…Arada milli kitaphanada Ahmet Bekmyradowyň makalalaryny yzarlap ýörşüme “Sowet edebiýaty” žurnalynyň 1986-njy ýyldaky sanynyň 4-nji nomeri elime düşdi, dogursy ýalňyşmasam şol 4-5-6 edilip goşlyp tikilen öýtýän. Meni ilki bilen özüne çeken zat ýaş şahyr ady bilen berilen Şiraly şahyryň goşgulary boldy. Şahsyýet hökmünde-de, şahyr we ýazyjy hökmünde-de hormat goýýanym üçin “ýaş” diýilýän döwürdäki “galam işledişi” meň üçin gyzyklydy… ….öňümde otyran dört sany gyzyň gürrüňinden ýaňa okan zadyňy alybam boljak däldi, içimden: “behh, beýlede adamlar bolar ekenow diýdimde, žurnaldan gözümi aýyrmasyzdan, ruçkany stola üç gezek urdym: -tyrk, tyrk,tyrk -gyzlar dym-dyrs boldylar. Geň galaýmaly ruçgaň sesi “ÝUWAŞŞŞ” diýen duýduryş bolyp aňlarynda galan bolmalyda elbetde… .. Arhiwden okan goşgym bolsa şeýleräkdi :

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir