GARAOGLAN HAN

Garaoglan han 19-njy asyryň birinji ýarymynda Ahalda geçen ady belli hanlaryň biridir. Ol häzirki Aşgabat etrabynyň obalarynyň birinde dogulýar. Tekeleriň togtamyş-wekil-ak wekil-garaöýme-onbegi tiresinden bolup, onuň kakasyna Baba onbegi diýlipdir. Baba onbegi öz döwüriniň gurply, sözi diňlenýän adamlarynyň biri bolypdyr.Garaoglan han bilen Nurber...

Dowamy »

698 1
Köneler, 8 years ago


BERDIMYRAT HAN

Berdimyrat han Nurberdi hanyň birinji aýaly Nurgözelden bolan ogludyr. Ol juda ýaşka wepat bolupdyr we onuň terjimehaly, bitiren işleri barada saklanyp galan ullakan ýazuw ýadygärlik ýok.
1879-njy ýylda Nurberdi han Marydaky hanlyga maslahata gidende, wagtlaýynça Berdimyrat hany ýerine Ahala han saýlanypdyr. Ýöne entek ýaş bolansoň, Nurber...

Dowamy »

748 6
Köneler, 8 years ago


Adatyja temajykda

salam talyplar сom obasynyň jemagaty, mal gara, ekindikin gowylykmy(dahot aldyňyzmaý) men bu temada taryh aýdyp ýadatjak däl bir zat sorajak araňyzda Ukraýina Harkow Awtodorožny uniwersitetde okaýanlar bolsa maňa jaň etsinle damaşnalaý. aý ýok gar ýagýar obada tok öçip tilpun işlemez gowysy mail.ru obasyndada uçaskam bolmaly şoňa geläýiňda çaý-paý...

Dowamy »

606 4
Köneler, 8 years ago


BAÝRAM HAN

Türkmenleriň baharly kyblasyndan bolan Muhammet Baýram han, takmynan, 1500-1505-nji ýyllarda Badahşanda dogulýar.Ol harby serkerde, döwlet işgäri, filosof, sazanda hem şahyr onuň ata-babalary 15-nji-asyrda Günbatar Eýranda, Azerbaýjanyň günorta taraplarynda uly döwlet guran garagoýunly türkmenlerden bolup, hökümet gullugynda, harby işlerde edermen...

Dowamy »

824 0
Köneler, 8 years ago


BAÝRAMALY HAN

Baýramaly han Marynyň hökümdary bolypdyr. Ol Maryda gajarlaryň agalaryny berkleşdirmek ugrunda görüşipdir. Salyr we saryk türkmenleri bilen hem belli bir derejede hyzmatdaşlyk edipdir. Baýramaly hanyň döwürinde Maryda ekrançylyk, hünärmentçilik we söwda ep-esli derejede ösüpdir. Şaýylar bilen sünnüleriň göreşleriniň ýitileşmegi netijesinde Baýrama...

Dowamy »

711 3
Köneler, 8 years ago


ATAMYRAT HAN

Atamyrat han Könürgenç etrabynda ýaşan ýomutlaryň öküz urugynyň gutlybaý tiresinden bolup, ýaş wagtynda Hywa medresesinde bilim alýar. Ol Hywa hanlygynda ýaşaýan türkmenleriň 1855-67-nji ýyllarda garaşsyzlyk ugrundaky söweşine baştutanlyk etýär.Türkmenleriň bu gozgalaňy 19-njy asyrda Orta Aziýada bolan halk hereketiniň iň ulysydyr.Atamyrat hanyň k...

Dowamy »

639 0
Köneler, 8 years ago


Arapmuhammet han

Arapmuhammet han 1602-1621-nji ýyllarda Hywada hanlyk edipdir.Ol ilki Durunyň hökimdary, kakasy Hajymuhammet han ölenden soň, bütin Hywanyň hany bolýar. Onuň hökim süren döwürinde Harezmde gazaply gan döküşikli feodalçylyk uruşlary bolypdyr. Şol uruşlara türkmen han –begleri we taýpalary köpçülikleýin gatnaşypdyrlar. Ol uruşlar Horezimi we bütin Or...

Dowamy »

743 10
Köneler, 8 years ago


ABDYRAHYM HAN

Belent mertebeli kakasy Baýram han ýaly hanlaryň-hany diýen hormatly ada eýe bolan Abdyrahym Rahymy meşhur şahyr, alym, serkerde diplomat hökminde hem tanalypdyr. Ol Beýik Mogollaryň üçinji hökimdary Ekber şanyň ýakyn egindeşidir. Abdyrahym han 964-nji hijri(1556-njy milady) ýylynyň sapar aýynyň onunda çarşenbe güni Hindistanda eneden doglupdyr. B...

Dowamy »

1276 4
Köneler, 8 years ago


TÜRKMEN HANLARY

16 njy asyrda Türkmenistanyň Etrek, Gürgen etraplarynda ýaşap geçen görnükli türkmen serdary Aba serdar türkmeniň okly taýpasynyň kethudasy bolypdyr. Ol Türkmenistanyň geçmişinde”Aba serdaryň gozgalaňy” ady bilen belli bolan halk gozgalaňyna başarjaň serkerde hökminde ýolbaşçylyk edipdir. Bu gozgalaňyň döremegine halk köpçüliginiň çykgynsyz jebir-s...

Dowamy »

1712 12
Köneler, 8 years ago


Gaýyn-gelin

Ýok gizlejek bolyp meýilem etme,
Men buny bilýänem,öňdenem aňýan
Ýöne bir gün öziň aýdarsyň öýdip
Bu hakda henizem agzaman oňýan

Belki erkim alan ala gözleriň
Gaharymyň öňine bowet basýandyr
Ýa-da bizi synlap daşardan biri
Hol gapa bukynyp gulak asýandyr.

Iň esasam öz ýanymdan...

Dowamy »

2352 121
Köneler, 8 years ago


AMERIKANY KIM AÇYPDYR?

“Dünýäniň taryhyndan az-kem habarly islendik okyjynyň bu soraga bada- bat “Hiristofor Kolumb!” diýip jogap berjekdigi öz-özinden belli.Kolumbyň köp wagtlyk muşakgatly ýüzüşlerinden soň”Täze dünýä” baryp ýeten hem begenç bilen “Ýer,hanha ýer” diýip gygyran güni 1492-nji ýylyň9-nji sentýabryna düşýär.şol ýylyň 13-nji sentýabry hem resmi taýdan Ameri...

Dowamy »

2042 71
Köneler, 8 years ago


Düşüneliň

Biz bu derdi gaýtalaýas müň gezek.
Ony ýene gaýtalarys bir meýdan
Balyk diýilýäne bir umman gerek,
Adam diýilýäne bir giden meýdan

Jeňňel bolsun şir-pereňleň mesgeni
Durna erkin bolsun,
Gökde hem ýerde
Düşünýärin bu köpleriň islegi,
Şu oý köp adamy g...

Dowamy »

1297 3
Köneler, 8 years ago


ýalňyşlarym

Ýalňyşlarym söýmedigiň ugrunda
nähak ýere ýanyp bişip köýmegim.
Ýalňyşlarym, oňa sensiz ýeketäk
ýaşaýyşy başaramok diýmegim

Ýalňyşlarym diňe şony eý görip
hemmelerden artyk hormat goýmagym
ýalňyşlarym gowylaryň dünýäde
kändigini indi-indi duýmagym

Ýalňyşlarym namartlaryň öňinde...

Dowamy »

708 8
Köneler, 8 years ago


Halk oglyny ýatlap

....Ak patyşanyň döwrinde okuwa okuwçy ugratýana ýer bermeli kanun çykarýalar. bir baýam öz elinde galan inisini(inisiniň ogluny) okuwa ugradyp ýer suwdan bol edinesi gelýär.Emma ol baý şol wagt şojagaz oglanyň wagt gelip meşhur şahsyýet Gaýgysyz Atabaýew bolup ýetişjegi barada pikirem eden däl bolsa gerek....
...27-nji oktýabr beýik syýas...

Dowamy »

828 9
Köneler, 8 years ago


Gaýgysyz Atabaýew

Garaşsyzlygymyza 20 ýyl dolyp gelýär, hormatly talyplar. elbetde guwanmaly zat, eýsem garaşsyzlygy gazanmak bize ýeňil düşdimkän? GDA ÝURTLARYNYŇ içinde köpçilik Saýuz dagady garaşsyz boldyk diýip pikir etýänlerem bar bizde ýagdaý şeýle boldymykan. aslynda 1924 ýylda ýurdyň düýbi tutulanda(Saýuza meýletin goşylýan) bu barada göreş bolmadymykan. Gaý...

Dowamy »

1304 11
Köneler, 8 years ago


Gowy zadam göräýeliňda

salam dostlar gowymysyňyz.Men gyzlarymyz hakynda ajaýyp zatlary aýdasym gelýär. meselem soňky döwirde gyzlar gaty salyhatly we gowy, gelişikli geýinýärler. Aýdaly keteni, çabyt geýinip çykanlarynda türkmen gözeline buýsanjyň artýar 2 örim saçyny öňine taşlap çykan tahýaly türkmen gözeli nähili göze ýakymly hä mundan 15ýyl öň barmydy şeýle ýagdaý? ý...

Dowamy »

811 8
Köneler, 8 years ago


Wepallygyň beýik nusgasy

Dostlar men buny bir depderiň ýyrtygydan okapdym..................1989-njy ýylda(takmynan) Gökdepäniň ýolynda bir garryja aýal ýoly süpirip gezýärdi(akly üýtgän) geçenleriň käsiniň nebsi agyrsa, käbiri gülip geçýän ekeni käbiri bolsa 1,2 manat oklan, bolyp daş oklan bolyp enäni masgaralap giderdiler .bir gün enäniň ýanynda durup geçmegi makul bild...

Dowamy »

770 6
Köneler, 8 years ago


Aýdaýyňda

aýdaýyňow bilýäniňiz bolsa men köp zat soraýanam adam däl, uzak zat ýazyp kelläňizi agyrtjak däl.erkek ýaly söz berýän(owadan gepläp bilemokda içigar)aý bor men gowysy ertir coma gireýin

Dowamy »

658 5
Köneler, 8 years ago


Sorag

Salam dostlar men size bir wagt okan zadym hakynda aýtmakçy(men ony gazetiň ýyrtyk böleginden okapdym) 1989-njy ýyl bolmaly ýalňyşmasam şol waka.....emma men ýazýan weli buňa syganoga ol nädip ulaltmalydygyny çaltyrak aýdaýsaňyz

Dowamy »

616 4
Köneler, 8 years ago


Watançylykmy ýada

adamzat döräli bäri ikibir tire-taýpa, we ýurt aralaryndaky dawadyr jeňler(belki entägem) dowam edipdir.Aglaba taýpalar başga taýpalaryň ýerine daw etse beýleki özini goramak üçin urşypdyr.akyl taýdan iň kämil jandarlygyna garamazdan adamzat bir birini gyrmakda taryhda kän yz goýan. Hatda bu eden haramzadalygyny ol 'watan söyiji, mert, batyr.' ýaly...

Dowamy »

584 3
Köneler, 8 years ago


Fudbol

fudboldan näme habar bar. Talyplar komda maglumat azlaý.

Dowamy »

598 3
Köneler, 8 years ago


Moda

käbir ýaş bagşylarmyzyň aýdymlary wagtyň geçmegi bilen modadan gaçýar.ol hamana bolmaly zat ýaly. Emma näme üçindir Sahy Jepbar,Magtymguly Garly ýaly ägirtleriň bir aýdymam modasyny gaçyranok ýyllar geçsede.Aslynda moda näme zat.Ol näme üçin adalatsyz,durnyksyz

Dowamy »

706 1
Köneler, 8 years ago