Agyr kerwen gaýdyp gelýär argyşdan, Öňde menziller kän ýetilsin aman. Haýdaýarlar gaçýan ýaly gargyşdan, “Duruň, Şondan ýeke ädim butnamaň!”

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir