. .Alisher Nowaýynyñ "Leýli we Mejnunynda" sheýleräk ýeri bar. Mejnun ashyklyk derdine duçar bolanynda bir namaz okaýan bendäni görmän öñünden geçip gidýä. Namazhon ynsan, iki egnine salam bereninden soñ Mejnuny ýanyna çagyrýa we ondan : -sen namaz okaýan adamyñ öñünden ötip geçmeli däldigini bileñokmy - diýip soraýa. Bu sowala LEÝLINIÑ YSHKYNDA ÝANÝAN mejnun,sheýle jogap beren eken: -günämi geç,men Leýlä ashyk bolanymdan buýan shu ahwala düshdüm.häzirem ony oýlap barýanlygym üçin,sizi görmän geçipdirin...EMMA ,BU NE HALAT KI?MEN LEÝLINIÑ YSHKYNDA BOLUP,ÖZGELERI GÖRMEÝÄN DEREJÄ GELIP GALAN BOLSAM,SIZ ALLAHA OKAÝAN NAMAZYÑYZDA ÖÑÜÑIZDEN GEÇEN ADAMY GÖRÝÄÑIZ.SIZ ASLY NAMAZ OKAÝADYÑYZMY ? . . .

Köneler, 1merdan tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir