Mezhep başymyz ymam abu hanyfa

Abu Hanyfa. Meşhur musulman fakihi. Hanafylar mezhebini esaslandyryjy. 699-njy ýylda Kuf şäherinde dogulyar.

Ol mata söwdasy bilen meşgul bolupdyr. Resmi gullukdan boyun gaçyryar. Yone işiniň daşyndan kazy bolmaga mejbur edilipdir.

Abu Hanyfanyň kopçülik öňündäki leksiyalary oňa uly şöhrat getiripdir. Diňe Kufda däl...

Dowamy »

666 5
Köneler, 8 years ago


''GIZLIN DÜRDÄNELER'' KITABYNDAN

Hezreti Resul aydyar: on kişiniň dogasy hemişe kabul bolyandyr
1 alym
2 ylym talyby
3 hoş gylyk kişi
4 bimar (hassa)
5 yetim
6 kazy
7 hajy
8 nesihatçy
9 wepaly perzent
10 ata-ene

Iki dana hiç haçan sögüşmez hem uruşmaz
Danalar yeňles bilen güýç synaşyp görü...

Dowamy »

771 4
Köneler, 8 years ago


DEYL KARNEGINIŇ MASLAHATLARYNDAN

Bilim – her hili durmuş yagdaýynda dogry hereket etmek ukybydyr

Bilimiň esasy maksady düşünje däl-de yagdaydan baş alyp çykmagy öwretmekdir

Hemme zada düşünmek – hemme zady bagyşlamak diymekdir

Tankyt peydasyzdyr sebäbi ol adamy goranmaga, koplenç bolsa özüni aklamaga mejbur edyär

Beyik ad...

Dowamy »

1291 14
Köneler, 8 years ago


GÖROGLY BEG HAKDA

Halkymyz dünyä edebiyatyna uly goşantlar goşupdyrlar. Şolaryň biri dünyäde deňi-taýy az bolan ‘’Görogly’’ şadessanydyr. Bu epos türkmeniň buysanjydyr. Eger dunyäden turkmen milleti yitip gidäyende-de(bu bolsa mumkin däl) diňe şu epos turkmen halkynyň adyny, beyikligini, şöhradyny kyýamata çenli saklap biler. Türkmen halkynyň arasynda örän giň yayra...

Dowamy »

4452 19
Köneler, 8 years ago


Mähribanlarym


Küren-küren oba syrgyn-syrgyn il
Günün sanap galkyan şähristanlarym
Jepa çekdim, jebir çekdim, jan çekdim
Bagrym yere başym ile bagladym
Jigerde janym siz mähribanlarym

Metjitlermiz ak bulutdan enaýy
Gudrat bilen yayradyandyr senany
Altmyş ýyllap tartyp jebri-jepany
Men aglasam...

Dowamy »

737 0
Köneler, 8 years ago


Ejesine bagyşlap ýazypdyr

Ты сердце яркость души!
Ушла оставив нас во тьме
Без тебя нет смысла жизни
Мама прощу меня прости

Весёлая прекрасная моя
Как же быт без тебя
На каждом шагу ты нужна
Мама прощу прости меня

Всю свою жизнь переживая нас
Зимою теплотой согревала нас
Сердце моё! Нет...

Dowamy »

900 4
Köneler, 8 years ago


Seyit nesimi

Yok eken yer birle gökler, men ezelden bar idim
Göwheriň yek dänesinden ileri-pergär idim

Göwheri ab eyledim, tutdy jahany serbe-ser
Yeri-gögi, arşy-kürsi yaradan setdar idim

Girdim adam donuna, hiç kimse syrym bilmedi
Men bu beytulla içinde tä ezelden bar idim

Gezmişem men on sekiz...

Dowamy »

1708 39
Köneler, 8 years ago


YEDI BOZULYP YEDI DÜZÜLEN ŞÄHER

Daşhowuzda, hasam koneürgenç etrabynda ilat arasynda ‘’köneürgenç yedi bozulyp yedi düzülen şäher’’ diyen jumle bar bu täsin jümle. Manysy welin oylanmaga mejbur edyär. Bozulmak we düzülmegiň manysy elbetde düşnükli.yone şol bozulyşlary haysy döwriň taryhy wakalary bilen baglanyşdyrmak hakykata laýyk bolarka?!
Taryhy çeşmelerde horezmi-ürgen...

Dowamy »

852 4
Köneler, 8 years ago


Beyik rehimdar

Mohandis karamçand gandi 1869-njy ýylda günbatar hindistanda indus maşgalasynda dogulyar. Gandiniň maşgalasy bay bolupdyr we gandi beyleki garyp hindi çagalaryndan tapawutlylykda mekdepde okapdyr. 1882-nji ýylda bary-ýogy 13 ýaşynda ony öylendiryärler. Ayalynyň ady kasturbai ol hem 1869-njy ýylda dogulan.
Gandi 1887-nji ýylda londona hukuk...

Dowamy »

1114 23
Köneler, 8 years ago


Yetimlik

Yetimlik
Haýyş edyän yetim diymäň yetime
Gazabyna duçar bolaymaň Allaň
Yetimiň enesi ene yer bolar
Yetimiň atasy nurana asman

Yetim yerde yören agy hem ahdyr
Yetim Hakdan yere gelen sedadyr
Haýyş edyän yetim diymäň yetime
Yetimiň hossary yalňyz Hudadyr

Yetimi...

Dowamy »

830 7
Köneler, 8 years ago


Ar-namys

ZENAN WEPADARLYGY
Bilmez duşman dok döwlete tokunyp
Duşman sürnüp bilmez berkarar ýurda
Her bir gerçek aýy kimin topulyp
Gürzi urup, ok urup
Döner aç gurda!

Yüz müň duşman gelsin!
Bermez mesgenin
Her bir oguz barabardyr arslana!
....Ýöne bäş ýeňles gyz...

Dowamy »

920 10
Köneler, 9 years ago


Saparmyrat türkmenbaşy

OGUZ TOÝY
Obanyň çetinde,
Ok ýeter ýerde
Dikilyär täzeje oguz gerdegi.
Oguz hanyň kowum-hyşdyn jem edip,
Öy tutyar,
Toy tutyar
Türkmen gerçegi.

Bagtyna gowuşyar oguz peykeri,
Dolup-daşyp toya gelyär begleri.
Daşo...

Dowamy »

1417 7
Köneler, 9 years ago


Beyik atamyz

BUÝSANJYM
Eziz Türkmen halkym ömür manym siz
Baryňyz bagryma basasym gelýär
Siziň ýüzüňizde owsun atyan bagt
Meniň serim aylap sermest eýleýär

Aksakgal gojalar eziz atam siz
Ak saçly eneler eziz enem siz
Uçar ganatym siz altyn bagtym siz
Hydyrym siz Ylyasym siz eren siz

...

Dowamy »

1208 20
Köneler, 9 years ago


Mukaddes awesta

orta aziyanyn gadymy halklary şol sanda biziň ata-babalarymyz adamzat ösüşine uly goşantlar goşupdyrlar. olary yeke-yeke sanap çykmak kyn.
gadymy döwurde müňýyllyklaryn dowamynda orta aziyanyn halklary zaratuştraçylyk dinine uyup yaşapdyrlar.
bu dini pygamber zaratuştra yayradypdyr.
zaratuştraçylyk dini ilki bilen aleksandr ma...

Dowamy »

829 7
Köneler, 9 years ago


Geçmişimize sarpa

oguznamany, gorkut atany, göroglyny okamadyk türkmen men türkmen diymesin!

meni bagyşlaň bu meniň öz şahsy pikirim. bu hakda siziň pikirleriňizi bilesim gelyä!

Dowamy »

983 26
Köneler, 9 years ago


Gaýgysyz serdar ogly

SALAM AGZALAR. garaşsyzlygmyzyň 20 ýyllygy mynasybetli men turkmeniň beyik ogly gaygysyz atabay hakda yazmakçy. ol täç gok serdaryň ogly. yetimlikde ulalyar. say-sebäp bilen tejende, daşkentde okap yokary bilim alyar.esger bolup gyzyllaryň tarapynda durup söweşyär. çylşyrymly döwurde yetim oglanlykdan döwlet baştutanlygyna çenli agyr yollary geçyar...

Dowamy »

1540 24
Köneler, 9 years ago


Omar hayyamyň rubagylary

DANA MEN DIYIP GEÇDI GOÇ-GOÇ OGULLAR
TAŇRYDAN SÖZ AÇDY GOÇ-GOÇ OGULLAR
bilebilmän yazgyt-ezel syrlaryn
zemin goynun guçdy goç-goç ogullar

danalar bilsek diyip dünýäniň syryn
yzlady yodasyn asmanyň-yeriň
ahyr yol-yodany yitirip olar
awy boldy tümlük diylen yeseriň

pelege emr edi...

Dowamy »

726 4
Köneler, 9 years ago


Alym hem gämiçi hakda hekayat

öň bir alym gämä münen badyna
şey diyipdir ony süryän adama

meniň sowalyma jogap ber basym
ylym diylen zatdan habardarmysyň

gämiçi aydypdyr: kitap okamok
seň diyyän ylmyňdan bilyän zadym yok

alym şeyle diyen: bu bolşuň erbet
onda ömrüň yaryn köydi hasap et

olar...

Dowamy »

931 7
Köneler, 9 years ago


Turkmeniň ahwaly

yandakdan pes dagdan belent
boldy türkmeniň ahwaly
ayak astynda oba-kent
öldi türkmeniň düyp ýoly

ey çumrulmyş kone dünyä
kimler saňa boldy eye
geçen günüm diye-diye
aglamak türkmeniň haly

bir sallançak dokuz oglan
mündi-düşdi geçdi döwran
kone dünýä soňy weyran

Dowamy »

943 4
Köneler, 9 years ago


Yitirilen miras

ol ki haysy jandar her kimge tagma
basmak bilen ol terpenip döredi
dil çykanda söz düşürip adamga
birniçe dil bilen sözläp ugrady

ol niçik jandar bir göwrede alty baş
yigrim dört ayakly yöräp çykdy daş
ayaklarna bolmaz jesedi yoldaş
yene baran yerde hökmi yöredi

ol nämedir dils...

Dowamy »

758 8
Köneler, 9 years ago


Andalybyň yiten oguz hatyna matam mersiyesi

bir asmany bela inip nahandan
yuwutdy ol düri-gymmat bahany

dirilikde zerur ol bize jandan
oguz owladynyn ruhy-rowany

eger-çe Nuh yaşyn berdi owaly
täki bermiş bu gun bady-hazany

ki bizge ança ýyl durganyň uly
bela sançgan ermiş tiri-kazany

ony ret eylemek emri-...

Dowamy »

620 2
Köneler, 9 years ago


Sayran tillerim

arap, ajam her bir zada goşuldy
sanly düzgün bilen sayran tillerim
kem-kem özün çekip ýoga daşyldy
indi din öýunde hayran tillerim

biri bar diyr namedigin bilenok
bagt uklap köňül çagyň bolanok
yalbaryarys, bize görnüp geleňok
biri bar salgymna yortan tillerim

hiç milletin gula...

Dowamy »

676 1
Köneler, 9 years ago


Gözel ýigrim bäş

Şeyle gulaga ýakymly
Sozledim gözel ýigrim bäş
Niçe owazy çekimli
Yzladym gozel ýigrim bäş

Bu gun ornuň boldy belli
Bu amanat telli-pelli
Ösdürip şol güne çenli
Gizledim gözel ýigrim bäş

Arzuw edip ýetebilmen
Görunip dur tutabilmen
Maly-dünýa satabilmen
Yzl...

Dowamy »

3148 15
Köneler, 9 years ago


Turkmen binasy

gurdugym aslynda bilgil bu zeminin myhydyr. Erer ol erkin mydam budur ki Turkmen binasy.

Dowamy »

519 0
Köneler, 9 years ago