Fifa ýagny futbolyň "uly başlyklary" geçen ruhnama, wiý sentýabyr aýy boýynça "milli ýygyndylaň" sanawyny ýada "ispisigini" yglan etdi.. begenmeli ýeri biziňkiler 2 basgançak ýokary galypdyroow(men ýalňyş hasaplan bolsam bilmedim ýöne:-))ýagny 266 utyk bilen 125-nji orunda ýaman däl gerek? tüweleme beýik galkynyşlar eýýamynda batly gadamlar bilen ösýäs ana anyk delil, bize şeýle ösüşe ýetiren arkadagam sag bolsyn, il ýurt bähbitli tutýan tutymlary rowaç alsyn... ..wiýý ýogsada ol "ispisikda" bizden öňde-de adam bar eken:-)(2 basgançak ösdük welin birhilek köp zat gözümeilmejek bolýamy nämemi:-) )....

Köneler, 1merdan tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir