-Men gürrüň bereýin, Gulak goý senem. Hiç haçan adymy Tutmazdy enem. Köçelerde oýnap, Oýnap günuzyn. Gelemde diýerdi: Açsyň sen guzym “Köşegim” diýerdi, Diýerdi “iner”, Diliňize gurban Bolsaň eneler! -Eje!- diýenimde, Diýerdiň “jana”! Nan salyp, okuwçy, Mata bukjama, Meni ýatymlyga Ugratýan dek ol Diýerdi “sag gitde, Sag-amanja gel!...”

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir