1) pikirler bölümi

ertir.comda bir agza sowgat ugradaýyn diýip girdim welin, asyl onuň doglan güni ekeni şu gün, tötänlik bolýaraý käteler.

Dowamy »

1016 12
Köneler, 8 years ago


GEÇIDIŇ BÄRI ÝÜZI

1.
Şemşadyň öýünden çykany-da ýaňydy. “Kümüşe gorkak damarymdan tutduryp gelmesem, bu gije ine–gana ýatyp, ukymy alybilmen” diýip, gaýdanyna geçse, birki käse çaý içerlik salym geçendir.
- Nireden nädip çykanyny bilemok. Bir görsem, kellesini gazan ýaly edip, agzyndan ak köpük sa...

Dowamy »

1678 19
Köneler, 8 years ago


Pikirler bölimi

Indi göz ýa$ dökme, geli$mez merde( Pälwan aýtýar gowy aýdym ekeni)

Dowamy »

1133 21
Köneler, 8 years ago


W,s

1. Welmat agañ gölesi hakda kim bilýa?:-D

Dowamy »

1691 86
Köneler, 8 years ago


Pikirler

ýene bir teklip bar aýdaýynmy @magnit?????

Dowamy »

1285 32
Köneler, 8 years ago


Ýaponýa brazilýa ýol galdy, a ýagdaý bolsa haaas çylşyrymlaşdy!!!


Bilişimiz ýaly sanlyja minutlar mundan öň aziýa ýaşyl meýdanlarnda jahan futbol bilermenlerini özüne bakdyran oýunlar tamamlandy, ýagny 2014 nji ýylda Brazilýa ýaşyl meýdanlarynda geçiriljek jahan kubagyna saýlama oýunlarynyuň nobatdaky tapgyry bolyp geçdi....

Dowamy »

1094 16
Köneler, 8 years ago


ýazmasy kyn düşen ýene bir ýazgy!!!

"... doly gyrgyncylyk edildi.maddy ýitgisiz ýeñi$iñ nämeligni bilmeýän aziyada hut $unuñ ýaly gyrgynçylyk gecirilmelidi.gyrgyncylyk ,skoblewiñ entek Peterburgdakä arzuw eden möcberine baryp ýetdi.ol diñe aman galan uly adamlaryñ aklyny haýran etmek bilen çäklenmän,geljek nesilleriñ hem ýadynda galsa gerek. Bu olaryñ añynda has-da uly möcberlere ýet...

Dowamy »

1570 28
Köneler, 8 years ago


Jahan kubagy 2014(aziýa yklymda) Eýran milli ýygyndysynyň ajaýyp ýeňişi

düýn jahan çempionatynyň saýlama oýynlarynyň etaplarynda aziýa yklymynda hem nobatdaky 5 nji tur oýunlar bolyp geçdi. iň merkezi oýunlaryň biri hasap edilen oýun Tähranda bolyp geçdi, onda a toparyň öňdebaryjylary duşyşdy diňe bir aziýada däl eýsem tutuş dünýäde öz ornuny tapyp başlan milli ýygyndy hasaplanýan günorta koreýa milli ýygyndysy eýranyň...

Dowamy »

1076 11
Köneler, 8 years ago


Afc ý-16. 2012

Eýranda geçirilen futbol boýunça 16 ýaşlylaň arasyndaky aziýa çempionaty tamamlandy we aýgytlaýjy oýynda Ýaponýa we Özbegistan ýetginjekler ýygyndylary duşuşdylar...

Dowamy »

1037 5
Köneler, 8 years ago


2 basgançak ösdük

Fifa ýagny futbolyň "uly başlyklary" geçen ruhnama, wiý sentýabyr aýy boýynça "milli ýygyndylaň" sanawyny ýada "ispisigini" yglan etdi.. begenmeli ýeri biziňkiler 2 basgançak ýokary galypdyroow(men ýalňyş hasaplan bolsam bilmedim ýöne:-))ýagny 266 utyk bilen 125-nji orunda ýaman däl gerek? tüweleme beýik galkynyşlar eýýamynda batly gadamlar bilen ö...

Dowamy »

1389 18
Köneler, 8 years ago


Türkmenistan -4:-(

sentýabr aýy boýynça fifa milli ýygyndylaň sanawyny yglan etdi oňa görä ildeşlermiz 4 basgançak pese gaçypdyr
127 Turkmenistan 266 -4,
has anygyrak bilek isleseň şu ýaşulydan sora aýdyp bermegi ahmal

Dowamy »

1207 4
Köneler, 9 years ago


Bu ne halat?

. .Alisher Nowaýynyñ "Leýli we Mejnunynda" sheýleräk ýeri bar.
Mejnun ashyklyk derdine duçar bolanynda bir namaz okaýan bendäni görmän öñünden geçip gidýä. Namazhon ynsan, iki egnine salam bereninden soñ Mejnuny ýanyna çagyrýa we ondan :

-sen namaz okaýan adamyñ öñünden ötip geçmeli däldigini bileñokmy - diýip soraýa.
...

Dowamy »

1040 5
Köneler, 9 years ago


ÝÜREK POEMASY

BIR başyň bar, müň işiň bar dünýäde,
Müň şükür! Ýykylyp galmaýşyň besdir.
Baryna ýetmeli paýy-pyýada,
Tigirçek hökman däl -
Şu köwşüň besdir.

Bir köwşüň tozdumy - ýene bir köwüş,
Ikinji tozdumy - üçünjä çalyş,
Her bagy çözlende ýer bilen emiş,
Toprak ajykdyrmaz -
Şol aş...

Dowamy »

1275 14
Köneler, 9 years ago


"türkmen azatlygy" atly gurama hakynda!!!!!!!

....Meniň öňümde ençeme bigünä bendeleriň täleýini tersine öwüren tomlaryň on üç sanysy dur. Ýöne nomerleri boýunça olaryň sany on bäş bolmalydy. Olaryň galyňlaram, orta galyňlykdakysam, ýukalaram bar. Emma galyňlary ýukalaryndan köp. Göwnüme bolmasa, olaryň sahypalaryny agdaryp ugranymdan soň bir-iki sagat geçip geçmänkä biri gelip "bagyşlaň" diýi...

Dowamy »

1370 24
Köneler, 9 years ago


"Öz zadynyň üstünde oturyp ölen oglanjyk hakynda poema"

Agyr kerwen gaýdyp gelýär argyşdan,

Öňde menziller kän ýetilsin aman.

Haýdaýarlar gaçýan ýaly gargyşdan,

“Duruň,

Şondan ýeke ädim butnamaň!”

Dowamy »

1300 18
Köneler, 9 years ago


Doglan gün

Essalamyaleýkim talyplarçylar, sag aman otyranmysyňyz, okuw, egzamin (gos), ýagşymy?Ine bu gün saýdymyzyň ýaşlygyna garamasyzdan aktiw agzalaryndan biri bolan yzgynttm agzamyzyň doglan güni, menä gutlap mowzuk açylandyr öýdüpdim, gutlag ýazmaga gelipdim, nämede bolsa ilkinji gutlamak bagty maňa nesip etdi, hany agzalar onda yzgyntjany bilelikde gut...

Dowamy »

10776 34
Köneler, 9 years ago


OL ITDI, AH, ÝÖNE NÄHILI ITDI! (ýa-da Alabaý hakda hekaýat)

Bardy agzy hatap ýaly bir itim.
Göwsü bar göwsünden kem däldi atyň,
Ýöwselläri bolmaz gurt-gara görse,
Top kimin atylşy meňzärdi barsa.
Ýüregi suwlydyr gaýly gijeler:
Sen çaý içseň –ol söweşe tijener.
Çarhlap-çarhlap naýza ýaly dişlerin,
Seripdi kän çal börüleň läşlerin.
Gartaşsada syr bildirm...

Dowamy »

1417 24
Köneler, 9 years ago


Edebiýat, okyjy, we talap

...Şalar ölýär, şazadalar ölýärler,
Ili aglar şahyryny ýat edip.
Bu setirler türkmeniň eziz ogly Ezizowa degişlidi ýalňyşmasam. Howwa men men diýen kerwensaraýly baýlary bolyp geçen türkmen halkam, entäk entäklerem ýamaly içmekli Keminesini unudanok. Bul bolaýmaly zatmy, däpmi, gylykmy bu mawzukda oňa kesgitleme bermek däl, eýsem...

Dowamy »

1924 32
Köneler, 9 years ago


Uzak ýaşa orhideya12 agzamyz

salam talypcomçylar sag aman otyranmysyňyz (menem gowylaý) şu günem bir täzeräk gelen agzalarmyzyň doglan güni ekeni, gyzykly ýeri ol agzamyz entäk bärde ýazgam, ýazmandyra how, bary ýogy 5 teswir ýazan ekeni, onuňam 3-isini 1 temada ýagny şu temada ýazypdyr

Dowamy »

1416 22
Köneler, 9 years ago


-Eje!- diýenimde, Diýerdiň “jana”!

-Men gürrüň bereýin,
Gulak goý senem.
Hiç haçan adymy
Tutmazdy enem.
Köçelerde oýnap,
Oýnap günuzyn.
Gelemde diýerdi:
Açsyň sen guzym

“Köşegim” diýerdi,
Diýerdi “iner”,
Diliňize gurban
Bolsaň eneler!
-Eje!- diýenimde,
Diýerdiň “jana”!
Nan saly...

Dowamy »

1374 19
Köneler, 9 years ago


...Magtymguly haýwan bilse balasyn, Ynsan bagryn duzlamaýan bolarmy? (ýa-da-“Sen näme üçin uruş hakda köp ýazýaň”- diýen soraga jogap berjek bolyşym

...Üzümiň suwy ýaly owadan gyz mylakatly ýylgyryp, sowal berýärdi, kiçijik depderçesine birzatlar belleýärdi. Özüni alyp baryşyndan, gep-sözünden çen tutsaň, ol tejiribeli, sowadyny çykan žurnalistdi.
Näme üçindir, reporter howluganokdy, mümkingadar sepini bildirmezlige çalyşýardy. Gürrüň gitdigiçe gyzyşýardy. Ilki başda howa ýagdaýlary, Del...

Dowamy »

1501 19
Köneler, 9 years ago


Aýralygyň aýdymy

Aýralygyň aýdymy
...Gapyňyzda toý tutulýar dilberim,
Hany yşkyň messebi hem wepasy?
Seni haýsy pelek urdy,
Bilmedim,
Köňlümiň soltany,
Yşkymyň şasy!
Hany seniň “Söýýän” diýen sözleriň?..
Gapyňyzd toý tutylýar, dilberim!

Dowamy »

1065 26
Köneler, 9 years ago


Sygan bagşy poemasy

Ötdi kerwen-giň sährany terk eýläp,
Giň sährany göz ýaşyma gark eýläp.
Ötdi kerwen, geçdi kerwen çölümden...
Utulmak bar, gutulmak ýok ölümden.
Çöl şeýle giň, göz ýetirip bolanok.
Kerwen welin yza dönüp bilenok.
Jahan çöldenem giň, sähradanam giň,
Ýyllary kerwenläp bir çetinden gir.
Gorap gizl...

Dowamy »

1039 6
Köneler, 9 years ago


Yşgyň mazary...

…Arada milli kitaphanada Ahmet Bekmyradowyň makalalaryny yzarlap ýörşüme “Sowet edebiýaty” žurnalynyň 1986-njy ýyldaky sanynyň 4-nji nomeri elime düşdi, dogursy ýalňyşmasam şol 4-5-6 edilip goşlyp tikilen öýtýän. Meni ilki bilen özüne çeken zat ýaş şahyr ady bilen berilen Şiraly şahyryň goşgulary boldy. Şahsyýet hökmünde-de, şahyr we ýazyjy hökmü...

Dowamy »

1865 16
Köneler, 9 years ago


Tüýs ýürkdenmi, ýa çyn kalpdan?

Essalammaleýkim hormatly agzalar sag aman otyranmysyñyz, fudbola gara$yp otyrsyñyzmy (la liga). Ýa bärde otyranam ýokmy.... Aý bardyrla özüne ýetik. Onda esasy tema geçeli...

Dowamy »

979 11
Köneler, 9 years ago