nji ýylda 31 ýa$ynda dardan asyly...

Dowamy »

1431 7
Köneler, 9 years ago


Aral deñzi häzirki wagtda nahili ýagdaýdaka?

Aral deñzi häzirki gunlerde nahili yagdaydaka? Guramagy dowam edyarmikä ya Amyderýañ suwy baryarmyka? Aral deñziniñ hazirki ýagdaýy hakda bilýanleriñizi ýazsañyz ho$al bolardym hormatly ýolda$lar!

Dowamy »

1866 10
Köneler, 9 years ago


Dünýede

Ötegçidir bu ömür, ýaş başymdan duýdum men
Öz öňümde borç edip beýik maksat goýdum men
Hiç kim mejbur etmedi, bir hudaýa uýdum men
Dünýe maly ne derkar, at-abraýy söýdüm men
Tenim garylsyn guma, adym galsyn dünýede

Bu ümmülmez äleme ynsan akly çatmazmy
Ýyldyzlara göç gurap, onda mesgen tutmazmy

Dowamy »

1497 17
Köneler, 9 years ago


Ogullar

Enegne tuy cykan yetginjek oglan
Gartashan atasyn gysaja gysyp
Onun mekirligin, yalancylygyn
Il-gunden gizleman yuzune basyp
Kabir adamlaryn aydyshlaryca
'' anryk gecip gecilmeli serhetden''
Atanyn hem hormatyny gacyrdy
ozuni hem mahrum etdi hormatdan

Enegne tuy cykan yene bir oglan

Dowamy »

1036 5
Köneler, 9 years ago


TURKMEN METEORITLERI

ilkinji turkmen meteoriti GABAKLY 1968-nji yylda turkmenabat shaherinden 100 km cemesi gunbatardan tapyldy.
massasy 4,1 kg bolan BOKURDAK atly ikinji meteorit 1978-nji yylyn sentyabrynda bokurdak shahercesinden 50 km uzaklykda tapyldy.
3-nji we 4-nji meteoritler garagum colunin merkezinde ishlan hunarmenlerin oylerinden tapyldy. 3...

Dowamy »

1492 9
Köneler, 9 years ago


Meteoritler

yere gacyan meteroitler duzumi boyunca dashdan, demirden we guyrukly yyldyzlaryn yenil jisimlerinden ybaratdyr. meteoritler baradaky maglumatlar Moskwadaky yoriteleshdirilen halkara komitet tarapyndan we beyleki yurtlaryn birnacesinde toplanylyar. yere gacmak yagdaylary (ugry, tizligi, yagtylygy), doreden cukurynyn hasiyetnamalary hasaba alynyar we...

Dowamy »

1367 10
Köneler, 9 years ago


Hanbali mezhebi

Ymam Ahmet ibn Hanbalyň dini-hukuk mekdebine eyerijiler. Halyfatda agalyk süren Mutazililer taglymaty inkär edilensoň aralaşan ideya reaksiyasy Hanbalylar mezhebiniň yayramagyna yardam etdi. Tä 14-nji asyra çenli hanbalylar tutuş musulman dünyäsine giňden ýaýrady we jemgiyetçilik durmuşda uly rol oynadylar. 10-njy asyrda hanbalylar Eyranda köpdi....

Dowamy »

960 3
Köneler, 9 years ago


Shafiler mezhebi


Ilkibaşda şafiler Bagdat we Kayirde hereket edipdirler. 9-njy, 10-njy asyrlarda Mekge we Medine şafileriň merkezi boldy.
Hanafi we Mälikileriň arasyndaky ylalaşyga ýakyn bir taglymatdyr. Mälikilere has ýakyndyr.
Şafiler raýy we kyýasy çäklendiryär
Al-Aşari (...-935), Al-Mawardi (....-1058), Al-Gazali (....-1111) we ba...

Dowamy »

798 1
Köneler, 9 years ago


Yene-de goşgy

Käte mert hem ýagşylyga garaşýar
Elden gelen ýagşylygy eçil sen
Oňat işler oňatlara ýaraşar
Rowayaty saçak kimin açyl sen

Yöne eden ýagşylygyň iru-giç
Gaytargysyn talap edäyseň eger
Unudayma soňky demine deňiç
Seniň haýryň yigdiň bogazyn bogar

Beydeniňden goyber maňlaýyndan ok<...

Dowamy »

942 1
Köneler, 9 years ago


Mälikiler mezhebi hakda

Mälikiler – Ymam Mälik ibn Anasyň dini-hukuk mekdebine eyerijiler. Eyyäm 9-njy asyrda Mälikiler mezhebi Medine we Hyjazdan daşary Tunisde, Aljirde, Marokkada,Afrikanyň musulman rayonlarynda yayrapdyr. Arap Ispaniyasynda Mälikiler mezhebi döwlet dini diylip yglan edildi.
Barlyşyksyz, rowayata pugta eyeryärler. Gurhana payhas arkaly düşünmäge...

Dowamy »

1079 7
Köneler, 9 years ago


Gurbannazar eziz

Hemmeler sylaýar kiçigöwüni
Ol bolsa sylagdan humardyr, humar
Öwülse
Keyp bilen süzüp gözüni
Diyer ‘’yok, adamlar, kemçiligim bar!’’
Onsoň gussa bilen saňa garar-da
Kemçiligin sanar
Okan dey ayat
Onuň kiçigöwünligi barada
Dörär şeydip yene-de bir rowayat

Öwüleni üçin

Dowamy »

1170 10
Köneler, 9 years ago


Teke taýpasy

Uly turkmen taypalarynyň biri teke taypasydyr. Bu taypa hakda 16-njy asyra çenli yazuw çeşmelerinde hiç-hili mglumat duş gelmeyär.
Turkmen sowet ensiklopediyasynyň 8-nji tomunyň 2-nji babynda bu taypa bagyşlanyp yazylan makalada agzeki maglumatlara esaslanyp, 12-nji, 13-nji asyrlarda tekeleriň syrderyaň aşak akymlarynda yaşandygy, soňra ola...

Dowamy »

2582 10
Köneler, 9 years ago


Hazarystan

Gunlaryň ýörişlerinden soň gundogar yewropada örän güýçli döwleti – beyik hazar imperiyasyny (kaganlyk) döreden, öz döwründe wolga deryasynyň aşak akymyny, demirgazyk kawkazyň kop bolegini, azow yakalaryny, krymy, gundogar yewropanyň hem dnepre (wengriya) çenli ýaýylyp yatan giň sähralaryny şu döwletiň garamagyna geçiren turki dilli hazarlar taryhd...

Dowamy »

1285 5
Köneler, 9 years ago


Syýasat näme?!

hormatly agzalar bir haýyşym bar. men syýasat diyen zada düşünemak. näme zat ol? nähili ylym?
özbaşdak nähili owrenip bolya? haýsy kitaplary okamaly?

has dogrusy men syýasaty öwrenesim gelyä.komek etseňiz minnetdar bolardym

Dowamy »

3094 13
Köneler, 9 years ago


YOMUT TAÝPASY

Turkmenleriň uly taypalarynyň birine yomut diylip, bu taypa gunbatar hem demirgazyk ya-da şagadam hem daşoguz yomutlary diyen iki topara bolunyar. Yomutlaryň uly topary eyrandaky turkmensähra welayatymyzyň ilatynyň esasy bolegini düzyär. Yomutlar owganystanda we garagalpakda hem bar

Yomutlar taypa derejesine giçki orta asyrlarda mong...

Dowamy »

4457 30
Köneler, 9 years ago


GUN HALKY

Örän gadymy geçmişde merkezi aziyada yaşan we soňra b.e başynda (2-nji, 4-nji asyrlar) ural töwereklerine göçüp, şol yerde kuwwatly halka öwrülen ‘’gunlar’’ (hun) ençeme turki halklaryň, şol sanda turkmenleriň ata- babalary hasaplanyar.

Oguz han hem gunlardan bolupdyr. Onuň uly oglunyň adynyň Gun han bolandygy hem muny tassyklayar....

Dowamy »

972 3
Köneler, 9 years ago


DAHYSTAN

Turkmenlerin gadymy ata-babalary bolan ‘’dahlar’’ sak halkynyň bir bölegi bolup b.e öňki 2-nji müňýyllykdan tä arap basybalyşlaryna çenli uly halk bolup kaspi kenarlarynda gyzyletrek, gyzylarbat, nebitdag etraplarynda yaşapdyr.

Bu halkyň gadymy paytagtynyň galyndylary dehistan (yagny dahystan – dahlaryn yurdy) diyen at bilen gyzyletr...

Dowamy »

1211 15
Köneler, 9 years ago


Alan ya-da as taypasy

Alan taypasy 2-nji, 9-njy asyrlarda demirgazyk kawkazda yaşapdyrlar. 9-njy, 10-njy asyrlarda olaryň bir bolegi horezm döwletine degişli bolan sarygamyş kölüniň töwereklerinde yaşapdyrlar.
Sarmat massaget taypalar toplumyna degişli bolan ‘’alanlar’’ b.e 1-nji asyrynda azow denzinden tä aral denzine çenli giň teritoriyada yayrap , turkmenista...

Dowamy »

964 8
Köneler, 9 years ago


SAK HALKY

Türkmenleriň we beyleki ençeme turki halklaryň gadymy ata-babalary bolan ‘’saklar’’ b.e öňki müňýyllyklarda kopsanly göçme taypalaryň birleşmesinden emele gelip, uly we güýçli halk derejesine yetipdir. Olar b.e öňki 8-nji, 6-njy asyrlarda orta we merkezi aziyanyň giň sähralarynda yaşapdyrlar.

Gadymy grek alymy Gerodotyň yazmagyna gör...

Dowamy »

1180 8
Köneler, 9 years ago


Massagetler

ylymda saklaryň (skifleriň) uly bir bölümleriniň biri hasaplanyan we ençeme turki halklaryň, şol sanda turkmenleriň iňňän gadymy ata-babalarynyň biri bolan ''massagetler'' biziň eramyzdan ozalky 8-nji, 6-njy asyrlarda syrderya we amyderyaň aşak akymlarynda yaşapdyrlar.

olaryň etniki adynyň manysy barada ylymda dürli çaklamalar duş g...

Dowamy »

1349 7
Köneler, 9 years ago