Essalamyaleýkim talyplarçylar, sag aman otyranmysyňyz, okuw, egzamin (gos), ýagşymy?Ine bu gün saýdymyzyň ýaşlygyna garamasyzdan aktiw agzalaryndan biri bolan yzgynttm agzamyzyň doglan güni, menä gutlap mowzuk açylandyr öýdüpdim, gutlag ýazmaga gelipdim, nämede bolsa ilkinji gutlamak bagty maňa nesip etdi, hany agzalar onda yzgyntjany bilelikde gutlaýalyň

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir