SÖZ AZATLYGY

S]z azatlygy,we erkin pikiriňi aýtmak hakynda, meniň pikir edip bilişim
Sözüň azatlygy,
Hem erkin pikir
Ynsap kanunymy?
Wyždan emrimi?...
...Sagadym-am şumat, at kimin çapyp,
Sozyp barýar, manyny däl, göwrümi

Howwa, söz azatlyk, he...

Dowamy »

822 10
Köneler, 8 years ago


EGERDE MENDE....

Salam TALYPKOMÇYLAR sag aman otyrsyňyzmy. şeýleräk bir soragy orta atasym gelýär belki teswirler esasynda gyzykly görnüşe geler, ýagny....Eger mende............ bolsady, onda men............. ederdimher kim mümkinçiliginden gelip çykyp degişli sözleri goýsa nähili görýäňiz?

Dowamy »

1312 29
Köneler, 8 years ago


KATOLONÝADAN AKLYM1989 AGZAMYZ GÖNI ARAGATNAŞYKDA

Bu gün Ispanýa kubagynyň çärek final duşuşyklary bolmagyna garaşylýar. Bütün dünýäniň nazary, ünsi Katalonýa şäherine garadylan, Çünki buýerde “Barselona” özüniň esasy garşydaşy Madridiň Reýal toparyny kabul edýär.
Bu iki toparyň birinji oýnunda 1:2 hasabynda “Barsa” ýeňiş gazanypdy. Katolanýalylar indiki basgyja çykmak üçin utylmaly däld...

Dowamy »

1040 33
Köneler, 8 years ago


YMAM GAZALY

Hüçjetyslam Zeýneddin Abu Hamyt Muhammet bin Muhammet bin Amet Gazaly Tusy 450/1058-nji ýylda Horasanyň Tus şäherinde garyp maşgalada dogulýar. Onuň kakasy garyp adam bolyp, ýüplik dokamak bilen güzeranyny dolandyrýan eken. Bu sebäpden oňa Muhammet Gazzal diýlipdir.....

Dowamy »

1112 36
Köneler, 8 years ago


GYZJAGAZYŇ DAÝYSY

--Näme, indi asyl gelenok daýym?
Diýip ejesinden sorardy gyzy.
--Işi köpdür, basym geler—diýsede,
Bu “geler-geleriň” gelenok yzy.

Goňşulara geläýdigi bir adam,
Gyz ýene daýysyn salady ýada.
Daýysynyň beren oýnawaçlarny
Öňüne süýşüren çagy negada.

Egirýän iginden sowaşyp eli,

Dowamy »

1132 19
Köneler, 8 years ago


IŇ SOŇYNDAN 3-NJI

Halkara fudbol taryhy we statistikasy (IFFHS) 2011-nji ýylyň milli çempionatlarynyň ritiňgini yglan etdi.Oňa laýyklykda Ispanýa “La ligasy” 2011-nji ýylda jahanyň iň güýçli çempionaty diýlip diýip tapyldy, we Anglýa primer ligasyny 191 utuk bilen yzda galdyrdy. 2010 ýylda hem Ispanýa çempionatynyň “arkasyna kakylypdy” Bu gezek 2-nji orun bilen ort...

Dowamy »

661 9
Köneler, 8 years ago


FUDBOL HABARLARY

18-23-ýanwar günleri Birleşen Arap Emirliklerinde bolup ötjek “Match World Dubai Cup-2012” ýaryşyna gatnaşyjy toparlar öz garşydaşlaryny anyklady.
Bijeler netijesi bilen tanyşyň
“A” topar
1. Zenit (Rassiýa)
2. Ksamaks (Şweýsariýa)
3. Bunýadkor (Özbegistan
4. Irak olimpiýa ýygyndysy

Dowamy »

553 1
Köneler, 8 years ago


2011-FIFA-da ykrar edilenler

Düýin 2011-nji ýylyň iň gowy fudbolçysy bilen bilelikde ýene birnäçe nominasiýalarda ýeňijiler yglan edildi. Şol naminasiýalaryň iň güýçli üçlikleri bilen tanyşyň
Ýylyň iň gowy erkek fudbolçysy
1. Lionel Messi (Argentina)-47,88%
2. Kiriştanu Renaldu (Portugaliýa)-21.6%
3. Hawi (Ispanýa)-9,23%


Ýylyň...

Dowamy »

843 11
Köneler, 8 years ago


M.Yu-nyň galdygymykan?

Salam gadyrly talyplar com saýdynyň agzalary, hormatly “milýonlar oýny” hasaplanýan fudbolyň janköýerleri. Bilşimiz ýaly düýn Anglýa primir ligasynyň 20-nji tury hem tamamlandy
Düýn “Nuýukasl” hem-de “Mançestr Ýunaýted” toparlarynyň arasynda duşuşyk bolyp geçdi, “Siti” den bary ýogy 3 utyk yzda galaýan”Gyzyl iblislerden” köpçülik ajaýyp...

Dowamy »

792 13
Köneler, 8 years ago


AZÝA FUDBOLY

Goal.com saýty 2011-nji ýyl dowamynda Azýa yklymynda özüni görkezen 23 ýaşa çenli bolan fudbolçylardan ybarat hyýaly ýygyndy topary düzdü.
Düzüm bilen tanyşyň:
Usul (4-4-2)
1.Derwezeban: Haýrul Fahmi Çe Mat (“Kenlantan” we Malazýa)
2.Sag tarap goragçy: Hirokiý Sakoý (“Kaşiwa Reýsol” we Ýaponýa)
3. Merkezi goragç...

Dowamy »

733 6
Köneler, 8 years ago


Jedel hakynda

...Soňky asyrlarda ýüz beren gapma-garşy garaýyşlaryň netijesinde dörän bedgat eserler sahabalaryň döwürinde ýokdy. Seniň ölüm howly bu zäherden özüňi daşda saklamagyň gerek. Ol zäher fakyhlaryň hemmesiniň garşysyna göreşip, inkär ediji we bejergisi ýok bolan dertdir. Onuň döretýän şertleri we apatlary baradaky netijämiz yzda geler.
Bu...

Dowamy »

754 6
Köneler, 8 years ago


JÜNEÝT HAN

Jüneýt han diýenni hem edýär. Isfendiýar hany bolsa tagtdan düşürýär. Emma patyşa administrasiýasynyň bu işe goşulmagy bilen ol ýene-de öz tagtyna geçirilýär. Jüneýt han bolsa ondan 60 müň manat hun alyp, ýene-de yzyna dolanýar. Ýöne ýurtda halk gozgalaňy barha möwç alýar. Gozgalaňy basyp ýatyrmak üçin general Galkiniň ýolbaşçylygynda jeza beriji...

Dowamy »

700 0
Köneler, 8 years ago


JÜNEÝT HAN

Jüneýt hanyň hakyky ady Gurbanmämmet serdar bolup, ol 1862-nji ýylda häzirki Görogly etrabynyň Bedirkent obasynda dogulýar. Onuň kakasynyň ady-Hajybaý. Jüneýt han ýomutlaryň orsukçy urugynyň jüneýt tiresindendir. Onuň ogullary Eşşi bilen Eýmir hem örän edermen ýigitler bolypdyr. Jüneýt han birnäçe wagt öz obasynda kazy we mirap bolyp işläpdir.

Dowamy »

1293 5
Köneler, 8 years ago


BEGENDIREN BAHAR

dasarda seyle bir yagys yagya seyle bir sowuk. Dek duynem gunes parrlap cykypdy. Paltolarmyzy oyde goyup okuwa ise gidipdik. Bu gun bolsa oykeli gelin yaly howa tasabildi. Semal turya yagys yagya aljyradyp barya. Gysyn orta ayynda gulllap oturan acag gorundi gozume. Men yalnysyandyryn oydip gayta gayta synladym. Sonam seyle bir gynandym ol yalancy...

Dowamy »

1293 45
Köneler, 8 years ago


DYKMA SERDAR

,,,oňa Dykma serdar hem gatnaşypdyr.M.D.Skobelow Türkmenistana gelende bolsa Dykma serdaryň ady şeýle bir meşhur eken welin, M.D. Skobelow munyň soldatlaryna erbet täsir etmeginden gorkup, goşunda Dykma serdaryň adyny tutmazlyk barada ýörüte buýruk çykardypdyr.
1879-nji ýylda Lazarew Türkmenistana gelende, Çekişlerde Dykma serdaryň ýe...

Dowamy »

924 0
Köneler, 8 years ago


AGAM KÖPMI, ÝA-DA JIGIM

salam hormatly agzalar mende bir teklip bar geliň her kim öz ýaşyny ýazsyn, ýogsam kime aga, kime jigi diýjegmizi bilemizok, soňam näçe ýaşlylaryň känligini bilerisda.jynsynam ýazaýsyn (has anyk bolar ýaly) gyzlar köpmikän ýigitlermiz

Dowamy »

1738 69
Köneler, 8 years ago


DYKMA SERDAR

Dykma serdar19-njy asyrda, aýratynam Türkmenistanyň Russiýa imperýasy tarapyndan basylyp alnan döwründe türkmen halkynyň harby hem syýasy durmuşynda esasy rol oýnan taryhy şahslaryň biridir. N.I. Gordekowyň berýän maglumatyna görä, ol 1825-nji ýylda börmeli baý Mämmetnazaryň maşgalasynda eneden bolypdyr. Onuň çyn ady Öwezmyratdyr.
Bir...

Dowamy »

1358 1
Köneler, 8 years ago


GÜLJEMAL HAN

Ahalyň hem Mary tekeleriniň hany bolan Nurberdi hanyň ikinji aýaly Güljemal han, takmynan 1836-njy ýylda Tejende dogulyp, 1925-nji ýylda hem Maryda aradançykypdyr. Onuň tiresi: teke-togtamyş-amanşa-gapan-onbegi-soky.1880-njy ýylyň aprel aýynda Nurberdi han aradan çykandan soň, Mary türkmenleriniň arasynda onuň täsiri öňkiden-de güýçlenýär. Ol ozalk...

Dowamy »

1021 4
Köneler, 8 years ago


GULBATYR SERDAR

Belli türkmen serdarlarynyň biri Gulbatyr Gadam(Gadam pälwan) ogly 1820-nji ýyllaryň ortalarynda Gökdepe etrabynyň Kelejar obasynda dünýä inip, 1905-06-njy ýyllarda aradan çykypdyr Tiresi-teke-togtamyş-beg-amanşa-gowky-zereň-tirjin. Ol halk arasynda öziniň gaýduwsyzlygy, merdanalygy bilen meşhur bolypdyr. Geçen asyryň 50-70 nji ýyllarynda bolyp geç...

Dowamy »

1305 5
Köneler, 8 years ago


GOWŞUT HAN

......Atyny ýüzin saldyryp baryşyna Çebşek batyr ýüzüniň ugruna gylyjyny çalsynlyk bilen salyp, onyň gylyjyny gaçyrýar hem atynyň badyna ol batyry dartyp, atynyň öňine kese basyp, yzyna dolanýar. At salyp gelişine onuň boýun damaryndan sol eliniň güýçli penjesi bilen tutup, sag ýumrugy bilen bolsa gulyň türresine urup, dolanyp gelýär.
Ha...

Dowamy »

913 2
Köneler, 8 years ago


GOWŞUT HAN

-Eger Sarahs Eýran bilen bulaşyk ýagdaýda bolsa, derrew olar apynyň(zäherli uly ýylan) agzyndan aýrylmalyda Mara barmaly. Saryk garyndaşlaram razy bolarlar. Bardy-geldi kakabaşraklary uruşmakçy bolaýsalar-da, çarwa uruşlaryny edersiňiz-taýak,gamçy ulanarsyňyz.Enşalla soňy düzeler,garyndaş aradyr,birek-biregi tanarlar.Biz häzir gökleň-ýomut garyndaş...

Dowamy »

570 3
Köneler, 8 years ago


GOWŞUT HAN

1. Şu gün Hywa hanynyň goşuny ýeňildi. Mädemin han öldi. Sarahsa getirilen goşun sülsatlary Gowşut hanyň döwletine, hanlygynyň hasabyna geçirilmeli.
2. Hywanyň dagan goşunlaryny ýygnap, ýesir alnan goşunlar bilen bilelikde ýol şaýyny tutup, azyk-suwlyklaryny üpjin edip, Hywa ugratmaly.
3. Iki tarapdan ölen adamlary her tarapyň özi tiz...

Dowamy »

718 3
Köneler, 8 years ago


GOWŞUT HAN

Tekeleriň atly hem pyýada goşuny şol gün öýleden soň, Guşluk tarapdan gelen Hywa goşunynyň üstüne çozup, Gylyçly hem tüpeňli urşa girişýärler. Şonda duşman köp zyýan çekýär, olaryň birnäçesi ýesir alynýar.Şunlukda, Hywa hanynyň goşuny derbi-dagyn edilýär. Şol güniň ahyrynda garşydaş tarapyň ikiside öz tuglarynyň, berkitmeleriniň töwereginde ýygnany...

Dowamy »

940 13
Köneler, 8 years ago


GOWŞUT HAN

Gowşut han 1823-nji ýylda belli türkmen serkerdesi Öwezdurdy batyryň maşgalasynda dünýä inýär. Öwezdurdy batyryň 5 ogly bolyp, olaryň iň ulysy Gowşut, iň kiçisi Hojaguly handyr. Gowşut hanyň perzentleri: Baba han, Sary han, Düzüw(gyz). Hojaguly hanyň ogullary: Pena, Orazmuhammet arçyn, Ata. Penanyň ogullary: Aşyr, Durdy, Aga.
Gowşut hany...

Dowamy »

908 0
Köneler, 8 years ago


GAZETDEN YZYNA GAÝDAN GOŞGYM

Umumy adamzat meselesi hakda,
Bilýän ençe-ençe işler edildi.
Belki ösiş bize hökmanam däldir
Şonda-da
Şonda-da, öňe gidildi

Kim arzuw etmedi parahat ýurdy
Gohsyz galmagalsyz ýatyp turmagy
Kime ýokýar ajal okly gyrgylaň
Gökde çar tarapa perwaz urmagy

Dowamy »

1254 25
Köneler, 8 years ago