Turkmenlerin gadymy ata-babalary bolan ‘’dahlar’’ sak halkynyň bir bölegi bolup b.e öňki 2-nji müňýyllykdan tä arap basybalyşlaryna çenli uly halk bolup kaspi kenarlarynda gyzyletrek, gyzylarbat, nebitdag etraplarynda yaşapdyr. Bu halkyň gadymy paytagtynyň galyndylary dehistan (yagny dahystan – dahlaryn yurdy) diyen at bilen gyzyletrek etrabynyn çäklerinde häzire çenli saklanypdyr Bu halk soňra turkmen taypalarynyň arasyna siňip gidipdir. Günbatar garagumda dähli diyen guýynyň ady hem dah halky bilen baglanşyklydyr

Köneler, URGENCLI tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir