Ötegçidir bu ömür, ýaş başymdan duýdum men Öz öňümde borç edip beýik maksat goýdum men Hiç kim mejbur etmedi, bir hudaýa uýdum men Dünýe maly ne derkar, at-abraýy söýdüm men Tenim garylsyn guma, adym galsyn dünýede Bu ümmülmez äleme ynsan akly çatmazmy Ýyldyzlara göç gurap, onda mesgen tutmazmy Tapyp çäksiz tizligi, giň asmana ýetmezmi Adamyň iň az ömri, üç asyrdan ötmezmi Ömür pany dünýede, özi baky dünýede Baky dünýa diýerler, nirdedigin bilýän ýok San-sajaksyz gitdiler gaýdyp yza gelýän ýok Ajal atly zalymdan asla aman galýan ýok Dünýä alymdan doly, ýazgyt syryn bilýän ýok Million-million akyldar hem alymly dünýede

Köneler, URGENCLI tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir