Eziz türkmen halkym, ömür manym siz! Baryñyz bagryma basasym gelyär! Sizin yüzünizde owsun atyan bagt Menin serim aylap, sermest eyleyär! ... Aksakgal gojalar - eziz atam siz, Ak sacly eneler - eziz enem siz! Uçar ganatym siz, altyn bagtym siz, Hydyrym siz, Ylyasym siz, eren siz! ... Islegim kän, wah, bolsady diyenim Sizin her biriñe $a tagtyn berjek! Daragt dey depämde gül-çeçek eyläp Allanyn yanyna ar$a göterjek! ... Eziz türkmen halkym, arkadagym siz! Doganym siz, garda$ym siz, arkam siz! Baryñ jem eyledim köñul kö $gumde Yag$y gunde, yaman gunde, ho $ gunde! ... Ruhana türkmenim, men sizi söyyän! Tüys yürekden söyyärin men hemmäñi. Bu ümmülmez älem elimde bolsa Bag$ eylejek heriñe bir dünyäni! ... Ya$lar, juwan ya$lar, men sizi söyyän, Ya$aý$yn tugy siz, yag$a yarsyñyz. Ylahydan gelyan çe$me-çay ýaly Menin gursagyma akyp dursuñyz. ... Gül çagalar, kalbymdaky heyjan siz Bal çagalar - siz ýa$aý$yn $erbeti! Her bir atañ depesinde täji siz, Her bir enäñ gursagynda tugrasy. ... Yalnyz aladam siz eziz turkmenim, I$de hem, öyde hem otyrkam tenha. Ähliñi bagryma basasym gelyär Gujagma sygdyryp bilemok, emma. ... Sizin bagtynyza ömrüm bag$ edyän Men sizi yurekden söyyän, halaýyk! Yüregme sygdyryp baryñyz söyyän, Menin halkym - türkmen - neneñ ajaýyp! ... Nurana türkmenim, men sizi söyyän! Yüregme sygdyrdym ezizläp sizi! ... Ähliñiz gursagma sygdyrýan, arman Sygdyryp bilemok gujagma sizi!

Köneler, URGENCLI tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir