Ispanlar şeýle güýçlimi?

Mälim bolşy ýaly AFK dan gowy tapawutlanýan UEFA aga özüniň 2 sany abraýly ýaryşyny ýarym finala çenli alyp geldi, dogursy bize oýunlaryň netijeleri, we kimiň ýarym finalda ýeňini çermäp duranlygy mälim.onda-da esasy tema geçmezden öň çärýek final oýunlaryna bir nazar salaýalyň.

Dowamy »

499 1
Köneler, 8 years ago


ýaş başymdan ene ýeriň gursakda....

...Gizläp nätjek uruş döwründe-de hemme adam aç bolmandy. Fronta kömek diýlip berlen şaý sepleri dakynyp, waňňyrdap ýörenlerem bardy. Deňňene gurap, uzyn gije wakyrdaşyp ýörenlerem bardy. Bir batman arpa aýal üstüne gyz alyp ýörene-de duşulýardy....

Dowamy »

599 5
Köneler, 8 years ago


ýamandan ýagyr boldym men

Ýamandan ýagyr boldym men,
Bir ýagşy niýet islärin.
Gyz geline uýat haýa,
Ogula sünnet islärin.

Dowamy »

756 8
Köneler, 8 years ago


Koffýa we demokratiýa

Siziň ýurdyňyzda iki zat ösýän däldir: Koffýa hem Demokratiýa. Olary biz daşary ýurtdan getirýäris. Dagy nätjek? Bizde koffýa gögerenok-bolany!.. Bu ýerde oňa ne howa. Ne suw. Ne toprak, garaz hiç zat ýaramly däl. Şonuň üçinem biz oňa elimizi salgadyk.
Demokratiýa gezek gelende bolsa welin, başgaça, biz şonyň ösmegi üçin burnymyz bilen ýer...

Dowamy »

886 9
Köneler, 8 years ago


Kim gider, kim galar?(bizä galyp boldyk)

Bilişiňiz ýaly Aziýa yklymynda hem Jahan çempionaty soňky basgyç saýlama oýnlaryna bije atylypdy, we men häzir bijäniň netijeleri ýatladyp geçeýin hem-de bu barada giňişleýin pikir alşalyň, kim gidip, kim galarkan. Eşdişimize görä jahan arenasyna tarap biziň yklymdan “7 adamlyk gazel, däl-de 4 adamlyk ýeňil maşyn, ugrajakmyş, 5 sygdyrybilsek ne ý...

Dowamy »

1101 25
Köneler, 8 years ago


Doglan gün

bu gün bizde goşa toý ekenä, söýgüli agzalarmyzdan ýene biri mergen0492 agzamyz hem bu gün 20 ýaş toýyny belleýär, bol bol talyplar com bol, uzak ýaşa mergenjan

Dowamy »

890 12
Köneler, 8 years ago


Doglan gün

salam, saýtdaşlar, we myhmanlar jenaplar we hanymlar ine bu günem bir agzamyz şu ýagty jahana gelen ekeni (elbetde bir näçe ýyl mundan öň) kim diýýäňmi? aý parhy nämeý tort iýeniňi bildä(degişýän) umuman aýagaldygna "kämilligetarap" barýan agzamyzyň dogalan gününi hany bilelikde gutlalyň

Dowamy »

994 15
Köneler, 8 years ago


ýazmasy kyn düşen ýazgy...

(1941-1945) uruş... Heniz henizlerem onyň salan ýarasy gojaman dünýäniň ýüregini yzasyz goýanok, taryhyň jümşüne aralaşan wagtym, men bu ýagdaýlary “matamly sahypalar” hökmünde garap endik edipdirin. her gezek milýon-milýon ynsana kalp azabyny berýän ýägdaýlar hakynda, we henize çenli kellämde at salýan bu ýazgyny ahyry siz bilen paýlaşmak isle...

Dowamy »

783 8
Köneler, 8 years ago


Biziň işimiz

Meniň nä işimmiş bu zatlar!” diýýäs.
Ol ýalňyşýar. Diýýäs: “Meniň nä işim!”
Ol ýaňraýar. Diýýäs: “Meniň nä işim!”
Ol aldaýar. Diýýäs: “Meni aldanok,
Illeri aldaýar. Meniň nä işim!”

Dowamy »

763 12
Köneler, 8 years ago


Admin11

arada saýdymyzyň köne agzalarynyň biri bilen söhbetdeş boldym(aslynda gowy dostym, bumat ertirden bäri gelenok näçe ýalbarsamam, şu temada geläýerdidä) saýt hakda 2007-2008 däki döwrü hakynda gyzykly zatlary aýdyp berdi, umuman bu günler myhman bolyp okaýanlygyny aýtdy..

Dowamy »

949 18
Köneler, 8 years ago


Fifa "agalaryň hojalygy" 36milýon $ "dahot alypdyr"

Halkara futbol fedrasiýasy bolan fifa geçen ýyl üçin, finanswy ýagdaýyny äşgär etdi.

Dowamy »

679 8
Köneler, 8 years ago


Uzak ýaşa mirasymyz

essalamyaleýkim talypkomçylar, martyň soňky güninde bizde ýene doglan gün, bu gün saýdymyzyň iň aktiw agzalarnyň biri "mirasymyzyň" agzanyň doglan güni, geliň talyplar com-da ullakan "saçak ýazyp" daşyna geçeliň, we gutlag we ýagşy dilegleri gaýgyrmalyň..başladyk onda...

Dowamy »

1591 43
Köneler, 8 years ago


Doglan günüň bilen friendship

salam hormatly talypkomçylar. bu gün saýdymyzyň iň akdiw agzalarynyň biri bolan friendship agzamyzyň doglan güni, geliň köpden bäri saýtda görinmedik "frendjanlara myhmançylyga gideliň" we doglan güni bilen gutlalyň

Dowamy »

1499 23
Köneler, 8 years ago


Bir türkmen-bir ykbal

....Adamlar işe barýardy. Olaryň arasynda penjeginiň boş ýeňi jübüsine salnan bir ýaş ýigidem bardy.Onuň döşinde üç hatar orden plankasy görünýärdi. Ynha, ol ädimini haýallatdy. Bir zatlar ýadyna düşen ýaly, öň ýanynda gadam urýan az-kem hökürräk, uzyn boýly ýigide ýitireni bar ýaly ýiti-ýiti seretdi. Şol barmana-da howlukdy. Çünki uzyn pyýad her...

Dowamy »

1017 22
Köneler, 8 years ago


Gulakda galanlardan....

Gel ikimiz orta bir şert goýaly,
Öz agzyňa bir ýum, menkäde bakma.
Menä diýjegmi diýip içim sowatjak,
Senem gaýrat etde arkama kakma

Dowamy »

1169 17
Köneler, 8 years ago


şanly sena 5 gün galdy(ýada daşoguzdaky duşuşyk)

Mälim bolyşy ýaly, aýyň 17-sine sagat 12:00 dan soňra daşoguz şäherinde talyplar.com daşoguz welaýat fudbol topary bilen magtymguly garlyýew adyndaky sungat uçilişşesiniň talyplary duşyşmaly.
Eýsem talyplar kom haýsy sastawda çykar,
Taktika nähili?
We garaşylýan, ýada oňde goýlan netijeler hakda biz talyplar komyň daşogyz welaý...

Dowamy »

909 13
Köneler, 8 years ago


Daşoguz welaýatynda fudbol oýny

salam hormatly agzalar we myhmanlar, sizi hormatlamak bilen men ýenede fudbol hakda sözleşmekçi..

Dowamy »

731 11
Köneler, 8 years ago


Talyplar.com-ertir.com

Salam talypcomçylar we fudbol toparymyz wekilleri. Bil$imiz ýaly golaýda talyplar.com ýygyndy topary "türkmen saýtlar kubagyny" almak üçin ertir.com bn finalda du$u$maly. Bu barada talyplar.com fudbol fedrasýasynyñ prezidenti mirasymyz topar tälimçisi Ata aga bn bilelikde okuw türgenle$ik i$lerine eýýamdan giri$di. We taýýarlyk döwrinde birnäçe ý...

Dowamy »

1371 47
Köneler, 8 years ago


Welaýatlarda fudbol

Salam agzalar we myhmanlar, bilşimiz ýaly bahym bahar pasly “gapylary kakar”, howaň ýagdaýam gowlaşar(fudbola amatly) men şu temada welaýatda fudbol oýunlaryny gurnamak hakynda duryp geçmekçi, meselem aýdaly (belki ýalňyşýandyryn) Mary we Balkan welaýatlaryndan girýän agzalarmyz gaty köp ýaly bolyp görinýär, fudbola gyzgýanlaram köp, eger bu hakda...

Dowamy »

1018 16
Köneler, 8 years ago


"TÜRKMEN" SÖZÜNIŇ GELIP ÇYKYŞY BARADA

Adatça haýsydyr bir halkyň gelip çykyşy öwrenilse, agtaryşlar ilki onyň adyndan başlanýar. Ozaly bilen şol halkyň adynyň nähili häsiýetde ýüze çykandygy seljerilýär. Ýagdaý türkmenleriň ady babatynda hem şeýle. Indi tas müň ýyl bäri dünýäniň onlarça alymy “türkmen” sözüniň nähili ýol bilen emele gelenligi barada kelle döwýär.

Dowamy »

4347 133
Köneler, 8 years ago


Gutlag

salam talyplar şu gün menbet agzamyzyň doglan güni, geliň üýşip gutlalyň

Dowamy »

1172 20
Köneler, 8 years ago


Degişmeler

talyplarda soňky döwür tema az açylýan ýalymy, ýada göwnimemi, köplenç girseňem 2-3 adam öňler 8-9 dagy bolýardy.şeýle bolansaň men bir az wagt talyplarda degişmejik aýdaýsam diýdim, käte , onda başladyk....

Dowamy »

1376 9
Köneler, 8 years ago


Gökdepe hakynda

Halk arasynda şeýle rawaýat bar.1900-njy ýylda general Kuropatkin Gökdepe galasynyň harabalygyny görmek üçin baranmyş. Şol ýerde otyran bir gojadan:
-Gala goralanda näçe adam öldi?-diýip soranmyş
Ol hem:
-Üç adam-diýip jogap beren.
Kuropatkin goja öz soragyna düşünen däldir öýdüp, birnäçe müň adamyň heläk bolanny öz...

Dowamy »

2536 39
Köneler, 8 years ago


PUŞKIN WE TERJIME

Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить васе ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
Т о робостью, то ревностью томим.
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
...

Dowamy »

905 8
Köneler, 8 years ago


PÄHIMLER

Arada merw92 agzamyz bilen biri-birimizden şu goşgy hakynda sorapdyk welin,tapylmandy.Ýakynda men muny tapaýdym, has anygy ejemde bar ekenleý, şuny siz bn paýlaşaýaýyn diýdim

Dowamy »

1016 10
Köneler, 8 years ago