"... doly gyrgyncylyk edildi.maddy ýitgisiz ýeñi$iñ nämeligni bilmeýän aziyada hut $unuñ ýaly gyrgynçylyk gecirilmelidi.gyrgyncylyk ,skoblewiñ entek Peterburgdakä arzuw eden möcberine baryp ýetdi.ol diñe aman galan uly adamlaryñ aklyny haýran etmek bilen çäklenmän,geljek nesilleriñ hem ýadynda galsa gerek. Bu olaryñ añynda has-da uly möcberlere ýeter. beýle gyrgynçylyk Gökdepe zabt edilmezden boýun egdirlen halatynda-da hökman bolaýmalydy..." ..Jezaberish goshunlarynyñ merkeziniñ ba$lygy,Grodokow .

Köneler, 1merdan tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir