...Şalar ölýär, şazadalar ölýärler, Ili aglar şahyryny ýat edip. Bu setirler türkmeniň eziz ogly Ezizowa degişlidi ýalňyşmasam. Howwa men men diýen kerwensaraýly baýlary bolyp geçen türkmen halkam, entäk entäklerem ýamaly içmekli Keminesini unudanok. Bul bolaýmaly zatmy, däpmi, gylykmy bu mawzukda oňa kesgitleme bermek däl, eýsem şol ynsanlaryň aňlarda galyşynyň asyl sebäbi hakda oýlanmak...

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir