Ötdi kerwen-giň sährany terk eýläp, Giň sährany göz ýaşyma gark eýläp. Ötdi kerwen, geçdi kerwen çölümden... Utulmak bar, gutulmak ýok ölümden. Çöl şeýle giň, göz ýetirip bolanok. Kerwen welin yza dönüp bilenok. Jahan çöldenem giň, sähradanam giň, Ýyllary kerwenläp bir çetinden gir. Gorap gizläp müň gowgadan bir başyň, Çekiber, çekiber kerweniň başyn. Ýük agyr, ýol uzak. Ýol uzak hem kyn. Pellehana bolsa şeýlebir ýakyn. Ýetersiň, Ýatyrsyň... Ötersiň şeýdip. Ýol uzak. Sähra giň... Bolanok gaýdyp.

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir