Emir Teymir Leñiñ agtygy Ulugbek 1394-nji milady ýylynda dogulyar. 1409-njy ýylda ýagny 15 ýa$ynda ol kakasy tarapyndan samarkanda häkim bellenyar. Ol 40 ýyl tagtda oturyar. Ylyma, parahatcylyga uly uns beryär. Öz döwrunde dünyade deñi- taýsyz obserwatoriýa guryar we älemi .asman jisimlerini öwrenyar. Ol ogly Abdyllatyby hem özi ýaly alym edip ýeti $dirmegi maksat edyar. Emma bu tersine bolyar. Ogly zalym we jeñbaz bolup yeti$yar. Ulugbek paty$a ýa$ynyñ sonunda ogly bilen arasy bozulyar, sebabi ogly name diyse ony tersine edyardi we tagty atasyndan almak.hökmurowan paty$a bolmak isleyardi. Ulugbek ogluna temmi bermek ucin go $uny bilen oglunyn ustune ugraýar. Ogly atasyndan ötunc soramakdan gecen gaytam öz go$uny bilen atasynyn gar $ysyna uru$ edyar. Ulugbek bu gara$ylmadyk söwe$de yenilyar we samarkanda çekilyar. Emma gala derwezesini acmayarlar yagny yzyndaky wezir.wekilleri Ulugbek paty$a donuklik edyarler. Alym paty$a bialac zalym oglunyn baryp aýagyna ýykylýar. Abdyllatyp atasyny sud etdiryar kazylar, din wekilleri Ulugbege käbä gidip '' günasini'' ýuwup gelmeli diyip karar cykaryarlar. Hacanda Ulugbek käbe ýoluna ugranda ogly Abdyllatybyn gizlin buýrugy esasynda onun yzyndan kowgy ugradylyar. Käbe yolunda 1449-njy ýylyñ noyabr aýynda 40 ýyllap paty $alyk eden 55 ýa$ly alym gojanyn oglunyn buyrugy esasynda kellesi alynýar. Abdyllatyp atasyny öldurip tagty eyelap maksadyna yetendirin öydyar. Emma hasapsyz zat yok. Ol bary .yogy 6 ay paty$alyk edyar. Zalymlygy sebapli da $ynda adam galmayar. Eysem atasyna rehim etmedik adamdan kim gowulyga gara$yp biler. 1450.nji ýylda bagy.now seýil bagynda seyil edip yörka Abdyllatyp öz töweregindaki adamlary tarapyndan öldurilyar we kellesini halk görer ýaly yerde asyp goýýarlar

Köneler, URGENCLI tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir