Zeýrenme doss

Salam men, ýagdaýlarymam boljak, erbedem däl, gowam däl. 1 bilen 100 arasynda baha bermeli bolsa 49 diýerdim. Belki gowudyr meniň habarym ýokdur gowulygyndan. Ol hem bolup biler. Aý garaz muny diýjek bolmadym men. Ýagdaýymyň erbet bolmasyna elbetde özüm günäkär. Maňlaýyma gelýän zatlaryň netijelerine elbetde men günäkär. Wagtynda şol samsyk-samsyk...

Dowamy »

1289 4
Köneler, 6 years ago


Kompýuter programmasy

müşteri: kän tehniki bilimim ýok. söýgi programmasyny ýüklemek üçin näme etmeli?
operator: ilki bilen kalbym atly papkany açyň. açdyňyzmy?
müşteri: howa, ýöne häzir geçmedik ajylarym.exe, pikirlerim.exe, hasrat.exe, gabanjaňlygym.exe atly faýllar işleýär. olar işläp durka üstüne ýükläp bilerinmi?
operator: elbetde. söýgi progra...

Dowamy »

1009 12
Köneler, 8 years ago


Bir daş bilen naçe kase döwüp bolar?

1219-1237-nji yyllar arasynda Anadoly Seljukly döwletini dolandyran türkmen hökümdary Alayeddin Keykubadyn gyzy Hudawend hatyn tarapyndan 1253-nji yylda gurdurylan “Erzurum hatuniyye” medresesine gireninde, ilki bilen sag we çep tarapynda hatarlanyp uzalyp gidyan 34 sany otag ünsüni çekyar.
Medresanin bu ders otaglarynda bir wagtlar tebigy b...

Dowamy »

1233 24
Köneler, 8 years ago


Meşhur agzalarymyz :D

biraz gownumizi gotermek niyet bilen menem agzalarymyzy mediada tanalyan yyldyzlara menzetdim. nace dushunishmezlik bolsa-da elbetde siz bulardanam has hem yakyn. temany hickimin ustunden gulmek yada kemsitmek ucin acamok, dine biraz yylgyralyn. caricaturalaryn originalyny uytgetmedim, suratcylaryn hakyna zyyan yetmesin diyip gollaryny ayyrmadym. b...

Dowamy »

2116 81
Köneler, 8 years ago


Içimi gyjyklaýan sözler

köpden bäri içimi gyjyklap ýören soraglar bardy, menem düşünjämi ýazaýyn mümkin sizem özüňiziňkini ýazarsyňyz. tema belli bir waka ýa-da kemsitme niýetli däldir öňünden aýtýan soň kellä geýmäliň:
1. dünýäde ynanar ýaly adam galmandyr-aý. şuny diýýän adam düşünip bilemokda, dünýädäki hemme adamlary tanaýarmyka. häzir takmynan 7.2 milliard ada...

Dowamy »

2767 162
Köneler, 8 years ago


Taze yylaIne täze ýylam ýetip gelýär. Hemme kişi halaýanlary bilen täze ýyly nähili gowy geçirmegiň aladasynda eýýäm. Öz ýoldaşlaryna nähili sowgat aljagyny bilmän ýören haýsy, sowgat alyp-da kanagatlanman ýören haýsy. Menem sowgat almak isledim ýöne mundan öň geçen 2012 ýylymyň hasabatyny çykarmak isleýän. Geçen ýylda näçe adamyň göwnüne de...

Dowamy »

1270 12
Köneler, 8 years ago


Näme ulaldýarsyňyz?

Ol aýal ýekeje gyzjagazy bilen bir külbejikde ýaşaýardy. Adamsy ony ýeke gyzy bilen taşlap gidensoň, olardan habar hem almandy. Görgüli aýalyň iş tapjak bolup, kakmadyk gapysy galmandy. Emma oňa delalat etjek tapylmandy.
Bir gün ol jorasy bilen gürleşip otyrka:
- Men beýlekilerden biraz tapawutly- diýip ýylgyrdy.
Jorasy:
...

Dowamy »

1232 6
Köneler, 8 years ago


Kakamyň sowgady

Kakam sowatsyzdy. Dogrysyny aýtsam, ol adyny hem ýazyp bilenokdy. Ol ertirden-agşama çenli ussahanasyndan çykman, gyzgyn pejiň başynda demir ýenjerdi.
Uniwersiteti tamamlanymda, gutardyş dabarasyna ejem bilen jigilerimiň bary gelse-de, kakam gelip bilmändi. Men kakam hökman geler öýdýärdim.
Dabara gutaryp öýe gaýdanymyzda barymyz kaka...

Dowamy »

1414 24
Köneler, 8 years ago


şorta sözler 3 (gysgaça)*köne söýgülileriňizi köçä zyňmazlygy haýyş edýän, soňra talyplara, mail agende girip özüne şahyrdyryn öýtýärler, meň kelläm agyrýar.

*mail agentde bloguna "ölmek isleýän" ýazýanlar biliň... ezraýyl agende girenok.

*mail.ru'ny men düzen bolsam "druzýa"lary diýen bölümin gapdalyndan "duşmanlary" diýen bö...

Dowamy »

2030 55
Köneler, 8 years ago


şorta sözler (gysgaça) 2


bu gezek diňe şorta sözler dälde pikirlendirýän sözlerem ýazdym...
*erkeklerem unudar, ýöne az bagyşlar. gyzlar bagyşlar ýöne az unudar.
*bir gyzyň iň näzijek ýaşy 0-2 aralygyndadyr, soňra gürlemegi öwrenýärler.
*gyzlara düşünmersiňiz. o sumka onça zat nähili sygýar şoňa düşünseňem bolar.
*lakly dyrnaklaryny sur...

Dowamy »

3699 70
Köneler, 8 years ago


Lälik çagalarÇagalar durmuş şertlerine görä geljege taýýarlanmalydyr.
Durmuş bolsa hemişe bol-elinlikde geçmeýär.
Käbir danalar ynsan ýaşaýşyny pasyllara meňzedýärler. Durmuş käte ýaz, käte gyş, käte bahar, käte-de güýz ýaly geçer. Her pasla ol paslyň şertlerine laýyklykda taýýarlanmalydyr. Diňe bir paslyň şertlerine öwrenişen ýyly...

Dowamy »

2076 85
Köneler, 8 years ago


DurmuşymdanGyssaglydym. Egnimdäki täze geýimlerimi hem çykarman, naharhana girdim.
Dört ýaşlyja gyzjagazym bolsa, telewizordaky saza goşlup çyny bilen tans edýärdi. Ýygnaga gija galýanym üçin men oňa üns hem bermändirin. Emma içimden bir ses maňa “Dur” diýýän ýalydy. Men içimdäki şol sese gulak asyp, bir salym durdum. Gyzymy synladym....

Dowamy »

1291 14
Köneler, 8 years ago


şorta sözler (gysgaça)

http://img401.imageshack.us/img401/4788/komikresimler2h.jpg

arada internetde aýlanyp ýörkäm birzatlara gabat geldim. siz bilen paýlaşaýyn diýdim. gyzlar oglanlar gaty görmeşek ýok. ýazgylary okaňyzdan soňra gaty görjek bolsaňyz okaman çykmagyňyzy maslahat berýän...

gaýnenemi ýitirdim, görenler görmezlikden gelmegiňizi...

Dowamy »

2529 9
Köneler, 8 years ago


ýeriň merkezine barar


Hü­när­men­ler Ýe­riň dö­reý­şi bi­len bag­ly mag­lu­mat­la­ry top­la­mak mak­sa­dy bi­len Ýe­riň mer­ke­zi­ne ba­ryl­jak tas­la­ma­nyň üs­tün­de iş­le­ýär­ler. Ba­ha­sy bir mil­liard dol­lar bo­lan tas­la­ma­nyň çäk­le­rin­de Ýe­riň daş­ky ­gat­la­gy­nyň iň ýu­ka ýe­ri bo­lan no­ka­dyn­dan bu­raw­la­nyp baş­la­nar. Şeý­le­lik­de 2020-nji ý...

Dowamy »

902 2
Köneler, 8 years ago


ýalňyzlyk adasy, tas

“yalnyzlyk adasy”

yalnyz okeanda yalnyz ada bar
yalnyz oy bar ortasynda adanyn.
yalnyz oyde yalnyz adam yashayar,
yalnyz pishigi bar yalnyz adamyn.
yalnyz adam yalnyz pishigi bilen,
yalnyz adadaky yalnyz oyunde,
yalnyz yashamakdan halys bez bolan
yalnyz kishi hakda hinlenyar gunde.

Dowamy »

1587 15
Köneler, 8 years ago


Sungat


Ilki bilen ynsany täzeden tanalyň: ynsanda agyr basýan duýgular tekepbirlik, gedemlik, peýda görmeklik we lezzet alma duýgularydyr.
Durmuşda bu duýgular ynsana ýol görkezip durýar, bu ýollardan gitmeklik ynsanyň özüne bagly. Öýüň hanymy-da, ýoldaşy-da hatda çagalary-da öz rahatlygy we peýdasyny pikir ederler. Elbetde bu ýagdaýlarda g...

Dowamy »

1773 65
Köneler, 8 years ago


Aýak yzlary

Bir adam, bir gije düýş görüpdir, düýşünde uzyn deňiz kenaryndaky çägede dosty bilen ýöreýän eken. Olar ýöreýän wagty hem asmanda şol adamyň durmuşy bir film sahnasy ýaly görünýärdi. Deňiz kenary adamyň durmuş ýoly ýalydy. Adam gumda 2 jübüt aýak yzyň bardygyny görýärdi. Bir jübüt özüniňki, bir jübüt dostunyňky.
Durmuş filminiň soňky sahnasy...

Dowamy »

1343 33
Köneler, 8 years ago


Niagara syyahat (suratlar)

arada niagara baryp gaytdyk oglanlar bilen. cyndanam gormek ucin gaty owadan yer ekeni. saytda suratlary ululygyna goysan kop yeri gorunenok, telefona skacat edip onson acmaly bolyar olam gaty uzyn ish. has kici etsen hem suratdakylar gornenok.

anyrdaky shaher "toronto". canada degishli.

Dowamy »

2037 52
Köneler, 8 years ago


Söz berýän!!!

şugün bolşy ýaly ertirem, soňkusy günem gözlerimdäki seniň ýeriň üýtgemejegine... seni bir ömür boýy söýjegime... Kebelekleriň reňkleriniň adamy jadylaýyşy ýaly, ertiri hem seniň söýgiň bilen ýaşajagyma... her bakyşyňda jadylaýan o gözleriňi hemme wagt ýanymda görjegime... iň ýakyn dostuň, iň ýakyn syrdaşyň boljagyma... Gaýgyň meniň gaýgym, aladaň...

Dowamy »

1106 15
Köneler, 8 years ago


Kanunlarymyzdan

Oglanlaryň terk edip bilmeýän käbir kanunlary bardyr. Gyzlarymyzam durmuşa çykmazdan öň we soňra şular ýaly hereketleri görerler. Täze öýlenen oglanyň käbir kanunlary. (degişme)
1.Wc gapagy temasynda indi bir netijä geleli. Bize açyk dursa gowy, size ýapyk dursa gowy. Açyk duran bolsa ýapyp bilersiňiz. Bize gelip aýtmak hökman däl. Biz ýapyk...

Dowamy »

1236 13
Köneler, 8 years ago


öýleniljek gyz modeli

degişme äheňde ýazylan (ogurlanyp, terjime edilen) gysgaça maglumatlar.
1,70 boýunyň uzynlygy;
ýaşyl gözli (mümkin bolsa möwsümlere görä üýtgesin)
inçe boýun, saçlary uzyn (biline çenli bolsa has gowy.)
bedeni 90-60-90 bolmasy hökman däl;
aýaklary düzgün;
inçe aýaklary bolan;
36, 37 razmer köwüş geýý...

Dowamy »

2997 69
Köneler, 8 years ago


Talyp oglanyň aşhanasyndan...

Pomirdorly, burçly ýumurtga
Ulurak bir pitä (kastrula) ýag pomidor we burç goýup bir çilim ýakýaňyz. Çilimiňiziň ilkinji küli ýere düşmänkä ýumurtgalary çakmaly. Ýumurtgalary çakyp galan çilimiňizi gutaryň. Bişendirlaý, ojagyň aşagyny öçüräyiň.
Burçly, pomidorly ýumurtga
Her gün pomidorly burçly ýumurtga iýip ýadan bolsaňyz edi...

Dowamy »

1275 5
Köneler, 8 years ago


Onda başga gürrüň

Diplomadyň biri garyp bir adamyň ýanyna gider we
“ogluňyzy men öýereýin” diýen.
-“oglumyň durmuşyna garyşyp bilmerin...
-ýöne, gyz Sir Lord Rothschildyň gyzy...
-häää, onda başga gürrüň...
Diplomadyň ikinji duralgasy Sir Lord Rothschildyň ýanynadyr.
-Lordum, gyzyňyz üçin gowy, akylly oglan tapdym...
...

Dowamy »

1301 25
Köneler, 8 years ago


Teklip

duyn taze sistema diyen temany okadym, tuweleme oglanlaryn gowy planlary bar eken. yone 2007den bari one gidishlik bolmandyr. teklibim shu: yokardaky #men #bukjam #gapjygym diyen yeri hem aktiw yagdaya getirelin. eger komek gerek bolsa komek edip bilerin, #men diyen yerde oz profiliniz (surat, status, aydym) #bukjam diyen yerde shahsy habarlashma b...

Dowamy »

1451 27
Köneler, 8 years ago


Agzalar hakdaky ilkinji pikirim

adamlar ilkinji gezek bir zady gorende yada bir adam bn tanyshan ilkinji goren zady aňynda galyar. shu saytdaky agzalaryn teswirlerini ilkinji gezek goremde mende-de sheyle icgepletme boldy. mirasymyz- ertir.comda-da we tmolimpiadda shu nick bn giryan agza bardy, diymek yashuly bolmaly. durrr virmenaardjan muna yrsarama tanyshy guycli bolmaly. aga5...

Dowamy »

4856 380
Köneler, 8 years ago